Загальний вигляд лабораторної установки для дослідження процесу змішування

1 – вихровий насос; 2 – манометр; 3 – канал подачі основного компоненту (води); 4 – ємність з підмішуваним компонентом (сиропом); 5 – протитечійно-струминний змішувач; 6 – канал підведення підмішуваного компоненту; 7 – кондуктометр; 8 – канал відведення змішаного продукту.

Лабораторний зразок  протитечійно-струминного змішувача та процес змішування у протитечійному змішувачі  

1 – станина; 2 – камера змішування; 3 –подача основного компоненту; 4 – подача підмішуваного компоненту; 5 – форсунка;  6 – вихідний отвір.

Проведені теоретичні та експериментальні дослідження дозволили розробити аналітичну модель протитечійно-струминного змішування, яка пов’язує основні конструктивно-технологічні параметри з енергетичними та якісними його показниками. Даний спосіб змішування дозволяє знизити енерговитрати на змішування в 4 – 5 разів у порівнянні з класичними апаратами з мішалками та при цьому мають масогабаритні показники у 6 – 8 разів менші.

Статті, тези та патенти за данною тематикою:

 1. Viunyk O., Samoichuk K., Smielov А., Panina V. Experimental investigations of the process of mixing liquids in a counter-jet mixer// Slovak international scientific journal: Bratislava – № 14, (2018). – Vol. 1. – 2018. – Р. 32–37.
 2. Samoichuk. K. Experimental investigations of sugar concentration for counterflow jet mixing of drink/ K. Samoichuk, O.Poludnenko, N.Palyanichka, V. Verkholantseva, S. Petrychenko // Technology audit and production reserves, Poltava State Agrarian Academy: Poltava. – 2017. №2/3 (34). – P. 41–59. (Ulrich’s Periodicals Director, DRIVER, BASE, Index Copernicus, РИНЦ, ResearchBib, DOAJ, WorldCat, EBSCO, Directory Indexing of International Research Journals, DRJI, OAJI, Sherpa/Romeo, Open Access Articles)
 3. Самойчук К.О., В’юник О.В. Експериментальне визначення впливу відстані між форсунками на продуктивність змішувача // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність». – Харків : ХДУХТ, 2019. – Ч. 1. С. 247-248.
 4. Самойчук К. О., Ялпачик В. Ф., В’юник О. В. Вплив відстані між соплами форсунок на характеристики протитечійно-струминного змішувача напоїв // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ імені Дмитра Моторного. Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. Вип. 19, т. 2. С. 3–11.
 5. Самойчук К.О., В’юник О.В. Енергозберігаючий спосіб перемішування рідин / Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного за загальною редакцією д.т.н. професора Надикто В.Т. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2019. –Частина 1. –c. 290 – 293.
 6. К.О. Самойчук, О.В. Вьюник. Удосконалення процесу змішування рідких компонентів під час виготовлення солодких безалкогольних напоїв. Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності : третя міжнародна науково-практична конференція, 4–6 вересня 2019 р / під заг. ред. Г. В. Дейниченка. – Харків : ХДУХТ, 2019. 234-236 с.
 7. Самойчук К.О., Вьюник О.В. Исследование энергосберегающего способа перемешивания жидкостей при переработке сельскохозяйственной продукции. Тезисы 4-й Международной научно-практической конференция “Переработка и управление качеством сельскохозяйственной продукции” Белорусский государственный аграрный технический університет (21-22 марта 2019 г.) редкол. В. Я. Груданов [и др.]. – Минск: БГАТУ, 2019р. С. 63-65
 8. Самойчук К.О.Аналіз процесу протитечійно-струминного змішування напоїв / К.О. Самойчук, О.В. Полудненко, В.Г. Циб // Праці ТДАТУ. – Мелітополь, ТДАТУ. – Вип. 17. Т.1 – 2017. – С. 178–183.
 9. Самойчук К.О. Визначення вмісту цукрового сиропу в напої при змішуванні у протитечійно-стуминному апараті/ Самойчук, К. О. Паніна, В. В., Полудненко, О. В. //Наукові праці ОНАХТ
  Т. 80, вип. 1 – 2017. – С. 164–169.
 10. Дейниченко Г.В. Експериментальні дослідження концентрації цукру під час протитечійно-струминного змішування солодких напоїв / Г.В. Дейниченко, К.О. Самойчук, О.В. Полудненко. // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю заснування Харківського державного університету харчування та торгівлі: Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність (18 травня 2017р). Харків, ХДУХТ. – Ч. 1. – С. 280–281.С. 246–247.
 11. Дейниченко Г.В. Визначення оптимальної відстані між соплами форсунок протитечійно-струминного змішувача безалкогольних напоїв / Г.В. Дейниченко, К.О. Самойчук, О.В. Полудненко // Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність» 19 травня 2016 р. – Харків, ХДУХТ. – 2016. – С. 274–276.
 12. Полудненко О.В. Експериментальні дослідження концентрації цукру при протитечійно-струминному змішуванні солодких напоїв / О.В. Полудненко, К.О. Самойчук // Збірник праць за підсумками VІІ Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства» (27-28 квітня 2017р). Київ: ЦП КОМПРИНТ , 2017. – С. 322–323.
 13. Самойчук К.О. Визначення відстані між соплами форсунок протитечійно-струминного змішувача безалкогольних напоїв /К.О. Самойчук, О.В. Полудненко, В.Г. Циб// Праці ТДАТУ.: Мелітополь – 2015. – Вип.15, Т.1. – С. 65-72.
 14. Самойчук К.О. Змішування рідин у протитечійно-струминному апараті/ К.О.Самойчук, О.В. Полудненко, В.Г. Циб // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності» 8-11 вересня 2015 року – Мелітополь-Кирилівка, 2015, – с. 95 – 96.
 15. Самойчук К.О.Аналитические исследования противоточно-струйного смесителя жидкостей/К.О. Самойчук, О.В. Полудненко, А.А. Бездитный.//Ежемесячный научный журнал Международного научного института “Educatio”: Новосибирск – 2014. – №.7, часть 3. – С. 65 – 68.
 16. Самойчук К.О. Результати аналізу конструкцій струминних змішувачів рідких компонентів / К.О. Самойчук, О.В. Полудненко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2013. – Вип. 13, Т.1. – С. 205-211.
 17. Самойчук К.О. Результати комп’ютерного моделювання процесу змішування рідких компонентів у струминному змішувачі/ К.О. Самойчук, О.В. Полудненко // Обладнання та технології харчових виробництв : Донецьк – 2013.– Вип. 30. – С. 300-305.
 18. Самойчук К.О. Обгрунтування конструкції змішувача рідких компонентів за допомогою комп’ютерного моделювання/ К.О.Самойчук, О.В.Полудненко // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю з дня народження ректора університету (1988-1991рр.), д.т.н., проф., член-кореспондента ВАСГНІЛ Бєляєва М.І. «Прогресивна техніка та технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг»19 листопада 2013 року – Харків, 2013, Частина I. – с.384 – 386.
 19. Самойчук К.О. Обоснование конструкции смесителя жидких компонентов с помощью компьютерного моделирования/ К.О. Самойчук, О.В. Полудненко // Актуальные проблемы научно-технического прогресса в АПК: сборник научных статей. – Ставрополь: АҐРУС Ставропольского гос. Аграрного у–та, 2013. – 140c. С. 86 – 92.
 20. Самойчук К.О. Аналіз обладнання для перемішування рідких компонентів / К.О. Самойчук, О.В. Полудненко // Праці ТДАТУ : Мелітополь – 2011.– Вип. 11, Т.6. – С. 226-233.
 21. Пат. 90011, Україна, МКИ5 A01J 11/00. Спосіб змішування рідких компонентів /Самойчук К.О., Полудненко О.В., заявитель и патентообладатель Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u 201313938, заявл. 02.12.2013, опубл. 12.05.2014. Бюл. № 9.
 22. Пат. 91740, Україна, МКИ5 A01J 11/00. Пристрій для струминного змішування рідких компонентів /Самойчук К.О., Полудненко О.В., заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u201402154, заявл. 03.03.2014, опубл. 10.07.2014. Бюл. № 13.