Кулєшов Сергій Олександрович

Базова вища освіта: Закінчив Мелітопольський державний педагогічний університет у 2008 році за спеціальностями «Мова та література (англійська)», «Мова та література (українська), та зарубіжна література». У 2011 році закінчив Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій» за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія».

Email: sergey.kuleshov@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • використання мультимедійних систем та Інтернет-ресурсів у викладанні іноземних мов
  • розвиток навичок використання технічних засобів навчання та засобів масової інформації з метою підвищення якості вивчення англійської мови
  • формування професійно-комунікативної компетентності
  • дослідження, впровадження та використання іноземного досвіду з метою модернізації вітчизняної системи вищої освіти до рівня світових стандартів.

Досвід наукової та викладацької діяльності: З 2017 року працює на кафедрі іноземних мов ТДАТУ. З 2018 р. навчається в аспірантурі Таврійського державного агротехнологічного університету, спеціальність 015 "Професійна освіта".
Види і результати професійної діяльності викладача Кулєшова С.О.

Основні наукові праці
Titova O., Luzan P., Sosnytska N., Kulieshov S., Suprun O. (2021) Information and Communication Technology Tools for Enhancing Engineering Students’ Creativity. In: Ivanov V., Trojanowska J., Pavlenko I., Zajac J., Peraković D. (eds) Advances in Design, Simulation and Manufacturing IV. DSMIE 2021. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. (електронне, Scopus)
Кулєшов С.О. Особливості професійної підготовки в системі освіти США. Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції. (м. Мелітополь, 25-27 травня 2021 р.) Мелітополь, 2021. С.203-207
Кулєшов С.О. Порівняння змісту навчально-методичних комплексів з англійської мови для фахівців туристичної галузі. Проблеми викладання іноземних мов у ЗВО : матеріали І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Мелітополь, 20 травня 2021 р.). Мелітополь, 2021. С.119-124
Кулєшов С.О. Аналіз нормативно-законодавчої бази з питань вищої освіти США другої половини ХХ сторіччя. Современная научная идея ‘2020: матеріали наук.-практ. конф. (Мінськ, 7-8 жовтня, 2020 р.), – Минск: Ёлнать, 2020. С. 60-63.
Кулєшов С.О. Становлення та розвиток вищої ІТ-освіти в США. Modern Scientific Researches. International periodic scientific journal. 2020. October. Vol. 13, No. 5, P. 56-63.
Кулєшов С.О. Хмарні обчислення в закладах вищої освіти США. Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації: матеріали між нар. наук.-практ. інтернет-конф. (27-29.09.2020, Мелітополь, 2020). Мелітополь, 2020. С. 334-340 (друковане, нефахове). (0,3 д.а.)
Сосницька Н.Л., Кулєшов С.О. Періодизація розвитку професійної підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій в університетах США: методологічний контекст. Scientific achievements of modern society: abstracts of the 9th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2020. Pp.980-987. URL: http://sci-conf.com.ua. (0,3 д.а.) (електронне, нефахове)
Кулєшов С.О. Cloud computing in higher education of the USA. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя, 2019. №67. – С. 61-65. (0,4 д.а.). (фахове, друковане)
Кулєшов С.О. Професійна підготовка майбутніх фахівців з інформаційних технологій: досвід Сполучених Штатів Америки / С.О. Кулєшов // Збірник матеріалів ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті та науці», Мелітополь, 2019. – С. 65-68. (0,2 д.а.). (друковане, нефахове)
Bilousova Z., Klipakova Y., Keneva V., Kuleshov S. Influence of growth regulator application method on the activity of antioxidant system of winter wheat (triticum aestivum l.) plants / Z. Bilousova, Y. Klipakova, V. Keneva, S. Kuleshov // International research and practice conference “Modern development pathes of agricultural: trends and innovations”, 2019. – P. 615-623. (друковане, нефахове, індексується в Scopus)
Кулєшов С.О. Ретроспективний аналіз формування та розвитку змісту комп’ютерної освіти в університетах США. / С.О. Кулєшов // Збірник наукових праць Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка «Наукові записки. Серія: Педагогічні науки», м. Кропивницький, 2019. – С.209-211 (0,5 д.а.) (друковане, фахове)
Кулєшов С.О. Формування дисципліни «Інформаційні системи» у контексті розвитку комп’ютерної освіти США та світу / С.О.Кулєшов // Збірник тез VІІI-ої Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції «Проблеми та інновації у природничо-математичній, технологічній і професійній освіті», присвяченій 100-річчю І.Г.Ткаченка, Кропивницький, 2019. – С.21-22 (0,13 д.а.) (друковане, нефахове)
Кулєшов С.О. Особливості професійної підготовки фахівців з інформаційних технологій в університетах США / С.О. Кулєшов // Науковий вісник Льотної академії, Кропивницький, 2019. – С.289-294 (0,4 д.а.). (друковане, фахове)
Кулєшов С.О. Використання VR-технологій в процесі викладання іноземної мови / С.О. Кулєшов // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології», Запоріжжя, 2019. – С.61-64 (0,2 д.а.) (друковане, нефахове)
Кулєшов С.О. Технічні тенденції в освіті: нові педагогічні технології та електронні засоби навчання // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Наукові досягнення, відкриття та шляхи розвитку педагогічної науки», Запоріжжя, 2018. – С.55-58 (0,2 д.а.) (друковане, нефахове)
Кулєшов С.О. Вдосконалення дистанційної освіти в вищому навчальному закладі України / С.О. Кулєшов // Збірник матеріалів Х Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті та науці», Мелітополь, 2018. – С.146-149 (0,2 д.а.). (друковане, нефахове)
Кулєшов С.О. Використання модульного об’єктно-орієнтованого динамічного навчального середовища (Мoodle) у навчанні англійської мови в ТДАТУ / С.О. Кулєшов // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. – 2018. – С.179-184 (0,5 д.а) (друковане, фахове).
Кулєшов С.О. Інтерактивні методи навчання англійської мови в немовних вузах України / С.О. Кулєшов // Збірник матеріалів ХХХІ Міжнародної наукової інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С.360-363 (0,3 д.а.) (електронне, нефахове)

Підручники, навчальні посібники, монографії
Кулєшов С.О. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з іноземної мови (англійської) для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» (на основі повної загальної середньої освіти) за спеціальністю 242 «Туризм» денної форми навчання / С.О. Кулєшов. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Наукова діяльність - відповідальний виконавець наукової теми «Інноваційні технології та методики професійної підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої аграрної освіти» (номер державної реєстрації 0118U002303, звіт про науково-дослідну роботу)
Організаційна діяльність:

- відповідальний за візуалізацію у навчальному процесі
- відповідальний за роботу колективу з електронними журналами груп денної та заочної форм навчання
- адміністратор Instagram-сторінки кафедри.