НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС І ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ МАШИН (М1)

Спеціальність:
133 Галузеве машинобудування
СВО:
Магістр
Курс:
1
Провідний викладач:
Олексієнко Вадим Олександрович

Мета дисципліни Полягає у підготовці студентів до виробничо-технічної, проектно-конструкторської і дослідницької діяльності, пов’язаної зі створенням і модернізацією машин та апаратів харчових виробництв, придбанні знань з наукових принципів визначення шляхів підвищення технічного рівня і якості машин та обладнання агропереробного комплексу, оволодіння основами системного підходу для обґрунтування рішень по оцінці технічного рівня і конкурентоспроможності машин, використання методологічних основ прогнозування і прогностики, типології прогнозів, загальних схем прогнозування, способів прогнозування при вирішенні конкретних завдань.

У результаті вивчення даної дисципліни студент повинен:

Знати: основні напрямки і шляхи розвитку науково-технічного прогресу в області розробки та модернізації конструкцій машин та апаратів харчових виробництв. Загальні відомості про науково-технічний прогрес в переробної галузі АПК. Основні показники технічного рівня  машин і обладнання. Методи оцінки технічного рівня та якості машин і обладнання. Основи системного підходу при обґрунтуванні рішень по оцінці технічного рівня і конкурентоспроможності  машин та технологій. Вихідні поняття прогностики та способи прогнозування. Методологію прогнозування. Основи прогнозування якості технологій та елементів технологічних систем.

Вміти: Правильно вибирати способи вирішення завдань створення і модернізації обладнання переробних  і харчових виробництв. Оцінювати технічний рівень машин методом аналізу розмірностей, експертними та розрахунковими методами, з урахуванням вагомості показників, узагальненому показнику якості та методами послідовного використання критеріїв. Складати схему прогнозування. Складати дослідницькі та короткострокові прогнози. Визначати якість технологій та технологічних операцій, складати головні означальні таблиці для прогнозування якості технологій і технологічних операцій.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА

 1. Гмошинский В.Г. Инженерное прогнозирование. / В.Г. Гмошинский – М.: Энергоиздат, 1982 – 208с.
 2. Белик В.Г. Технический уровень машин и аппаратов: пути его повышения. /В.Г. Белик – К.: Техника. – 1991. – 200 с.
 3. Рабочая книга по прогнозированию / Редкол. И.В. Бестужев-Лада. – М.:Мысль, 1982. – 430 с.
 4. Сухарев Э.А. Параметрическая оптимизация машин и оборудования: /Э.А. Сухарев Учебное пособие. – Ровно: НУВХП, 2007. – 179 с.
 5. Мушик Э. Методы принятия технических решений: / Э Мушик, П. Мюллер Пер. с нем. – М.: Мир, 1990 – 208с.

ДОДАТКОВА

 1. Заяц Ю.А. Совершенствование технологических процессов в перерабатывающей промышленности. / Ю.А. Заяц, А.Н. Прохоров., В.Л. Яровой – К.: Урожай, 1991. – 192 с.
 2. Зайчик Ц.Р. Технологическое оборудование винодельческих предприятий. /Ц.Р. Зайчик – М.: Колос, 1997. – 191 с.
 3. Панфилов В.А. Научные основы развития технологических линий пищевых производств. / В.А. Панфилов – М.: Агропромиздат, 1986. – 245 с.
 4. Гунько І.В. Надійність систем та обгрунтування інженерних рішень. /І.В. Гунько, А.В. Спірін, О.В. Холоднюк – Вінниця: ВДАУ, 2006. – 76с.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. Освітній портал ТДАТУ http://op.tsatu.edu.ua/login/index.php
 2. Наукова бібліотека ТДАТУ, методичні матеріали та електронні ресурси кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика http://www.tsatu.edu.ua/ophv/.
 3. Сайт кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика http://www.tsatu.edu.ua/ophv/
 4. Internet ресурси.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС І ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ МАШИН ТА АПАРАТІВ» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за ОПП «Галузеве машинобудування» (на основі ОС «Бакалавр»)

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС І ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ МАШИН ТА АПАРАТІВ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ»