Кафедра ОПХВ приймає участь у виконанні НДР “Розробка технологій і технічних засобів для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції та процесів і обладнання харчових виробництв”, над якою працюють 18 науково-педагогічних працівників, тобто всі науково-педагогічні працівники – доктори наук, професори та  кандидати наук, доценти, викладачі, аспіранти та здобувачі.

В цьому році на кафедрі працювали над дисертаціями 2 аспіранти, 4 здобувачі та один докторант. Підготовлено до друку 3 збірника наукових праць. Організована міжнародна конференція. Опубліковано 2 навчальні посібника, наукова монографія, 3 закордонні статті, 26 статей у фахових виданнях України, з яких 1 – стаття у БД Scopus, 6 патентів та 107 тез доповідей зі студентами.