Кандидатські іспити є складовою частиною атестації науково-педагогічних і наукових кадрів. Кандидатські іспити проводяться з метою встановлення глибини професійних знань, наукового і культурного кругозору здобувача наукового ступеня кандидата наук, підготовленості його до самостійної науково-дослідної діяльності. Складання кандидатських іспитів з іноземної мови, філософії та спеціальності здобувачами є обов’язковим для присудження їм наукового ступеня кандидата наук.

Здобувач, який має вищу освіту із спеціальності, що не відповідає галузі науки, з якої підготовлено дисертацію, на підставі рішення відповідної спеціалізованої вченої ради складає додатковий кандидатський іспит із наукової спеціальності відповідної галузі науки.

Кандидатські іспити з філософії складаються у вищих навчальних закладах третього або четвертого рівнів акредитації, які мають самостійні кафедри філософії або суспільних наук.

Кандидатські іспити з іноземної мови складаються у вищих навчальних закладах третього або четвертого рівнів акредитації, які мають самостійні кафедри іноземних мов. В ТДАТУ кандидатський іспит з іноземної мови може складатися з англійської, німецької або французької мов.

Кандидатський іспит із спеціальності приймається за програмами, що складаються з двох частин: типової програми, затвердженої Міністерством освіти і науки, і додаткової програми, що розробляється відповідною кафедрою, факультетом, інститутом.
Додаткова програма кандидатського іспиту із спеціальності повинна включати нові розділи відповідної наукової спеціальності і питання, пов’язані з напрямом досліджень здобувача, а також враховувати останні досягнення у відповідній галузі науки і найновішу наукову літературу.

Допуск до складання кандидатських іспитів здійснюється за наказом ректора.
Відділ аспірантури і докторантури повідомляє осіб, зазначених у наказі, про допуск до складання кандидатського іспиту, про час і місце проведення кандидатського іспиту не пізніше ніж за місяць до його проведення.
Комісії з приймання кандидатських іспитів з кожної дисципліни призначаються керівником вищого навчального закладу у складі голови комісії (заступника керівника, декана факультету, директора інституту, начальника відділу наукової установи) і не менше двох членів з числа кваліфікованих спеціалістів – докторів і кандидатів наук.

До складу комісії з приймання кандидатського іспиту з філософії повинно входити не менше двох фахівців, один з яких має бути доктором філософських наук, а інший – кандидатом філософських наук.
До складу комісії з приймання кандидатського іспиту з іноземної мови повинно входити не менше двох викладачів кафедри іноземних мов, а також викладач спеціальної кафедри, який має науковий ступінь з галузі здобувача наукового ступеня кандидата наук і вільно володіє відповідною іноземною мовою.
До складу комісії з приймання кандидатського іспиту із спеціальності повинно входити не менше трьох фахівців, два з яких мають бути докторами наук, третій – кандидатом наук з цієї спеціальності.

Кандидатські іспити за рішенням приймальної комісії проводяться з використанням екзаменаційних білетів. Для підготовки до іспитів використовуються екзаменаційні листки, що зберігаються після іспиту протягом року.

На кожного здобувача заповнюється протокол кандидатського іспиту, до якого вносяться прізвища членів комісії з приймання кандидатського іспиту, присутніх на іспитах з обов’язковим зазначенням їх наукових ступенів, вчених звань і посад. Протоколи засідання комісій з прийманням кандидатських іспитів зберігаються за місцем складання кандидатських іспитів протягом десяти років.
Кандидатські іспити приймаються організовано, два рази на рік у формі сесій. Терміни проведення сесій встановлюються керівником вищого навчального закладу, де приймаються кандидатські іспити. У разі подання здобувачем до спеціалізованої вченої ради дисертації до захисту кандидатський іспит може бути прийнятий поза сесією.

Рівень знань здобувача оцінюється за чотирибальною шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

Після складання кожного кандидатського іспиту видається посвідчення встановленої форми, а за місцем складання останнього кандидатського іспиту ці посвідчення замінюються на єдине посвідчення.
Іноземці та особи без громадянства складають кандидатські іспити на загальних підставах.

Для здачі кандидатських іспитів здобувачем до відділу аспірантури і докторантури подаються такі документи:

1)  заяву на ім’я ректора університету про допуск для складання іспиту кандидатського мінімуму;

2)  копію диплома та додатка до нього про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, копію нострифікованого диплома);

3)  витяг з протоколу засідання Вченої ради університету про затвердження теми дисертаційної роботи або лист-клопотання з місця роботи чи навчання;

4)  особовий листок з обліку кадрів;

5)  1 фото розміром 3×4 см;

6)  копія паспорта (стор. 1, 2);

7)  квитанція (копія) про оплату замовленої освітньої послуги;

8)  список наукових праць;

9)  реферат, підготовлений відповідно до встановлених вимог.

 

Плата за підготовку та складання кандидатського іспиту здійснюється відповідно до актуального кошторису.

Після складання кандидатських іспитів за зверненням здобувача видається посвідчення встановленої форми.

У разі складання останнього іспиту посвідчення про складання попередніх іспитів замінюється на єдине посвідчення.

 

Заява про допуск до складання кандидатського іспиту  doc 

Службове подання про затвердження комісії для складання кандидатського іспиту з дисципліни doc 

Програма підготовки аспірантів і здобувачів до кандидатського іспиту з філософії

Програма підготовки аспірантів і здобувачів до кандидатського іспиту з іноземної мови

Додаткова програма кандидатського іспиту зі спеціальності  doc