Викладачі кафедри «Обладнання переробних та харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика» беруть активну участь у роботі всеукраїнських та міжнародних конференцій. Щорічно результати наукових досліджень викладачів доповідаються на  Міжнародних науково – практичних конференціях. Кожного року наші студенти приймають участь і виборюють призові місця на регіональних і Всеукраїнських олімпіадах (м. Одеса, Київ, Донецьк), виступають з доповідями на міжнародних конференціях. Кращі наукові роботи студентів кафедри займають призові місця в ІІ і ІІІ турах Конкурсу на кращу студентську наукову роботу.

Науково-практичні заходи за 2019-2020 н.р. 

Збірник наукових праць магістрантів та студентів 2020

14 травня 2020 року на базі Харківського державного університету харчування та торгівлі  відбулася  Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність». Згідно з програмою конференції відбулося засідання 14 секцій, в одній з них “Удосконалення процесів та обладнання харчових виробництв” прийняли активну участь співробітники кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика. За результатами конференції було сформовано збірник тез доповідей у двух частинах: частина 1, частина 2.
24 квітня 2020 р. у форматі відео-конференції на платформі Zoom було проведено Першу Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію “Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв”  в якій прийняли участь к.т.н., доцент Верхоланцеіа В.О. та к.т.н., доцент Паляничка Н.О. У роботі конференції взяли участь 213 учасників, які представляють 38 навчальних закладів та наукових установ чотирьох країн – Республіки Білорусь, Узбекистану, Польщі та України. Матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернетконференції „Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв”, тематика яких містить широке коло питань, пов’язаних із світовими досягненнями та інноваційними технологіями в ресторанному господарстві, удосконаленням процесів та обладнання харчових виробництв, а також сучасними тенденціями та стратегіями розвитку готельно-ресторанного бізнесу опубліковано у збірнику.
9-11 квітня 2020 року у м. Кропивницькому відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Досягнення і перспективи галузі виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції». Студенти спеціальності 133 “Галузеве машинобудування” разом із викладачами кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика взяли активну участь у конференції.   На конференції розглядалися питання конструювання, виробництва і експлуатації техніки, моделювання та механіко-технологічні проблеми вдосконалення робочих процесів машин, а також основні аспекти вирощування сільськогосподарських культур в умовах Степу України. Тези доповідей та практичні рекомендації по використанню результатів досліджень і дослідноконструкторських розробок у машинобудуванні, агровиробництві, переробній та інших галузях учасників конференції представлені у  Матеріалах Всеукраїнської науково-практичної конференції «Досягнення і перспективи галузі виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції».
8 квітня 2020 року викладачі кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика  та студенти спеціальності 133 “Галузеве машинобудування” за ОПП “Обладнання переробних і харчових виробництв” прийняли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді»  на базі  Харківського державного університету харчування та торгівлі. Матеріали конференції зібрано у збірник тез-доповідей.
27 листопада 2019 року відбулося засідання кафедри обладнання переробних і харчових виробництв ім. проф. Ф.Ю.Ялпачика, на якому співробітники кафедри заслухали звіт доцента Тарасенко В.Г. про проходження виробничого стажування у ПП «ДІМІОРС». На обговоренні звіту були присутні проректор з НПР Ломейко О. П., декан механіко-технологічного факультету Кюрчев С. В. та методист Інституту підвищення кваліфікації Бараннік А. К. Після змістовної дискусії було прийняте рішення про затвердження звіту про виробниче стажування доцента Тарасенко В.Г.
11-22 листопада 2019 р. відбулася VII Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів механіко-технологічного факультету,ТДАТУ. Викладачі кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика  та студенти спеціальності 133 “Галузеве машинобудування” за ОПП “Обладнання переробних і харчових виробництв” прийняли активну участь у конференції.
13 листопада 2019 р в рамках проведення щорічної Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції на кафедрі ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика відбулося засідання секції «Обладнання переробних і харчових виробництв». Програмою конференції були передбачені та заслухані цікаві доповіді, які доповнювали інформативні презентації, які були присвячені шляхам вдосконалення обладнання для переробки і зберігання продукції АПК. Кращими доповідями за підсумками конференції були визначені наступні: «Перспективні способи отримання енергії з нетрадиційних джерел», доповідач: Лебідь М.Р., 21 МБГМ. Керівник: д.т.н., доц. Самойчук К.О., асист. Ковальов О.О.«Застосування сучасних компресорів на підприємствах», доповідач: Рабчук О.А., 12 СГМ. Керівник: к.т.н., доц. Верхоланцева В.О. «Аналіз конструкції статичних змішувачів для харчових продуктів». доповідач: Вилушак І.С., 12 СГМ,  керівник: к.т.н., доц. Петриченко С.В. За результатами проведеної конференції планується видання збірника тез доповідей студентів і магістрантів.
10-11 листопада 2019 р. у м. Києві відбувся Міжнародний науковий конгрес «SCIENCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT», в якому приймала участь к.т.н., доцент кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика Тарасенко В.Г. Міжнародний конгрес був присвячений Всесвітньому дню науки, який щорічно відзначається 10 листопада. Мета Конгресу привернути увагу до викликів, з якими зіштовхується наука, а також збільшити підтримку наукової діяльності та сприяти розвитку міжнародних наукових досліджень заради сталого розвитку людства.  В ході конгресу були заслужені доповіді присутніх учасників. По закінченню заходу учасники одержали сертифікати про участь.
7-8 листопада 2019 року, на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України,  м. Київ,  к.т.н., доцент кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика Верхоланцева В.О. прийняла участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Агроінженерія: сучасні проблеми та перспективи розвитку”, присвячеій 90-й річниці з дня заснування механіко-технологічного факультету НУБіП України. В збірнику представлені тези доповідей вчених, науковців, науково-педагогічних працівників, наукових співробітників, аспірантів і докторантів учасників ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Агроінженерія: сучасні проблеми та перспективи розвитку”, в яких розглядаються нинішній стан та шляхи розвитку агроінженерної галузі економіки України, надійності технічних систем, технологій і техніки інженерії, удосконалення та нові розробки технологічних процесів, технічних засобів.
24-25 жовтня  2019 року  викладачі кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика прийняли активну участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Техническое и кадровое обеспечение инновационныхтехнологий в сельском хозяйстве», яка проводилась на базі Білоруського державного аграрно технологічного університету міста Мінськ.
17-19 жовтня 2019 року на базі Миколаївського національного аграрного університету відбулася ХX Міжнародна наукова конференція, присвячена 119-й річниці з дня народження академіка Петра Мефодійовича Василенка. Від кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика в цій конференції прийняла участь к.т.н., доцент Верхоланцева В.О. У матеріалах збірника ХX Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки», розглянуто актуальні проблеми землеробської механіки та запропоновано шляхи їх вирішення, обґрунтовано інноваційні шляхи в розробці та проектуванні новітньої сільськогосподарської техніки.
17 вересня 2019 р. на кафедрі обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика відбулась студентська практична конференція “Практична підготовка – запорука успішного працевлаштування майбутніх фахівців”.  Практика необхідна для закріплення отриманих теоретичних знань з пристрою, роботи, технічного обслуговуванню машин і апаратів переробної галузі. Крім того, практика ознайомлює студентів з деякими питаннями організації технологічних процесів на виробництві та методами керівництва і взаємодії з персоналом даного виробництва. З вступним словом виступив завідувач кафедри Самойчук К.О., який загострив увагу присутніх на важливості самостійної роботи студентів на технологічних лініях, машинах і апаратах, які входять до складу цих ліній, для накопичення інженерного досвіду і практичних навичок. Крім цього, наголосив на  значенні практичної підготовки студентів для досягнення професіоналізму в своїй галузі. На конференції з кращими доповідями виступили наступні студенти 21 МБ ГМ групи: Лебідь М.Р., Лазарєв М.М., Рибалт Ю.А., Щербаков Д.В., Волков О.Ю., студенти 22 МБ ГМ групи: Дишловенко О.А., Горбованов Р.С, студенти 41 ГМ групи: Колєснік О.П., Соколенко М.М.,  Мехтієва С.М., Шестопалов О.П., Бетін С.І.
З 4 по 6 вересня 2019 р. Таврійським державним агротехнологічним університетом імені Дмитра Моторного разом з Харківським державним університетом харчування та торгівлі на базі кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика була проведена ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності». В рамках проведення конференції продемонстровано роботу обладнання харчових виробництв на базі кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика, відбулися пленарне та секційні засідання, круглі столи, які були спрямовані на вирішення актуальних питань щодо визначення проблем та перспектив розвитку обладнання харчових виробництв, удосконалення процесів і технологій переробки сільськогосподарської сировини в умовах розвитку сучасного суспільства та інноваційних підходів та креативних рішень у формуванні технічного оснащення підприємств готельно-ресторанної індустрії. За результатами обговорення доповідей конференції схвалені основні положення наукових доповідей учасників конференції,  відзначено їх актуальність, ґрунтовність, наукове та практичне значення, а також високу якість, наукову новизну та глибину досліджень, що проводяться в межах наукових шкіл. Встановлені зв’язки з обміну інформацією за результатами наукових досліджень споріднених ЗВО та проведення спільних наукових досліджень. Програмою конференції було передбачено розгляд  актуальних питань у сфері харчової та готельної індустрії, а саме: розглянуто проблеми та перспективи розвитку обладнання харчових виробництв, інноваційні підходи та креативні рішення у формуванні технічного оснащення підприємств готельно-ресторанної індустрії, питання вдосконалення процесів і технологій переробки сільськогосподарської сировини. За матеріалами конференції був виданий збірник тез доповідей.  Фото конференції.  Відео про конференцію.

21-22 червня 2019 року в Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного відбувся науково-практичний форум “Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції” в якому викладачі кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика прийняли активну участь. За результами форуму був опублікований збірник тез доповідей.

Науково-практичні заходи за 2018-2019 н.р. 

23–24 травня 2019 року в місті Харкові в.о. завідувача кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика д.т.н., доцент Самойчук Кирило Олегович і к.т.н., доцент Петриченко Сергій Володимирович взяли участь у роботі Міжнародної науково-методичної конференції «Інженерна освіта у сфері харчової і готельної індустрії: виклики сьогодення» до 50-річчя кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва, яку проводив Харківський державний університет харчування та торгівлі. Пленарне засідання розпочалося з вступного слова ректора Харківського державного університету харчування та торгівлі, доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, академіка Української академії наук Черевка Олександра Івановича. Програмою конференції було передбачено розгляд  актуальних питань у сфері харчової та готельної індустрії, а саме: базові принципи інженерної освіти та інноваційні підходи до організації навчального процесу; використання інтерактивних методів навчання із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних технологій; компетентнісний підхід у формуванні сучасного інженера для сфери харчової і готельної індустрії. За матеріалами конференції був виданий збірник тез доповідей.
15 травня 2019 року за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 333 на базі Харківського державного університету харчування та торгівлі відбулася Міжнародна науково-практична конференція  «Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність»в якій прийняли участь співробітники кафедри Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора ф.Ю. Ялпачика. За результатами конференції був опублікований збірник тез доповідей Частина 1 та Частина 2.
3 квітня 2019 року за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 333 на базі Харківського державного університету харчування та торгівлі відбулася  Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді» в якій прийняли участь співробітники кафедри Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора ф.Ю. Ялпачика. Конференція проводилась в межах реалізації проекту Європейського Союзу за програмою Еразмус+ «Вищі навчальні заклади для молодіжного підприємництва» (589942-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBY-EP-PE), координатором якого був Харківський державний університет харчування та торгівлі. За результатами конференції був опублікований збірник тез доповідей.
21-22 березня 2019 р. викладачі кафедри прийняли акивну участь у 4-ій Міжнародній науково-практичній конференції “Переработка и управление качеством сельскохозяйственной продукции” на базі Белоруського державного аграрного технічного університету. За матеріалами конференції було сформовано збірник тез доповідей.
11 лютого 2019 року на кафедрі відбулася конференція за результатами практики студентів. За активну участь у роботі та підготовку кращої доповіді були відзначені наступні учасники конференції: Бондар Д.В., Десятов  С.В. та Заблодських А.А. студенти 21 МБ ГМ групи.
26 грудня 2019 р. к.т.н., ст. викладача кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика Янаков В.П. прийняв участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Энергия. Бизнес. Комфорт” з доповіддю на тему: “Особенности энергозатрат при замесе теста”. Конференція проходила на базі  Одеської національної академії харчових технологій, За матеріалами доповіді сформовано збірник тез доповідей.
05 грудня 2018 року  об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.088.01 Харківського державного університету харчування та торгівлі відбувся захист   докторської дисертації на здобуття наукового ступеню доктора технічних  наук зі спеціальності 05.18.12 процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв доцента кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика Самойчука Кирила Олеговича. Зичимо колезі успішного втілення всіх творчих та наукових задумів, наснаги в професійному зростанні та у майбутніх наукових пошуках!
21 листопада 2018 р. відбулося засідання секції «Обладнання переробних і харчових виробництв» у рамках проведення щорічної всеукраїнської студентської науково-технічної конференції  в ТДАТУ. В ході проведення конференції заслухали доповіді учасників конференції за підсумками наукових досліджень, які проводились студентами та магістрантами ТДАТУ під керівництвом викладачів кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика. За результатами проведеної конференції видано збірник тез доповідей студентів та магстрантів згідно з вимогами до них.
19 листопада 2018 р. в Харківському державному університеті харчування та торгівлі пройшла Міжнародна науково-практична конференція “Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність”, присвячена 80 річчю з дня народження ректора університету (1988-1991 рр.), д-ра техн. наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ Бєляєва Михайла Івановича. Виклаадчі кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика прийняли активну участь у конференції. Результати якої відображені у збірнику тез доповідей. Частина 1, Частина 2.
15-16 листопада 2018 року в Могілевському державному университеті продовольства (МДУП) відбулася IV Міжнародна науково-технічна конференція “Качество подготовки специалистов в техническом университете: проблемы, перспективы, инновационные подходы” на якій к.т.н., ст. викладач кафедри ОПХВ Янаков В.П. прийняв участь  із доповіддю: “Педагогические аспекты совершенствования теории тестоприготвления”. Програмой предусмотрено рассмотрение вопросов:
1. Современные образовательные технологии и методики преподавания в техническом университете.
2. Использование современных информационных технологий в образовательном процессе.
3. Практико-ориентированное обучение в условиях модернизации системы высшего образования.
4.Проблемы и перспективы развития гуманитарного образования в современной высшей школе.
5. Международное сотрудничество в системе высшего образования.
6. Современные проблемы лингвистики и методики преподавания иностранных языков.
23 – 24 жовтня 2018 р. на базі Таврійського державного агротехнологічного університету відбулася Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні шляхи ровитку сільськогосподарського виробництва: тенденції та інновації”(2018; International Research and Practice Conference «Modern development paths of agricultural production: trends and innovations). Згідно з програмою конференції викладачі кафедри д.т.н., доц. Самойчук К.О., к.т.н., доц. Загорко Н.П., к.т.н., доц. Олексієнко В.О., к.т.н., доц. Петриченко С.В. ,к.т.н., доц.  Верхоланцева В.О., к.т.н., доц. Ломейко О.П. та к.т.н., доц. Тарасенко В.Г.  прийняли участь у конференції із доповідями: “Generalization of factors of milk homogenization”, “Analysis of main charac-teristics of infrared drying in the moving layer of grain produce”, “Vacuum cooling technolo-gy for pre-cooling of cherry fruits”. Звіт про роботу конференції можна переглянути тут.
2-6 жовтня 2018 р. к.т.н., ст. викладача кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика Янаков В.П. прийняв участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Інформаційні технології і автоматизація – 2018” з доповіддю на тему: “Условия автоматизации замеса теста”. Конференція проходила на базі  Одеської національної академії харчових технологій,
3-8 вересня 2018 р. к.т.н., ст. викладачач кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика Янаков В.П. та к.т.н., доцент Верхоланцева В.О. прийняли участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Удосконалення процесів і обладнення харчових і хімічних виробництв”. Конференція проходила на базі  Одеської національної академії харчових технологій,
20-22 червня 2018 року к.т.н., доцент Верхоланцева В.О. та к.т.н., доц. Паляничка Н.О. прийняли участь з доповіддю на тему: “OPTIMIZATION OF THE PARAMETERS FOR THE PROCESS OF GRAIN COOLING” на V Międzynarodowa Konferencja ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII techniki, technologie, innowacje, Krynica-Zdrój.

Збірник наукових праць магістрантів та студентів 2019

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 2018-2019 Н.Р.

Науково-практичні заходи за 2017-2018 н.р.

В період з 2 квітня по 4 травня 2018 року к.т.н., старший викладач кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика Верхоланцева Валентина Олександрівна  проходила закордонне стажування на тему «Equipment for processing and storage of agricultural products», що проходило у м. Краків (Польща). Програма стажування включала: знайомство з Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja ( Аграрним університетом ім. Гуго Коллонта);знайомство з факультетом «Inżynierii Produkcji i Energetyki» («Виробничо-енергетичної інженерії») на якому здійснювалось стажування; ознайомлення з начальним процесом; робота в лабораторіях зі спеціалістами в переробної галузі; участь у дослідженнях, які виконуються на даному факультеті. За результатами отримано нові навики у навчальному процесі і у сфері наукової діяльності та сертифікат про проходження закордонного стажування.
4 квітня 2018 року відбулася щорічна  науково-технічна конференція  магістрантів і студентів, за підсумками наукових досліджень, які вони проводили під керівництвом викладачів кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика. Головою секції „Обладнання переробних і харчових виробництв” був доцент Самойчук К.О., секретарем Бовкун О.М., магістрант 11 МБ ГМ групи. Кращою доповіддю за результатами голосування присутніх студентів і магістрантів, було визнано доповідь студента 11 сГМ групи Зотова Д.А. за темою „Використання фотоелектричних панелей для виробництва електроенергії”, яку він підготував під керівництвом к.т.н., доцента Самойчука К.О.
З 5 по 7 вересня 2017 року Таврійським державним агротехнологічним університетом разом з Харківським державним університетом харчування та торгівлі була проведена друга міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності» присвячена до 85-річчя Таврійського державного агротехнологічного університету та 50-річчя Харківського державного університету харчування та торгівлі. Конференція проводилась на базі кафедри Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика ТДАТУ (м. Мелітополь) та СОК «Салют» ТДАТУ на березі Азовського моря (с.м.т. Кирилівка). Конференція була спрямована на вирішення актуальних питань щодо визначення проблем та перспектив розвитку обладнання харчових виробництв, удосконалення процесів і технологій переробки сільськогосподарської сировини  в умовах розвитку сучасного суспільства та інноваційних підходів та креативних рішень у формуванні технічного оснащення підприємств готельно-ресторанної індустрії.
З 16 по 19 травня 2017 р. на кафедрі Обладнання переробних і харчових виробництв у Таврійському державному агротехнологічному університеті відбувся ІІ етап Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності обладнання переробних і харчових виробництв 2017 рік . В Олімпіаді, крім ТДАТУ, взяли участь 76 студентів з 12 ВУЗів України.
Учасники ІІ етап Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності обладнання переробних і харчових виробництв змагались у застосуванні здобутих у процесі навчання знань, умінь і навичок, а також у професійній підготовці майбутніх фахівців зі спеціальності Обладнання переробних і харчових виробництв. Журі Олімпіади відмічений високий рівень учасників Олімпіади, причому не тільки під час виконання письмових і тестових завдань, а і при виконанні графічної частини Олімпіади, що свідчить про значну увагу до практичної підготовки студентів у ВУЗах-учасниках.  За час проходження  олімпіади студенти і присутні при цьому викладачі інших ВУЗів ознайомилися із матеріальною та начально-методичною базою кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв» ТДАТУ, яка є однією з найкращих в Україні за цією спеціальністю та налічує десятки діючого обладнання. Відео про ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіадиФото ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади.

Збірник наукових праць магістрантів та студентів 2018

Науково-практичні заходи 2016-17 н.р.

14 березня 2017 року на кафедрі ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика відбулось засідання секції «Обладнання переробних і харчових виробництв» в рамках щорічної науково-технічної конференції студентів і магістрантів ТДАТУ за підсумками наукових досліджень 2016 року.В ході роботи засідання секції виступили 16 учасників зі змістовними доповідями, які підготовлені на високому інженерному рівні та супроводжувалися наочними мультимедійними презентаціями.
МІШАЛКИТЕХНОЛОГІЧНА ЛІНІЯ ВИРОБНИЦТВА ЧЕРВОНОГО ВИНАСУЧАСНА ЛІНІЯ ПО ВИРОБНИЦТВУ СОКУЛІНІЯ ДОЗУВАННЯ ТА ПРИИГОТУВАННЯ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВОБГРУНТУВАННЯ ТИПУ ГОМОГЕНІЗАТОРА ДЛЯ ОСНАЩЕННЯ МОЛОКОМАТУСОЛНЕЧНАЯ ЕНЕРГЕТИКАВДОСКОНАЛЕННЯ СПОСОБУ ВИРОБНИЦТВА СОКУ ЯБЛУЧНОГО ЗАМОРОЖЕНОГОДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОКАБСОРБЦІЙНИЙ ПРОСІЮВАЧОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЦЕСУ ВАКУУМНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ ПЛОДІВ ЧЕРЕШНІВДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ПУЛЬСАЦІЙНОГО ГОМОГЕНІЗАТОРА МОЛОКАОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ГОМОГЕНІЗАЦІЇПРИСТРІЙ ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ПІДМОРОЖУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
    Під час засідання були обговорені актуальні питання удосконалення конструкцій машин та обладнання харчових виробництв.
     За активну участь у науково-дослідній роботі та підготовку кращої доповіді були відзначені наступні учасники конференції:
  • Пацький І.Ю., магістрант групи 11 МБ ГМ з доповіддю за темою «Удосконалення конструкції струминного гомогенізатора молока з роздільним подаванням вершків».
  • Кідалов О.О., студент групи 31 МБ з доповіддю за темою «Розвиток подрібнення зерна у сучасному світі».
    Викладачі кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика вітають учасників секції «Обладнання переробних і харчових виробництв» науково-технічної конференції студентів і магістрантів ТДАТУ з вдалими доповідями про результати своїх наукових досліджень та бажають наснаги у досягненні нових цілей.

Збірник наукових праць магістрантів та студентів 2017

Науково-практичні заходи 2015-16 н.р.

З 8 по 11 вересня 2015 року Таврійським державним агротехнологічним університетом разом з Харківським державним університетом харчування та торгівлі вперше була проведена Міжнародна науково-практична конференція   «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності».
Програма Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності», 8-11 вересня 2015 року
Конференція проводилась на базі кафедри Обладнання переробних та харчових виробництв ТДАТУ (м. Мелітополь) та СОК «Салют» ТДАТУ на березі Азовського моря (с.м.т. Кирилівка). Фото з конференції

Збірник наукових праць магістрантів та студентів 2016

Збірник наукових праць магістрантів та студентів 2015

Збірник наукових праць магістрантів та студентів 2014