НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГАЛУЗІ ПЕРЕРОБКИ С.Г. ПРОДУКЦІЇ (аспірантура)

Спеціальність:
133 Галузеве машинобудування
СВО:
доктор філософії
Курс:
Провідний викладач:
Паляничка Надія Олександрівна

Метою вивчення дисципліни є підготовка спеціалістів здатних ставити і вирішувати завдання, що передбачають використання знань пов’язаних із новітніми тенденціями в переробці та зберіганні сільськогосподарської продукції.

Завданнями дисципліни є:

 • – визначення основних напрямків вдосконалення процесів переробки та зберігання с. г. продукції, з метою покращення якості продукції, зниження її собівартості та енергетичних витрат на її виробництво,
 • – використання при зберіганні антиоксидантних препаратів, зберігання в середовищах, що стримують розвиток шкідливих мікроорганізмів,
 • – операції технологічних процесів переробки сільськогосподарської  продукції з використанням електротехнологій, нанотехнологій, та сучасні засоби механізації цих процесів.
 • У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • стан і основні напрямки розвитку технології виробництва швидкозамороженої продукції;
 • – застосування холоду для зберігання харчових продуктів;
 • – способи застосування хімічних речовин при зберіганні продуктів сільськогосподарського виробництва;
 • – напрямки розвитку способу зберігання продукції з застосуванням заморожування;
 • – сутність способу зберігання продукції з використанням антиоксидантних препаратів;
 • – сутність способу зберігання продукції з використанням антиоксидантних препаратів;
 • – сутність електронно-іонної технології. Застосування методів для інтенсифікації або уповільнення біохімічних реакцій;
 • – види електричних розрядів у газах;
 • – принцип роботи і критерії застосування апаратів і приладів для електроантисептування харчових продуктів;
 • – характеристику сучасних способів зберігання плодів, овочів, ягід та винограду: критерії вибору, переваги та недоліки в порівнянні з традиційними способами зберігання.

 вміти:

 • – проводити розрахунки та вибір холодильної машини та камери;
 • – застосувати хімічні речовини при зберіганні продуктів сільськогсподарського виробництва;
 • – здійснювати вибір способів зберігання продукції з застосуванням заморожування;
 • – здійснювати вибір способів зберігання продукції з застосуванням антиоксидантних препаратів;
 • – проводити необхідні розрахунки з використанням методу багатокритеріального аналізу;
 • – застосувати методи для інтенсифікації або уповільнення біохімічних реакцій;
 • – застосувати апарати і прилади для електроантисептування харчових продуктів;
 • – проводити розрахунки економічної ефективності застосування ЕІТ.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 Основна

 1. Гвоздєв О.В., Ялпачик Ф.Ю., Рогач Ю.П., Сердюк М.М. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу. Київ: Вища освіта, 2006. 479 с.
 2. Ялпачик В.Ф., Олексієнко В.О., Ялпачик Ф.Ю., Самойчук К.О., Гвоздєв О.В., Циб В.Г., Паляничка Н.О., Шевченко В.І., Борхаленко Ю.О., Буденко С.Ф. Машини, обладнання та їх використання при переробці сільськогосподарської продукції. Лабораторний практикум. Навчальний посібник. Мелітополь.: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2015. 196 с.
 3. Ялпачик В.Ф. Загорко Н.П., Паляничка Н.О., Буденко С.Ф., Самойчук К.О., Кюрчев С.В., Верхоланцева В.О., Олексієнко В.О., Циб В.Г. Технологічне обладнання для переробки продукції рослинництва: Лабораторний практикум. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. 277 с.
 4. Ялпачик В.Ф., Загорко Н.П., Скляр О.Г., Кюрчев С.В., Буденко С.Ф., Верхоланцева В.О., Паляничка Н.О., Кюрчева Л.М., Циб В.Г. Обладнання складів. Зберігання зерна і зернопродуктів. Навчальний посібник. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. 293 с.
 5. Самойчук К.О., Скляр О.Г., Кюрчев С.В., Буденко С.Ф., Верхоланцева В.О., Паляничка Н.О., Тарасенко В.Г., Циб В.Г., Загорко Н.П., Кюрчева Л.М., Гапріндашвілі Н.А.. Обладнання складів для зберігання плодоовочевої та м’ясомолочної продукції. Навчальний посібник. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. 185 с.
 6. Ялпачик В.Ф. Загорко Н.П., Паляничка Н.О., Буденко С.Ф., Самойчук К.О., Кюрчев С.В., Верхоланцева В.О., Олексієнко В.О., Циб В.Г. Технологічне обладнання для переробки продукції тваринництва: Лабораторний практикум. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 274.
 7. Данилова Л. Природні антиоксиданти. Харчова і переробна промисловість. 1998, № 7. с. 18.
 8. Дацишин О.В., Гвоздєв О.В., Ялпачик Ф.Ю., Рогач Ю.П. Механізація переробки і зберігання плодово-овочевої продукції. Київ: Мета, 2003. 288 с.
 9. Паляничка Н. О. Вдосконалення процесу імпульсної гомогенізації молока: дис. канд. техн. наук : 05.18.12. Донецьк, 2013. 194 с.
 10. Жемела Г.П., Шемавньов В.І., Олексюк О.М.Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва. Полтава, 2003. 420 с.
 11. Лившиц М.Н. Аэроионификация. Практическое применение. М.: Стройиздат, 1990. 168 с.
 12. Музыченко В.А. Электроионизационная обработка плодов при хранении. Дис. канд. техн. наук (5.20.02). Киев, 1991. 166 с.
 13. Найченко В.М., Осадчий О.С. Технологія зберігання і переробки плодів та овочів з основами товарознавства. Київ: Школяр, 1999. 502 с.
 14. Оптимизация процесса копчения сосисок. Мясной бизнес. 2005. №4. с. 56 – 57. №5. с. 58 – 59.
 15. Подпрядов Г.І., Скалецька Л.Ф., Сеньков А.М., Хилевич В.С. Зберігання і переробка продукції рослинництва. К.: Мета, 2002. 495 с.
 16. Присс О.П. Обоснование использования новых антиоксидантных препаратов для длительного хранения плодов яблони: Дис. канд. техн. наук: 15.18.03. Ялта, 2000. 135 с.

Допоміжна

 1. Шмат К.І., Діневич Г.Ю., Караманов В.В., Іванов Г.І. Технологія і обладнання для зберігання і переробки сільськогосподарської продукції. Херсон: Олді – плюс. 2002. 206 с.
 2. Камінський В.Д., Бабіч М.Б. Переробка та зберігання сільськогосподарської продукції. Аспект. Одеса, 2000 г.
 3. Холодильная техника и технология: Учебник. Под ред. А.В. Руцкого. М.: ИНФРА, 2000. 286 с.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. Освітній портал ТДАТУ імені Дмитра Моторного http://op.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=1815
 2. Наукова бібліотека ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/
 3. Методичний кабінет кафедри ОПХВ ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика.
 4. Сайт кафедри ОПХВ ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика http://www.tsatu.edu.ua/ophv/

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Нові технології в галузі переробки сільськогосподарської продукції» для здобувачів ступеня вищої освіти «Доктор філософії» зі спеціальності 133 “Галузеве машинобудування” за ОНП «Галузеве машинобудування»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГАЛУЗІ ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ»

Лабораторна робота 1 Розрахунок та вибір холодильної машини

Лабораторна робота 2 Визначення економічної ефективності застосування електронно-іонної технології у харчовій промисловості

Лабораторна робота 3 Розрахунок оптимальної концентрації антиоксидантних препаратів для обробки плодів, призначених для довгострокового зберігання

Лабораторна робота 4 Розрахунок швидкоморозильного апарату