МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ОСНОВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (М1)

Спеціальність:
133 Галузеве машинобудування
СВО:
Магістр
Курс:
1
Провідний викладач:
Самойчук Кирило Олегович

 Мета вивчення дисципліни полягає у вивченні задач, пов’язаних із раціо-нальної організацією науково-дослідної роботи, аналізу та збиранні науко-вої інформації, постановці експерименту, обробці дослідних даних і їх ап-робації та вивченні основ інтелектуальної власності
дисципліни є:
‒ сучасного стану науки і наукової діяльності в Україні та за кордоном;
‒ науковій забезпеченості суспільства і окремих галузей;
‒ системи організації і управління науковими дослідженнями на регіона-льному, національному і міжнародному ринках;
‒ основних наукових проблем суспільства, окремих галузей народного господарства, економічних одиниць;
‒ основних методів підготовки і організації проведення початкових нау-кових досліджень.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
‒ визначення та специфіку науки,
‒ особливості підготовки наукових кадрів по спеціалізації,
‒ види наукової комунікації ті її складові,
‒ види експерименту,
‒ стадії розробки плану-програми експерименту,
‒ методи обробки та аналізу опитних даних,
‒ випадки результатів експерименту,
‒ порядок перевірки опитних даних на адекватність,
‒ види та етапи повнофакторного експерименту,
‒ інтерпретацію результатів повного факторного експерименту,
‒ складові інтелектуального захисту України,
‒ види публікацій,
‒ структура наукової публікації та доповіді,
‒ структура написання наукової статті.
вміти:
працювати з періодичними виданнями, джерелами патентами та ката-логами,
перевіряти на наявність грубих похибок,
складати план-матрицю повного факторного експерименту,
визначати коефіцієнти моделі,
перевіряти отриману модель на адекватність,
оформляти заявку на видачу патенту на винахід, писати наукову статтю.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

 1. Пилипчук М.І. Основи наукових досліджень: Підручник/ М.І. Пилипчук, А.С. Григор’єв, В.В. Шостак. – К.: Знання, 2007. – 270 с.
 2. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 5-те вид/ В.М Шейко., Н.М. Кушнаренко. – К.: Знання, 2006. –307 с.
 3. Кузнецов И.Н. Научное исследование: Методика проведения и оформление./И.Н. Кузнецов– 2-е изд., перераб и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация “Дашков и К0”, 2006. – 460 с.
 4. Крутов В.И. Основы научных исследований: Учебн. для тех. вузов/ В.И.Крутов, И.М Грушко, В.В. Попов, и др. – М.: Высш. шк., 1989. – 400 с.
 5. Василенко П.М. Основы научных исследований/ П.М Василенко,Л.В.Погорелый. – К.: Выща шк. Головное изд-во, 1985. – 266 с.
 6. Веденяпин Г.В. Общая методика экспериментального исследования и обработки опытных данных/ Г.В. Веденяпин – М.: Колос, 1973. – 199 с.
 7.  Ванін В.В. Оформлення конструкторської документації. Навчальний посібник./ В.В. Ванін, А.В. Бліок, Г.О. Гнітецька – К.: Каравелла, 2003. – 160 с.
 8. Бобилєв В.П., Іванов І.І., Пройдак Ю.С. Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний посібник – Дніпропетровськ: Системні технології, 2008. – 264с.
 9. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник Київ: Видавничий Дім «Слово», 2003. – 240 c.
 10. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень : Навч. посіб. /В. В. Ковальчук, Л. М. Моїсеєв. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 216 с.
 11. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі:Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 116 с.
 12. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень/ В.І. Романчиков. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 254 с.

Допоміжна

 1. Добров Г.М. Наука о науке К.: Наукова думка, 1998.- 304 с
 2. М.Л. Крижачківський, О.В.Дацишин, В.В.Овечко та ін. Інженерна діяльність у сільськогосподарському виробництві К.: Урожай, 1996.- 176с.
 3. Бабицкий Л.Ф.,Булгаков В.М., Войтюк Д.Г., Рябец В.И. Основы научных исследований К.: НАУ, 1999. – 228 с.
 4. Нарынян А.Р., Поздеев В.А. Основы научных исследований. К.: Изд – во Европейского унив – та, 2002. – 110 с.
 5. Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных исследований. К.: Знание, 2001. – 113 с.
 6. Грушко И.М., Сиденко В.М. Основы научных исследований Харьков: Вища школа, 1983. – 224 с.
 7. Завалишин Ф.С., Мацнев Н.Г. Методы исследований по механизации сельскохозяйственного производства. М.: Колос, 1982. – 231 с.
 8. Гмошинский В.Г. Инженерное прогнозирование М.: Энергоиздат, 1982- 208с.
 9. Мушик Э., Мюллер П. Методы принятия технических решений Пер.с нем. – М.: Мир, 1990-208с.
 10. Полишко С.П., Козлов А.Л. Управление качеством продукции К.:Техніка, 1978. – 144 с.
 11. Под ред. В.И.Крутова, В.В.Попова Основы научных исследований М.: Высшая школа, 1989.- 400 с.
 12. Налимов В.В. Теория эксперимента М.: «Наука», 1971 – 207с
 13. Винарский М.С., Лурье М.В. Планирование эксперимента в технологических исследованиях К.: “Техніка”, 1975, – 165 с.
 14. Остапчук Н.В.Основы математического моделирования процессов пищевых производств. К.: “Вища школа”, 1981 – 304 с.
 15. Вернон Будз. Как написать научную статью //Техника и наука, 1978, NoNo2, 3, 4.
 16. Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність” вiд 13.12.1991 No 1977-XII. Відомості Верховної Ради України, 1992, N 12, ст.165; у редакцiї вiд 22.05.2008.
 17. Закон України “Про основи державної політики у сфері науки і науковотехнічної діяльності” вiд 13.12.1991 No 1978-12. Відомості Верховної Ради України, 1992, N 12, ст. 166; у редакции від 01.12.1998.
 18. Закон України “Про науково-технічну інформацію” від 25.06.93 No 3323-XII. Відомості Верховної Ради України, 1993, N 33, ст.345; у редакцiї вiд 06.01.2004.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. Освітній портал ТДАТУ http://op.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=1402
 2. Наукова бібліотека ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/
 3. Методичний кабінет кафедри ОПХВ ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика.
 4. Сайт кафедри ОПХВ ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика http://www.tsatu.edu.ua/ophv/

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ОСНОВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»

РОБОТА З ПЕРІОДИЧНИМИ ВИДАННЯМИ ТА КАТАЛОГАМИРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за ОПП «Галузеве машинобудування»

ПІДСУМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РОБОТА НАД ДОПОВІДДЮ

СКЛАДАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ І ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА ВИДАЧУ ПАТЕНТА НА ВИНАХІД

СПОСОБИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ І ПІДБІР ЕМПІРИЧНИХ ФОРМУЛ

ФОРМИ НАВЧАННЯ І СИСТЕМА НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ЗМ 1 Конспект лекцій

ЗМ 2 Конспект лекцій

Форма звіту лабораторних робіт МОНДОІВ