ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ГАЛУЗІ (ГМ, 4 +2с)

Спеціальність:
133 Галузеве машинобудування
СВО:
Бакалавр
Курс:
4
Провідний викладач:
Паляничка Надія Олександрівна

Мета навчальної дисципліни “Технологічне обладнання галузі”: підготувати студентів для виробничо-технічної, проектно-конструкторської і дослідної діяльності, пов’язаної з розробкою і експлуатацією машин і апаратів переробних і харчових виробництв; навчити студентів вміло використовувати знання, отримані в результаті фундаментальної підготовки з загальнонаукових і загальнотехнічних дисциплін, для рішення інженерних задач, пов’язаних з виробничим процесом і технологічним обладнанням.

Дисципліна “Технологічне обладнання галузі” є однією з основних фахових дисциплін підготовки спеціалістів зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». Вона базується на дисциплінах загальноосвітнього і загальноінженерного профілю та має безпосередній зв‘язок з такими дисциплінами фахової підготовки спеціаліста як “Процеси і апарати харчових виробництв” та “Прикладна механіка”.

 Завданнями дисципліни є:

 • – надати інформацію з теоретичних основ будови машин та обладнання;
 • – надати інформацію з теоретичних основ експлуатації та регулювання машин та обладнання;
 • – розкрити поняття про виробничий та технологічний процес переробки сільськогосподарської продукції;
 • -надати інформацію з сучасних технологій переробки сільськогосподарської продукції та використання в них  відповідних машин та обладнання;
 • – навчити студента методиці вибору раціонального способу і розробки оптимального прогресивного технологічного процесу переробки сільськогосподарської продукції з використанням сучасних машин та обладнання;
 • – надати вимоги до оформлення технологічної документації.

Предметом дисципліни є технічні засоби та конструкції технологічних ліній підприємств переробки та зберігання сільськогосподарської продукції.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основні напрямки розвитку науково-технічного прогресу в галузі розробки конструкцій машин та устаткування підприємств переробки та зберігання сільськогосподарської продукції;
 • будову машин й устаткування підприємств переробки та зберігання сільськогосподарської продукції;
 • правила експлуатації, регулювання та використання машин й устаткування підприємств переробки та зберігання сільськогосподарської продукції;
 • основні санітарно-технічні і технологічні вимоги до машин й устаткування підприємств переробки та зберігання сільськогосподарської продукції.

вміти:

 • скласти технологічну та кінематичну схеми та описати технологічний процес роботи машини, агрегату, устаткування або приладу;
 • підготувати до використання машину, устаткування та прилад;
 • усунути несправності машин та устаткування;
 • вибрати машину та устаткування для використання в технологічній лінії.

володіти: методами інженерного розрахунку як окремих робочих органів, так і вузлів, механізмів та машин загалом, навичками технологічного налагодження обладнання, методологією прогнозування розвитку галузі та основних напрямів її механізації, методами вибору і застосування у виробництві ресурсозберігаючих технологій.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 Базова

 1. Технологічне обладнання зернопереробних та олійних виробництв. / За ред О.В. дацишина. Навч. Посібник. [Текст] // О.В. Дацишин, А.І. Ткачук, О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, В.О. Гвоздєв. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 488 с.
 2. Гвоздєв О.В. Машини та обладнання хлібопекарського виробництва: Підручник [Текст] / О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, В.О. Олексієнко – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2010. – 312 с.
 3. Механізація переробки і зберігання плодоовочевої продукції: Навч. посібник [Текст] / О.В. Дацишин, О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, Ю.П. Рогач; За ред.. О.В. Дацишина – К.: Мета, 2003. – 288 с.
 4. Бутковский В.А.Технологии зерноперерабатывающих производств. [Текст] / В.А. Бутковский, А.И. Мерко, Е.М. Меншиков. – М.: Интеграф сервис, – 1999 – 472с.
 5.  Демский А.Б. Комплектные зерноперерабатывающие установки малой мощности. [Текст] /А.Б. Демский – М.: ДеЛи принт, 2004. – 264 с.
 6. Обладнання  підприємств переробної і харчової промисловості [Текст] / І.С. Гулий, М.М. Пушанко, Л.О. Орлов та інш. За ред. Гулого І.С. – Вінниця; Нова книга. 2001 – 576с.
 7. Технологічне обладнання хлібопекарських і макаронних виробництв. [Текст] / О.Т. Лисовенко, О.А. Руденко – Грицюк, І.М. Литовченко та ін.. К.: Наукова думка. 2000. – 283 с.
 8.  Гвоздев А.В. Механизация переработки зерна на муку, крупы и расти-тельное масло. Курс лекцій. [Текст] /А.В.  Гвоздев – Мелітополь, ТДАТА. – 2002. 120 с.
 9. Гвоздев А.В. Механизация производства хлебобулочных, мучных кондитерских и макаронных изделий. Курс лекцій. [Текст] / А.В.  Гвоздев – Мелітополь, ТДАТА. – 2002. 64 с.
 10. Сиротюк С.В. Механізація переробки та зберігання продукції рослинництва: Курс лекції – 2-е вид. [Текст] / С.В. Сиротюк – Львів: ЛДАУ, 2000 – 249с.
 11. Технологічне обладнання для переробки продукції тваринництва: Навч. Посібник [Текст] / О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, Ю.П. Рогач, Л.М. Кюрчева/ За ред. к.т.н. О.В. Гвоздєва. – Суми: Довкілля, 2004. – 420 с.
 12.  Механізація переробної галузі агропромислового комплексу: Навч. Посібник [Текст] / О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, Ю.П. Рогач, М.М. Сердюк. – К.: Вища освіта. 2006. – 479 с.
 13. Машкін М.І., Париш Н.М. Технологія виробництва молока і молочних продуктів: Навч. видання.- К.: Вища освіта, 2006 – 351 с.
 14. Технологическое оборудование для переработки продукции животно-водства [Текст] / Курочкин А.А., Ляшенко В.В., Под общей ред.. В.М. Бантина. – М.: Колос, 2001. – 440 с.
 15. Гвоздєв О.В. Технологія і механізація виробництва м’яса і м’ясопродуктів: Підручник [Текст] / О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, Н.П. Загорко, Т.О. Шпиганович; За редакцією О.В. Гвоздєва – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2012. – 532 с.

Допоміжна

 1. Галицький Р.Р. Оборудование зерноперерабатывающих предприятий. [Текст] / Р.Р. Галицький – М.: Агропромиздат, 1990 – 271 с.
 2. Егоров Г.А. Технология и оборудование мукомольно-крупяного и комбикормового производства. [Текст] /Г.А. Егоров – М.: Колос, 1978 – 218 с.
 3. Переработка продукции растительного и животного происхождения [Текст] / Богомолов А.В., Перцевой Ф.В., Сафонова О.Н. и др. – Санкт-Петербург: Гиорд. 2001 – 356 с.
 4. Филин В.М. Шелушение зерна крупяных культур. Совершенствование технологического оборудования. [Текст] / В.М.Филин, Д.В. Филин – М.: Де Ли принт, 2002 – 135с.
 5. Шмат К.І Технологія і обладнання для зберігання і переробки сільськогосподарської продукції. [Текст] / К.І Шмат, Г.Ю. Діневич,В.В. Караманов, Г.І. Іванов. Херсон: Олді – плюс. 2002.- 206 с.
 6. Куликов В.Н. Оборудование предприятий элеваторов и зерноперерабатывающей промышленности. Справочник. [Текст] / В.Н. Куликов, М.Б. Миловидов – М Агропромиздат, 1991-383 с.
 7. Камінський В.Д. Переробка та зберігання сільськогосподарської продукції. [Текст] / В.Д. Камінський, М.Б.Бабіч. Аспект, Одеса, 2000 г.
 8. .Комплексы оборудования   по   производству   плодовоовощных, овощных и фруктовых консервів [Текст] – Одесса СКТБ подмаш, 1990. – 90 с.
 9. Алимарданова М. Оборудование предприятий молочного производства. [Текст] / М. Алимарданова, М. Еркебаев / Астана: Фолиант, 2010. – 192с.
 10. Машкін М.І. Технологія виробництва молока і молочних продуктів: Навч. видання. [Текст] / М.І. Машкін, Париш Н.М. – К.: Вища освіта, 2006 – 351 с.
 11. Бредихин С.А. Технологическое оборудование мясокомбинатов. [Текст] / С.А. Бредихин, О.В. Бредихина, Ю.В. Космодемьянский, Л.Л. Никифоров. – 2-е изд. Испр. – М.: Колос, 2000. – 392с.

  ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Технологічне обладнання галузі» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за ОПП «Галузеве машинобудування» (на основі повної загальної середньої освіти та ОКР Молодший спеціаліст) 1 сем.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ГАЛУЗІ» 1 сем.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Технологічне обладнання галузі» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за ОПП «Галузеве машинобудування» (на основі повної загальної середньої освіти та ОКР Молодший спеціаліст) 2 сем.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ГАЛУЗІ» 2 сем.

Модуль 1 Технологічне обладнання для переробки зерна та соняшника Завдання і методичні вказівки з дисципліни: “Технологічне обладнання галузі” для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр»

Модуль 2 Технологічне обладнання для виробництва хлібобулочних виробів Завдання і методичні вказівки з дисципліни: “Технологічне обладнання галузі” для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр»

Модуль 3 ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ СОКОВОГО ВИРОБНИЦТВА Методичні вказівки з дисципліни: “Технологічне обладнання галузі” для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр»

Модуль 4 Технологічне обладнання для переробки м’яса та виробництва ковбасних виробів Завдання і методичні вказівки з дисципліни: “Технологічне обладнання галузі” для студентів денної та заочної  орми навчання спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр»

Модуль 5 Технологічне обладнання для переробки молока Завдання і методичні вказівки з дисципліни: “Технологічне обладнання галузі” для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр»

Лекція 1. Вступна. Технологічне обладнання для підготовки зерна до переробки на борошно та крупи

Лекція 2. Технологічне обладнання виробництва борошна та круп

Лекція 3. Технологічне обладнання для виробництва рослинної олії

Лекція 4. Технологічне обладнання для виробництва хлібобулочних та борошняних кондитерських виробів

Лекція 5. Технологічне обладнання для переобки плодоовочевої сировини та виробництва соків

Лекція 6. Технологічне обладнання для забою ВРХ, свиней та птиці

Лекція 7. Технологічне обладнання для переробки м’яса

Лекція 8. Обладнання для засолювання і теплової обробки м’яса

Лекція 9. Обладнання для виробництва молочної продукції

Лекция 10. Технологічне обладнання для механічної та теплової обробки молока

Лекція 11. Технологічне обладнання для виробництва сиру та вершкового масла

Форма звіту лабораторних робіт 4 к.