ПРОЕКТУВАННЯ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ З ОСНОВАМИ БУДІВНИЦТВА (ГМ, 4 к.+2с)

Спеціальність:
133 Галузеве машинобудування
СВО:
Бакалавр
Курс:
4
Провідний викладач:
Ломейко Олександр Петрович

Метою навчальної дисципліни «Проектування переробних підприємств з основами будівництва» у 8 семестрі 4 курсу є висвітлення наукових основ проектування та розрахунку сучасних потоково-технологічних ліній, машин та апаратів, механізмів та пристроїв для переробних виробництв.

Завданням дисципліни є:

­ отримання компетентності з проектування ліній та цехів харчових виробництв з визначенням всіх площ виробництва, кількості обслуговуючого персоналу та витрати енергетичних ресурсів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • ­ вимоги до процесу проектування; класифікацію та склад підприємств по переробці сільськогосподарської продукції, особливості їх проектування; нормативну базу проектування.
 • ­ склад документації для розробки проекту переробного підприємства, принципи планування та компонування основних виробничих цехів переробки тваринної продукції.
 • ­ методику техніко-економічного обґрунтування при проектуванні технологічних процесів, стадії проектування та основні поняття при проектуванні переробних підприємств.
 • ­ склад документації для розробки проекту переробного підприємства, принципи планування та компонування основних виробничих цехів переробки рослинної продукції.
 • ­ методику вибору та обґрунтування технології виробництва заданої продукції, методику розрахунку об’ємів переробки сировини, вимоги до сировини та технологічного процесу.
 • ­ методику розрахунку та підбору обладнання при проектуванні технологічного процесу переробних підприємств.
 • ­ методику побудов графіку роботи обладнання та графіку організації виробничих процесів.
 • ­ умовні позначення технологічного обладнання переробних підприємств
 • ­ методики розрахунку потреб електроенергії, опалення; вентиляції, кондиціонування, водопостачання, каналізації та вимоги до охорони навколишнього середовища від промислових забруднень.
 • ­ класифікацію приміщень за призначенням
 • ­ методику розрахунку та номенклатуру виробничих приміщень переробного підприємства.
 • ­ методику розрахунку та номенклатуру складських, допоміжних та підсобних приміщень пер. підприємства.
 • ­ вимоги до компонування виробничих приміщень підприємств різних типів,
 • вимоги до компонування технологічного обладнання.
 • вимоги до проектування генерального плану переробного підприємства,

вміти:

 •  приймати планувальні рішення при проектуванні переробних підприємств.
 • розробляти та обґрунтовувати завдання на проектування технологічних процесів переробних підприємств.
 • оформлювати нормативну документацію для проектування технологічних процесів переробних підприємств, за існуючою технологією та принципами компонування відділень спланувати виробничий цех переробки рослинної продукції.
 • виконувати розрахунки потреби сировини для виробництва заданої продукції;
 • аналізувати існуючі технології переробки сировини, обґрунтовувати оптимальну технологічну схему та режими виробництва заданої продукції,
 • виконувати технологічні розрахунки за етапами зміни сировини в процесі переробки в готову продукцію.
 • проводити розрахунку та підбір засобів механізації технологічного процесу переробного підприємства, що проектується.
 • розробляти графіки організації виробничого процесу, узгодження роботи технологічного обладнання підприємства.
 • проводити розрахунок витрат енергоресурсів, допоміжних матеріалів та кількості робітників.
 • розробляти апаратурно-технологічні схеми.
 • приймати проектні рішення, щодо проектування електромережі та санітарно-технічної частини переробного підприємства, що проектується.
 • обґрунтовувати склад приміщень переробного підприємства
 • проводити розрахунки площ виробничих приміщень переробного підприємства.
 • проводити розрахунки площ складських, допоміжних та підсобних приміщень пер. підприємства.
 • проводити компонування приміщень на плані переробного підприємства.
 • розробляти план цеху переробного підприємства, що проектується.
 • проводити компонування об’єктів на генеральному плані переробного підприємства.
 • розробляти генеральний план переробного підприємства, що проектується.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОЕКТУВАННЯ ПЕРЕРОБНИХ І ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ З ОСНОВАМИ БУДІВНИЦТВА» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за ОПП «Галузеве машинобудування» (на основі повної загальної середньої освіти та на основі ОКР «Молодший спеціаліст»)

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «ПРОЕКТУВАННЯ ПЕРЕРОБНИХ І ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ З ОСНОВАМИ БУДІВНИЦТВА»