Збірник наукових праць магістрантів та студентів 2020

27-29 травня 2020 р. в Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного на базі кафедри вищої математики і фізики  відбулася Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації» в якій прийняв участь Самойчук К.О.  В Програмі конференції представлені результати наукових  досліджень за такими напрямками: Інновації та закономірності розвитку природничо-математичних та технічних наук; стан, шляхи і перспективи розвитку вищої освіти в умовах викликів та глобалізаційних змін; використання інноваційних технологій в освітньому процесі як складова системи забезпечення якості вищої освіти; Формування м’яких навичок (soft skills) майбутнього фахівця: світовий, європейський та національний досвід; впровадження засад STEM-освіти у процес навчання природничо-математичних та інженерно-технічних дисциплін. Тези доповідей зпредставлені в Збірці матеріалів доповідей.
З 23 квітня по 15 травня 2020 року в м. Гродно (Республіка Білорусь) проходила XXIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ Современные технологии сельскохозяйственного производства на базі УО «Гродненский государственный аграрный университет». Від кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика в конференції прийняли  участь к.т.н., доц. Паляничка Н.О., к.т.н., доц. Верхоланцева В.О. та асистент кафедри Ковальов О.О. За матеріалами конференції було сформовано збірник наукових статей.
14 травня 2020 року на базі Харківського державного університету харчування та торгівлі  відбулася  Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність». Згідно з програмою конференції відбулося засідання 14 секцій, в одній з них “Удосконалення процесів та обладнання харчових виробництв” прийняли активну участь співробітники кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика. За результатами конференції було сформовано збірник тез доповідей у двух частинах: частина 1частина 2.
24 квітня 2020 р. у форматі відео-конференції на платформі Zoom було проведено Першу Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію “Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв”  в якій прийняли участь к.т.н., доцент Верхоланцеіа В.О. та к.т.н., доцент Паляничка Н.О. У роботі конференції взяли участь 213 учасників, які представляють 38 навчальних закладів та наукових установ чотирьох країн – Республіки Білорусь, Узбекистану, Польщі та України. Матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернетконференції „Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв”, тематика яких містить широке коло питань, пов’язаних із світовими досягненнями та інноваційними технологіями в ресторанному господарстві, удосконаленням процесів та обладнання харчових виробництв, а також сучасними тенденціями та стратегіями розвитку готельно-ресторанного бізнесу опубліковано у збірнику.
9-11 квітня 2020 року у м. Кропивницькому відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Досягнення і перспективи галузі виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції»Студенти спеціальності 133 “Галузеве машинобудування” разом із викладачами кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика взяли активну участь у конференції.   На конференції розглядалися питання конструювання, виробництва і експлуатації техніки, моделювання та механіко-технологічні проблеми вдосконалення робочих процесів машин, а також основні аспекти вирощування сільськогосподарських культур в умовах Степу України. Тези доповідей та практичні рекомендації по використанню результатів досліджень і дослідноконструкторських розробок у машинобудуванні, агровиробництві, переробній та інших галузях учасників конференції представлені у  Матеріалах Всеукраїнської науково-практичної конференції «Досягнення і перспективи галузі виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції».
8 квітня 2020 року викладачі кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика  та студенти спеціальності 133 “Галузеве машинобудування” за ОПП “Обладнання переробних і харчових виробництв” прийняли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді»  на базі  Харківського державного університету харчування та торгівлі. Матеріали конференції зібрано у збірник тез-доповідей.
27 листопада 2019 року відбулося засідання кафедри обладнання переробних і харчових виробництв ім. проф. Ф.Ю.Ялпачика, на якому співробітники кафедри заслухали звіт доцента Тарасенко В.Г. про проходження виробничого стажування у ПП «ДІМІОРС». На обговоренні звіту були присутні проректор з НПР Ломейко О. П., декан механіко-технологічного факультету Кюрчев С. В. та методист Інституту підвищення кваліфікації Бараннік А. К. Після змістовної дискусії було прийняте рішення про затвердження звіту про виробниче стажування доцента Тарасенко В.Г.
11-22 листопада 2019 р. відбулася VII Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів механіко-технологічного факультету,ТДАТУ. Викладачі кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика  та студенти спеціальності 133 “Галузеве машинобудування” за ОПП “Обладнання переробних і харчових виробництв” прийняли активну участь у конференції.
13 листопада 2019 р в рамках проведення щорічної Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції на кафедрі ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика відбулося засідання секції «Обладнання переробних і харчових виробництв»Програмою конференції були передбачені та заслухані цікаві доповіді, які доповнювали інформативні презентації, які були присвячені шляхам вдосконалення обладнання для переробки і зберігання продукції АПК. Кращими доповідями за підсумками конференції були визначені наступні: «Перспективні способи отримання енергії з нетрадиційних джерел», доповідач: Лебідь М.Р., 21 МБГМ. Керівник: д.т.н., доц. Самойчук К.О., асист. Ковальов О.О.«Застосування сучасних компресорів на підприємствах», доповідач: Рабчук О.А., 12 СГМ. Керівник: к.т.н., доц. Верхоланцева В.О. «Аналіз конструкції статичних змішувачів для харчових продуктів». доповідач: Вилушак І.С., 12 СГМ,  керівник: к.т.н., доц. Петриченко С.В. За результатами проведеної конференції планується видання збірника тез доповідей студентів і магістрантів.
10-11 листопада 2019 р. у м. Києві відбувся Міжнародний науковий конгрес «SCIENCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT», в якому приймала участь к.т.н., доцент кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика Тарасенко В.Г. Міжнародний конгрес був присвячений Всесвітньому дню науки, який щорічно відзначається 10 листопада. Мета Конгресу привернути увагу до викликів, з якими зіштовхується наука, а також збільшити підтримку наукової діяльності та сприяти розвитку міжнародних наукових досліджень заради сталого розвитку людства.  В ході конгресу були заслужені доповіді присутніх учасників. По закінченню заходу учасники одержали сертифікати про участь.
7-8 листопада 2019 року, на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України,  м. Київ,  к.т.н., доцент кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика Верхоланцева В.О. прийняла участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Агроінженерія: сучасні проблеми та перспективи розвитку”, присвячеій 90-й річниці з дня заснування механіко-технологічного факультету НУБіП України. В збірнику представлені тези доповідей вчених, науковців, науково-педагогічних працівників, наукових співробітників, аспірантів і докторантів учасників ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Агроінженерія: сучасні проблеми та перспективи розвитку”, в яких розглядаються нинішній стан та шляхи розвитку агроінженерної галузі економіки України, надійності технічних систем, технологій і техніки інженерії, удосконалення та нові розробки технологічних процесів, технічних засобів.
24-25 жовтня  2019 року  викладачі кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика прийняли активну участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Техническое и кадровое обеспечение инновационныхтехнологий в сельском хозяйстве», яка проводилась на базі Білоруського державного аграрно технологічного університету міста Мінськ.
17-19 жовтня 2019 року на базі Миколаївського національного аграрного університету відбулася ХX Міжнародна наукова конференція, присвячена 119-й річниці з дня народження академіка Петра Мефодійовича Василенка. Від кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика в цій конференції прийняла участь к.т.н., доцент Верхоланцева В.О. У матеріалах збірника ХX Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки», розглянуто актуальні проблеми землеробської механіки та запропоновано шляхи їх вирішення, обґрунтовано інноваційні шляхи в розробці та проектуванні новітньої сільськогосподарської техніки.
17 вересня 2019 р. на кафедрі обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика відбулась студентська практична конференція “Практична підготовка – запорука успішного працевлаштування майбутніх фахівців”.  Практика необхідна для закріплення отриманих теоретичних знань з пристрою, роботи, технічного обслуговуванню машин і апаратів переробної галузі. Крім того, практика ознайомлює студентів з деякими питаннями організації технологічних процесів на виробництві та методами керівництва і взаємодії з персоналом даного виробництва. З вступним словом виступив завідувач кафедри Самойчук К.О., який загострив увагу присутніх на важливості самостійної роботи студентів на технологічних лініях, машинах і апаратах, які входять до складу цих ліній, для накопичення інженерного досвіду і практичних навичок. Крім цього, наголосив на  значенні практичної підготовки студентів для досягнення професіоналізму в своїй галузі. На конференції з кращими доповідями виступили наступні студенти 21 МБ ГМ групи: Лебідь М.Р., Лазарєв М.М., Рибалт Ю.А., Щербаков Д.В., Волков О.Ю., студенти 22 МБ ГМ групи: Дишловенко О.А., Горбованов Р.С, студенти 41 ГМ групи: Колєснік О.П., Соколенко М.М.,  Мехтієва С.М., Шестопалов О.П., Бетін С.І.
З 4 по 6 вересня 2019 р. Таврійським державним агротехнологічним університетом імені Дмитра Моторного разом з Харківським державним університетом харчування та торгівлі на базі кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика була проведена ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності». В рамках проведення конференції продемонстровано роботу обладнання харчових виробництв на базі кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика, відбулися пленарне та секційні засідання, круглі столи, які були спрямовані на вирішення актуальних питань щодо визначення проблем та перспектив розвитку обладнання харчових виробництв, удосконалення процесів і технологій переробки сільськогосподарської сировини в умовах розвитку сучасного суспільства та інноваційних підходів та креативних рішень у формуванні технічного оснащення підприємств готельно-ресторанної індустрії. За результатами обговорення доповідей конференції схвалені основні положення наукових доповідей учасників конференції,  відзначено їх актуальність, ґрунтовність, наукове та практичне значення, а також високу якість, наукову новизну та глибину досліджень, що проводяться в межах наукових шкіл. Встановлені зв’язки з обміну інформацією за результатами наукових досліджень споріднених ЗВО та проведення спільних наукових досліджень. Програмою конференції було передбачено розгляд  актуальних питань у сфері харчової та готельної індустрії, а саме: розглянуто проблеми та перспективи розвитку обладнання харчових виробництв, інноваційні підходи та креативні рішення у формуванні технічного оснащення підприємств готельно-ресторанної індустрії, питання вдосконалення процесів і технологій переробки сільськогосподарської сировини. За матеріалами конференції був виданий збірник тез доповідей.  Фото конференції.  Відео про конференцію.

21-22 червня 2019 року в Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного відбувся науково-практичний форум “Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції” в якому викладачі кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика прийняли активну участь. За результами форуму був опублікований збірник тез доповідей.