ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕРОБНИХ І ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ (ГМ, 2С к., 4 сем.)

Спеціальність:
133 Галузеве машинобудування
СВО:
Бакалавр
Курс:
Провідний викладач:
Петриченко Сергій Володимирович

Метою дисципліни “ Інженерно-технічне забезпечення переробних і харчових виробництв ” (ІТЗ) є підготовка фахівців для виробничо-техніч­ної, проектно-конструкторської і дослідної діяльності, пов’язаної з конструюванням, експлуатацією та обслуговуванням машин і апаратів переробних і харчових виробництв; навчити студентів використовувати знання, отримані в результаті фундаментальної підготовки з загальноосвітніх і загальнотехнічних дисциплін, для рішення інженерних задач, пов’язаних з технічним сервісом технологічного обладнання харчових та переробних виробництв.

Знати:

основи організації аграрного технічного сервісу в галузі механізаціїпереробки та зберігання с.г. продукції та перспективи його розвитку, особливості організації та види аграрного технічного сервісу в умовах ринкової економіки, умови створення та функціонування вторинного ринку машин переробної промисловості, діагностичні параметри технічного стану, основні методи та засоби діагностування технологічного обладнання, принципи розташування обладнання на дільницях ТО і ремонту, основні положення організації технічного обслуговування та ремонту технологічного обладнання, матеріально-технічну базу системи планово-попереджувального ремонту, види забруднень, способи мийки та очистки обладнання харчових та переробних виробництв, основні види фінансового лізингу машин і обладнання харчових виробництв, права та обов’язки лізингодавців, лізингоотримувачів та продавців (постачальників) техніки, основні положення законодавства України по фінансовому лізингу, права покупців, обов’язки та відповідальність продавців машин і обладнання харчових та переробних виробництв, основні положення законодавства України по захисту прав покупців сільськогосподарських машин, організаційну структуру інформаційно-консультаційного забезпечення процесів виробництва та переробки сільськогосподарської продукції та технічного сервісу обладнання переробних та харчових виробництв, основні положення законодавства України щодо сільськогосподарської дорадчої діяльності, основні положення систем стандартизації та сертифікації послуг технічного сервісу та метрології в технічному сервісі;

Вміти:

робити оцінку технічного стану машини, розробляти поглиблені характеристики типових несправностей технологічного обладнання, розробляти блок-схеми алгоритмів діагностування та усунення типових несправностей технічних об’єктів, моделювати критичні виробничі ситуації при відмові технічних об’єктів, визначати склад обладнання для проведення ТО і ремонту, розраховувати параметри енергопостачання, освітлення, опалення та вентиляції дільниці технічного обслуговування і ремонту обладнання харчових та переробних виробництв, розраховувати собівартість робіт з технічного обслуговування машин і обладнання, розраховувати потребу в запасних частинах, складати ремонтну документацію, вибирати засоби та обладнання для санітарної обробки машин, проводити основні операції технічного обслуговування обладнання, готувати його до ремонту, розробляти технологічний процес ремонту базових деталей технологічного обладнання, моделювати критичні виробничі ситуації при відмові технічних об’єктів, оформляти договори лізингу машин і обладнання харчових та переробних виробництв, складати рекламації та претензії до продавців машин щодо порушення прав покупця, складати заявки на ліцензування діяльності та сертифікацію послуг з технічного сервісу.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
ОСНОВНА
1. Економіка і організація аграрного сервісу /за редакцією П.О.Мосіюка,/ К., НАУ,2001
2. Авдеева, А.В.Коррозия в пищевых производствах и способы защиты, М. «Пищевая промышленность», 1972
3. Зайчик, Ц.Р. Оборудование предприятий винодельческого производства, М., Агропромиздат, 1992
4. Тартаковский, М.А., Ремонт и монтаж оборудования, М.А.Тартаковский, А.Г.Царев М., Агропромиздат, 1987
5. Левитин, В.С. Холодильные установки фруктохронилищ, В.С.Левитин, В.М.Шляховецкий М.: Колос, 1974
6. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу: Навч. посібник/ О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, Ю.П. Рогач, М.М. Сердюк. – К.: Вища освіта. 2006. – 479 с.
7. Гвоздев, А.В. Механизация переработки зерна на муку, крупы и растительное масло. – Курс лекций. Мелитополь. ТДАТА. – 2002. – 120с.
8. Гвоздев. А.В. Механизация производства хлебобулочных, мучных кондитерс-ких и мучных изделий. – Курс лекций. Мелитополь. ТДАТА. – 2002. – 64с.
9. Дацишин, О.В., Гвоздєв О.В., Ялпачик Ф.Ю., Рогач Ю.П. Механізація пере-робки і зберігання плодоовочевої продукції, О.В.Дацишин, О.В.Гвоздєв, Ф.Ю.Ялпачик, Ю.П.Рогач – К: Мета, 2003 – 288с.
10. Буров, Л.А., Медведев Г.М. Технологическое оборудование макаронных предприятий, Л.А. Буров, Г.М.Медведев. М: Пищевая промышленность., 1980 – 248с.
11. Технологічне обладнання для переробки продукції тваринництва: Навч. посі-бник/ О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, Ю.П. Рогач, Л.М. Кюрчева/ За ред. к.т.н. О.В. Гвоздєва. – Суми: Довкілля, 2004. – 420 с.7. Масликов В.А. Технологи-ческое оборудование производства растительных масел. М. Пищевая промышленность, 1974,440с.
12. Технологическое оборудование мясокомбинатов/ С.А. Бредихин, О.В. Бреди-хина, Ю.В. Космодемьянский, Л.Л. Никифоров. – М.: Колос, 1997. – 392 с.

ДОДАТКОВА

 1. Куликов, В.Н., Оборудование предприятий элеваторов и зерноперерабаты-вающей промышленности. Справочник. В.Н.Куликов, М.Б.Миловидов – М: Агропромиздат, 1991-383 с.
 2. Технологическое оборудование предприятий по хранению и переработке зерна./Под. ред. Соколова А.Я./ – М: Колос, 1984-445 с.
 3. Камінський, В.Д., Переробка та зберігання сільськогосподарської продукції, В.Д.Камінський, М.Б.Бабіч, Аспект, Одеса, 2000 г.
 4. Полторак, М.И. и др. Технологическое оборудование предприятий хлебопе-карной промышленности. Справочник. – К.: Урожай, 1989, 200с.
 5. Корнюшко,Л.М. Оборудование для производства колбасных изделий. Спра-вочник – М: Колос, 1993-304 с.
 6. Попов, В.И. Оборудование предприятий пивоваренной и безалкогольной промышленности – М: Пищевая промышленность,1974-280 с
 7. Юхин, А.Е. Справочник по оборудованию элеваторов и складов _ М: Колос, 1978-240 с.
 8. Періодична печать «Вісник аграрної науки», «Харчова та переробна промис-ловість», «Хранение и переработка зерна» та інші.

 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. Освітній портал ТДАТУ http://op.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=1386
 2. Наукова бібліотека ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/
 3. Методичний кабінет кафедри ОПХВ.
 4. Сайт кафедри ОПХВ ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика http://www.tsatu.edu.ua/ophv/course/inzhenerno-tehnichne-zabezpechennja-pererobnyh-harchovyh-vyrobnyctv-hm-2s-k-8-sem/
 5. Науково-технічна бібліотека кафедри ОПХВ ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика http://ophv.tsatu.edu.ua/

МУЛЬТИМЕДІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ

 1. 1С_Т0іР. Вступ
 2. 1С_Т0іР. Частина 1_Облік обладнання
 3. 1С_Т0іР. Частина 2_Облік показників
 4. 1С_Т0іР. Частина 3_Планування ТОіР
 5. Організація ремонту кутера – https://www.youtube.com/watch?v=8jznsIbnwMo
 6. Організація ремонту вовчка та фаршезмішувача    https://www.youtube.com/channel/UC0Xhc6B4J6bPahV7mWnN3Jw
 7. ТО холодильного компресору https://www.youtube.com/watch?v=K0d6d8X_Ubw&index=26&list=PLOl07-AUaitXJI2N9Gk5LragIdXhZZapM
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕРОБНИХ І ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»
СИЛАБУС дисципліни «ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕРОБНИХ І ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ»
ПОСІБНИК ТЕХНІЧНИЙ СЕРВІС