Ломейко Олександр Петрович

Посада: Проректор з науково-педагогічної роботи, доцент кафедри «Обладнання переробних і харових виробництв ім. професора Ф.Ю. Ялпачика»

Базова вища освіта: Закінчив факультет механізації сільського господарства Таврійської державної агротехнічної академії в 1997 році за спеціальністю «Інженер-механік»
спеціалізація «Механізація переробки сільськогосподарської продукції»

Вчене звання: Доцент
В 2009 році отримав вчене звання доцента кафедри технології переробки та зберігання продукції сільського господарства
№ диплома 12 ДЦ № 022862

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
В 2007 році захистив дисертацію кандидата технічних наук у спеціалізованій вченій раді Одеської державної академії холоду. Спеціальність 05.05.14 - холодильна та кріогенна техніка, системи кондиціювання
№ диплома ДК №041091

Email: oleksandr.lomeiko@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • заморожування та вакуумне охолодження плодів, овочів і ягід
  • термодинамічні процеси
  • насосні установки
  • проектування переробних підприємств
  • автоматизація освітнього процесу у ВНЗ

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2000 р. на посаді асистента кафедри обладнання переробних і харчових виробництв, з 2007 р. – деканом факультету агротехнологій та екології та за сумісництвом на посаді доцента кафедри технології переробки та зберігання продукції сільського господарства, а з 2011 року на посаді проректора з науково-педагогічної роботи ТДАТУ та за сумісництвом на посаді доцента кафедри обладнання переробних і харчових виробництв
Види і результати професійної діяльності к.т.н., доцента Ломейка Олександра Петровича

Основні наукові праці

ПУБЛІКАЦІЇ

S. Sharov, D. Lubko, O. Lomeiko, H. Chemerys. Information System for the Formation of Students' Individual Educational TrajectoryProceedings of the 1st International Conference on Education, Humanities, Health and Agriculture, ICEHHA 2021, 3-4 June 2021, Ruteng, Flores, Indonesia. DOI: 10.4108/eai.3-6-2021.2311038

Самойчук К. О., Ломейко О. П., Ковальов О. О. Визначення розмірних критерієв гомогенізації жирових кульок молока // Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: друга міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 23 листопада 2021 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь : ТДАТУ, 2021. С. 117-119.

Кюрчев В. М., Ломейко О. П., Сосницька Н. Л., Данченко М. М., Кравець В. І. Бенчмаркінг якості фізико-математичної освіти в сучасній вищій школі / Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації: матер. ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (Мелітополь, 25-27 травня 2021 р.) / ред. кол. : В. М. Кюрчев, Н. Л. Сосницька, М. І. Шут та ін. – Мелітополь : ТДАТУ, 2021. – с. 208-216 с.

Кюрчев В.М., Ломейко О.П., Самойчук К.О. Реалізація змішаної форми навчання студентів у закладах вищої освіти. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. Наук.-метод. Праць ТДАТУ. Мелітополь, 2021. Вип. 24. С. 12-17.

Ломейко О.П., Олексієнко В.О., Петриченко С.В. Механізм реалізації вибіркової складової в освітньому процесі університету Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. Наук.-метод. Праць ТДАТУ. Мелітополь, 2021. Вип. 24. С. 35-39.

Ломейко О.П., Олексієнко В.О., Петриченко С.В. Система забезпечення академічної доброчесності у таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. Наук.-метод. Праць ТДАТУ. Мелітополь, 2021. Вип. 24. С. 54-58.

Гавдида Г. І., Олексієнко В. О., Ломейко О. П. Технологічні параметри інтенсивного пророщування зерна для годівлі птиці // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ: гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2021. – Вип. 21, т. 1.- с. 93-100.

Lomeiko O., Yefimenko L., Tarasenko V. Vacuum Cooling Technology for Pre-Cooling of Cherry Fruits/ Modern Development Paths of Agricultural Production / Springer Nature: Switzerland AG, 2019. Р. 281-288.

Петриченко С. В., Олексієнко В. О., Ломейко О. П. Аналіз дозаторів пакувальних машин для сипучих матеріалів //Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ, гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2020. - Вип. 20, т. 1. с. 35-42.

Самойчук К. О., В’юник О. В., Ломейко О. П., Галько С. В. Теорія та практика використання струминного змішування в сільськогосподарській та харчовій галузях економіки України // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ , гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2020. - Вип. 20, т. 2. с. 55-64.

Харитонова А. І., Олексієнко В. О., Петриченко С. В., Ломейко О. П. Лабораторні дослідження впливу технологічних факторів на процес пророщування солоду// Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ , гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2020. - Вип. 20, т. 2. с. 65-71.

Паляничка Н. О., Циб В. Г., Лівик Н. В., Ломейко О. П. Дослідження коефіцієнту корисної дії та балансу потужності зернової дробарки// Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ , гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2020. - Вип. 20, т. 2. с. 88-97.

Ломейко О.П., Самойчук К.О., Олексієнко В.О. Розвиток дуальної форми освіти, як дієвого механізму підвищення якості підготовки фахівців // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24 / Збірник науково-методичних праць / ТДАТУ: ред. кол. В.М. Кюрчев, О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. - Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С . 13 – 17.

Олексієнко В.О., Ломейко О.П., Петриченко С.В. Професійно-технічне навчання в ТДАТУ //Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24 / Збірник науково-методичних праць / ТДАТУ: ред. кол. В.М. Кюрчев, О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. - Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С . 32 -42

Ломейко О.П., Самойчук К.О., Олексієнко В.О. Аналіз якості підготовки студентів до участі у всеукраїнських студентських олімпіадах // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24 / Збірник науково-методичних праць / ТДАТУ: ред. кол. В.М. Кюрчев, О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. - Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С . 348-352

Ломейко, О. П.Впровадження внутрішньої системи моніторингу якості освіти в Таврійському державному агротехнологічному університеті / Кюрчев, В. М., Ломейко, О. П. //Збірник науково-методичних праць «Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному закладі», - Мелітополь, 2019. - Вип.22, - С. 4-8.

О.П Ломейко, К.О. Самойчук, В.О. Олексієнко. Внутрішня система забезпечення якості вищої освіти в Таврійському державному агротехнологічному університеті. Тези Міжнародної науково-методичної конференції «Інженерна освіта у сфері харчової і готельної індустрії: виклики сьогодення» до 50-річчя кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва. – Харків, ХДУХТ. – 2019. С 140–142.

O. Lomeyko, L. Yefimenko, V. Tarasenko, O. Dereza Vacuum cooling technolo-gy for pre-cooling of cher-ry fruits // International Research and Practice Conference «Modern development pathes of agricultural production: trends and innovations». 23-24 October 2018.

Ломейко О. П. Вплив вакуумного охолодження плодів черешні на коефіцієнт втрати маси/О. П. Ломейко, Л. В. Єфіменко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. -Мелітополь, 2018. т.Вип. 18,N т. 1:Технічні науки.-С.138-146

Ломейко О. П. Впровадження дуального навчання в освітній процес/В. М. Кюрчев, О. П. Ломейко // Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному закладі. -Мелітополь, 2018. т.Вип. 21.-С.4-9

Ломейко О. П. Технологія вакуумного охолодження плодів черешні/О. П. Ломейко, Л. В. Ефіменко // Агроекологічні аспекти виробництва та переробки продукції сільського господарства. -Мелітополь, 2018.-С.50

Ломейко О. П. Загальні вимоги до оформлення наукової та навчально-методичної літератури : методичні рекомендації для науково – педагогічних працівників./ Малюта С. І., Ломейко О. П.// Методичні рекомендації

Ломейко О. П. Обґрунтування раціональної маси молотка зернової дробарки /Олексієнко В. О., Леженкін О. М., Ломейко О. П., Циб, В. Г. // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності : друга міжнародна науково-практична конференція, 5–7 вересня/-Харків, 2017. - С. 75-76

Ломейко О. П. Методологія моніторингу початкового рівня математичної і фізичної підготовки студентів технічних вишів/В.М. Кюрчев, О.П. Ломейко, Н.Л. Сосницька, М.М. Данченко // Фундаментальна підготовка фахівців у природничо-математичній, технічній, агротехнологічній та економічній галузях. -Мелітополь, 2017.-С.77

Ломейко О. П. Система запобігання та виявлення академічного плагіату серед здобувачів вищої освіти в ТДАТУ/В. М. Кюрчев, О. П. Ломейко // Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному закладі. -Мелітополь, 2017. т.Вип. 20:До 85 річчя ТДАТУ.-С.4-11

Ломейко О. П. Використання вакуумного охолодження при зберіганні плодів черешні/О. П. Ломейко, Л. В. Єфіменко // Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки. -Кропивницький, 2017.-С.101-103

Ломейко О. П.Аналіз впливу рівня початкових знань з математики на результати навчання студентів/М. М. Данченко [и др.] // Математика у технічному університеті ХХІ сторіччя : Всеукр. наук. конф.(15-16 травня 2017 р., м. Краматорськ) / Донбаська державна машинобудівна академія. -Краматорськ, 2017.-С.105-107

Ломейко О. П. Впровадження автоматизованої системи керування ВНЗ "ОСВІТА" у Таврійському державному агротехнологічному університеті/В. М. Кюрчев, О. П. Ломейко // Удосконалення навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі : зб. наук.-метод. праць / ТДАТУ
гол. ред. В. М. Кюрчев. -Мелітополь, 2016,N Вип. 19.-С.5-12

Ломейко О. П. Використання методу вакуумного охолодження для попереднього охолодження плодів черешні/О. П. Ломейко, Л. В. Єфіменко // Актуальні проблеми енергетики та екології : зб. праць XVI Всеукр. наук.-практ. конф.(м. Одеса, 5-8 жовтня 2016 р.) / ОНАХТ. -Одеса, 2016.-С.276-279

Ломейко О.П. Efficiency of preliminary cooling of berries/Ломейко О.П. Кулінченко В.Р. //8 th Central European Congress on Food, Kyiv, 2016

Ломейко О. П. Крапельне зрошення - джерело раціонального та ефективного використання води/О. П. Ломейко, С. П. Ломейко // Меліорація та водовикористання. -Мелітополь, 2015.-С.21-25

Ломейко О. П. Теоретичне дослідження використання технології вакуумного охолодження при зберіганні продукції рослинництва/О. П. Ломейко, Л. В. Єфіменко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. -Мелітополь, 2015. т.Вип. 15,N т. 4.-С.56-65

Ломейко О. П. Ефективність впровадження дистанційного навчання в освітній процес /Кюрчев В.М., Ломейко О.П. //Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі. Випуск 18 / Збірник науково-методичних праць/ Таврійський державний агротехнологічний університет – Мелітополь, 2015 – 194 с.

Ломейко О. П. Впровадження ідей Болонського процесу у Таврійському державному агротехнологічному університеті/В. М. Кюрчев, О. П. Ломейко // Впровадження міжнародних стандартів якості в освітній простір. -Мелітополь:Люкс, 2014.-С.3-7

Ломейко О. П. Термодинамічний і тепловий підходи до стійкості фаз під час кипіння рідини/О. П. Ломейко, В. Р. Кулінченко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. -Мелітополь, 2014. т.Вип. 14,N т. 3:Технічні науки.-С.174-185

Ломейко О. П. Зміна теплогідравлічних характеристик теплообмінного обладнання за допомогою октадециламіну/О. П. Ломейко, В. Р. Кулінченко // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти: зб. наук. праць / УВ МААО
гол. ред. В. А. Дідур. -Запоріжжя, 2014,N Вип. 2.-С.36-42

Ломейко О. П.Впровадження електронної системи управління навчальним процесом у ТДАТУ/В. М. Кюрчев, О. П. Ломейко // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі. -Мелітополь, 2013. т.Вип. 17.-С.3-8

Ломейко О. П. Кипіння рідин в горизонтальних кільцевих каналах/О. П. Ломейко, В. Р. Кулінченко, В. Д. Каптановський // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. -Мелітополь, 2013. т.Вип. 13,N т. 6.-С.109-115

Ломейко О. П. Оцінка ефективності роботи теплових машин шляхом аналізу термодинамічних зразків/О. П. Ломейко, В. Р. Кулінченко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. -Мелітополь, 2012. т.Вип. 12,N т. 1.-С.46-61

Ломейко О. П. Підвищення педагогічної майстерності викладачів вищих навчальних закладів/В. М. Кюрчев, О. П. Ломейко // Удосконалення навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі. -Мелітополь, 2012. Вип. 16.-С.3-8

Ломейко О. П. Термодинаміка. Аналіз дійсних термодинамічних циклів/В. Р. Кулінченко, О. П. Ломейко. – 2012

Ломейко О. П. Дія ультразвукового поля на генерацію парової фази/В. Р. Кулінченко, О. П. Ломейко // Харчова промисловість, 2012. т.№ 12.-С.72-80

Ломейко О. П. Перспективи та шляхи впровадження дистанційного навчання/В. М. Кюрчев, О. П. Ломейко, А. О. Рижков // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі . -Мелітополь:ТДАТУ, 2011. т.Вип. 15.-С.4-13

Ломейко О. П. Застосування інноваційних методів навчання в аграрних ВНЗ/О. П. Ломейко, О. А. Іванченко, М. П. Федюшко // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі . -Мелітополь:ТДАТУ, 2011. т.Вип. 15.-С.153-158

Ломейко О. П. Інноваційне оновлення змісту аграрної освіти на основі компетентністного підходу під час підготовки фахівців/Ю. П. Рогач, О. П. Ломейко, О. С. Мироничева // Наука і методика: зб. наук.-метод. праць / НМЦ аграрної освіти
гол. ред. Т. Д. Іщенко. -К., 2011,N Вип. 23.-С.21-29

Ломейко О. П. Вплив режимів вакуумного охолодження на збереженість та якість плодів черешні/А. Ю. Арестов, О. П. Ломейко // Современные проблемы холодильной техники и технологии: тезисы док. междунар. науч.-техн. конф. ... (17-20 мая 2011 г., Одесса) / ОНАХТ . -Одесса, 2011.-С.120-122

Ломейко О. П. Розрахунок гідроструминних насосів для гідротранспортування. 2. Характеристики струминних насосів для гідротранспортування/В. Р. Кулінченко, О. М. Деменюк, О. П. Ломейко // Харчова промисловість, 2011,N № 10-11.-С.149-154

Ломейко О. П. Оборотність термодинамічних процесів/О. П. Ломейко, В. Р. Кулінченко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. -Мелітополь, 2011,N Вип. 11, т. 2.-С.200-209

Ломейко О. П. Шляхи забезпечення самовсмоктування відцентровими насосами/О. П. Ломейко, В. Р. Кулінченко, О. М. Деменюк // Наукові праці ОНАХТ / Одеська національна академія харчових технологій . -Одеса, 2011,N Вип. 39, т. 1.-С.29-35

Ломейко О. Вакуумне охолодження рослинної сировини/О. Ломейко, Н. Загорко // Agroexpert. -К., 2010,N № 8/9.-С.128-129

Ломейко О. П. Принципові схеми установок з гідроструминними і лопатевими насосами/О. П. Ломейко, О. М. Деменюк, В. Р. Кулінченко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. -Мелітополь, 2010. т.Вип. 10,N т. 1.-С.186-195

Ломейко О. П. Методики розрахунку установок з гідроструминним і лопатевим насосами/О. П. Ломейко, В. Р. Кулінченко, О. М. Деменюк // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. -Мелітополь, 2010. т.Вип. 10,N т. 3.-С.215-227

Ломейко О. П. Розрахунок гідроструминних насосів для гідротранспортування 1. Основи напірного транспортування /В. Р. Кулінченко, О. М. Деменюк, О. П. Ломейко // Харчова промисловість, 2010,N № 9.-С.77-81

Ломейко О. П. Розрахунок гідроструминних насосів для гідротранспортування 1. а Основи транспортування гідросуміші трубами/В. Р. Кулінченко, О. М. Деменюк, О. П. Ломейко // Харчова промисловість, 2010,N № 9.-С.81-85

Ломейко О. П. Практична підготовка студентів за напрямом "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" у ТДАТУ/О. П. Ломейко // Організація практичного навчання студентів-екологів та вивчення досвіду проведення навчальних і виробничих практик на об’єктах природно-заповідного фонду: матер. наук.-практ. семінару (17-19 червня, м. Мелітополь) / Укр НДГІ. -Мелітополь, 2010.-С.59-64

Ломейко О. П. Обгрунтування конструкції та режимів роботи вакуумного охолоджувача рослинної сировини/О. П. Ломейко // Інноваційні агротехнології в умовах глобального потепління. -Мелітополь
Кирилівка, 2009. т.Вип. 1.-С.187-190

Ломейко О. П. Формування у студентів відповідального ставлення до навчання в процесі самостійної роботи/О. П. Ломейко, О. А. Іванченко, О. В. Бойко, М. П. Федюшко // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі. -Мелітополь, 2009. т.Вип. 13.-С.171-176

Ломейко О. П. Технологічний процес вакуумного охолодження рослинної сировини/О. П. Ломейко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. -Мелітополь, 2008. т.Вип. 8,N т. 7.-С.127-132

Ломейко О. П. Шляхи зниження енерговитрат флюїдизаційних швидкоморозильних апаратів/О. П. Ломейко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. -Мелітополь, 2008. т.Вип. 8,N т. 7.-С.147-152

Ломейко О. П. Методика модульно-рейтингового оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни/О. П. Ломейко, О. А. Єременко // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі. -Мелітополь, 2008. т.Вип. 12.-С.118-121

Ломейко О. П. Принципи побудови індивідуальних науково-дослідних завдань для самостійної роботи студентів/О. П. Ломейко, О. А. Єременко // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі. -Мелітополь, 2008. т.Вип. 12.-С.132-136

Ломейко А. П. Обоснование конструктивной схемы установки для вакуумного охлаждения растительной продукции/А. П. Ломейко // Холодильна техніка і технологія, 2008,N № 4 (114).-С.52-54

Ломейко О.П. Ефективність вакуумного охолодження рослинної продукції/ О.П. Ломейко //Збірник наукових праць Луганського національного агараного університету. -Луганськ, 2008.- Вип. 93, - С. 53-55

Ломейко О. П. Вакуумне охолодження - перспективний спосіб зберігання рослинної сировини у сільському господарстві/О. П. Ломейко // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. -Мелітополь, 2007. т.Вип. 7,N т. 5.-С.116-122

Ломейко О. П. Тепловологісні процеси при заморожуванні у флюїдизаційному швидкоморозильному апараті/О. П. Ломейко. – 2007

Ломейко О. П. Полуавтомат закаточный для малых перерабатывающих предприятий/В. Ф. Ялпачик, А. В. Гвоздєв, А. П. Ломейко // Овощеводство, 2006. т.№8.-С.74

Ломейко О. П. Вплив вологовмісту продукту на режими псевдозрідження флюїдизаціїйного швидкоморозильного апарату/О. П. Ломейко // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. -Мелітополь:ТДАТА, 2006,N Вип. 44.-С.101-106

Ломейко О. П. Рекомендації по зниженню витрат електроенергії флюїдизаційного апарату малої продуктивності/О. П. Ломейко // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. -Мелітополь, 2005. т.Вип. 34.-С.121-125

Ломейко О. П. Обгрунтування процесу завантаження плодової, овочевої, ягідної продукції і параметрів живильника-насоса флюїдизаційного апарату/А. П. Ломейко // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. -Мелітополь, 2005. т.Вип. 25.-С.55-65

Ломейко О. П. Експериментальні дослідження процесу відкачки повітря при дозованій подачі подрібненої картоплі живильником-насосом/О. П. Ломейко // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. -Мелітополь, 2004. т.Вип. 18.-С.93-100

Ломейко О. П. Експериментальні дослідження процесу відкачки повітря при дозованій подачі плодів черешні живильником-насосом/О. П. Ломейко // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. -Мелітополь, 2003. т.Вип. 15.-С.76-82

Ломейко О. П. Методика розрахунку живильника-насосу для флюїдизаційного апарату при заморожування плодової та ягідної продукції /О. П. Ломейко, М.І. Стручаєв //Современные проблемы холодильной техники и технологии/Сборник научных трудов 2-ой Международной научно-технической конференции. Одесса, 17-19 сентября 2002г. -Одесса:Издательство ОГАХ, 2002.-171 с.

Ломейко О. П. Обгрунтування кутів розташування крайок завантажувального, нагнітального і розвантажувального вікон/О. П. Ломейко // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. -Мелітополь, 2001. т.Вип. 1,N т. 18.-С.147-151

Ломейко О. П. Обгрунтування оптимальної конструкції машини для заморожування плодоовочевої та ягідної продукції у сільському господарстві/О. П. Ломейко, М. Є. Сердюк // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. -Мелітополь, 2001. т.Вип. 1,N т. 23.-С.79-83

Ломейко О. П. Дослідження живильника флюїдізаційного апарату/О. П. Ломейко // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. -Мелітополь, 2000. т.Вип. 1,N т. 14.-С.50-54

Ломейко О. П. Обґрунтування процесу завантаження плодоовочевої та ягідної продукції та параметрів живильника флюїдизаційного апарату / Ломейко О.П//Здоров’я села - здоров’я держави: Тези Міжнародного наукового конгресу молодих вчених та студентів. – Львів-Дбояні: Львівський державний медичний університет ім.. Д. Галицького, Львывський державний аграрний університет, 2000.-144с.

Ломейко А.П. Исследования сорбционных процессов во флюидизационном морозильном аппарате при замораживании плодоовощной продукции //Праці Таврійської державної агротехнічної академії. – Мелітополь: ТДАТА. – 1999. – Вип.1,Т.13. – С.46-49

Ломейко А. П. Исследование теплофизических характеристик плодоовощной продукции/А. П. Ломейко // Труды Таврической государственной агротехнической академии. -Мелитополь:ТГАТА, 1998. т.Вып. 1,N т. 6.-С.73-76

ПАТЕНТИ

Пат. 146941 Украіна: МПК (2006) F24D 10/00. Пристрій безперебійної циркуляції для системи опалення / Постол Ю.О., Ломейко О.П., Стручаєв М.І., Абаджян Є.Б. № 20206268: заявл.01.04.2021: опубл. 31.03.2021, Бюл.№ 13/2021.

Пат. 146943 Украіна: МПК (2006) F24D 13/04 (2006.01). Термоелектричний пристрій системи опалення / Стручаєв М.І., Постол Ю.О., Ломейко О.П., Абаджян Є.Б. № 20206272: заявл.01.04.2021: опубл. 31.03.2021, Бюл.№ 13/2021.

Пат. 146944 Украіна: МПК (2006) F24D 10/00. Пневмоциркуляційний пристрій системи опалення / Ломейко О.П., Стручаєв М.І. № 20206275: заявл.01.04.2021: опубл. 31.03.2021, Бюл.№ 13/2021.

Пат. 146945 Украіна: МПК F03В 13/18 (2006.01), F02В 3/06 (2006.01). Екологічний електрогенеруючий пристрій захисту узбережжя / Абаджян Є.Б., Ломейко О.П., Постол Ю.О., Стручаєв М.І. № 20206276: заявл.01.04.2021: опубл. 31.03.2021, Бюл.№ 13/2021.

Пат. 135242, Україна, МПК F25D 17/06. Потоковий семіфлюїдизаційний морозильний пристрій / Стручаєв М.І., Ломейко О.П., Загорко Н.П., Олексієнко В.О., Верхоланцева В.О. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. № u201900154: заявл. 04.01.2019: опубл. 25.06.2019 Бюл. № 12/2019.

Патент на корисну модель № 48698 А, Бюл. № 8/2002 від 15.08.2002. Живильник-насос для плодової або ягідної продукції / Дідур В.А., Стручаєв М.І.,Ломейко О.П., Стручаєв К.М.., заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет.

Патент на корисну модель № 63714, Бюл. № 20/2011 від 25.10.2011. Установка для вакуумного охолодження рослинної сировини/ Ломейко О.П., Арестов А.Ю., заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет.

Підручники, навчальні посібники, монографії

ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, МОНОГРАФІЇ

Конструкції і розрахунки машин та апаратів переробних виробництв: підручник / В. С. Бойко, К. О. Самойчук, В. Г. Тарасенко, О. П. Ломейко, В. О. Олексієнко, С. В. Петриченко, А. А. Пупинін, Г. І. Гавдида. – Київ : ПрофКнига, 2021. – 319 с.

Процеси і апарати харчових виробництв. Теплообмінні процеси: Підручник / В. С. Бойко, К. О. Самойчук, В. Г. Тарасенко, О. П. Ломейко. – Мелітополь: видавничо–поліграфічний центр «Lux» 2020. 330 с.

Інноваційні технології та обладнання галузі. Переробка продукції рослинництва: посібник-практикум. / К. О. Самойчук, С. В. Кюрчев, В. Ф. Ялпачик, Н. О. Паляничка, В. О. Верхоланцева, О. П. Ломейко. ТДАТУ. – Мелітополь: видавничо-поліграфічний центр «Lux», 2020. – 312 с.

Навчальний посібник під грифом Міністерства освіти і науки України ( лист №1.4/18-Г-3054 від 21.12.08) «Монтаж та пусконалагодження обладнання переробних підприємств» - 156 с.

Навчальний посібник під грифом Міністерства аграрної політики та продовольства України (Лист № 37-128-13/25855 від 17.12.2013) Монтаж, експлуатація і ремонт машин та обладнання переробних підприємств» - 235 с.

Навчальний посібник під грифом Міністерства освіти і науки України (лист № 1/11-7656 від 11.08.10) «Лопатеві і гідро струминні багатофункціональні насосні установки (проектування, розрахунок і експлуатація) – 260 с.

ON-LINE ПОСІБНИКИ ТА ПІДРУЧНИКИ

Петриченко С.В., Олексієнко В.О., Ломейко О.П., Тарасенко В.Г. Експлуатація технологічного обладнання, 2021 р.

Петриченко С.В., Олексієнко В.О., Ломейко О.П., Тарасенко В.Г. Монтаж основного технологічного обладнання, 2021 р.

Петриченко С.В., Олексієнко В.О., Ломейко О.П., Тарасенко В.Г. Організація монтажних робіт, 2021 р.

Петриченко С.В., Олексієнко В.О., Ломейко О.П., Тарасенко В.Г. Підготовка ділянки та обладнання, 2021 р.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення

Управлінська діяльність - З 2007 по 2011 рік – декан факультету агротехнологій та екології ТДАТУ
З 2011 року по теперішній час – проректор з науково-педагогічної роботи ТДАТУ, голова науково-методичної ради університету

Педагогічна діяльність - доцент кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика

Наукова діяльність - “Розробка технологій і технічних засобів для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції та процесів і обладнання харчових виробництв” №0107U008964

Організаційна робота - Голова журі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв», ТДАТУ, Мелітополь, 2017 р.
Голова журі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв», ТДАТУ, Мелітополь, 2018 р.
Голова журі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв», ТДАТУ, Мелітополь, 2019 р.

Нагороди, заохочення, почесні звання:

Нагороджений Подякою Міністерства освіти і науки України (2017р.)

Нагороджений Подякою Запорізької обласної державної адміністрації (2014р.)

Нагороджений Почесною грамотою Міністерства аграрної політики та продовольства України (2012р.)

Участь у тренінгу «Впровадження елементів дуального навчання в навчальний процес»

Наукове консультування підприємства згідно з договором № 5 від 1 березня 2018 року з ТОВ «Нововасилівський завод продтоварів»

Договір про співпрацю між Таврійським державним агротехнологічним університетом (м. Мелітополь) та ТОВ “Нововасилівський завод продтоварів”

Член громадської організації “Інтеркультурне гастрономічне коло”