Виробнича практика у закладі вищої освіти являється важливим етапом навчання і виховання студентів, мета якого полягає у закріпленні, розширенні і поглибленні знань, отриманих в університеті, а також безпосередній підготовці висококваліфікованих фахівців відповідно до сучасних вимог науки і техніки. Ця підготовка досягається шляхом самостійного вирішення виробничих задач, направлених на підвищення ефективності виробництва і якості продукції. Виробнича практика допомагає розширити технічний світогляд студента, закріпити теоретичні знання з спеціальних дисциплін, надає можливості глибоко ознайомитися і вивчити практичні питання конструювання, виготовлення, експлуатації і ремонту технологічного обладнання харчових та машинобудівних виробництв, дослідження різних експлуатаційних показників і характеру їх змін в процесі роботи.

Практика студентів є невід’ємною частиною процесу підготовки фахівців в університеті . Організовується і проводиться згідно з Положенням Міністерства освіти України «Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» від 8 квітня 1993 року №93.

В ТДАТУ організація і проведення практик студентів регулюється «Положенням про проведення практик студентів Таврійського державного агротехнологічного університету» від 17.10.2016 р №153/1.

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них на базі одержаних в університеті знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових умовах, виховання потреби систематично поповнювати свої знання та застосовувати їх в практичній діяльності.

Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до освітніх рівнів: бакалавр, магістр.

Проведення практичного навчання студентів покладається на викладачів, майстрів виробничого навчання, спеціалістів та керівників підприємств, обізнаних із передовими прийомами і методами організації виробничої та управлінської діяльності з відповідних спеціальностей.

Студенти за погодженням з кафедрою, яка забезпечує проведення практики, можуть самостійно підбирати для себе місце її проходження і пропонувати його для укладання відповідної угоди.

Практика студентів вищих навчальних закладів проводиться на базах практики, які мають відповідати вимогам програми.

Робочі програми виробничої практики студентів:

Робочі програми науково-дослідної практики студентів:

Накази про проходження практик студентами:

Виробнича практика студентів проводиться на базових підприємствах, що відповідають вимогам програм практики:

Паспорти баз проходження виробничої та переддипломної практик

Методичні вказівки до проходження практик:

Звіти про проходження практик студентами:

Допоміжні документи про проходження практики:

В період проходження виробничої практики студент зобов’язаний:

  • прибути до місця проходження практики в установлений термін;
  • ознайомитися з програмою практики керівника практики від підприємства;
  • своєчасно і якісно виконувати завдання, передбачені програмою;
  • дотримуватися діючого в підприємстві внутрішнього розпорядку;
  • виконувати всі вказівки і доручення керівників практики від університету і підприємства;
  • разом з керівником практики від господарства скласти індивідуальний календарний план роботи на весь період практики й узгодити його з  керівником практики від університету;
  • регулярно і акуратно вести щоденник проходження практики. Після закінчення практики щоденник завіряє керівник господарства;
  • нарівні з працівниками господарства виконувати правила внутрішнього розпорядку і не порушувати законодавство про працю;
  • брати активну участь в нарадах, семінарах та суспільному житті господарства.
  • вчасно подати звіт про проходження практики на кафедру.

Презентація практика на Маслоекстракційному заводі

Презентація практика на Мелітопольському м’ясокомбінаті

Презентація практика на ОлКоме

Студенти можуть самостійно з дозволу кафедри вибирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання.