Збірник наукових праць магістрантів та студентів 2021 р.

З 1 по 30 вересня 2020 року у ТДАТУ відбулася I Всеукраїнська науково-практична конференція  «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ»  за підсумками наукових досліджень 2020 року. Асистент кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика  Ковальов О.О. прийняв активну участь уконференції, результатом якої є опублікування 7-ми тез-доповідей у Матеріалах конфренції.
01-18 листопада 2020 року на механіко-технологічному факультеті Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра моторного відбулася VIII Всеукраїнська  науково-технічна конференція магістрантів і студентів за підсумками наукових досліджень 2020 року в якій студенти спеціальності 133 “Галузеве машинобудування” прийняли активну участь. Тези доповідей і повідомлень поданих на науково-технічну конференцію представлені в матеріалах конференції.
24 листопада 2020 року кафедрами «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика» і «Харчових технологій та готельно-ресторанної справи» Таврійського державного агротехнологічного  університету імені Дмитра Моторного була організована та проведена міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв». Програмою конференції була передбачена робота чотирьох секцій, яка була спрямована на вирішення актуальних питань щодо визначення проблем та перспектив розвитку обладнання харчових виробництв, удосконалення процесів і технологій переробки сільськогосподарської сировини в умовах розвитку сучасного суспільства та інноваційних підходів та креативних рішень у формуванні технічного оснащення підприємств готельно-ресторанної індустрії. Оргкомітет конференції отримав 101 доповідь від 194 науковців з 28 закладів вищої освіти (Україна, Угорщина, США). Під час обговорення доповідей конференції схвалено основні положення наукових доповідей учасників конференції,  відзначено їх актуальність, ґрунтовність, наукове та практичне значення, а також високу якість, наукову новизну та глибину досліджень, що проводяться в межах наукових шкіл. За результатами інтернет-конференції сформовано збірник матеріалів конференції, який розрахований на наукових та практичних працівників, викладачів вищої школи, аспірантів, магістрантів та студентів закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку фахівців для харчової та переробної промисловості, торгівлі, ресторанного, готельного та туристичного господарств.
26 лютого 2021 року асистент кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика Ковальов О.О. прийняв участь у  I Міжнародній науково-практичній конференція молодих учених «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі», яка проводилась на базі кафедри технічного сервісу та систем в АПК ТДАТУ. Конференція проводилась  в онлайн-форматі на платформі ZOOM. В роботі конференції взяли участь більше 150 співробітників закладів вищої освіти як України, так і ближнього зарубіжжя. За результатами роботи конференції було сформовано Програму І Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі» та видано Збірник Матеріалів конференції.
8 квітня 2021 року викладачі кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика разом зі здобувачами спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”  прийняли участь  у Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти і  молодих учених “Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді”. Матеріали конференції представлені у Збірнику тез доповідей конференції.
30 квітня 2021 року відбулась  ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференції «Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв». Тематика конференції передбачала широке коло питань, пов’язаних із світовими досягненнями та інноваційними технологіями в ресторанному господарстві, удосконаленням процесів та обладнання харчових виробництв, а також сучасними тенденціями та стратегіями розвитку готельно-ресторанного бізнесу. Викладчі кафедри к.т.н., доц. Паляничка Н.О., к.т.н., доц. Верхоланцева В.О. прийняли участь у конференції, матеріали якої увійшли до збірника матеріалів конференції.
26-30 квітня 2021 року студенти спеціальності 133 Галузеве машинобудування під керівництвом викладачів кафедри Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика к.т.н., доц. Палянички Н.О., к.т.н., доц. Верхоланцевої та асистента Ковальова О.О.  прийняли участь у ІХ Всеукраїнській науково-практичній конференції магістрантів і студентів за підсумками наукових досліджень 2021 року, яка проводилась на базі Таврійського державного агротехнологічного університету. Тези доповідей зібрані у збірник матеріалів конференції.
20-21 травня 2021 року на базі Сумського національного аграрного університету був проведений XXII зльот студентських лідерів аграрної освіти. Студенти спеціальності 133 “Галузеве машинобудування” прийняли участь у зльоті. Тези доповідей студентів увійшли до Матеріалів зльоту.
25-27 травня 2021 року на базі Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного проходила ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Розвиток сучасної науки та  освіти: реалії,  проблеми якості, інновації”. Викладачі кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика к.т.н., доцент Ломейко О.П., к.т.н., доцент Паляничка Н.О. та к.т.н., доцент Верхоланцева В.О. прийняли участь у конференції. Напрямки роботи конференції: інновації та закономірності розвитку природничо-математичних та технічних наук; стан, шляхи і перспективи розвитку вищої освіти в умовах викликів та глобалізаційних змін; професійна підготовка фахівців на засадах студентоцентрованого навчання (student-centered education); використання інноваційних технологій в освітньому процесі як складова системи забезпечення якості вищої освіти; теорія і практика формування гнучких умінь (soft skills) у процесі освітньої діяльності. Результати наукових досліджень увійшли у збірник Матеріали конференції Розвиток сучасної науки та освіти.
28-29 травня 2021 р. на базі Запорізького національного університету відбулась Міжнародна конференція “Європейські цінності в українській освіті” / European Values in Ukrainian Education International Conference. В ході роботи конференції відбулись наступні заходи: пленарне засідання, панельна дискусія “Європейські цінності в Україні: виклики комунікації”, секційні засідання “Європейські цінності в управлінні освітою”, “Європейські цінності у парадигмі міждисциплінарних досліджень”, тренінг “Медіаграмотність у середній і вищій освіті: ціннісний вимір”, панельна дискусія “Європейські цінності в українській освіті: студентська перспектива” тощо. Конференція проходила в очній і в дистанційній формах. В роботі конференції взяла участь доцент кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика Тарасенко В.Г. Всі заходи справили позитивні враження. Конференція була справжнім науковим святом, як і всі заходи, які проводить Запорізький національний університет.
з 8 по 11 червня 2021 року в м. Київ, в рамках договору про науково-навчальну співпрацю між ТДАТУ та НВП «РОСТА» від 1.09.2019 р., для забезпечення експозиції НВП «РОСТА» в рамках ХХХІІІ Міжнародної Агропромислової виставки „АГРО-2021” к.т.н., доцент кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика Петриченко Сергій Володимирович прийняв участь у тематичній експозиції «Провайдинг продукції регіонального машинобудування»
8-11 червня 2021 року професор кафедри ОПХВ Тітова О.А. взяла участь у 4 міжнародній конференції “Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange” (м. Львів)