Кафедра приділяє багато уваги залученню студентів до наукових досліджень. Всі викладачі кафедри керують науковою роботою студентів, готують їх до участі в олімпіадах.

Науково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі, який представляє собою комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання всіх студентів навичкам наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності в рамках освітнього процесу і поза ним. Для виконання цих заходів у ТДАТУ створюються студентські наукові гуртки.

Науковий гурток – об’єднання студентів при кафедрі, що формується за напрямком наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів роботи кафедри.

Студентські наукові гуртки – одна з форм наукової діяльності студентів, спрямована на розширення їх наукового потенціалу й формування навички науково-дослідної діяльності у вільний від навчання час або спеціально наданий час. Студентські наукові гуртки у своїй діяльності керуються Законом України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Статутом ТДАТУ, чинним законодавством.

Студентські наукові гуртки створюються при кафедрі. Кількість та тематика гуртків затверджується наказом ректора терміном на 1 рік за поданням проректора з наукової роботи та завідувача кафедри.

За підсумками роботи наукового гуртка впродовж звітного періоду, його керівник рекомендує найбільш здібних і перспективних студентів у науковій роботі за напрямком наукової діяльності кафедри до участі в роботі проблемної групи на кафедрі.

Основними цілями роботи студентського наукового гуртка є:  сприяння в підвищенні рівня наукової підготовки студентів;  формування у студентів інтересу й потреби до наукової творчості; розвиток творчого мислення, наукової самостійності, підвищення внутрішньої організованості, свідомого відношення до навчання, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань.

Основні завдання студентських наукових гуртків: забезпечення активної участі студентів у проведенні наукових конференцій, конкурсів на кращу наукову роботу, наукових семінарів; формування у студентів інтересу до наукової творчості, навчання методиці й способам самостійного вирішення наукових завдань в професійній сфері і навичок роботи в наукових колективах; допомога студентам в оволодінні методикою й навичками проведення самостійних наукових досліджень і розробки наукових проблем; обмін досвідом організації й проведення наукової роботи серед членів студентських наукових гуртків; сприяння поглибленому вивченню навчального матеріалу; виявлення найбільш обдарованих і талановитих студентів, використання їх творчого й інтелектуального потенціалу для вирішення актуальних наукових завдань та підготовка з їх числа резерву наукових і науково-педагогічних кадрів.

Положення Про студентські наукові гуртки у Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного

2021-2022 н.р.

ГРАФІК РОБОТИ НАУКОВИХ ГУРТКІВ КАФЕДРИ ОПХВ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА Ф.Ю. ЯЛПАЧИКА 2021-2022 н.р. 2 сем.

ГРАФІК РОБОТИ НАУКОВИХ ГУРТКІВ КАФЕДРИ ОПХВ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА Ф.Ю. ЯЛПАЧИКА 2021–2022 н.р. 1 сем.

2020-2021 н.р.

Наказ № 1422-Н від 12.10.20 Про затвердження переліку студентських гуртків

ГРАФІК РОБОТИ НАУКОВИХ ГУРТКІВ КАФЕДРИ ОПХВ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА Ф.Ю. ЯЛПАЧИКА 2020–2021 н.р. 1 сем. 

ГРАФІК РОБОТИ НАУКОВИХ ГУРТКІВ КАФЕДРИ ОПХВ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА Ф.Ю. ЯЛПАЧИКА 2020–2021 н.р. 2 сем.

На кафедрі обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика працюють гуртки:

Працюють 8-10 наукових гурків, у яких задіяно 30-40 студентів і усі магістранти. В них студенти обмінюються інформацією щодо особливостей процесів та обладнання харчових виробництв в Україні та світі, готують до публікації наукові статті та наукові роботи для отримання патентів.

За результатами досліджень на конференціях представляється 25-30 доповідей, у тому числі на всеукраїському рівні 10-15 доповідей.

Студенти отримують 5-8 патентів та авторських свідоцтв,

Вже стало традицією те, що кожного року наші студенти виборюють призові місця на регіональних і Всеукраїнських олімпіадах з дисциплін кафедри, отримують дипломи та грамоти за кращі доповіді на студентських наукових конференціях різного рівня (від внутрішніх до міжнародних) і Всеукраїнському конкурсі дипломних проектів і робіт.

Щорічно викладачі кафедри зі студентами друкують більше 100 наукових праць у наукових збірниках та журналах Кам’янець-Подільского, Одеси, Миколаїва, Херсону та інш.

Наукові гуртки 2019-2020 н.р.

Наукові гуртки 2018-2019 н.р.

Наукові гуртки 2017-2018 н.р.

Наукові гуртки 2016-2017 н.р.

Наукові гуртки 2015-2016 н.р.

Наукові гуртки 2014-2015 н.р.

Наукові гуртки 2013-2014 н.р.