УСТАТКУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА (ГРС, 3 к.)

Спеціальність:
Готельно-ресторанна справа
СВО:
Бакалавр
Курс:
3
Провідний викладач:
Верхоланцева Валентина Олександрівна

Мета навчальної дисципліни “Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства ” є реалізація змісту освіти відповідно до освітньо-професійної програми підготовки студентів напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у засвоєнні студентами обсягу знань, необхідних у подальшій професійній діяльності, у набутті навичок щодо застосування теоретичних знань галузі, а також навичок самостійної, творчої роботи, що знадобляться для впровадження інновацій закладів готельно-ресторанного господарства.

Основна мета  дисципліни – набуття  студентами  необхідних знань і навичок щодо вибору, розміщення устаткування для готелів, а  також навичок, пов’язаних з вибором,  розміщенням механічного, теплового, холодильного і торговельного устаткування для закладів  ресторанного господарства; підготовка спеціалістів, спроможних знати й вирішувати питання використання нових видів машин і апаратів.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

Знати: теоретичні  основи  процесів  теплової,  механічної  та  холодильної  обробки продуктів;технічні  характеристики, принцип  дії  та  функціональне призначення  устаткування  закладів  готельно-ресторанного  господарства вітчизняних  і  закордонних  фірм,  основні  фактори,  які  впливають  на ефективність роботи апаратів;функціональне  призначення  та  сфери  використання  машин  і  апаратів  для механізації  технологічних  процесів  закладів  готельно-ресторанного господарства;методику розрахунків теоретичної продуктивності апаратів.

Вміти: навчитись  раціонально  вибирати  устаткування  для  закладів  готельно-ресторанного господарства;оволодіти навичками праці з різними видами устаткування;вміти  економічно  обґрунтовувати  технічне  оснащення  закладів  готельно-ресторанного господарства.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

 1. Богомолов О.В. Переробка овочів, плодів та ягід / Зберігання та переробка с.-г. продукції // О.В. Богомолов. – Харків.: Еспада, 2008. – с. 317-349.
 2. Ванникова Л.Г. Технология мяса и мясных продуктов. / Л.Г. Ванникова. – К.: «ИНКОС», 2006. – 600 с.
 3. Гвоздєв О.В. Технологія і механізація виробництва м’ясо – молочних продуктів. У 2 кн. Кн. 1. Технологія і механізація виробництва м’яса і м’ясопродуктів: Підручник / О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, Н.П. Загорко, Т.О. Шпиганович, – Мелітополь. ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2012. – 532 с.
 4. Дейниченко Г.В., Ефимова В.А., Постнов Г.М. Оборудование предприятий питания. – Ч. ІІ. – Х., 2003.
 5. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания. – М.: ПрофОбрИздат, 2002.
 6. Кащенко В.Ф., Кащенко Р.В. “Оборудование предприятий общественного питания”. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. – 416 с.
 7. Конвісер І.О., Бублик Г.А., Паригіна Т.Б., Григор’єв Ю.М. Устаткування закладів ресторанного господарства: Навч.посібник для студентів вищих навч.закладів, які навчаються за спеціальністю “Технологія харчування”/За ред.І.О. Конвісера .-К.:КНТЕУ,2005.
 8. Механізація переробки і зберігання плодоовочевої продукції: Навч. посібник / О.В. Дацишин, О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, Ю.П. Рогач; За ред.. О.В. Дацишина – К.: Мета, 2003. – 288 с.
 9. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу: Навч. посібник / О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, Ю.П. Рогач, М.М. Сердюк. – К.: Вища освіта. 2006. – 479 с.
 10. Оборудование предприятий торговли и общественного питания: Полный курс: Учебник /Под ред. проф. В.А. Гуляєва. – М.: ИНФРА-М, 2002.
 11. Тарасенко І.І. Устаткування закладів ресторанного господарства (механічне). Опорний конспект лекцій. – К.: КНТЕУ, 2009.
 12. Технология молока и молочних продуктов / Г.Н. Крусь, А.Г. Храмцов, З.В. Волокитина, С.В. Карпычев/ Под ред. А.М. Шалыгиной . – М.: Колос, 2004. – 455 с.
 13. Технологічне обладнання для переробки продукції тваринництва: Навч. посібник/ О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, Ю.П. Рогач, Л.М. Кюрчева/ За ред. к.т.н. О.В. Гвоздєва. – Суми: Довкілля, 2004. – 420 с.
 14. Холодильні установки: Підручник / 6-е вид., перероблене і доповнене / І.Г. Чумак, В.П. Чепурненко, С.Ю. Лар’яновський та ін.; За ред. І.Г. Чумака. – Одеса: Рефпринтінфо, 2006. – 550 с.

 Допоміжна

 1. Бредихин С.А., Космодемьянский Ю.В., Юрин В.Н. Технология и техника переработки молока. – М.: Колос, 2001. – 400 с.
 2. Драганов Б.Х. Теплотехніка / Б.Х. Драганов. – Київ: Фірма «ІНКОС», 2005. – 400с.
 3. Єресько Г.О., Шинкарик М.М., Ворощук В.Я. Технологічне обладнання молочних виробництв. – К.: Фірма «ІНКОС», 2007. – 344 с.
 4. Колач С.Т. Холодильное оборудование для предприятий торговли и общественного питания / С.Т. Колач. Уч. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Академия, 2003. – 240 с.
 5. Машкін М.І., Париш Н.М. Технологія виробництва молока і молочних продуктів: Навч. видання.- К.: Вища освіта, 2006 – 351 с.
 6. Покровский В. Переработка фруктов и овощей / Фермерське господарство// В. Покровский. – 2012. – №17. – с. 20-21.
 7. Практикум “Машини для обробки овочів та фруктів”. Мелітополь, ТДАТА, 2000. – 34 с.

 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 • Освітній портал ТДАТУ
 • http://op.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=710
 • Наукова бібліотека ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/
 • Методичний кабінет кафедри ОПХВ ім. професора Ф.Ю.Ялпачика
 • Сайт кафедри ОПХВ ім.. професора Ф.Ю. Ялпачика.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» за ОПП «Готельно-ресторанна справа» (на основі повної загальної середньої освіти)

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «УСТАТКУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА»