ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ (М1)

Спеціальність:
133 Галузеве машинобудування
СВО:
Магістр
Курс:
1
Провідний викладач:
Олексієнко Вадим Олександрович

Метою навчальної дисципліни «Проектування технологічних систем» для студентів зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»  освітнього ступеню «Магістр» є висвітлення наукових основ проектування та розрахунку сучасних потоково-технологічних ліній, формування у студентів розуміння основних питань будівництва та інженерного оснащення споруд переробних і харчових виробництв, а також заходів для підтримання високого рівня виробничої санітарії на переробних підприємствах та засоби для їх проведення.

Завданням дисципліни є:

 • Ознайомлення з основними будівельними елементами, вивчення властивостей будівельних матеріалів і розчинів;
 • Призначення інженерних мереж переробних підприємств, їх види та класифікація;
 • Вивчення видів та області застосування санітарних правил в харчовому виробництві, основні вимоги до приміщень та обладнання;
 • Отримання поняття про суть і методи проведення дезінфекції, дезінсекції, дезінвазії, дезодорації і дератизації.
 • Отримання компетенцій з проектування ліній та цехів харчових виробництв з визначенням всіх площ виробництва, кількості обслуговуючого персоналу та витрати енергетичних ресурсів;
 • Ознайомлення з основними правилами компоновки об’єктів на генеральному плані підприємства.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • класифікацію будов і споруд за основними ознаками: призначенням, довговічністю, кількістю поверхів, вогнестійкістю та матеріалом стін,
 • основні елементи будівель та споруд,
 • особливості застосування будівельних конструкцій та вимоги до них,
 • методи визначення якості та основні вимоги до будівельних матеріалів та розчинів,
 • призначення інженерних мереж,
 • види огороджуючих конструкцій та загальні характеристики теплоносіїв,
 • види та область застосування джерел водопостачання в харчовому виробництві,
 • основні схеми систем холодного водопостачання і каналізації,
 • види та область застосування санітарних правил в харчовому виробництві, основні вимоги до приміщень та обладнання.
 • основні параметри мікроклімату робочих місць, умови зберігання і обробки санітарного і спеціального одягу, наслідки і відповідальність за порушення правил особистої гігієни робітників на переробних та харчових підприємствах,
 • суть і методи проведення дезінфекції, дезінсекції, дезінвазії, дезодорації і дератизації,
 • причини виникнення мікробних і немікробних отруєнь, заходи боротьби з ними при виробництві та зберіганні харчових продуктів.
 • вимоги до процесу проектування; класифікацію та склад підприємств по переробці сільськогосподарської продукції, особливості їх проектування; нормативну базу проектування.
 • склад документації для розробки проекту переробного підприємства, принципи планування та компонування основних виробничих цехів переробки тваринної продукції.
 • методику техніко-економічного обґрунтування при проектуванні технологічних процесів, стадії проектування та основні поняття при проектуванні переробних підприємств.
 • склад документації для розробки проекту переробного підприємства, принципи планування та компонування основних виробничих цехів переробки рослинної продукції.
 • методику вибору та обґрунтування технології виробництва заданої продукції, методику розрахунку об’ємів переробки сировини, вимоги до сировини та технологічного процесу.
 • методику розрахунку та підбору обладнання при проектуванні технологічного процесу переробних підприємств.
 • методику побудов графіку роботи обладнання та графіку організації виробничих процесів.
 • умовні позначення технологічного обладнання переробних підприємств
 • методики розрахунку потреб електроенергії, опалення; вентиляції, кондиціонування, водопостачання, каналізації та вимоги до охорони навколишнього середовища від промислових забруднень.
 • класифікацію приміщень за призначенням
 • методику розрахунку та номенклатуру виробничих приміщень переробного підприємства.
 • методику розрахунку та номенклатуру складських, допоміжних та підсобних приміщень пер. підприємства.
 • вимоги до компонування виробничих приміщень підприємств різних типів,
 • вимоги до компонування технологічного обладнання.
 • вимоги до проектування генерального плану переробного підприємства.

вміти:

 • визначати будівельні роботи по циклам виробництва,
 • систематизувати споруди за основними ознаками,
 • вибрати матеріали та в’яжучі речовини для різних видів будівельних робіт,
 • обґрунтовано вибрати типи внутрішнього обладнання залежно від призначення споруди,
 • обґрунтувати вибір схеми водопостачання, каналізації та опалення в залежності від умов роботи підприємства при проектуванні переробних підприємств,
 • розраховувати параметри системи опалення,
 • обґрунтувати заходи профілактики харчових отруєнь,
 • визначити необхідні профілактичні засоби для робітників підприємства,
 • приймати планувальні рішення при проектуванні переробних підприємств.
 • розробляти та обґрунтовувати завдання на проектування технологічних процесів переробних підприємств.
 • оформлювати нормативну документацію для проектування технологічних процесів переробних підприємств, за існуючою технологією та принципами компонування відділень спланувати виробничий цех переробки рослинної продукції.
 • виконувати розрахунки потреби сировини для виробництва заданої продукції;
 • аналізувати існуючі технології переробки сировини, обґрунтовувати оптимальну технологічну схему та режими виробництва заданої продукції,
 • виконувати технологічні розрахунки за етапами зміни сировини в процесі переробки в готову продукцію.
 • проводити розрахунку та підбір засобів механізації технологічного процесу переробного підприємства, що проектується.
 • розробляти графіки організації виробничого процесу, узгодження роботи технологічного обладнання підприємства.
 • проводити розрахунок витрат енергоресурсів, допоміжних матеріалів та кількості робітників.
 • розробляти апаратурно – технологічні схеми.
 • приймати проектні рішення, щодо проектування електромережі та санітарно-технічної частини переробного підприємства, що проектується.
 • проводити розрахунки площ виробничих приміщень переробного підприємства.
 • проводити розрахунки площ складських, допоміжних та підсобних приміщень пер. підприємства.
 • проводити компонування приміщень на плані переробного підприємства.
 • розробляти план цеху переробного підприємства, що проектується.
 • проводити компонування об’єктів на генеральному плані переробного підприємства.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основні законодавчі та нормативно-правові акти

 1. Конституція України. Основний закон. – К., 1996.
 2. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27.
 3. Про охорону здоров’я: Закон України. – К., 1992.
 4. Про охорону праці: Закон України. – К., 1992.

Базова 

 1. Архангельская И.М. Курсовое и дипломное проектирование предприятий мясной промышленности. – М.: Агропромиздат, 1986.187с.
 2. В.М. Степанов, В. К. Полянский, В.В. Сасоев. Проектирование предприятий молочной промышленности с основами САПР – М.: Агропромиздат, 1989, – 208с.
 3. Ростроса Н.К., Мордвинцева П.В. Курсовое и дипломное проектирование предприятий молочной промышленности – 2 изд. перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1989. 214с.
 4. Золотарев С.М. Проектирование мукомольных, крупяных и комбикормовых заводов. Изд. 2 перераб. и доп. – М.: Колос, 1976. 267с.
 5. Фан-Юнг. Проектирование консервных заводов-2-е изд. перераб. и доп. -М.: Пищевая промышленность, 1976. 212с.
 6. Гатилин Н.Ф. Проектирование хлебозаводов – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Пищевая промышленность, 1975. 385с.
 7. Процюк Т.Б. Справочник по проектированию технологических процессов в мясной промышленности/ Т.Б. Процюк, В.И. Руденко, В.С. Филипенкова. – К.: Техника, 1983. – 142 с.
 8. Технология пищевых производств / Л.П. Ковальская, И.С. Шуб, Г.М. Мелькина и др.. Под ред.. Ковальской. – М.: Колос, 1997 – 752 с.
 9. Бутковский В.А., Мельников Е.М. Технология мукомольного, крупя­ного и комбикормового производства. – М.: Агропромиэдат, 1989.-364с.
 10. Мальцев П.М. Технология бродильных производств. – М.: Пищевая промышленность, 1980. -560с.
 11. Назаров Н.И. Технология макаронных изделий. – М.: Пищевая про­мышленность, 1978. – 287с.
 12. Технология и оборудование пищевых производств. Под ред. Н.И. Назарова. – М.: Пищевая промышленность, 1977 – 352с.
 13. Машины, оборудование, приборы и средства автоматизации для перерабатывающих отраслей АПК: Каталог-дополнение. Часть 2. – М.: Информтех, 1996.
 14. Скрипников Ю.Г., Гореньков Э.С. Оборудование предприятий по переработке плодов и овощей. – М.: Колос, 1993.
 15. Панфилов В.А. Оптимизация технологических систем кондитер­ского производства. – М.: Пищевая промышленность, 1980. -248с.
 16. Технологическое оборудование пищевых производств. Под ред. Б.М.Азарова. – М.: Агропромиздат, 1988-463с.
 17. Панфилов В.А. Научные основы развития технологических линий пищевых производств. / Учебное пособие. – М.: Московский технологический институт пищевой промышленности, 1990 – 46с.
 18. Гавриленко И.В. Оборудование для производства растительных масел. – М.: Пищевая промышленность, 1972.- 254с.
 19. Галицький Р.Р. Оборудование зерноперерабатывающих предприятий./ Р.Р. Галицький – М.: Агропромиздат, 1990 – 271 с.
 20. Головань Ю.П., Ильинский Н.А. Технологическое оборудование хле­бопекарных предприятий. – М.: Пищевая промышленность, 1979.- 178с.
 21. Гребенюк С.М. Технологическое оборудование сахарных заводов. -М.: Пищевая промышленность, 1979. – 357с.
 22. Дикис М.Я., Маральский А.М. Технологическое оборудование кон­сервных заводов. – М.: Пищевая промышленность, 1979. – 211 с.
 23. Зайчик Ц. Р. Оборудование предприятий винодельческой промышленности. – М.: Пищевая промышленность, 1979. – 258 с.
 24. Лунин О.Г, ДрагилевА.И., Черноиванник А.Я. Технологическое оборудование предприятий кондитерской промышленности. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984.-384с.
 25. Маршалкин Б.А. Технологическое оборудование кондитерских фабрик. – М.: Пищевая промышленность, 1968. – 544с.
 26. Панфилов В.А. Оптимизация технологических систем кондитерского производства. – М.: Пищевая промышленность, 1980. – 247с.
 27. Технологическое оборудование предприятий бродильной промышленности /Под ред. В.Н. Попова. – М.: Пищевая промышленность, 1972. – 344 с.
 28. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Основы проектирования/Под ред. В. М. Предтеченского. — М.: Стройиздат, 1976.- 372 с.
 29. Берлинов М.В., Ягунов Б.А. Строительные конструкции.- М.: Агропромиздат, 1990.- 431 с., ил
 30. Богуславский Л.Д., Малина В.С. Санитарно- технические устройства зданий. // Учебн. для техникумов, 5-е изд., перераб. и доп.- М.: Высш. школа, 1988.- 255 с.
 31. Бочаров Д.А. Ветеринарная санитария и гигиена производства в мясной промышленности. – М.: Агропромиздат, 1990. – 144 с.: ил
 32. Основи розрахунку та конструювання обладнання переробних і харчових виробництв: підручник / ТДАТУ: за ред. Самойчука К.О. – К : ПрофКнига, 2020. – 428с.
 33. Ялпачик В.Ф. Розрахунки обладнання харчових виробництв. Навчальний посібник. / В.Ф. Ялпачик, С.Ф. Буденко, Ф.Ю. Ялпачик, О.В. Гвоздєв та ін. – Мелітополь. Видавницький будинок Мелітопольської міської друкарні. 2014. – 264 с.

 Допоміжна 

 1. ВНТП 540/697-92 Ведомственные нормы технологического проектирования предприятий мясной промышленности. – М.: Минсельхоз, Гипромясомолпром. 1992.
 2. ВНТП 645/1618-92 Ведомственные нормы технологического проектирования предприятий молочной промышленности. – М.: Минсельхоз, Гипромясомолпром. 1992.
 3. ВНТП 02-85 Нормы технологического проектирования предприятий хлебопекарной промышленности. – М.: Минпищепром СССР, 1985.
 4. ВНТП-04-88 Ведомственные нормы технологического проектирования крупяных заводов. – М.: Минхлебпродукт, ЦНИИпромзернопроект, 1989.
 5. ВНТП-03-89 Ведомственные нормы технологического проектирования мельничных предприятий. – М.: Минхлебпродукт, ЦНИИпромзернопроект, 1989.
 6. ВНТП 19-86 Нормы технологического проектирования межхозяйственных, колхозных и совхозных предприятий по производству комбикормов. – М.: Госагропром СССР, 1986.
 7. ВНТП 16-88 Ведомственные нормы технологического проектирования заводов и пунктов послеуборочной обработки и хранения продовольственного зерна и семян зерновых. зернобобовых масличных культур и трав. – М.: Госагропром СССР, 1988.
 8. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий по хранению и обработке картофеля и плодоовощной продукции (ОНТП-6-88). – Орел: Гипронисельпром. 1989.
 9. Сборник технологических инструкций по производству полукопченых, варено-копченых, сырокопченых колбас. – М.: ВНИИНИМИ, 1987.
 10. Инструкция по технологическому проектированию предприятий по переработке плодов и овощей в колхозах и совхозах. – Орел: Гипронисельпром. 1989.
 11. Временная технологическая инструкция по производству изделий (колбас фаршированных и вареных, сосисок, сарделек и хлебов мясных). – М., 1981.
 12. Технологические инструкции по переработке скота на предприятиях мясной промышленности. – М., 1990.
 13. Табунщиков Ю.А. и др. Инженерное оборудование зданий и сооружений. // Учебн. для ВУЗов.- М.: Высш. школа, 1989.- 238 с.
 14. Ягунов Б.А. Строительные конструкции. Основания и фундаменты. // Учебн. для ВУЗов.- М.: Стройиздат, 1998.- 671 с
 15. Смоляр В. І. Фізіологія та гігієна харчування. Підручник для студентів. – К.: “Здоров’я”, 2000. – 335 с.
 16. Технологічне обладнання для переробки продукції тваринництва: Лабораторний практикум/ В.Ф. Ялпачик, Н.П. Загорко, Н.О. Паляничка, С.Ф. Буденко, К.О. Самойчук, Кюрчев С.В., В.О. Верхоланцева, В.О. Олексієнко, В.Г. Циб. // – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 274
 17. Технологічне обладнання для переробки продукції рослинництва: Лабораторний практикум/ В.Ф. Ялпачик, Н.П. Загорко, Н.О. Паляничка, С.Ф. Буденко, К.О. Самойчук, Кюрчев С.В., В.О. Верхоланцева, В.О. Олексієнко, В.Г. Циб. // – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 277 с.
 18. Гвоздєв О.В. Машини та обладнання для хлібопекарського виробництва: Підручник/О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, В.О. Олексієнко. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2010. – 312 с.
 19. Ялпачик В.Ф. Машини, обладнання та їх використання при переробці сільськогосподарської продукції. Лабораторний практикум. Навчальний посібник/ В.Ф. Ялпачик, В.О. Олексієнко, Ф.Ю. Ялпачик, К.О. Самойчук, О.В. Гвоздєв, В.Г. Циб, Н.О. Паляничка, В.І. Шевченко, Ю.О. Борхаленко, С.Ф. Буденко. – Мелітополь.: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2015. – 196 с.

 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. Освітній портал ТДАТУ http://op.tsatu.edu.ua/login/index.php
 2. Наукова бібліотека ТДАТУ, методичні матеріали та електронні ресурси кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика http://www.tsatu.edu.ua/ophv/.
 3. Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)» сайт. URL: http://www.nau.ua.
 4. Портал «Украина строительная: строительные компании Украины, строительные стандарты: ДБН ГОСТ ДСТУ» сайт. URL: http://www.budinfo.com.ua

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Проектування технологічних систем» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за ОПП «Галузеве машинобудування» (на основі ОС «Бакалавр»)

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ для здобувачів ступеню вищої освіти МАГІСТР М1 2021