Відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту” постійне удосконалення методики викладання дисциплін, передбачених навчальними планами закладу освіти, повинно супроводжуватися педагогічним контролем і насамперед проведенням відкритих занять. Вони є невід’ємним елементом методичної діяльності викладача, а також компонентом атестації науково-педагогічних працівників, що проводиться для активізації їх творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання і виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці.
Відкрите заняття – це одна з форм педагогічного контролю, метою якого є виявлення рівня професійної та педагогічної майстерності викладача з ціллю подальшого удосконалення викладацької діяльності.
 Такий контроль базується на трьох основних принципах:
систематичність. Систематичний контроль створює належний порядок у процесі навчання, стимулює мотивацію і викладачів, і студентів;
спонукання. Контроль спонукає викладача не заспокоюватися на досягнутому, а постійно самовдосконалюватися, професійно зростати;
всебічність. Коло критеріїв оцінки педагогічної діяльності викла­дача, з одного боку, дозволяє розглянути цю діяльність у комплексі, виявити, що заслуговує на увагу, може бути розповсюджено, а з іншого — саме аспекти потребують подальшого коригування або удосконалення.
Відкрите заняття виконує низку функцій, а саме:
  • інформаційну, з одного боку, з’являється інформація щодо рівня професійної компетенції та педагогічної майстерності викладача, з іншого — щодо рівня підготовленості студентів групи;
  • діагностувальну – виявляються провідні методи і прийоми, що застосовуються викладачем, їх відповідність цілям заняття, урахування специфіки аудиторії; встановлюють причини певних похибок у знаннях студентів;
  • мотивувальну — стимулює подальше удосконалення професіоналізму викладача і навчальної діяльності студентів;
  • прогнозувальну – дозволяє розповсюджувати у наступників передовий досвід, окреслювати шляхи зростання педагогічної майстер­ності викладача

 

Графік проведення відкритих занять професорсько-викладацьким складом кафедри “Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика” в весняному семестрі у 2021-2022 навчальному році

Графік проведення відкритих занять професорсько-викладацьким складом кафедри “Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика” в осінньому семестрі у 2021-2022 навчальному році

Графік проведення відкритих занять професорсько-викладацьким складом кафедри “Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика” у весняному семестрі в 2020-2021 навчальному році

Графік проведення відкритих занять кафедри ОПХВ 2020-2021 н.р. 1 сем.