Науково-педагогічний персонал кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика активно поєднує викладацьку роботу із науковою діяльністю, що сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання із урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку в сфері обладнання переробних і харчових виробництв.
Кафедра ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика приймає участь у виконанні НДР “Розробка технологій і технічних засобів для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції та процесів і обладнання харчових виробництв”, над якою працюють 13 науково-педагогічних працівників, тобто всі науково-педагогічні працівники – доктори наук, професори та  кандидати наук, доценти, викладачі, аспіранти та здобувачі.
Щорічно за результатами наукової роботи кафедри:
 • публікуються близько 15 наукових статей у фахових виданнях України, закордонні монографії, 5-6 закордонних статей, 20-30 тез (в т.ч. 6 за кордоном) і більше 80–100 наукових праць зі студентами та отримуються 15-20 патентів;
 • викладачі та студенти приймають участь у 5-10 міжнародних і регіональних конференціях;
 • готується 10–12 наукових робіт до участі в конкурсі на кращу студентську наукову роботу І туру та 1–2 роботи до ІІ туру конкурсу студентських наукових робіт та обласних і регіональних конкурсів,
 • 1–2 студенти стають переможцями Всеукраїнських або регіональних наукових конкурсів (Всеукраїнський конкурс на кращу наукову роботу серед студентської молоді, Областний конкурс наукових проектів для молодих науковців, Стипендіальна програма “Завтра.UA” і т.д.).
Кафедра є відповідальною за щорічний випуск фахового збірника «Праці ТДАТУ імені Дмитра Моторного» і збірника наукових праць студентів та магістрантів.

Основними формами наукової діяльності науково-педагогічного персоналу кафедри є:

 • виконання держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт;
 • підготовка дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора філософії та доктора наук аспірантами і викладачами кафедри;
 • написання підручників, навчальних посібників, монографій, конспектів лекцій, наукових статей тощо;
 • участь професорсько-викладацького складу кафедри у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних і науково-методичних конференціях;
 • стажування професорсько-викладацького складу кафедри в установах НАН України, навчальних закладах України та зарубіжних країн;
 • залучення студентів до наукової роботи та ін.
Згідно наукових підпрограм, основними напрямами наукових досліджень на кафедрі є:
 • Розробка технологій обробки холодом плодів та овочів при зберіганні
 • Підвищення ефективності процесів та обладнання для диспергування та гомогенізації харчових емульсій і змішування рідких компонентів
 • Вдосконалення процесів та обладнання для переробки і зберігання зерна, переробки відходів та вторинних продуктів сільськогосподарського виробництва
  НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА КАФЕДРИ
Ці наукові напрями визначають спрямованість наукових досліджень професорсько-викладацького складу кафедри, а також аспірантів та студентів.
За результатами проведених досліджень науково-педагогічним персоналом кафедри опубліковано чимало статей та впроваджено наукові розробки. Викладачі приймали участь в роботі науково-практичних конференцій, семінарів за межами університету на яких виступали з доповідями.
У своїй роботі професорсько-викладацький склад кафедри орієнтується на найновіші досягнення теорії і практики, сучасні світові стандарти, впровадження інноваційних технологій навчання, комплексність забезпечення навчального процесу, проведення навчально-ознайомлювальних екскурсій та відвідування виставок. Це дає змогу майбутнім фахівцям здобувати ґрунтовні знання із професійно-орієнтованих дисциплін і практичні навички.
Захищено дисертацій доктора технічних наук:
САМОЙЧУК К.О. на тему «РОЗВИТОК НАУКОВИХ ОСНОВ ГІДРОДИНАМІЧНОГО ДИСПЕРГУВАННЯ МОЛОЧНИХ ЕМУЛЬСІЙ» за спеціальністю 05.18.12 – процеси і обладнання харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв (2018).
 У 2011 році ЯЛПАЧИК В.Ф.  захистив дисертаційну роботу вченого ступеня доктора технічних наук на тему “РОЗВИТОК НАУКОВИХ ОСНОВ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАМОРОЖУВАННЯ ТА НИЗЬКО ТЕМПЕРАТУРНОГО ЗБЕРІГАННЯ ПЛОДООВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ” за спеціальністю 05.18.13 – технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів.  (Науковий консультант доктор технічних наук, професор Чурсина Л.А.)  Розроблені основні принципи та вимоги до промислового впровадження  процесів заморожування плодоовочевої сировини з вирішенням питань енерго- та ресурсозбереження і з використанням основних результатів даної роботи. Одержані результати дають позитивну відповідь щодо широких перспектив впровадження і розвитку цієї галузі агропромислового комплексу в Україні.
Захищено дисертацій кандидата технічних наук:
ВЕРХОЛАНЦЕВА В.О. “ОБҐРУНТУВАННЯ РЕЖИМНИХ ПАРАМЕТРІВ ОХОЛОДЖЕННЯ ЗЕРНОВОЇ  СИРОВИНИ У ПРОЦЕССІ ЗБЕРІГАННЯ” за спеціальністю 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв.
ТАРАСЕНКО В.Г. “ТЕХНОЛОГІЧНО КОНСТРУКТИВНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЦЕСУ ПІДМОРОЖУВАННЯ КАБАЧКІВ І ГАРБУЗІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ДОВГОТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ”
ОЛЕКСІЄНКО В.О. у 2006 р. захистив дисертаційну роботу на тему “ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ МАЛОГАБАРИТНИХ ЗЕРНОВИХ МОЛОТКОВИХ КОРМОДРОБАРОК (Спеціальність 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва), керівник проф., к.т.н. Ялпачик Ф.Ю. Результати роботи впроваджені на конструкторсько-технологічному підприємстві “КТЕП” м. Мелітополь і якимівському комбікормовому заводі с.м.т. Якимівка Запорізької обл.
ЛОМЕЙКО О.П. на тему «ОБОСНОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЗАГРУЗКИ ПЛОДОВОЙ, ОВОЩНОЙ, ЯГОДНОЙ ПРОДУКЦИИ И ПАРАМЕТРОВ ПИТАТЕЛЯ-НАСОСА ФЛЮИДИЗАЦИОННОГО АППАРАТА» зі спеціальності 05.18.12 – процеси та обладнання харчових,  мікробіологічних та фармацевтичних виробництв (2005)
САМОЙЧУК К.О. у 2008 році захистив дисертаційну роботу на тему ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ І РЕЖИМІВ РОБОТИ ПРОТЕТИЧІЙНО-СТРУМЕНЕВОГО ГОМОГЕНІЗАТОРА МОЛОКА” за спеціальністю 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв (керівник доцент, к.т.н. Заслужений винахідник України Гвоздєв О.В.) Новизна роботи захищена трьома патентами України на корисну модель. Результати дослідження впроваджені у відкритому акціонерному товаристві Молокозавод – ОЛКОМ.
ПАЛЯНИЧКА Н.О. у 2013 році захистила дисертаційну роботу на тему ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ІМПУЛЬСНОЇ ГОМОГЕНІЗАЦІЇ МОЛОКА” за спеціальністю 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв (керівник доцент, к.т.н. Заслужений винахідник України Гвоздєв О.В.) Новизна роботи захищена трьома патентами України на корисну модель. Спроектований гомогенізуючий узол імпульсного гомогенізатора був впроваджений на приватному підприємстві “Молокозавод-ОЛКОМ” (м. Мелітополь, Запорізької області) замість гомогенізуючої головки клапанногогомогенізатора А1-ОГ2М-2,5 у 2009 – 2010р. Об’єм переробленого молока за цей період склав 2800 тон. При цьому отриманий прибуток 33600 грн або         12 грн/т. Розрахунок економічної ефективності підтверджує необхідність впровадження імпульсних гомогенізаторів на заміну клапанним, оскільки річний прибуток на підприємстві становить 74040 грн. за рік, термін окупності капітальних вкладень – 0,18 років.
“ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ГОМОГЕНІЗАЦІЇ МОЛОКА В ПУЛЬСАЦІЙНОМУ АПАРАТІ З ВІБРУЮЧИМ РОТОРОМ” Автори к.т.н., доц. САМОЙЧУК К.О., інженер Івженко А.О. Порівняльна характеристика найбільш перспективних видів гомогенізаторів показує, що розроблена машина має найвищий ступінь гомогенізації та в 1,2…3,3 рази менші питомі енерговитрати.
ЗМЄЄВА І.М. на тему «ОБГРУНТУВАННЯ РЕЖИМІВ ТА ПАРАМЕТРІВ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РОЗЛИВУ ОСВІТЛЕНОГО ЯБЛУЧНОГО СОКУ» зі спеціальності зі спеціальності 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв (2014)
ЯНАКОВ В.П. на тему «ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ І РЕЖИМІВ РОБОТИ ТІСТОМІСИЛЬНОЇ МАШИНИ ПЕРІОДИЧНОЇ ДІЇ» зі спеціальності 05.18.12 – процеси та обладнання харчових,  мікробіологічних та фармацевтичних виробництв (2011)
ШПИГАНОВИЧ Т.О. на тему «ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПОПЕРЕДНЬОЇ СЕПАРАЦІЇ ЗЕРНА В ДРОБАРЦІ ПРЯМОГО УДАРУ» зі спеціальності 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва (2011)
ФУЧАДЖИ Н.О. на тему «ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ЛУЩЕННЯ ВЛАСНОКРУПʹЯНИХ КУЛЬТУР» зі спеціальності 05.18.03 – первинна обробка та зберігання продуктів рослинництва (2006)