Супрун Олена Миколаївна

Базова вища освіта: Закінчила з відзнакою філологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університету в 2003 році за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська, німецька)» та здобула кваліфікацію вчителя англійської, німецької мов та зарубіжної літератури.

Email: olena.suprun@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • інноваційні методики викладання іноземних мов
  • формування комунікативної компетентності студентів економічних спеціальностей

Досвід наукової та викладацької діяльності: у 2002 працювала вчителем англійської мови у середній загальноосвітній школі №14. З 2003 по 2005 рік працювала на кафедрі англійської філології МДПУ на посаді викладача англійської мови. У 2013-2017 рр. обіймала посаду старшого викладача кафедри теорії та практики перекладу МВП ЗІЕІТ. У Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2018 р. на посаді викладача кафедри «Іноземні мови». З 2019 р. переведена на посаду старшого викладача.
Види і результати професійної діяльності ст. викладача Супрун О.М.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК Супрун О.М. Роль аудіювання у формуванні комунікативної компетенції студентів немовних спеціальностей / Олена Миколаївна Супрун // Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Мелітополь, 27-28 вересня 2018 р.). – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького. – 436 с. – 2018. – С. 429–434.
Супрун О.М. Використання інтерактивних методів навчання в процесі викладання іноземної мови студентам немовних спеціальностей. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. 2019. № 74. С. 40-45. (0,7 д.а.) (друковане, фахове)
Супрун О. М. Методи оцінювання сформованості іншомовної комунікативної компетенції в різнорівневих групах / Олена Миколаївна Супрун. // Сучасний рух науки: тези доп. VIІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6-7 червня 2019 року. – Дніпро, 2019. (0,2 д.а.) (електронне, нефахове - прийнято до друку)
Suprun O. The Principle of Authenticity in Teaching English as a Foreign Language / Olena Suprun. // Матеріали міжнародного науково-практичного форуму «Сучасні наукові дослідження на шляху до Євроінтеграції», 21-22 червня 2019. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2019. –Частина 2. - С.291-293 (0,2 д.а.) (електронне, нефахове)
Супрун О. М. Вебінар як інноваційний засіб професійного саморозвитку педагога / Олена Миколаївна Супрун. // Проектування індивідуальної освітньої траєкторії професійного розвитку педагога: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Біла Церква, 13 червня 2019р., упорядкув. Л.А. Литвиненко. - К.: Всеосвіта, 2019. - 189 с. (0,1 д.а.) (друковане, нефахове)
Супрун О.М., Зайцева Н.В. Розвиток soft skills у контексті навчання іноземної мови. Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами V міжнародної науково-практичної конференції: «Наука в епоху дисбалансів», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). К.: Центр наукових публікацій, 2019. 156с. С. 52-58
Зайцева Н.В., Супрун О.М. Дистанційне навчання як невід’ємний компонент освітніх процесів в Україні. Наука та інновації - 2019: теорія, методологія та практика : матеріали Міжнар. наук. конф., 6 грудня, 2019 р. Запоріжжя, Україна: МЦНД, 2019, т. 3. С.98-103 (0,4 д.а.).
Зайцева Н.В., Супрун О.М. Творчий конкурс як засіб реалізації творчого потенціалу студентів нелінгвістичних спеціальностей. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2019. Вип. 67. C. 9-13.
Зайцева Н.В., Супрун О.М. Підготовка студентів нелінгвістичних спеціальностей до ЄВІ з англійської мови. Інноваційна педагогіка. 2020. Вип. 22., т.1. С.45-55. (фахове, друковане, електронне) DOI https://doi.org/10.32843/2663-6085/2020/22-1.10
Супрун О.М., Зайцева Н.В. Навчання співробітництва при викладанні іноземної мови за професійним спрямуванням студентам економічних спеціальностей. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. 2020. Вип.1 (130). С.129-136 (фахове, друковане, електронне) DOI https://doi.org/10.24195/2617-6688-2020-1-17
Зайцева Н. В., Симоненко С. В., Супрун О. М. Розвиток цифрової грамотності здобувачів вищої інженерної освіти при викладанні іноземної мови. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 2020. №74. С.40-45. (0,6 д.а.)
Супрун О.М. Труднощі підготовки до ЄВІ студентів немовних спеціальностей та шляхи їх подолання. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (Мелітополь, 25-26 вересня 2020 р.). Мелітополь: Видавництво МДПУ імені Б. Хмельницького. 394 с. С. 228-233
OM Lezhenkin, SV Halko, OO Miroshnyk, OO Vershkov, IO Lezhenkin, OM Suprun, TG Shchur, W Kruszelnicka, R Kasner. Investigation of the separation of combed heap of winter wheat. Journal of Physics: Conference Series, Volume 1781, International Conference on Applied Sciences (ICAS 2020) 20-22 May 2020, Hunedoara, Romania. IOP Publishing, 2021. (електронне, Scopus)
Havrylenko Y., Kholodniak Y., Halko S., Vershkov O., Bondarenko L., Suprun O., Miroshnyk O., Shchur T., Śrutek M., Gackowska M. Interpolation with Specified Error of a Point Series Belonging to a Monotone Curve. Entropy 2021, 23, 493. https://doi.org/10.3390/e23050493 (електронне, Scopus, Web of Science)
Titova O., Luzan P., Sosnytska N., Kulieshov S., Suprun O. (2021) Information and Communication Technology Tools for Enhancing Engineering Students’ Creativity. In: Ivanov V., Trojanowska J., Pavlenko I., Zajac J., Peraković D. (eds) Advances in Design, Simulation and Manufacturing IV. DSMIE 2021. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. (електронне, Scopus)
Супрун, О., Зайцева, Н., Симоненко, С. Застосування технологій веб-квесту на заняттях з іноземної мови. Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка», 12 (44), 2021, с. 183–191, doi: https://doi.org/10.24919/2413-2039.12/44.29
Зайцева Н.В., Супрун О.М., Симоненко С.В. Впровадження педагогічної стратегії inquiry-based learning у викладання іноземної мови студентам немовних спеціальностей. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. наук.-метод. пр. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. Вип. 24. С. 472-480. (друковане, нефахове) (0,5 д.а.)
Супрун О.М. Гейміфікація як інструмент навчання іноземної мови у закладах вищої освіти : матеріали І Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., Мелітополь, 20 травня 2021. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С.167-172. URL: http://www.tsatu.edu.ua/im/wp-content/uploads/sites/24/materialy-i-vseukr.-internet-konferenciyi-im-tdatu-20.05.2021.pdf
Havrylenko, Y., Kholodniak, Y., Halko, S., Vershkov, O., Miroshnyk, O., Suprun, O., Dereza, O., Shchur, T., Śrutek, M. (2021). Representation of a Monotone Curve by a Contour with Regular Change in Curvature. Entropy, 23(7), 923. MDPI AG.

Підручники, навчальні посібники, монографії
Супрун О.М. Іноземна мова (англійська): методичні вказівки до лабораторних занять для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 073 «Менеджмент» (на основі повної загальної середньої освіти) денної форми навчання (2 курс) / О.М. Супрун. – Мелітополь: Таврійський державний агротехнологічний університет, 2019. – 49 с.
Супрун О.М. Іноземна мова (англійська): методичні вказівки до лабораторних занять для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 073 «Менеджмент» (на основі повної загальної середньої освіти) денної форми навчання (3 курс) / О.М. Супрун. – Мелітополь: Таврійський державний агротехнологічний університет, 2019. – 45 с.
Супрун О.М. Іноземна мова (англійська): методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 073 «Менеджмент» (на основі повної загальної середньої освіти) денної форми навчання (2 курс) / О.М. Супрун. – Мелітополь: Таврійський державний агротехнологічний університет, 2019. – 30 с.
Супрун О.М. Іноземна мова (англійська): методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 073 «Менеджмент» (на основі повної загальної середньої освіти) денної форми навчання (3 курс) / О.М. Супрун. – Мелітополь: Таврійський державний агротехнологічний університет, 2019. – 32 с.
Іноземна мова (англійська). Методичні вказівки до лабораторних занять для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 073 «Менеджмент» (на основі повної загальної середньої освіти та ОС «Молодший спеціаліст») денної форми навчання. Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. 84 с.
Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська). Методичні вказівки до лабораторних занять для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 073 «Менеджмент» (на основі повної загальної середньої освіти та ОС «Молодший спеціаліст) денної форми навчання. Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. 24 с.
Іноземна мова (англійська): методичні вказівки з організації самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 073 «Менеджмент» (на основі повної загальної середньої освіти та ОС «Молодший спеціаліст») денної форми навчання. Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. 42 с.
Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська): методичні вказівки з організації самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 073 «Менеджмент» (на основі повної загальної середньої освіти та ОС «Молодший спеціаліст») денної форми навчання. Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. 24 с.
Ділова іноземна мова (англійська). Методичні вказівки до лабораторних занять для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 073 «Менеджмент» (на основі ОКР «Бакалавр») денної форми навчання. Мелітополь: ФОП Однорог, 2020. 26 с.
Ділова іноземна мова (англійська): методичні вказівки з організації самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 073 «Менеджмент» (на основі ОКР «Бакалавр») денної форми навчання. Мелітополь: ФОП Однорог, 2020. 26 с.
Ділова іноземна мова (англійська). Силабус для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» факультету економіки та бізнесу спеціальності 073 «Менеджмент»
Іноземна мова (англійська). Силабус для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр факультету економіки та бізнесу спеціальності 073 "Менеджмент"
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (англійська). Силабус для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» факультету економіки та бізнесу спеціальності 073 "Менеджмент" за ООП "Менеджмент"
Програма навчальної дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)" для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 073 «Менеджмент»
Програма навчальної дисципліни "Іноземна мова (англійська)" для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 073 «Менеджмент»

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Організаційна діяльність:
- голова методичної секції англійської мови
- відповідальна за рейтингове оцінювання кафедри "Іноземні мови" та укладання особистого рейтингу викладачів кафедри
- член методичної ради ННІЗУП