Снимок

Машини, обладанння та їх використання при переробці сільськогосподарської продукції / В.Ф. Ялпачик, В.О.Олексієнко, Ф.Ю.Ялпачик, К.О.Самойчук, О.В. Гвоздєв, В.Г. Циб, Н.О. Паляничка, В.І. Шевченко, Ю.О. Борхаленко, С.Ф. Буденко. Навчальний посібник: Практикум – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2015. – 196с.

Практикум містить завдання і методичні вказівки з виконання ла­бораторних робіт з дисципліни «Машини, обладнання та їх використан­ня при переробці сільськогосподарської продукції». Розглянуто основні конструкції машин та обладнання для переробки продукції рослинницт­ва і тваринництва, їх конструкції і особливості використання. Надані ві­домості дозволяють студентам закріпити і поглибити одержані теорети­чні знання і набути практичних навичок при виконанні експерименталь­ної частини лабораторних робіт.Призначено для студентів вищих навчальних закладів за напрямом «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва». Може бути корисним викладачам інших суміжних напрямів і спеціаль­ностей, працівникам переробної галузі агропромислового комплексу.