ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ДМИТРА  МОТОРНОГО

оголошує прийом на конкурсній основі

(на умовах контракту)

 до аспірантури та докторантури на  2022-2023 навчальний рік:

до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії за наступними спеціальностями:

№ п/п Код
та найменування галузі знань
Шифр
та найменування спеціальності
Ліцензійний обсяг:
очна (денна, вечірня);
заочна
Вартість навчання: Очна (денна, вечірня), Заочна;
(грн.)
1 01 Освіта/ Педагогіка 015 Професійна освіта
(за спеціалізаціями)
5 25350
2 05 Соціальна та поведінкові науки 051 Економіка 10 25350
3 07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг 10 25350
4 07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 10 25350
5 13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування 20 25350
6 14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 20 25350
7 18 Виробництво та технології 181 Харчові технології 5 25350
8 20 Аграрні науки та продовольство 201 Агрономія 10 25350

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України “Про ліцензування освітньої діяльності” від 29.01.2021 № 11-л (Додаток 11.36) та Наказу Міністерства освіти і науки України “Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні” від 10.06.2016 № 655

Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Форми і строк підготовки в аспірантурі:

 • очна форма (денна, вечірня) – 4 роки;
 • заочна – 4 роки.

Вступні випробування  складаються з:

 • вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • вступного іспиту з іноземної мови в обсязі, який має відповідати рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з оцінкою “відмінно”);
 • вступного іспиту з філософії.

 Вступник до аспірантури повинен надати до відділу аспірантури,  наступні документи:

 • заяву на ім’я ректора університету, doc;
 • особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, засвідчений печаткою  за місцем роботи (навчання) doc;
 • копію диплому про закінчення вищого навчального закладу та додатку до нього із зазначенням одержаної кваліфікації магістра (спеціаліста), завірену відділом кадрів за місцем роботи або навчання;
 • копію трудової книжки, засвідчену у відділі кадрів з останнього місця роботи (за наявності);
 • список doc і оригінали або копії опублікованих наукових праць і винаходів з фаху майбутньої дисертації, завірені вченим секретарем університету. Особи, які мають менше 3 наукових праць з фаху дисертації, подають реферат обсягом 25-30 сторінок з дослідницькою пропозицією  doc або досягненням з обраної спеціальності (з обов’язковим письмовим висновком передбачуваного наукового керівника doc);
 • висновок передбачуваного наукового керівника по результатах співбесіди з вступником до аспірантури з рецензією на дослідницькою пропозицію або досягнення з обраної спеціальності, doc;
 • витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію до вступу до аспірантури з затвердженням теми та керівника дисертаційної роботи doc;
 • подання в аспірантуру від закладу вищої освіти, наукової установи, організації (для зовнішніх вступників за цільовим призначенням);
 • дійсній сертифікат про складання тестів для англійської мови TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікат Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня В2 Загальноєвропейских рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови – дійсній сертифікат TestDaF (не нижче рівня В2 Загальноєвропейских рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови – дійснім сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня В2 Загальноєвропейских рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня) (за наявності);
 • медичну довідку про стан здоров’я ( форма 086-о) doc;
 • копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (два прим.);
 • військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного (пре`дявити)
 • копія свідоцтва про шлюб (у разі зміни прізвища);
 • файл doc з особистими даними для внесення в ЄДБО;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см;
 • згоду на збір та обробку персональних даних doc.

Під час подання документів вступник особисто пред’являє:

 • документ (оригінал), що засвідчує особу та громадянство;
 • документ державного зразка (оригінал) про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень магістра (спеціаліста) і додаток до нього.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються. Документи подаються у швидкозшивачі та папці із зав’язками.

Прийом документів до аспірантури здійснюється: з 1 серпня по 14 серпня 2022 року

Вступні випробування до аспірантури: з 22 серпня по 31 серпня 2022 року

Оприлюднення рейтингового списку до аспірантури: не пізніше 1 вересня 2022 року

до докторантури на 2022-2023 н. р. на конкурсній основі (за контрактом) за наступними спеціальностями:

Галузь знань Спеціальність Контракт, грн
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 25350
07 Управління та адміністрування

075 Маркетинг

25350

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

25350
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування 25350
14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 25350

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступенів) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Підготовка в докторантурі здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Форми і строк підготовки в докторантурі:

 • очна форма – 2 роки.

 Вступник до докторантури повинен надати до відділу аспірантури і докторантури,  наступні документи:

 • заяву на ім’я ректора університету doc;
 • особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, засвідчений печаткою  за місцем роботи (навчання) doc;
 • копію диплому про закінчення вищого навчального закладу та додатку до нього із зазначенням одержаної кваліфікації магістра (спеціаліста), завірену відділом кадрів за місцем роботи або навчання;
 • копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копія визнаного диплома);
 • копію атестата доцента, с.н.с.;
 • копію трудової книжки, засвідчену у відділі кадрів з останнього місця роботи;
 • список  doc і оригінали або копії опублікованих наукових праць і винаходів за темою дисертаційного дослідження (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукову ступень доктора наук), опублікованих після захисту кандидатської дисертації з фаху майбутньої дисертації, завірені вченим секретарем університету.
 • витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію до вступу до докторантури з затвердженням теми та консультанта дисертаційної роботи doc;
 • розгорнутий  план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним працівником університету, із згодою бути науковим консультантом в разі його зарахування до докторантури;
 • медичну довідку про стан здоров’я ( форма 086-о) doc;
 • подання в докторантуру від закладу освіти, наукової установи, організації (для зовнішніх вступників);
 • копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (два прим.);
 • копія свідоцтва про шлюб (у разі зміни прізвища);
 • файл doc з особистими даними для внесення в ЄДБО;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см;
 • згоду на збір та обробку персональних даних doc.

Документи подаються у швидкозшивачі, папці із зав’язками та 25 аркушів паперу.

Паспорт та дипломи вступником подаються особисто.

Прийом документів до докторантури  здійснюється з 1 серпня по 14 серпня 2022 року.

 

ДОВІДКИ:  відділ аспірантури і докторантури, Прус Юрій Олександрович, тел. +38 (098)4299123  (Viber, Telegram, WhatsApp); Email: yurii.prus@tsatu.edu.ua

Шаблони бланки, зразки документів можна знайти у розділі Для вступників