Курсове проектування ставить перед собою мету навчити студента навичкам самостійного рішення конкретних інженерних задач на основі придбаних знань при вивченні загальнотехнічних і профілюючих дисциплін. Воно повинно сприяти закріпленню, поглибленню і узагальненню знань, отриманих студентом за час навчання. Системою курсових проектів і робіт студент готується до виконання більш складної інженерної задачі – дипломного проектування.
При роботі над курсовим проектом (роботою) студент, відповідно до завдання на проектування, вирішує конкретні конструкторські, технологічні і організаційно-економічні задачі. У процесі проектування він повинний виявити уміння користуватися довідковою літературою, стандартами, табличними матеріалами, номограмами, кошторисними нормами, періодичною і іншою літературою.

Дипломне проектування є завершальним етапом навчального процесу і базується на інструктивно-методичних матеріалах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту і Міністерства аграрної політики та продовольства України. В університеті дипломне проектування регламентовано наказами:
– про допуск до дипломного проектування;
– про закріплення тем, керівників, консультантів, рецензентів;
– про призначення голів та членів ДЕК.
До дипломного проектування студенти допускаються деканатом за умови виконання навчального плану. Дипломне проектування являє собою найважливішу складову процесу підготовки фахівця до самостійної інженерної діяльності на виробництві. У період дипломного проектування студент основний час працює творчо і самостійно, здійснює розробку проекту для конкретного підприємства, маючи офіційну можливість звертатися за порадами до керівника проекту та консультантів. Під час дипломного проектування виявляється рівень знань з вивчених дисциплін, вміння застосовувати цей комплекс знань і навички, що отримані на практиках. Студент доводить здатність узагальнювати досягнення науки й техніки, уміння працювати з науковою й довідковою літературою, уміння оригінально вирішувати складні інженерні завдання, пропонувати зовсім нові принципові положення і їхнє рішення, нарешті, уміння організувати свою повсякденну працю в період усього проектування. Все це відображається на змісті дипломного проекту й дозволяє об’єктивно оцінити його та зробити висновок про ступінь підготовки майбутнього фахівця аграрного виробництва керівникові проекту та державній екзаменаційної комісії (ДЕК) під час захисту.