ПРОЦЕСИ І АПАРАТИ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ (ХТ, 1 к.)

Спеціальність:
Харчові технології
СВО:
Бакалавр
Курс:
1 курс
Провідний викладач:
Верхоланцева Валентина Олександрівна

Мета навчальної дисципліни “Процеси і апарати”: »  є підготовка студентів до виробничо-технічної, проектно-конструкторської і дослідницької діяльності, пов’язаної із створенням і експлуатацією машин і апаратів виробництв, використання ними знань, отриманих в результаті фундаментальної підготовки по загальних природничо-наукових і загально професійних дисциплінах для вирішення інженерних завдань, придбанні знань по наукових принципах апаратно-технологічного оформлення процесів, оцінки основних техніко-економічних характеристик устаткування, освоєння сучасних методик розрахунку конкретного виду устаткування виробничих підприємства.

Завданнями дисципліни є:

 • Вивчення основ теорії роботи машин і апаратів виробництв і методи розрахунку їх основних параметрів.
 • Вивчення принципових схем основних типів технологічного устаткування.
 • Вивчення пристрою, особливості експлуатації і допустимі навантаження на технологічне устаткування.
 • Аналіз шляхів розробки конструкцій нового устаткування і перспективного напряму його удосконалення.
 • Рішення проблемних завдань і питань, пов’язаних з розрахунком і конструюванням машин і апаратів.
 • Аналіз стану і динаміка показників що впливають на якість роботи технологічного устаткування.

В результаті вивчення дисципліни «Процеси і апарати» студенти мають бути підготовлені до рішення професійних завдань.

а) виробничо-технологічна діяльність:

 • здійснення контролю параметрів технологічних процесів сушки фруктів і овочів,перегонки бінарних сумішей, газування води;
 • ефективне використання устаткування, відповідних алгоритмів і програм розрахунків параметрів технологічного процесу;
 • аналіз виробничих ситуацій і прийняття раціональних рішень;
 • знаходження компромісів між різними вимогами (вартість, якість, термін служби устаткування) при плануванні і визначення оптимального рішення;
 • здійснення контролю за технічним станом машин і апаратів.

б) науково-дослідна діяльність:

 • аналіз стану і динаміка показників надійності і довговічності устаткування;
 • розробка планів, програм і методик проведення експериментальних досліджень процесів, які вивчають;
 • аналіз і оптимізація устаткування, що забезпечують, і якість експериментальних досліджень;
 • пошуки шляхів і розробка нових методів досліджень і випробувань;
 • використання інформаційних технологій при розрахунку і конструюванні нового або вдосконаленого устаткування.

знати:

 • основні поняття теорії гідромеханічних теплових и масообмінних процесів;
 • основні технологічні процеси галузі;
 • конструкції машин і апаратів для виконання процесів переробки сільськогосподарської продукції;
 • принцип роботи обладнання і методи інтенсифікації.
 •  основні проблеми науково-технічного розвитку техніки промисловості;
 • технологічне устаткування галузі (класифікація, пристрій, особливості експлуатації, шляху і перспективи вдосконалення устаткування, машин і апаратів);
 • проблеми раціонального використання сировинних, енергетичних і інших видів ресурсів;
 • проблеми поліпшення якості виробляємої продукції;
 • основи розрахунку технологічного устаткування;
 • методики оцінки причин відмови машин, виникнення дефектів і браку продукції, що випускається;
 • методи розрахунку параметрів  робочих органів апаратів і машин  галузі;
 • методики розрахунку основних процесів які виконуються в апаратах і машинах.

вміти:

 • використовувати на практиці відповідні апарати і машини;
 • застосовувати теоретичні знання до рішення практичних інженерних завдань;
 • розраховувати окремі вузли і агрегати машин і апаратів;
 • знаходити оптимальні і раціональні технічні режими роботи устаткування;
 • вибирати технологічне устаткування по основних параметрах для застосування в  галузі;
 • оцінювати технічний стан машин і апаратів, виконувати основні регулювання і налаштування;
 • проводити теоретичні і експериментальні дослідження в області технологічного устаткування і машин з використанням сучасних методів планування експерименту, засобів обчислювальної техніки;
 • удосконалювати і оптимізувати діюче технологічне устаткування на основі аналізу якості сировини і вимог до кінцевої продукції;
 • створювати технологічне устаткування, що характеризується відсутністю шкідливих речовин, що викидаються в довкілля з поліпшеною системою очищення повітря і води від шкідливих домішок;
 • розробляти заходи по ліквідації виникаючих дефектів працюючих машин і апаратів.
 • використовувати на практиці відповідні апарати і машини;
 • застосовувати теоретичні знання до рішення практичних інженерних завдань;
 • знаходити оптимальні і раціональні технічні режими роботи устаткування;
 • вибирати технологічне устаткування по основних параметрах для застосування в  галузі;
 • оцінювати технічний стан машин і апаратів, виконувати основні регулювання і налаштування;
 • проводити теоретичні і експериментальні дослідження в області технологічного устаткування і машин з використанням сучасних методів планування експерименту, засобів обчислювальної техніки;
 • удосконалювати і оптимізувати діюче технологічне устаткування на основі аналізу якості сировини і вимог до кінцевої продукції;
 • створювати технологічне устаткування, що характеризується відсутністю шкідливих речовин, що викидаються в довкілля з поліпшеною системою очищення повітря і води від шкідливих домішок;
 • розробляти заходи по ліквідації виникаючих дефектів працюючих машин і апаратів.

отримати навички:

 • застосовувати теоретичні положення гідромеханіки тепло-і масообміну до рішення практичних інженерних задач.
 • виконувати інженерні розрахунки пов’язані з вибором апаратів і машин для відповідних технологічних процесів.
 • оцінки виробничих можливостей технологічного устаткування;
 • визначення сучасними способами стану технологічного устаткування, організації і проведення профілактичних робіт(очистки,мийки,сушки);
 • технічного контролю, розробки технічної документації по дотриманню режиму роботи устаткування в умовах діючого виробництва;
 • виконання стандартних випробувань за визначенням фізико-механічних показників сировинних матеріалів (вологість, температура, тиск);
 • проведення розрахунків і конструювання типових вузлів технологічного устаткування, знаходження шляхів модернізації устаткування з метою підвищення якості продукції.

Рекомендована література

Основна

 1. Кавецкий Г.Д. Процессы и аппараты пищевой технологии. / Г.Д.Кавецкий, Б.В. Васильев. – Книги. Москва «Колос», 2000, 551с.[Сердюк М.Э.]
 2. Стабников В.Н. Процессы и аппараты пищевых производств. / В.Н.Стабников, В.Д. Попов, М.В. Лысянский, Ф.А. Редько.– Учебник. Москва. Пищевая промышленность, 1976, 663с. [на кафедре].
 3. Горбатюк В.И. Процессы и аппараты пищевых производств. / Горбатюк В.И. – Учебник для средних специальных заведений. Москва. «Колос», 1999. – 335с. [664.002.5.075. Г 67 – бібліотека кафедри]
 4. Мельников С.В. Механизация и автоматизация животноводческих ферм. / С.В. Мельников– Учебное пособие, Ленинград. «Колос», 1978. – 560с. [631. ЗЖ. 075. М48. библиотеки академии].
 5. Даурский А.Н. Обработка пищевых продуктов резанием. / А.Н. Даурский, Ю.А. Мачихин, Р.И. Хамитов. – Москва. Пищевая промышленность, 1994. – 212с.
 6. Ялпачик Ф.Е. Методические указания для выполнения курсовой работы на тему: «Процесс измельчения продуктов сельскохозяйственного производства» по дисциплине «Процесссы и апараты» ТДАТУ / Ф.Е. Ялпачик, В.С.Бойко, В.Ф.Ялпачик. – Мелитополь, 2004.-58с.
 7. ПоперечнийА.М. Процеси та апарати харчових виробництв. / А.М. Поперечний, О.І.Черевко. – Київ. Центр учбової літератури., 2007. – 304 с.
 8. Шалугін В.С. Процеси та апарати промислових технологій. / В.С. Шалугін, В.М. Шминдін. – Київ. Центр учбової літератури., 2008.-392 с.
 9. Бойко В.С. Методичесие указания для выполнения курсовой работы на тему: «Процесс сушки сельскохозяйственной продукции» по дисциплине «Процесссы и аппараты» ТДАТУ. / В.С. Бойко, Ф.Е. Ялпачик, В.Ф.Ялпачик, Мелитополь, 2004.-76с.
 10. Машины и аппараты пищевых производств. В. 2 кн. Кн.1: Учебник для вузов/ С.Т. Антипов, И.Т. Кретов, А.Н. Остриков [ и др.]; ред.. акад. РАСХН В.А. Панфилова. – М.: Высш. шк., 2001.-703 с.: ил.
 11. Стабников В.Н. Процессы и аппараты пищевых производств. / В.Н. Стабников, В.И. Баринцев– Учебник для средних спец. заведений. Москва. Легкая и пищевая промышленность, 1983, 326с. [на кафедре].

Допоміжна

 1. Харламов С. В. Практикум по расчёту и конструированию машин и аппаратов пищевых производств. / С. В. Харламов – Ленинград: ВО Агропромиздат, 1991. – 256 с.
 2. Зимняков В.М. Практикум по основам расчёта и конструирования машин и аппаратов перерабатывающих производств. / В.М. Зимняков, И.В. Назаров, А.И. Удовкин, С.В. Щербина – Пенза: Пензенская ГСХА, 2003. – 213 с.
 3. Остриков А.Н. Практикум по курсу “Технологическое оборудование”. / А.Н. Остриков, М.Г. Парфенопуло, А.А. Шевцов. – Воронеж: Воронежская государственная технологическая академия, 1999. – 424 с.
 4. Розрахунки обладнання підприємств переробної і харчової промисловості. / В.Г. Мирончук, Л.О. Орлов, А.І. Українець [ и др.]. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 288
 5. Мельников С.В. Механизация и автоматизация животноводческих ферм. / С.В.Мельников. – Ленинград: Колос, 1978. – 560 с.
 6. Обладнання підприємств переробної і харчової промисловості. / І.С. Гулий, М.М. Пушанко, Л.О. Орлов [ и др.]. – Вінниця: Нова книга, 2001. – 576 с.
 7. Хромеенков В.М. Оборудование хлебопекарского производства. / В.М. Хромеенков – М.: Адемия, 2007. – 320 с.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

 1. Освітній портал ТДАТУ http://op.tsatu.edu.ua/login/index.php
 2. Наукова бібліотека ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/
 3. Методичний кабінет кафедри ОПХВ ім.професора Ф.Ю.Ялпачика .
 4. Сайт кафедри ОПХВ ім.професора Ф.Ю.Ялпачика

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОЦЕСИ І АПАРАТИ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ» для здобувачів ступеня вищої освіти „Бакалавр” зі спеціальності 181 – «Харчові технології» за ОПП «Харчові технології»
СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Процеси і апарати харчових виробництв»