ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКЦІЇ (ГМ, М2)

Спеціальність:
133 Галузеве машинобудування
СВО:
Магістр
Курс:
2
Провідний викладач:
Верхоланцева Валентина Олександрівна

Мета вивчення дисципліни полягає у підготовці фахівців, здатних ставити і вирішувати завдання, що передбачають використання знань основних технологій елеваторної промисловості. Програма курсу побудована таким чином, щоб дати можливість ґрунтовно вивчити етапи пошуку, аналізу наукової інформації, видам та методам проведення теоретичних і експериментальних досліджень і оформлення результатів

Завданнями дисципліни є:

 • повідомити студентам данні про стан і перспективи розвитку технічне забезпечення переробних і харчових виробництв у світі і в Україні;
 • технологічні принципи організації приймання, розміщення і зберігання зерна з різних видів транспорту,
 • конструкціях і схемах систем зерносховищ, складів для зберігання сільськогосподарської  продукції,
 • основах використання обладнання для зберігання сільськогосподарської продукції,

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

Знати: сучасний стан елеваторної галузі і пріоритетні напрями в її розвитку; класифікацію складів та основні вимоги до конструкцій зерносховищ; склад зернової маси; фізичні та фізіологічні властивості зернової маси та їх вплив на режими зберігання; особливості розміщення елеваторів за призначенням; технологічні принципи організації приймання, розміщення і зберігання зерна з різних видів транспорту; призначення і види активного вентилювання; особливості застосування техніки при вентилюванні; способи та режими зберігання плодоовочевої продукції; класифікацію сховищ; особливості зберігання основної і допоміжної сировини на хлібопереробних підприємствах.

Вміти: обґрунтовувати технологічні вимоги до систем машин для збереження зернової маси; підібрати відповідні способи зберігання зернової маси згідно її складу, складати технологічні схеми роботи зерносушильної техніки; обґрунтовувати основні вимоги до сховищ, згідно з типом продукції; складати технологічні схеми роботи обладнання для підготовки основної і допоміжної сировини.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 Базова

 1. Ялпачик В.Ф. Обладнання складів. Зберігання зерна і зернопродуктів: навчальний посібник / В.Ф. Ялпачик, Н.П. Загорко, О.Г. Скляр, С.В. Кюрчев, С.Ф. Буденко , В.О. Верхоланцева , Н.О. Паляничка , Л.М. Кюрчева , В.Г. Циб – Мелітополь: Видавничийбудинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 293 с.
 2. Обладнання складів для зберігання плодоовочевої та м’ясомолочної продукції.Навчальний посібник. / Самойчук К.О., Скляр О.Г., Кюрчев С.В., Буденко С.Ф.,Верхоланцева В.О., Паляничка Н.О., Тарасенко В.Г., Циб В.Г., Загорко Н.П., Кюрчева Л.М.,Гапріндашвілі Н.А. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні,2019.– 186 с.
 3. Куликов В.Н. Оборудование предприятий элеваторов и зерноперерабатывающей промышленности. Справочник. / В.Н. Куликов, М.Б. Миловидов – М Агропромиздат, 1991-383 с.
 4. Технологическое оборудование предприятий по хранению н переработке зерна./Под. ред. Соколова А.Я./ – М: Колос, 1984-445 с.
 5. Періодична печать . Вісник аграрної науки “Харчова та переробна промисловість”, “Хранение и переработка зерна” та інш.
 6. Мельник Б. Е. Технология приемки, хранения и переработки зерна / Б. Е. Мельник, В.Б Лебедев, Г.А. Винников – М.: Агропромиздат, 1990.
 7. Дашевский В.И. Хранение зерна и зерновіх продуктов / В.И. Дашевский, Г.А Закладній, Л.А Закладний – М.: Колос, 1978. – 472 с.
 8. Чурсінов Ю.О Системи та засоби захисту зернових запасів: навч. посібник /  Ю.О. Чурсінов, С.А. Черних  , В.С. Кошулько– Дніпропетровськ: ДДАУ, 2009. –313  с
 9. Боуманс Г. Эффективная обработка и хранение зерна/ Пер. с англ. В. И. Дашевского. – М.: Агропромиздат, 1991. – 608 с.
 10. Гвоздев А. В. Механизация переработки зерна на муку, крупы и растительное масло. Курс лекцій / А.В. Гвоздев – Мелитополь, ТГАТА, 2002 – 120 с.
 11. Юдаев Н. В. Элеваторы, склады, зерносушилки. / Н.В. Юдаев – СПб.: ГИОРД, 2008. – 128с.
 12. Юхин А.Е. Справочник по оборудованию элеваторов н складов / А.Е. Юхин – М: Колос, 1978-240 с.
 13. Сиротюк С.В. Механізація переробки та зберігання продукції рослинництва: Курс лекції – 2-е вид. / С.В. Сиротюк – Львів: ЛДАУ, 2000 – 249с.
 14. Справочник по оборудованию зерноперерабатывающих предприятий/ А.Б. Демский н др. – М.: Колос, 1980 – 383с.
 15. Камінський В.Д. Переробка та зберігання сільськогосподарської продукції, Аспект / В.Д. Камінський, М.Б. Бабіч – Одеса, 2000 г.
 16. Подпрятов Г. І. Зберігання і переробка продукції рослинництва / Навч. посібник / Г. І. Подпрятов, Л. Ф. Скалецька, А. М. Сеньков, В. С. Хилевич. – К.: Мета, 2002. – 495 с.: іл.
 17. Скрипников Ю.Г. Оборудование предприятий по хранению н переработке плодов и овощей / Ю.Г. Скрипников, Э.С. Гореньков – М: Колос, 1993. – 336 с.
 18. Пшеченков К. А. Технологии хранения картофеля / К. А. Пшеченков, В. Н. Зейрук, С. Н. Еланский, С. В. Мальцев – Картофелевод, 2007. – 192 с.
 19. Волкинд И.Л. Компрессоры для хранения картофеля, овощей н фруктов . – М.: Колос, 1981 – 223с.

Допоміжна

 1. Михелев А.А. Справочник по хлебопекарному производству. Т. 1 Оборудование н тепловое хозяйство – М: Пищевая промышленность, 1977-368 с
 2. Полтарак М.И. и др. Технологическое оборудование предприятий хлебопекарной промышленности. Справочник. – К.: Урожай, 1989, 200с.
 3. Дацишин О. В. Технологічне обладнання зернопереробних та олійних виробництв / За редакцією О. В. Дацишина. Навчальний посібник. / О. В. Дацишин, А. І. Ткачук, О. В. Гвоздєв та ін. – Вінниця: Нова Книга, 2008. – 488с.
 4. Боуманс Г. Эффективная обработка и хранение зерна/ Пер. с англ. В. И. Дашевского. / Г.Боуманс – М.: Агропромиздат, 1991. – 608 с.
 5. Стародубцева А.И. Практикум по хранению зерна. -3-є изд., перераб. и доп. / А.И. Стародубцева, В.С. Сергунов – М.: Агропромиздат, 1987. -192с.
 6. Вобликов Е.М. Послеуборочная обработка и хранение зерна / Е.М. Вобликов, В.А. Буханцов, Б.К. Маратов, А.С. Прокопец – Ростов н/Д: издательский центр «МарТ», 2001. – 240с.
 7. Тарасов В.П. Технологическое оборудование зерноперерабатывающих предприятий: Учебное пособие/ Алт. гос. техн. ун-т им И.И. Ползунова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2002. – 229 с.
 8. Мельник Б. Е. Технология приемки, хранения и переработки зерна / Б.Е. Мельник, В.Б. Лебедев, Г. А. Винников – М.: Агропромиздат, 1990.
 9. Аверкович М.І. Технологія зберігання і переробки сільськогоспо-дарських продуктів. Метод, вказівки до виконання розрахункових робіт для самостійної роботи студентів агрономічного і економічного факультетів. / М.І. Аверкович, Т.Д. Швидка, Г.С. Стефанюк -Дубляни: ЛДСП, 1988. -47с.
 10. Аверкович М.І. Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва: Метод, рек. / М.І. Аверкович, Т.Д. Швидка, О.И. Дидів – Львів: ЛДЛУ, 1998. -56с.
 11. Платонов П.Н. Элеваторы и склады. – 3-є изд., перераб. И доп. / П.Н. Платонов, С.П. Пунков, В.Б. Фасман – М.: Агропромиздат, 1987. -319с.
 12. Стародубцева А.И. Практикум по хранению зерна. -3-є изд., перераб. и доп. / А.И. Стародубцева, В.С. Сергунов – М.: Агропромиздат, 1987. -192с.
 13. Скалецька Л.Ф. Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва: Практикум: Напч.посібник / Л.Ф.Скалецька, Т.М.Духовська, А.М. Сеньков. – К.: Вища школа, 1994.-301с.
 14. Триспятский Л.А. Хранение и технология сельскохозяйственньїх продуктов/ Под ред. Л.А.Трисвятского. / Л.А. Триспятский, Б.В. Лесик, В.II. Курдииа – 3-є изд., перераб. и доп. -М::Колос, 1983. -383с.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. Освітній портал ТДАТУ імені Дмитра Моторного http://op.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=794
 2. Наукова бібліотека ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/
 3. Методичний кабінет кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика.
 4. Сайт кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Технічне забезпечення переробних і харчових виробництв» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» на основі «Бакалавра» зі спеціальності 133 “Галузеве машинобудування” за ОПП “Галузеве машинобудування”

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Технічне забезпечення переробних і харчових виробництв»