ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ (ХТ, 3 к.)

Спеціальність:
Харчові технології
СВО:
Бакалавр
Курс:
3
Провідний викладач:
Паляничка Надія Олександрівна

Метою дисципліни «Технологічне обладнання консервної промисловості» є формування у студентів глибокого розуміння питань виробництва плодоовочевих, молочних, м’ясних, рибних консервів; підготовка студентів до практичної і наукової діяльності, пов’язаної з експлуатацією машин і обладнання консервних заводів; знання основних напрямків розвитку технічного прогресу в області розробки обладнання конструкції обладнання консервної промисловості, конструкцію і правила експлуатації, регулювання й використання машин та обладнання консервної промисловості.

знати:

  • основні напрямки та перспективи розвитку науково-технічного прогресу в галузі технологічного обладнання консервної промисловості;
  • основні технологічні процеси виробництва консервів, їх характеристику;
  • призначення, область застосування, пристрій, і принципи дії технологічного обладнання консервної промисловості;
  • методику технологічних розрахунків з виробництва консервів;
  • основні вимоги охорони праці, правила техніки безпеки і екологічного захисту навколишнього середовища при експлуатації технологічного обладнання консервної промисловості.

вміти:

  • складати технологічні і кінематичні схеми і опис технологічного процесу роботи технологічного обладнання консервної промисловості;
  • організовувати і контролювати всі технологічні стадії виробництва консервів;
  • виконувати технологічні розрахунки з виробництва консервів;
  • встановлювати режими роботи обладнання консервного цеху.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна
1. Гореньков Э.С. Оборудование консервного производства: переработка плодов и овощей. Справочник / Э.С. Гореньков, В.Л. Бибергал. – М.: Агропромиздат, 1989. – 256 с.
2. Гусаковский З.П. Технология и оборудование мясоконсервного производства / З.П. Гусаковский, В.А. Очкин. – М.: Пищевая пром-ть, 1970. – 400 с.
3. Дикис М.Я.Технологическое оборудование консервных заводов. /М.Я. Дикис, А.Н. Мальский – М.: Пищ. пром-сть, 1973. – 423 с.
4. Марх А.Т. Химико-технический контроль консервного производства / А.Т. Марх, Р.В. Кржевова. – М.: Пищепромиздат, 1962. – 262 с.
5. Рогов И.А. Технология и оборудование мясоконсервного производства / И.А. Рогов, А.И. Жаринов. – М.: Пищевая пром-ть, 1978. – 264
6. Сборник технологических инструкций по производству консервов, т.1. «Консервы овощные и обеденные» / Под ред. И.П. Вейшторд, Л.А. Притыкиной. – М.: Пищевая пром-ть, 1977. – 480 с.
7. Ситников Е.Д. Практикум по технологическому оборудованию консервных заводов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1989. – 134 с.
8. Ситников Е.Д. Практикум по технологическому оборудованию консервного и пищеконцентратного производств. – 3-е изд., перераб. И доп. – СПб.: ГИОРД, 2004. – 416 с.
9. Скрипников Ю.Г. Оборудование предприятий по хранению и переработке плодов и овощей: Учебник для техникумов / Ю.Г. Скрипников, Э.С. Гореньков. – М.: Колос, 1993. – 336 с.
10. Фан-Юнг А.Ф. Проектирование консервных заводов / А.Ф. Фан-Юнг. – М.: Пищевая пром-ть, 1976. – 308 с.
11. Флауменбаум Б.Л. Основы консервирования пищевых продуктов / Б.Л. Флауменбаум, С.С. Танчев, М.А. Гришин. – М.: Агропромиздат, 1986. – 494с.
12. Ястребов С.М. Технологические расчеты по консервированию пищевых продуктов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Легкая и пищевая пром-ть, 1981. – 200 с.
Допоміжна
13. Гореньков Э.С. Технология консервирования / Э.С. Гореньков, А.Н. Горенькова, Г.Г. Усачева. – М.: Агропромиздат, 1987. – 351 с.
14. Дегтярев В.Н. Герметизация консервной тары: учеб. пособие / В.Н. Дегтярев. – Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2003. – 123 с.
15. Доброскок Л.П. Основы консервирования и технохимконтроль: учеб. пособие / Л.П. Доброскок, Л.В. Кузнецова, В.Н. Тимофеева. – Минск: Выш. шк…, 2012. – 400 с.
16. Обладнання підприємств переробної і харчової промисловості / І.С. Гулий, М.М. Пушанко, Л.О. Орлов та інш. За ред. Гулого І.С. – Вінниця; Нова книга. 2001 – 576с.
17. Справочник по производству консервов. Том 4. Консервы из растительного сырья / Под ред. В.И. Рогачева. – М.: Пищевая пром-ть, 1974. – 658 с.
18. Справочник технолога плодоовощного консервного производства / Под ред. В.И. Рогачева. – М.: Легкая и пищевая пром-ть, 1983. – 408 с.
19. Технология консервирования плодов, овощей, мяса и рыбы / Под ред. Б.Л. Флауменбаума. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Колос, 1993. – 320 с.
20. Технология консервированных плодов, овощей, мяса и рыбы / А.Ф. Фан-Юнг, Б.Л. Флауменбаум, А.К. Изотов и др. – М.: Пищевая пром-ть, 1980. – 336 с.
21. Щеглов Н.Г. Технология консервирования плодов и овощей: Учебно-практическое пособие. – М.: Издательство «Палеотип»: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2002. – 380 с.
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
1. Навчально-інформаційний портал ТДАТУ http://nip.tsatu.edu.ua
2. Наукова бібліотека ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/
3. Сайт кафедри ОПХВ http://www.tsatu.edu.ua/ophv
4. Методичний кабінет кафедри ОПХВ.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Технологічне обладнання харчової промисловості» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 181 «Харчові технології» (на основі повної загальної середньої освіти)

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВО – СИЛАБУС з дисципліни Технологічне обладнання харчової промисловості

Лекція 1. ВСТУП

Лекція 2. ТРАНСПОРТНІ ПРИСТРОЇ

Лекція 3. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ МИТТЯ СИРОВИНИ І ТАРИ

Лекція 4. МАШИНИ І АПАРАТИ ІДЛЯ МИТТЯ І ОЧИЩЕННЯ СИРОВИНИ

Лекція 5. МАШИНИ ДЛЯ ПОДРІБНЕННЯ СИРОВИНИ І ПЕРЕМІШУВАННЯ

Лекція 6. МАШИНИ ДЛЯ РОЗДІЛКИ СИРОВИНИ

Лекція 7. ОБЛАДНАННЯ СОКОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Лекція 8. АПАРАТИ ДЛЯ БЛАНШУВАННЯ, ПІДІГРІВУ, РОЗВАРЮВАННЯ СИРОВИНИ. ОБЖАРОЧНІ АПАРАТИ (ПЕЧІ)

Лекція 9. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПАРЮВАННЯ І ОХОЛОДЖЕННЯ КОНСЕРВНОЇ СИРОВИНИ

Лекція 10. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СУШКИ І СТЕРИЛІЗАЦІЇ КОНСЕРВНОЇ СИРОВИНИ

Лекція 11. ДОПОМІЖНІ ПРИСТРОЇ ТЕПЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ

Лекція 12. КОНСЕРВУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ХОЛОДОМ

Лекція 13. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА КОНСЕРВНОЇ ТАРИ

Лекція 14. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ФАСУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ В КОНСЕРВНУ ТАРУ І ГЕРМЕТИЧНОГО ІЇ УКУПОРЮВАННЯ

Лекція 15. ПОТОЧНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ЛІНІЇ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ РИБНИХ КОНСЕРВІВ

Лекція 16. ПОТОЧНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ЛІНІЇ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПЛОДООВОЧЕВОИХ КОНСЕРВІВ

Вивчення конструкції машин для миття плодоовочевої сировини

ВИВЧЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ПРОТИРАЛЬНОЇ МАШИНИ

ВИВЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ОБРОБКИ ОВОЧІВ

Вивчення процесу видалення кісточок з плодів

Вивчення конструкцій апаратів для перемішування рідких харчових продуктів

Вивчення конструкції машини для розливу рідких харчових продуктів

Обжарювальні печі

Дослідження процесу конвективного сушіння харчових матеріалів.

Холодильне технологічне обладнання для заморожування харчових продуктів

ПАКЕТ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ “Технологічне обладнання консервної промисловості”

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ З ДИСЦИПЛІНИ “ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ КОНСЕРВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ”

ПИТАННЯ ДО ПМК 1 З ДИСЦИПЛІНИ “ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ КОНСЕРВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ”

ПИТАННЯ ДО ПМК 2 З ДИСЦИПЛІНИ “ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ КОНСЕРВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ”