ТЕХНОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ ГАЛУЗЕВОГО МАШИНОБУДУВАННЯ (аспірантура)

Спеціальність:
133 Галузеве машинобудування
СВО:
доктор філософії
Курс:
Провідний викладач:
Самойчук Кирило Олегович

Мета навчальної дисципліни “ Технологічні системи галузевого машинобудування: підготувати студентів для науково-дослідницької, виробничо-технічної, проектно-конструкторської діяльності, пов’язаної з розробкою і експлуатацією технологічних  систем та обладнання переробної і харчової галузі.

Дисципліна “ Технологічні системи у харчовій і переробній галузі ” є однією з основних практичних дисциплін підготовки спеціалістів зі спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”. Вона базується на дисциплінах загальноосвітнього і загальноінженерного профілю та має безпосередній зв‘язок з такими дисциплінами фахової підготовки спеціаліста як “Процеси і апарати харчових виробництв” та “Технологічне обладнання переробних і харчових виробництв”.

Метою дисципліни “ Технологічні системи у харчовій і переробній галузі ” є формування у спеціаліста навиків розв’язувати комплексні проблеми у галузі технологічних систем переробної і харчової галузі шляхом професійної та/або дослідницької інноваційної діяльності, а також складу технологічних ліній цехів та підприємств переробних галузей.

Предметом дисципліни є технічні засоби та конструкції технологічних систем та ліній переробної і харчової промисловості.

Результати навчання (з урахуванням soft skills)

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати комплексні проблеми у галузі механічної інженерії шляхом професійної та/або дослідницької інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

Загальні компетентності:

 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
 • Здатність розробляти та реалізовувати наукові проекти і програми в галузі агропромислового комплексу та охорони навколишнього природного середовища.

Фахові компетентності

 • Здатність здійснювати наукові та прикладні дослідження для створення нових та удосконалення існуючих технологічних систем, пошуку оптимальних методів їх експлуатації.
 • Здатність використовувати сучасні методи моделювання технологічних процесів і систем для створення моделей механізованих технологічних процесів.
 • Здатність застосовувати сучасні інформаційні та комп’ютерні технології для вирішення наукових проблем.
 • Здатність до отримання і аналізу інформації щодо тенденцій розвитку технологій і техніки в галузевому машинобудуванні.
 • Здатність використовувати сучасні принципи, стандарти та методи управління якістю, забезпечувати впровадження у виробництво результатів дисертаційного дослідження.
 • Здатність гарантувати екологічну безпеку у галузевому машинобудуванні.
 • Здатність створювати нові знання через оригінальні дослідження, якість яких може бути визнана на національному та міжнародному рівнях.
 • Здатність до осмислення філософсько-світоглядних засад, сучасних тенденцій, напрямків і закономірностей розвитку вітчизняної науки в умовах глобалізації й інтернаціоналізації.

Soft skills:

 • гнучкість і адаптивність: гнучкість, адаптивність і здатність мінятися; уміння аналізувати ситуацію, орієнтування на вирішення проблем.
 • лідерські якості: уміння спокійне працювати в напруженому середовищі; уміння ухвалювати рішення; уміння встановлювати мету, планувати.
 • особисті якості: креативне й критичне мислення; етичність, чесність, терпіння, повага до навколишніх.
 • комунікативні навички: письмове, вербальне й невербальне спілкування; уміння грамотно спілкуватися по e-mail; вести суперечки і відстоювати свою позицію, спілкування в конфліктній ситуації; навички створення, керування й побудови відносин у команді.
 • уміння виступати привселюдно: навички, необхідні для виступів на публіці; проводити презентації.
 • керування часом – уміння справлятися із завданнями вчасно.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Технологічні системи галузевого машинобудування» для здобувачів ступеня вищої освіти «Доктор філософії» зі спеціальності 133 “Галузеве машинобудування” за ОНП «Галузеве машинобудування»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «ТЕХНОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ ГАЛУЗЕВОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»

Тема 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА І КЛАСИФІКАЦІЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ ТА ОСНОВНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ

Тема 2 ТЕХНОЛОГІЧНА ЛІНІЯ ЯК СИСТЕМА ПЕРПЕРОБНОЇ І ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ

Тема 3 ТЕХНОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ПОДРІБНЕННЯ УДАРОМ

Тема 4 ТЕХНОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ПОДРІБНЕННЯ ПЕРЕТИРАННЯМ

Тема 5 ТЕХНОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ ДЛЯ РОЗДІЛЕННЯ

Тема 6 ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ ОРГАНІЧНОЇ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Тема 7 СТАНДАРТИЗАЦІЯ В ГАЛУЗІ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ТЕХНОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ТЕРТЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ДО І ПІСЛЯ ЗАМОРОЖУВАННЯ

ТЕХНОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ ДЛЯ РОЗДІЛЕННЯ НЕОДНОРІДНИХ СИСТЕМ МЕТОДОМ ВІДЦЕНТРОВОГО ФІЛЬТРУВАННЯ

ТЕХНОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ ДЛЯ СИТОВОГО АНАЛІЗУ МАТЕРІАЛУ, ПОДРІБНЕНОГО НА МОЛОТКОВІЙ ДРОБАРЦІ

ТЕХНОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ МІНІ-ПИВОВАРЕНЬ

ТЕХНОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВ ПО ВИРОБНИЦТВУ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ

ТЕХНОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВ ПО ВИРОБНИЦТВУ СОУСІВ

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННО-ІОННОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ