Дана конструкція дозволяє уникнути значних втрат зерна, зберегти якість зерна, а також знизити витрати на зберігання. Потік повітря, який проходить крізь зернову масу, справляє різнобічний технологічний вплив на зерно. Під його дією змінюються газовий склад повітря у міжзернових проміжках, температура і вологість зерна та інтенсивність фізіологічних і мікробіологічних процесів у зерновій масі.

Інновація даного зерносховища є створення спрямованих потоків повітря, спочатку крізь прошарки зовнішніх стін  послідовно, починаючи від зовнішнього прошарку, з подальшою подачею повітря в прошарок горища й у прошарок сховища над продукцією забезпечує поступовий перепад температур без утворення конденсату, а після вирівнювання температур стінок повітропроводів, прошарків зовнішніх стін, горища й повітря, подача повітря у зворотному напрямку крізь продукцію забезпечує інтенсифікацію процесу вентилювання сільськогосподарської продукції у сховищі, що дозволяє раціонально організувати робочий процес вентилювання та підвищити якість продукції.

Статті, тези та патенти за тематикою:

 1. Малкіна В.М., Кюрчев С.В., Верхоланцева Визначення основних залежностей тепло- та вологообміну при зберіганні сировини у зерносховищі . / Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  за загальною редакцією д.т.н. професора Надикто В.Т. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2019. –Частина 1. –c. 156-160
 2. С. В. Кюрчев, В. О. Верхоланцева, Л. М. Кюрчева. Оцінка зернових культур після зберігання у зерносховищі із застосуванням зворушення. Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research. Kyiv. Ukraine. 2019, Vol. 10, No 2, 57-62.
 3. С. В. Кюрчев, В. О. Верхоланцева, Л. М. Кюрчева. Перспективний підхід у зберіганні зернових культур. Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research. Kyiv. Ukraine. 2019, Vol. 10, No 1, 195-201.
 4. І.П. Паламарчук, С.В. Кюрчев, В.О. Верхоланцева. Ворушіння зернової маси із застосуванням імпульсного барботування в зерносховищі. Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності : третя міжнародна науково-практична конференція, 4–6 вересня 2019 р / під заг. ред. Г. В. Дейниченка. – Харків : ХДУХТ, 2019. 224-225 с.
 5. Кюрчев С.В. Обґрунтування параметрів процесу інфрачервоного сушіння зернової продукції з віброхвильовим конвеєром/ С.В.Кюрчев, І.П.Паламарчук, В.О.Верхоланцева// Наукові праці. м. Одеса, 2018.- Вип. 82, Т.1. – С. 122 – 127
 6. Кушнір О.С., Мехтієва С.М., Верхоланцева В.О. Аналіз способів сушіння зернових культур // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 41–42.
 7. Щербаков М.А., Верхоланцева В.О. Зберігання зернових масс в охолодженному стані // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 72–73.
 8. Паламарчук І.П., Кюрчев С.В., Кюрчева Л.М., Верхоланцева В.О. Процес інфрачервоного сушіння для зернової продукції / Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю з дня народження ректора університету «Розвиток харчових виробництв,ресторанного та готельного господарств і торгівлі:проблеми, перспективи, ефективність» 19 листопада 2018 р. – Харків, ХДУХТ. – 2018. – С. 342-344.
 9. Кюрчев С.В., Паламарчук І. П., Верхоланцева В. О. Обґрунтування параметрів процесу інфрачервоного сушіння зернової продукції з вібро-хвильовим конвеєром / Матеріали ХVІІ міжнародне науко-во-практичної конференції «Удосконалення процесів і обладнання харчових і хімічних виробництв», 3-8 вересня 2018 р., м.Одеса.
 10. Кюрчев С.В. Разработка рекомендации по хранению пшеницы в зернохранилище / С.В. Кюрчев, В.А. Верхоланцева // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2017. – Вип. 17, Т.3. – С. 166 – 173.
 11. Ялпачик В.Ф.Дослідження ентальпії у процесі зберігання зернової маси із застосуванням охолодження / В.Ф. Ялпачик, С.В. Кюрчев, В.А. Верхоланцева // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2017. – Вип. 17, Т.1. – С. 62 – 67.
 12. Ялпачик В.Ф. Дослідження впливу коефіцієнта теплопровідності на вологість зернового матеріалу / В.Ф.Ялпачик, С.В. Кюрчев, В.О. Верхоланцева // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. – Харків: ХНТУСГ ім..Петра Василенка, , 2016. – Вип. 179. – С. 26–31
 13. Ялпачик В.Ф. Изменения клейковины пшеницы в процессе хранения в зернохранилище с применением охлаждения / В.Ф. Ялпачик, В.О.Верхоланцева // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – Дніпропетровськ. – 2016. №1(39). – С. 10 – 13.
 14. Верхоланцева В.О. Обґрунтування режимних параметрів охолодження зернової сировини у процесі зберігання /Автореферат на здобуття к.т.н. за спеціальністю 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв, Вінницький національний аграрний університет, Вінниця, 2016.
 15. Ялпачик В.Ф. Аналітичні засоби моделювання мікробіологічних та біохімічних процесів при зберіганні зернової маси / В.Ф.Ялпачик, С.В. Кюрчев, В.О. Верхоланцева // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016. – Вип. 16, Т.1. – С. 3– 8.
 16. Кюрчев С.В. Особенности хранения зерновых запасов / С.В. Кюрчев, В.А. Верхоланцева // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – Вип. 15, Т.3. – С. 189 – 194.
 17. Кюрчев С.В. Исследование рабочего процесса при вентилировании зерна в зернохранилище/С.В. Кюрчев, В.А. Верхоланцева // Ежемесячный научный журнал Международного научного института «EDUCATION». – Новосибирск: Международный научный институт«EDUCATION», 2015. – №9(16). – С. 75 – 76.
 18. Ялпачик В.Ф. Изменение влажности пшеницы при хранении в зернохранилище с применением охлаждения / В.Ф. Ялпачик, В.О. Верхоланцева // Научно – практический журнал Хранение и переработка зерна №7 (184) июль 2014. – С. 43 – 45.
 19. Верхоланцева В.А. Обоснование параметров зернохранилища / В.А. Верхоланцева // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2011. – Вип. 12, Т.3. – С. 185 – 189.
 20. Патент на корисну модель 72101 U Україна, МПК (2006.01) А01F 25/08. Спосіб вентилювання сільськогосподарської продукції в сховищах / В.О. Верхоланцева, В.Ф. Ялпачик, О.В. Гвоздєв (Україна). – №72101 заявл. 03.01.2012 опубл. 10.08.2012, Бюл.№15.
 21. Патент на корисну модель 72178 U Україна, МПК (2006.01) А01F 25/08. Пристрій для охолодження й сушіння сільськогосподарських продуктів активним вентилюванням  / В.О. Верхоланцева, В.Ф. Ялпачик, О.В. Гвоздєв (Україна). – №72178 заявл. 27.01.2012 опубл. 10.08.2012, Бюл.№15.
 22. Патент на корисну модель 72541 U Україна, МПК (2006.01) А01F 25/08. Сховище для зберігання сільськогосподарської продукції  / В.О. Верхоланцева, В.Ф. Ялпачик, О.В. Гвоздєв (Україна). – №72541 заявл. 03.01.2012 опубл. 27.08.2012, Бюл.№15.
 23. Патент на корисну модель 122065 U Україна, МПК (51) G01N33/02(2006.01) .Вимірювальний осередок для пристрою визначення коефіцієнта теплопровідності сільгосппродукції  / М.І. Стручаєв, В.О. Верхоланцева, В.Г. Тарасенко, Ю.О. Постол (Україна). – №122065 заявл. 27.06.2017 опубл. 26.12.2017, Бюл.№24.