• Ялпачик Ф.Ю.  Дослідження вдосконалення технології хлібопекарної продукції. / Ф.Ю. Ялпачик, А.В. Терещенко, В.П. Янаков. Мін–во освіти і науки України, Таврійський держ. агротехнологічний ун-т. Тематич. научн.–техн. збірник. Праці Таврійського держ. агротехнологічного ун-та. – Мелітополь.: ТДАТУ, – 2011. – Вып.11. Т.6. – С.92–98
 • Ялпачик В.Ф. Математичне моделювання процесів заморожування плодоовочевої сировини за різних умов теплообміну / В.Ф. Ялпачик // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2011. – Вип.11. – Том.6. – С. 25 – 37.
 • Ялпачик В.Ф.  Обґрунтування режимів та способів зберігання зерна / В.Ф. Ялпачик, В.О. Верхоланцева // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2011. – Вип.11. – Том.6. – С. 98 – 104.
 • Тарасенко В.Г. Зміни біохімічного складу та мікробіологічних показників кабачків за умов низькотемпературного зберігання[Текст] / В.Г. Тарасенко // Обладнання та технології харчових виробництв тематичний збірник наукових праць. – Донецьк: ДонНУЕТ ім. Михайла Туган – Барановського. Вип. 26 – 2011.- С. 255-259
 • Ломейко О.П., Кулінченко В.Р. Оборотність термодинамічних процесів./ О.П. Ломейко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. -Мелітополь, 2011. – Вип. 11. Т. 2, -С. 201-210
 • Ломейко О.П., Кулінченко В.Р., Деменюк О.М. Шляхи забезпечення самовсмоктування відцентровими насосами./ О.П. Ломейко // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. -Одеса, 2011. – Вип. 39. Т. 1, -С. 29-34
 • Арестов А. Ю., Ломейко О.П. Вплив режимів вакуумного охолодження на збереженість та якість плодів черешні/ О.П. Ломейко //Современные проблемы холодильной техники и технологии. -Одеса, 2011.- Вип. 93, – С. 120-121
 • Петриченко С.В. Математичні моделі систем автоматичного управління. / С.В. Петриченко, І.П. Назаренко, О.І. Лобода // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2011. – Вип. 11, Т.6. – С. 130-138.
 • Петриченко С.В Часткові розряди в зерновій масі під дією сильного електричного поля / О.М. Берека, С.М Усенко, С.В. Петриченко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2011. – Вип. 11, Т.6. – С. 184-191.
 • Гвоздєв О.В. Обгрунтування параметрів імпульсного гомогенізатора молока / О.В. Гвоздєв, Н.О. Паляничка // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ. Вип.11, Т.6. – 2011. – С. 191 – 197.
 • Паляничка Н.О. Експериментальне обґрунтування параметрів імпульсного гомогенізатора молока / Н.О. Паляничка, О.В. Гвоздєв // Збірник наукових праць Одеської національної академії харчових технологій. – Одеса: ОНАХТ. Вип.39., Т.2. – 2011. – С. 177 – 181.
 • Верхоланцева В.О. Визначення ефективності застосування методу охолодження зерна / В.О. Верхоланцева // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ. – 2011. – Вип. 11., т.1. – С. 326–331..
 • Верхоланцева В.А. Обоснование параметров зернохранилища / В.А. Верхоланцева // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2011. – Вип. 12, Т.3. – С. 185 – 189.
 • Янаков В.П. Проблеми управління хлібопекарним підприємством / В.П.Янаков, В.О. Олексієнко, С.Д.Мазілін // Актуальні питання сучасної економіки: ІІ всеукр. заочн. наук.-практ. конф./ М-во аграр. політики України, Уманс. нац. ун-т сад-ва. – 2011. тез.доп. – ч.2. – С. 210 – 212.
 • Олексієнко В.О. Гранулювання відходів олійного виробництва / В.О. Олексієнко, О.О.Червоткіна // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2011. – Вип. 11, Т.6. – С. 289-295
 • Кюрчев В.М., Ломейко О.П., Рижков А.О. Перспективи та шляхи впровадження дистанційного навчання/ О.П. Ломейко //Збірник науково-методичних праць ” Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі”. -Мелітополь, 2011.- Вип. 15, – С. 4-12
 • Ломейко О.П., Іванченко О.А., Федюшко М.П. Застосування інноваційних методів навчання в аграрних ВНЗ./ О.П. Ломейко //Збірник науково-методичних праць ” Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі”. -Мелітополь, 2011.- Вип. 15, – С. 153-157
 • Ялпачик Ф.Е. Направления развития тестомесильных машин / Ф.Е. Ялпачик, К.О. Самойчук, В.П. Янаков // Тезисы докладов VІІІ Международной научно-технической конференции “Техника и технология пищевых производств” 27-28 апреля 2011 г. – Могилёв: УО “МГУП”, 2011. – Ч.2 – С86-87.
 • Самойчук К.О., Диспергатори замінників цільного молока/ К.О.Самойчук, П.О.Серков, О.О.Ковальов // Праці ТДАТУ : Мелітополь – Вип. 11, Т.2. – С. 119-125.
 • Самойчук К.О.,  Обгрунтування параметрів робочих органів пальцевої дробарки з вертикальним ротором / К.О. Самойчук, О.В.Ялпачик // Обладнання та технології харчових виробництв. – Донецьк: ДонНУЕТ. – 2011. – Вип. 26. – С. 119-125.
 • Самойчук К.О.,  Аналітичні дослідження струменевого змішувача сипких компонентів/ К.О.Самойчук, Л.Ю.Ганзіна// Обладнання та технології харчових виробництв. – Донецьк: ДонНУЕТ. – 2011. – Вип. 26. – С. 113-118.
 • Ялпачик О.В., Самойчук К.О., , Гвоздєв О.В. Експериментальне обґрунтування основних параметрів пальцевої дробарки з вертикальним ротором / О.В.Ялпачик, К.О.Самойчук, О.В.Гвоздєв// Тези доповідей VІІ міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми харчових технологій і харчування. сучасні виклики і перспективи розвитку” 7-9 вересня 2011 р.Донецьк-Святогірськ с. 211-213.
 • Самойчук К.О., Струминний гомогенізатор з роздільною подачею вершків/ К.О.Самойчук, О.О.Ковальов // Тези доповідей VІІ міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми харчових технологій і харчування. сучасні виклики і перспективи розвитку” 7-9 вересня 2011 р.Донецьк-Святогірськ с. 172-175.
 • Ялпачик О.В. Експериментальні дослідження дробарки зерна прямого удару з вертикальним ротором/ О.В.Ялпачик, О.В. Гвоздєв, К.О.Самойчук//Наукові праці ОНАХТ. – Одеса: 2011. – Вип.40, т. 1. – С. 218-222.
 • Паляничка Н. О. Експериментальне обґрунтування ефективності використання імпульсної гомогенізації молока / Н. О. Паляничка, О.В. Гвоздєв, К. О. Самойчук // Проблеми харчових технологій і харчування. Сучасні виклики і перспективи розвитку: тези доповідей VII міжнародної науково-практичної конференції. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. – С. 163–166.
 • Ялпачик О.В. Визначення розподілу величини удару часток по поверхні деки дробарки прямого удару з вертикальним ротором/ О.В. Ялпачик, Самойчук К.О.,  О.В. Гвоздєв//Вісник львівського національного аграрного університету. Агроінженерні дослідження. – Львів. – 2011 – №15. – С.165-173.
 • Янаков В.П. Підвищення ефективності хлібопекарського підприємства / В.П. Янаков, Самойчук К.О.,  А.А. Пупинін // Тези доповідей науково-практичної конференції “Сучасні проблеми реформування економіки в моделі інноваційного розвитку держави” – 15 листопада 2011 р.: – Харків: 2011. С.118-120.
 • Ялпачик О.В. Визначення напруг руйнування зерна/ О.В. Ялпачик, Самойчук К.О.,  О.В. Гвоздєв // Праці ТДАТУ : Мелітополь – 2011.– Вип. 11, Т.6. – С. 177-183.
 • Самойчук К.О.,  Розробка лабораторного зразка струминного гомогенізатору з роздільною подачею вершків / К.О. Самойчук, О.О. Ковальов // Праці ТДАТУ : Мелітополь – 2011. – Вип. 11, Т.6. – С. 77-83.
 • Самойчук К.О.,  Вдосконалення конструкції формуючої насадки комбайна 01 MG для виробництва пельменних напівфабрикатів / К.О. Самойчук, Л.Ю. Ганзіна // Праці ТДАТУ : Мелітополь – 2011. – Вип. 11, Т.6. – С. 121-129.
 • Самойчук К.О.,  Дослідження процесу очищення картоплі та вдосконалення кожуроочисної машини / К.О. Самойчук, Ю.Ю. Колєснік // Праці ТДАТУ : Мелітополь – 2011. – Вип. 11, Т.6. – С. 203-211.
 • Самойчук К.О.,  Аналіз обладнання для перемішування рідких компонентів / К.О. Самойчук, О.В. Полудненко // Праці ТДАТУ : Мелітополь – 2011.– Вип. 11, Т.6. – С. 226-233.
 • Ялпачик О.В. Експериментальні дослідження якості подрібнення матеріалу по камері дроблення дробарки з вертикальним ротором / О.В.Ялпачик, О.В.Гвоздєв, Самойчук К.О.,  // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. Дніпропетровськ – 2011. – №2. – С.88-91.
 • Ломейко О. П. Застосування інноваційних методів навчання в аграрних ВНЗ/О. П. Ломейко, О. А. Іванченко, М. П. Федюшко // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі . -Мелітополь:ТДАТУ, 2011. т.Вип. 15.-С.153-158
 • Ломейко О. П. Вплив режимів вакуумного охолодження на збереженість та якість плодів черешні/А. Ю. Арестов, О. П. Ломейко // Современные проблемы холодильной техники и технологии: тезисы док. междунар. науч.-техн. конф. … (17-20 мая 2011 г., Одесса) / ОНАХТ . -Одесса, 2011.-С.120-122
 • Ломейко О. П. Оборотність термодинамічних процесів/О. П. Ломейко, В. Р. Кулінченко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. -Мелітополь, 2011,N Вип. 11, т. 2.-С.200-209
 • Ломейко О. П. Шляхи забезпечення самовсмоктування відцентровими насосами/О. П. Ломейко, В. Р. Кулінченко, О. М. Деменюк // Наукові праці ОНАХТ / Одеська національна академія харчових технологій . -Одеса, 2011,N Вип. 39, т. 1.-С.29-35