Кафедра приділяє багато уваги залученню студентів до наукових досліджень. Всі викладачі кафедри керують науковою роботою студентів, готують їх до участі в олімпіадах.

Науково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі, який представляє собою комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання всіх студентів навичкам наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності в рамках освітнього процесу і поза ним. Для виконання цих заходів у ТДАТУ створюються студентські наукові гуртки.

Науковий гурток – об’єднання студентів при кафедрі, що формується за напрямком наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів роботи кафедри.

Студентські наукові гуртки – одна з форм наукової діяльності студентів, спрямована на розширення їх наукового потенціалу й формування навички науково-дослідної діяльності у вільний від навчання час або спеціально наданий час. Студентські наукові гуртки у своїй діяльності керуються Законом України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Статутом ТДАТУ, чинним законодавством.

Студентські наукові гуртки створюються при кафедрі. Кількість та тематика гуртків затверджується наказом ректора терміном на 1 рік за поданням проректора з наукової роботи та завідувача кафедри.

За підсумками роботи наукового гуртка впродовж звітного періоду, його керівник рекомендує найбільш здібних і перспективних студентів у науковій роботі за напрямком наукової діяльності кафедри до участі в роботі проблемної групи на кафедрі.

Основними цілями роботи студентського наукового гуртка є:  сприяння в підвищенні рівня наукової підготовки студентів;  формування у студентів інтересу й потреби до наукової творчості; розвиток творчого мислення, наукової самостійності, підвищення внутрішньої організованості, свідомого відношення до навчання, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань.

Основні завдання студентських наукових гуртків: забезпечення активної участі студентів у проведенні наукових конференцій, конкурсів на кращу наукову роботу, наукових семінарів; формування у студентів інтересу до наукової творчості, навчання методиці й способам самостійного вирішення наукових завдань в професійній сфері і навичок роботи в наукових колективах; допомога студентам в оволодінні методикою й навичками проведення самостійних наукових досліджень і розробки наукових проблем; обмін досвідом організації й проведення наукової роботи серед членів студентських наукових гуртків; сприяння поглибленому вивченню навчального матеріалу; виявлення найбільш обдарованих і талановитих студентів, використання їх творчого й інтелектуального потенціалу для вирішення актуальних наукових завдань та підготовка з їх числа резерву наукових і науково-педагогічних кадрів.

Положення Про студентські наукові гуртки у Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного

2023-2024 н.р.

РОБОТА НАУКОВИХ ГУРТКІВ КАФЕДРИ ОПХВ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА Ф.Ю. ЯЛПАЧИКА 2023–2024 н.р.

ГРАФІК РОБОТИ НАУКОВИХ ГУРТКІВ КАФЕДРИ ОПХВ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА Ф.Ю. ЯЛПАЧИКА 2023–2024 н.р.

2022-2023 н.р.

ЗВІТ З РОБОТИ НАУКОВИХ ГУРТКІВ КАФЕДРИ ОПХВ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА Ф.Ю. ЯЛПАЧИКА 2022–2023 н.р.

РОБОТА НАУКОВИХ ГУРТКІВ КАФЕДРИ ОПХВ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА Ф.Ю. ЯЛПАЧИКА 2022–2023 н.р.

ГРАФІК РОБОТИ НАУКОВИХ ГУРТКІВ КАФЕДРИ ОПХВ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА Ф.Ю. ЯЛПАЧИКА 2022–2023 н.р.

2021-2022 н.р.

ГРАФІК РОБОТИ НАУКОВИХ ГУРТКІВ КАФЕДРИ ОПХВ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА Ф.Ю. ЯЛПАЧИКА 2021-2022 н.р. 2 сем.

ГРАФІК РОБОТИ НАУКОВИХ ГУРТКІВ КАФЕДРИ ОПХВ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА Ф.Ю. ЯЛПАЧИКА 2021–2022 н.р. 1 сем.

2020-2021 н.р.

Наказ № 1422-Н від 12.10.20 Про затвердження переліку студентських гуртків

ГРАФІК РОБОТИ НАУКОВИХ ГУРТКІВ КАФЕДРИ ОПХВ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА Ф.Ю. ЯЛПАЧИКА 2020–2021 н.р. 1 сем. 

ГРАФІК РОБОТИ НАУКОВИХ ГУРТКІВ КАФЕДРИ ОПХВ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА Ф.Ю. ЯЛПАЧИКА 2020–2021 н.р. 2 сем.

На кафедрі обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика працюють гуртки:

Працюють 8-10 наукових гурків, у яких задіяно 30-40 студентів і усі магістранти. В них студенти обмінюються інформацією щодо особливостей процесів та обладнання харчових виробництв в Україні та світі, готують до публікації наукові статті та наукові роботи для отримання патентів.

За результатами досліджень на конференціях представляється 25-30 доповідей, у тому числі на всеукраїському рівні 10-15 доповідей.

Студенти отримують 5-8 патентів та авторських свідоцтв,

Вже стало традицією те, що кожного року наші студенти виборюють призові місця на регіональних і Всеукраїнських олімпіадах з дисциплін кафедри, отримують дипломи та грамоти за кращі доповіді на студентських наукових конференціях різного рівня (від внутрішніх до міжнародних) і Всеукраїнському конкурсі дипломних проектів і робіт.

Щорічно викладачі кафедри зі студентами друкують більше 100 наукових праць у наукових збірниках та журналах Кам’янець-Подільского, Одеси, Миколаїва, Херсону та інш.

Наукові гуртки 2019-2020 н.р.

Наукові гуртки 2018-2019 н.р.

Наукові гуртки 2017-2018 н.р.

Наукові гуртки 2016-2017 н.р.

Наукові гуртки 2015-2016 н.р.

Наукові гуртки 2014-2015 н.р.

Наукові гуртки 2013-2014 н.р.