ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ДМИТРА  МОТОРНОГО

оголошує прийом до аспірантури та докторантури 

на конкурсній основі

 

До аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії  на 2024-2028 н. р. прийом відбувається

за наступними спеціальностями:

№ п/п Код
та найменування галузі знань
Шифр
та найменування спеціальності
Ліцензійний обсяг:
очна (денна, вечірня);
заочна
Вартість навчання: Очна (денна, вечірня), Заочна;
(грн.)
1 01 Освіта/ Педагогіка 015 Професійна освіта
(за спеціалізаціями)
5
2 05 Соціальна та поведінкові науки 051 Економіка 10
3 07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок  10
3 07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг 10
4 07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво та торгівля 10
5 13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування 20
6 14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 20
7 18 Виробництво та технології 181 Харчові технології 5
8 20 Аграрні науки та продовольство 201 Агрономія 10

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України “Про ліцензування освітньої діяльності” від 29.01.2021 № 11-л (Додаток 11.36) та Наказу Міністерства освіти і науки України “Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні” від 10.06.2016 № 655

Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Форми і строк підготовки в аспірантурі:

 • очна форма (денна, вечірня) – 4 роки;
 • заочна – 4 роки.

Вступні випробування  складаються з:

 • вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • презентації дослідницької пропозиції (заслуховування та обговорення наукового повідомлення вступника);
 • вступного іспиту з іноземної мови в обсязі, який має відповідати рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Умовою допуску до вступного іспиту з іноземної мови є успішне складання ЄВІ в 2023 або 2024 році з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів. . ;
 • вступного іспиту з філософії.

 Єдиний вступний іспит (ЄВІ) у 2024 році проводиться в наступному порядку:

 • реєстрація на іспит в Приймальній комісії ТДАТУ –  з 07 травня  до 29 травня 2024 року;
 • отримання особистого запрошення на іспит – до 17 червня 2024 року;
 • проведення іспиту – з 24 червня до 15 липня 2024 року.

 Вступник до аспірантури повинен надати до відділу аспірантури і докторантури  наступні документи:

 • заяву на ім’я ректора університету, doc;
 • копію паспорта або іншого документу, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (2 примірники, завірені вступником;)
 • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (2 примірники, завірені вступником);
 • копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • копію диплому державного зразка про отриманий освітньо-кваліфікаційний рівень магістра або спеціаліста);
 • копію додатку до диплому державного зразка про отриманий освітньо-кваліфікаційний рівень магістра або спеціаліста;
 • копію свідоцтва про шлюб (у разі зміни прізвища);
 • результати Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) за 2023 або 2024 рік. Оцінка за іноземну мову має бути не менше ніж 130 балів, а за тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) – не менше ніж 100 балів.;
 • особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, засвідчений печаткою за місцем роботи (для непрацюючих вступників – відділом аспірантури і докторантури ТДАТУ), doc;
 • копію трудової книжки, засвідчену у відділі кадрів з останнього місця роботи (за наявності);
 • список наукових досягнень вступника за обраною спеціальністю та копії документів (статей, патентів, дипломів тощо), що їх підтверджують (за наявності), doc;
 • дослідницьку пропозицію, doc;
 • витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію до вступу до аспірантури із затвердженням теми та керівника  дисертаційної роботи, doc;
 • подання в аспірантуру від закладу вищої освіти, наукової установи, організації (для зовнішніх вступників за цільовим призначенням);
 • файл з особистими даними для внесення в ЄДЕБО, doc;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
 • згоду на збір та обробку персональних даних, doc;

Документи на вступ до аспірантури подаються вступником до відділу аспірантури і докторантури ТДАТУ особисто або надсилаються поштою, або надаються у сканованому вигляді на електронну адресу: asp@tsatu.edu.ua з накладанням кваліфікованого електронного підпису.

Прийом документів до аспірантури здійснюється: з 1 серпня по 15 серпня 2024 року

Вступні випробування до аспірантури: з 19 серпня по 29 серпня 2024 року

Оприлюднення рейтингового списку до аспірантури: не пізніше 31 серпня 2024 року

До докторантури для здобуття ступеня доктора наук на 2024-2026 н. р. прийом відбувається

за наступними спеціальностями:

Галузь знань Спеціальність Контракт, грн
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
07 Управління та адміністрування

075 Маркетинг

076 Підприємництво та торгівля

13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування
14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступенів) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Підготовка в докторантурі здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Форми і строк підготовки в докторантурі:

 • очна форма – 2 роки.

 Вступник до докторантури повинен надати до відділу аспірантури і докторантури,  наступні документи:

 • заяву на ім’я ректора університету doc;
 • особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, засвідчений печаткою  за місцем роботи (навчання) doc;
 • копію диплому про закінчення вищого навчального закладу та додатку до нього із зазначенням одержаної кваліфікації магістра (спеціаліста), завірену відділом кадрів за місцем роботи або навчання;
 • копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копія визнаного диплома);
 • копію атестата доцента, с.н.с.;
 • копію трудової книжки, засвідчену у відділі кадрів з останнього місця роботи;
 • список  doc і оригінали або копії опублікованих наукових праць і винаходів за темою дисертаційного дослідження (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукову ступень доктора наук), опублікованих після захисту кандидатської дисертації з фаху майбутньої дисертації, завірені вченим секретарем університету.
 • витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію до вступу до докторантури з затвердженням теми та консультанта дисертаційної роботи doc;
 • розгорнутий  план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним працівником університету, із згодою бути науковим консультантом в разі його зарахування до докторантури;
 • подання в докторантуру від закладу освіти, наукової установи, організації (для зовнішніх вступників);
 • копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (два прим.);
 • копія свідоцтва про шлюб (у разі зміни прізвища);
 • файл doc з особистими даними для внесення в ЄДЕБО;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см;
 • згоду на збір та обробку персональних даних doc.

Документи на вступ до докторантури подаються вступником до відділу аспірантури і докторантури ТДАТУ особисто або надсилаються поштою, або надаються у сканованому вигляді на електронну адресу: asp@tsatu.edu.ua з накладанням кваліфікованого електронного підпису.

Прийом документів до докторантури  здійснюється до 31 серпня 2024 року.

 

ДОВІДКИ:  відділ аспірантури і докторантури, Тараненко Галина Григорівна, тел. +38 (067)665-99-33  (Viber, Telegram, WhatsApp); E-mail:  asp@tsatu.edu.ua

Шаблони бланки, зразки документів можна знайти у розділі Для вступників