ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ДМИТРА  МОТОРНОГО

оголошує прийом на конкурсній основі

(на умовах контракту)

 до аспірантури та докторантури на  2021-2022 навчальний рік:

до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії за наступними спеціальностями:

№ п/п Код
та найменування галузі знань
Шифр
та найменування спеціальності
Ліцензійний обсяг:
очна (денна, вечірня);
заочна
Вартість навчання: Очна (денна, вечірня), Заочна;
(грн.)
1 01 Освіта/ Педагогіка 015 Професійна освіта
(за спеціалізаціями)
5 14000
2 05 Соціальна та поведінкові науки 051 Економіка 10 14000
3 07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування 10 14000
4 07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг 10 14000
5 07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 10 14000
6 13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування 20 14000
7 14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 20 14000
8 18 Виробництво та технології 181 Харчові технології 5 14000
9 20 Аграрні науки та продовольство 201 Агрономія 10 14000

Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Форми і строк підготовки в аспірантурі:

 • очна форма (денна, вечірня) – 4 роки;
 • заочна – 4 роки.

Вступні випробування  складаються з:

 • вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • вступного іспиту з іноземної мови в обсязі, який має відповідати рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з оцінкою “відмінно”);
 • вступного іспиту з філософії.

 Вступник до аспірантури повинен надати, на ім’я ректора університету, до відділу аспірантури,  наступні документи:

 • заяву;
 • особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, засвідчений печаткою  за місцем роботи (навчання);
 • копію диплому про закінчення вищого навчального закладу та додатку до нього із зазначенням одержаної кваліфікації магістра (спеціаліста), завірену відділом кадрів за місцем роботи або навчання;
 • список наукових праць і винаходів з фаху майбутньої дисертації, завірений вченим секретарем університету. Особи, які мають менше 3 наукових праць з фаху дисертації, подають реферат обсягом 25-30 сторінок з обраної спеціальності (з обов’язковим письмовим висновком передбачуваного наукового керівника);
 • витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію до вступу до аспірантури з затвердженням теми та керівника дисертаційної роботи;
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (оригінал);
 • довідку про проходження флюорографії;
 • копію трудової книжки, засвідчену у відділі кадрів з останнього місця роботи;
 • копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (два прим.);
 • чотири фотокартки 3х4;
 • згоду на збір та обробку персональних даних.

Під час подання документів вступник пред’являє:

 • документ (оригінал), що засвідчує особу та громадянство;
 • документ державного зразка (оригінал) про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень магістра (спеціаліста) і додаток до нього.

Документи подаються у швидкозшивачі та папці із зав’язками.

До докторантури на 2021-2022 н. р. на конкурсній основі

(за контрактом)

за наступними спеціальностями:

Галузь знань Спеціальність Контракт, грн
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 15000
07 Управління та адміністрування

075 Маркетинг

15000

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

15000
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування 15000
14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

15000

Підготовка в докторантурі здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Форми і строк підготовки в докторантурі:

 • очна форма – 2 роки.

 Вступник до докторантури повинен надати, на ім’я ректора університету, до відділу аспірантури,  наступні документи:

 • заяву;
 • особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, засвідчений печаткою  за місцем роботи (навчання);
 • копію диплому про закінчення вищого навчального закладу та додатку до нього із зазначенням одержаної кваліфікації магістра (спеціаліста), завірену відділом кадрів за місцем роботи або навчання;
 • список наукових праць і винаходів з фаху майбутньої дисертації, завірений вченим секретарем університету;
 • витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію до вступу до докторантури з затвердженням теми та консультанта дисертаційної роботи;

– розгорнутий  план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;

– письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним працівником університету, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;

– копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії);

– копію атестата доцента, ст.н.с.;

 • довідку про проходження флюорографії;
 • копію трудової книжки, засвідчену у відділі кадрів з останнього місця роботи;
 • копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (два прим.);
 • чотири фотокартки 3х4;
 • згоду на збір та обробку персональних даних.

Документи подаються у швидкозшивачі та папці із зав’язками.

Паспорт та дипломи вступником подаються особисто.

ДОВІДКИ: 72312, Запорізька обл., м. Мелітополь, пр. Б.Хмельницького, 18, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, відділ аспірантури, тел. (0619) 44-03-24; 096-576-18-43.