Тарасенко Віра Григорівна

Посада: Доцент кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика»

Базова вища освіта: Закінчила з відзнакою Таврійську державну агротехнічну академію у 2005 році за спеціальністю «Механізація сільського господарства» та здобула кваліфікацію магістра
Диплом АР №28183727 від 07.07.2005 р.

Вчене звання: Доцент кафедри Обладнання переробних і харчових виробництв
Диплом АД №001517 від 18.12.2018 року

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
У 2015 році захистила дисертацію кандидата технічних наук у спеціалізованій вченій раді Вінницького національного аграрного університету. Спеціальність 05.18.12 - процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв
Диплом ДК №028405 від 28.04.2015 р.

Email: vera.tarasenko@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • раціональні режими зберігання сільськогосподарської продукції
  • процеси зберігання та холодильної обробки харчової сировини

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2005 р. на посаді асистента, а з 2016 р. - на посаді старшого викладача кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика»
Види і результати професійної діяльності к.т.н., доцента Тарасенко Віри Григорівни

Основні наукові праці

ПУБЛІКАЦІЇ

Lomeiko O., Yefimenko L., Tarasenko V. Vacuum Cooling Technology for Pre-Cooling of Cherry Fruits/ Modern Development Paths of Agricultural Production / Springer Nature: Switzerland AG, 2019. Р. 281-288.

Гейман Ю.Є., Тарасенко В.Г. Конструкція лінійної мийної машини // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв,готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді : Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених, 8 квітня 2020 р.: [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків: ХДУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 190.

Хмура Ю.Ю., Тарасенко В.Г. Автоматична закатна машина для виробництва консервів // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв,готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді : Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених, 8 квітня 2020 р.: [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків: ХДУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 219.

Бойко В. С., Тарасенко В. Г. Теоретичне обґрунтування конструкцій апаратів, що працюють на принципі рухомого потоку рідини або газу// Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ , гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2020. - Вип. 20, т. 2. с. 98-107.

Ялпачик В. Ф., Тарасенко В. Г., Михайленко О. Ю., Петриченко С. В. Методика і результати дослідження адгезійних властивостей кабачків і гарбуза// Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ , гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2020. - Вип. 20, т. 2. с. 108-114.

Тарасенко В.Г., Червоний В.М. Основи методології дослідження процесу отримання дефростованої плодоовочевої продукції // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність : Міжнародна науково-практична конференція, 14 травня 2020 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2020. – Ч. 1. –С. 237-238.

Бойко В.С., Тарасенко В.Г. Експериментальні дослідження в навчальних лабораторіях – один з напрямків творчого розвитку майбутнього фахівця // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24 / Збірник науково-методичних праць / ТДАТУ: ред. кол. В.М. Кюрчев, О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. - Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С . 487 -493

Тарасенко В.Г. Роль м'яких навичок при працевлаштуванні майбутнього фахівця // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24 / Збірник науково-методичних праць / ТДАТУ: ред. кол. В.М. Кюрчев, О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. - Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С . 494-498

Богатирьов І.О., Тарасенко В.Г. Зберігання плодів кабачків у замороженому стані // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Досягнення та перспективи галузі виробництва, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції». м. Кропивницький, 9-11 квітня 2020 р. Кропивницький, 2020. С. 66 – 69.

Безуглий Є.В., Тарасенко В.Г. Придатність рослинної сировини до низькотемпературного заморожування. Збірник наукових праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с..147-148.

Дишловенко О.А., Тарасенко В.Г. Використання холодильного обладнання для зберігання сільськогосподарської продукції. Збірник наукових праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с. 153-154.

В.С. Бойко, В.Г. Тарасенко. Основи розрахунку параметрів неньютонівських рідин у процесах виробництва харчових продуктів. Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності : третя міжнародна науково-практична конференція, 4–6 вересня 2019 р. / під заг. ред. Г. В. Дейниченка. – Харків : ХДУХТ, 2019. – 23-25 с.

Стручаєв М. І., Тарасенко В. Г., Бондар Д. В. Плівковий охолоджувач // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ імені Дмитра Моторного. Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. Вип. 19, т. 2. С. 48–54.

Бойко В. С., Загорко Н. П., Тарасенко В. Г. Експериментальне дослідження течії в’язко-пластичної рідини по каналу формувача при об’ємному друці // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ імені Дмитра Моторного. Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. Вип. 19, т. 2. С. 110–116.

Тарасенко В. Г. Вдосконалення обладнання для заморожування харчових продуктів // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ імені Дмитра Моторного. Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. Вип. 19, т. 2. С. 130–136.

O. Lomeyko, L. Yefimenko, V. Tarasenko, O. Dereza Vacuum cooling technolo-gy for pre-cooling of cher-ry fruits // International Research and Practice Conference «Modern development pathes of agricultural production: trends and innovations». 23-24 October 2018.

Тарасенко В.Г. Исследование процесса замораживания тыквенных овощей // Тезисы 4-й Международной научно-практической конференция "Переработка и управление качеством сельскохозяйственной продукции" Белорусский государственный аграрный технический університет (21-22 марта 2019 г.) редкол. В. Я. Груданов [и др.]. – Минск: БГАТУ, 2019. С. 123-125.

Тарасенко В.Г. Імпульсний спосіб заморожування харчових продуктів // SCIENCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, матеріали Міжнародного конгресу / За заг. ред. проф. О.В. Кендюхова: К., 2019. С. 353-356.

Бовкун О.М., Тарасенко В.Г. Перспективний спосіб виробництва аерованих заморожених продуктів // Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів, 15-16 листопада 2018 р. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – С. 291-293.

Старовойт М.А., Савченко М.В., Тарасенко В.Г. Експериментальна установка для об’ємного друку (3D) харчових продуктів // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених: «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді » 3 квітня 2019 р. – Харків : ХДУХТ, 2019. – С.301.

Войніков М.Є., Зотов Д.А., Тарасенко В.Г. Визначення коефіцієнта теплопровідності харчових продуктів за мінусових температур // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених: «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді » 3 квітня 2019 р. – Харків : ХДУХТ, 2019. – С.272.

Зайцев Р.Р., Чердаклієв А.А., Тарасенко В.Г. Конструкція пристрою для імпульсного заморожування харчових продуктів // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 29–30.

Отставнова А.В., Тарасенко В.Г. Технологічне обладнання для виробництва сиру // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 130–131.

Хоркавців П.І., Тарасенко В.Г. Обгрунтування конструкції центрифуги для розділення гідросумішей // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 142–143.

Соколенко М.М., Бондар Д.В., Тарасенко В.Г. Поточний охолоджувальний пристрій для напоїв // Збірник наукових праць магістрантів та студентів.Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 160–161.

Загорко Н.П. Виробництво аерованих заморожених продуктів / Загорко Н.П., Стручаєв М.І., Тарасенко В.Г// Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти – Вип. 6. –Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, – 2018. – С. 124-133.

Тарасенко В.Г. Перспективний спосіб заморожування харчових продуктів / Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю з дня народження ректора університету «Розвиток харчових виробництв,ресторанного та готельного господарств і торгівлі:проблеми, перспективи, ефективність» 19 листопада 2018 р. – Харків, ХДУХТ. – 2018. – С. 365-366.

Tokar A. Combination of vegetable-fruit formulation composition for obtaining high quality products / A. Tokar, L. Matenchuk, Z. Kharchenko, I. Haidai, N. Zahorko, V. Tarasenko, V. Verkholantseva, N. Palianychka, I. Povorozniuk, L. Kravchenko // East Europe Journal – Kharkiv: PC «TECHNOLOGY CENTER», 2018, №4/11 (94). – P. 55-60. SCOPUS

Tokar A. Development of reciptures of canned smothies made from zucchini and fruits // A. Tokar, L. Matenchuk, Z. Kharchenko, I. Haidai, N. Zahorko, V. Tarasenko, V. Verkholantseva, N. Palianychka, I. Povorozniuk, L. Kravchenko // EUREKA: Life Sciences, – 2018, Vol. 4, – P. 56–62.

Бойко В.С. Визначення параметрів течії в’язко-пластичної рідини при об’ємному формуванні харчових продуктів / В.С. Бойко, В.Г. Тарасенко // // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету . – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – Вип. 18, Т.1. - С. 318 – 325.

Стручаєв М.І. Формування заморожених соків / М.І. Стручаєв, Н. П. Загорко, В. Г. Тарасенко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ. - Мелітополь, 2018. - Вип. 18, т. 1 : Технічні науки. - С. 246-252.

Ялпачик В.Ф. Використання холодильної обробки при виробництві плодових соків / В.Ф. Ялпачик, С.Ф. Буденко, В.Г. Тарасенко // Праці ТДАТУ. – Мелітополь, 2017. Вип. 17. –Т.1. – С. 213 – 219.

Ялпачик В.Ф. Експериментальне визначення коефіцієнта теплопровідності при заморожуванні / В. Ф. Ялпачик, М. І. Стручаєв, В. Г. Тарасенко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання ТДАТУ. - Мелітополь, 2017. - Вип. 17, Том. 1 : Технічні науки. - С. 113-118.

Стручаєв М.І. Енергоефективне сушіння насіння гарбуза / М.І. Стручаєв, В.Ф. Ялпачик, В.Г. Тарасенко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2016. Вип. 16. –Т.1. – С. 37 – 44

Тарасенко В. Г. Технологічно-конструктивне обгрунтування процесу підморожування кабачків і гарбузів при підготовці до довготривалого зберігання : автореф. дис. ... канд. техн. наук, спец. 05.18.12 / В. Г. Тарасенко, наук. кер. С. В. Кюрчев, М-во аграрної політики та продовольства України, Вінницький нац. аграр. ун-т. - Вінниця, 2015. - 20 с.

Тарасенко В. Г. Технологічно-конструктивне обґрунтування процесу підморожування кабачків і гарбузів при підготовці до довготривалого зберігання.- Дисертація канд. техн. наук: 05.18.12, Вінниц. нац. аграр. ун-т. - Вінниця, 2015.- 200 с.

Тарасенко В. Г. Технологічно-конструктивне обгрунтування процесу підморожування кабачків і гарбузів при підготовці до довготривалого зберігання : автореф. дис. ... канд. техн. наук, спец. 05.18.12 / В. Г. Тарасенко, наук. кер. С. В. Кюрчев, М-во аграрної політики та продовольства України, Вінницький нац. аграр. ун-т. - Вінниця, 2015. - 20 с.

Ялпачик В.Ф. Моделювання процесу заморожування гарбузових овочів [Текст] / В.Ф. Ялпачик, С.В. Кюрчев, В.Г. Тарасенко // Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, вип. 43, ч. II. – Кіровоград: КНТУ, 2013. – С.297-303.19.

Тарасенко В.Г. Зміни біохімічного складу та мікробіологічних показників кабачків за умов низькотемпературного зберігання [Текст] / В.Г. Тарасенко // Обладнання та технології харчових виробництв тематичний збірник наукових праць. – Донецьк: ДонНУЕТ ім. Михайла Туган – Барановського. Вип. 26 – 2011.- С. 255-259

Тарасенко В.Г. Змінення властивостей плодів кабачків у процесі заморожування і тривалого зберігання [Текст] / В.Г. Тарасенко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Вип. 10 Т.3 Мелітополь: ТДАТУ, 2010. с. 106-112.

Тарасенко В.Г. Розрахунок економічної ефективності (бізнес-план) по плануванню і організації виробництва замороженої плодоовочевої продукції [Текст] / В.Г. Тарасенко, В.Ф. Ялпачик // Холодильна техніка і технологія. – 2009. – №2 (118). – С. 48-50.

Ялпачик В.Ф. Обоснование толщины подмороженного слоя кусочков кабачков и тыквы в процессе подготовки к длительному хранению в замороженном виде [Текст] / В.Ф. Ялпачик, Н.И. Стручаев, В.Г. Тарасенко // MOTROL Motoryzacja i energetyka rolnictwa, TOM 10A, Lublin 2008.– S. 187-190.

Ялпачик В.Ф. Вибір температури заморожування рослинної сировини по вимороженій воді / В.Ф. Ялпачик, В.Г. Тарасенко // Холодильна техніка і технологія. – Одеса, 2008. – №5 (115). – С.36 – 40.

Кравець О.В. Оптимізація перевезень сільськогосподарської продукції [Текст] / О.В. Кравець, В.Ф. Ялпачик, В.Г. Тарасенко // Холодильна техніка і технологія. – 2008. – №2 (112). – С. 77-79.

Ялпачик В.Ф. Підготовка гарбуза до заморожування / В.Ф. Ялпачик, В.Г. Тарасенко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ. – 2008. – Вип. 8, том 1.– С. 166-169.

Тарасенко В.Г. Вплив заморожування і низькотемпературного зберігання на епіфітну мікрофлору кабачків / В.Г. Тарасенко // Зб. наук. праць Луганського нац. аграр. ун-ту. Серія: Технічні науки. - Луганськ: Видавництво ЛНАУ. – 2008. – №87. – С. 257-259.

ПАТЕНТИ

Пат. на корисну модель 137137. Україна, МПК F25D 17/06 (2006.01). Каскадний морозильний пристрій / М.І. Стручаєв, В.О. Олексієнко, Н.О. Паляничка, В.О. Верхоланцева, В.Г. Тарасенко, ТДАТУ. – № u201902076, заяв. 01.03.2019, опубл. 10.10.2019, Бюл.19/2019.

Пат. 139071, Україна, МПК F16D 3/00F16D 3/16. Запобіжна пружна муфта. / Петриченко С.В., Тарасенко В.Г., Гвоздєв О.В. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u201903945, заявл. 15.04.2019, опубл. 26.12.2019, Бюл. № 24.

Патент на корисну модель № 134351 Україна МПК (2006) A01J 9/04 , B67D 3/00 (2006.01) ПОТОЧНИЙ ОХОЛОДЖУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ / Стручаєв М. І., Кюрчев С.В., Тарасенко В.Г., Бондар Д.В., Заявл. 17.12.2018, Опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9.

Патент на корисну модель № 133489 Україна МПК (2006) F25B 9/00, F25D 3/11 (2006.01) Пристрій для імпульсного заморожування харчових продуктів / Тарасенко В.Г., Петров В.О., Стручаєв М.І., Чердаклієв А.А.: Заявл. 31.10.2018, Опубл. 10.04.2019, Бюл. №7.

Патент на корисну модель № 131081 Україна МПК (2006) F25B 1/00 Термодинамічний охолоджуючий пристрій / Стручаєв М.І., Тарасенко В.Г., Паляничка Н.О., Постол Ю.О., Білий О.Г.: Заявл. 01.06.2018, Опубл. 10.01.2019, Бюл. №1.

Патент на корисну модель № 129353 Україна МПК F26B 3/02 (2006.01) Пристрій для визначення кріоскопічної температури харчових продуктів / Стручаєв М.І., Тарасенко В.Г., Верхоланцева В.О., Постол Ю.О., Шац В.М.: Заявл. 08.05.2018, Опубл. 25.10.2018, Бюл. № 20.

Патент на корисну модель № 128643 Україна МПК F03D 1/02 (2006.01) Вітрогідропривідний пристрій / Стручаєв М.І., Тарасенко В.Г., Постол Ю.О., Підгородецький І.О., Паляничка Н.О.: Заявл. 27.04.2018, Опубл. 25.09.2018, Бюл. №18.

Патент на корисну модель № 126805 Україна МПК (2006) F25D 13/00 Пристрій для зберігання продуктів / Стручаєв М.І., Кочкін С.П., Паляничка Н.О., Тарасенко В.Г., Буденко С.Ф.: Заявл. 02.01.2018, Опубл. 10.07.2018, Бюл. № 13.

Патент на корисну модель № 126762 Україна МПК F25D 3/10 (2006.01) Пристрій для заморожування харчових продуктів / Стручаєв М.І., Марченко О.С., Паляничка Н.О., Постол Ю.О., Тарасенко В.Г.: Заявл. 05.12.2017, Опубл. 10.07.2018, Бюл. №13.

Пат. на корисну модель 131368. Україна, МПК (2006): G01N 15/00, G01N 15/12 (2006.01). Пристрій визначення росту розміру крапель / М.І. Стручаєв, Н.П. Загорко, А.Г. Заболоцьких, В.Г. Тарасенко, Н.О. Паляничка, ТДАТУ. – № u201807987, заяв. 18.07.2018, опубл. 10.01.2019, Бюл.№1/2019.

Пат. на корисну модель 131544. Україна, МПК: C02F 103/08 (2006.01), C02F 1/14 (2006.01). Термоелектричний опріснювач / М.І. Стручаєв, Н.П. Загорко, А.Г. Заболоцьких, К.О. Самойчук, В.Г. Тарасенко, Н.О. Паляничка, ТДАТУ. – № u201806104, заяв. 01.06.2018, опубл. 25.01.2019, Бюл.№2/2019.

Пат. на корисну модель 131546. Україна, МПК: F25D 13/06 (2006.01). Флюїдизаційний пристрій / М.І. Стручаєв, Н.П. Загорко, В.О. Верхоланцева, Н.О. Паляничка, В.Г. Тарасенко, В.А. Малахов, ТДАТУ. – № u201806110, заяв. 01.06.2018, опубл. 25.01.2019, Бюл.№2/2019.

Пат. на корисну модель 134296. Україна, МПК: B67D 7/80 (2010.01), F25D 3/02 (2006.01). Пристрій швидкісного охолодження напоїв / М.І. Стручаєв, Н.П. Загорко, О.М. Бовкун, Н.О. Паляничка, В.Г. Тарасенко, ТДАТУ. – № u201812299, заяв. 11.12.2018, опубл. 10.05.2019, Бюл.№9/2019.

Пат. на корисну модель 131074. Україна, МПК: G01N 25/18 (2006.01)Пристрій для визначення коефіцієнта теплопровідності харчових продуктів / Стручаєв М.І., Загорко Н. П., Постол Ю.О., Тарасенко В. Г., Букрєєв Є.В. ТДАТУ. – № u201806080, заяв. 01.06.2018, опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1/2019.

Пат. на корисну модель 131543. Україна, МПК: G01N 33/02 (2006.01), G01N 25/18 (2006.01) Пристрій для визначення коефіцієнта теплопровідності харчових продуктів при мінусових температурах / Стручаєв М.І. Загорко Н.П., Тарасенко В. Г., Постол Ю. О., Гарнага В. В. ТДАТУ. – № u201806102, заяв. 01.06.2018, опубл. 25.01.2019, Бюл. № 2/2019.

Пат. на корисну модель 134293. Україна, МПК (2006): B65B 1/00, B65B 1/04 (2006.01), B65D 77/00. Спосіб пакування сипучих харчових продуктів / Петриченко С.В., Загорко Н.П., Тарасенко В.Г. ТДАТУ. – № u201812294, заяв. 11.12.2018, опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9/2019.

Пат. на корисну модель №126181 Україна, A23L 2/12(2006.01). Спосіб отримання яблучного соку / М.І. Стручаєв, Н.П. Загорко, Тарасенко В.Г. Верхоланцева В.О., Угольніков В.В., Світличний О.О., власник Таврійський державний агротехнологічний університет, замовл. 27.12.17, опубл. 11.06.18 Бюл. № 11/2018.

Пат. на корисну модель №126223 Україна, A23L 2/12(2006.01). Спосіб отримання замороженого фасованого соку «Мелітопольський морквяно-гарбузовий з грушею та цукатами» / М.І. Стручаєв, Н.П. Загорко, Тарасенко В.Г. Верхоланцева В.О., Угольніков В.В., Світличний О.О., власник Таврійський державний агротехнологічний університет, замовл. 02.01.2018, опубл. 11.06.18 Бюл. № 11/2018.

Пат. на корисну модель №129064 Україна, A23G 9/22(2006.01). Пристрій формування заморожених соків / М.І. Стручаєв, Н.П. Загорко, Марченко О.С., Тарасенко В.Г., власник Таврійський державний агротехнологічний університет, замовл. 12.02.2018, опубл. 25.10.18 Бюл. № 20/2018.

Пат. на корисну модель №129217 Україна, A01F 25/08(2006.01). Геліоабсорбційний пристрій для охолодження й сушіння сільськогосподарських продуктів / М.І. Стручаєв, Н.П. Загорко, Кюрчев С.В., Верхоланцева В.О., Кюрчева Л.М., Тарасенко В.Г., власник Таврійський державний агротехнологічний університет, замовл.17.04.2018, опубл. 25.10.18 Бюл. № 20/2018.

Пат. на корисну модель №130166 Україна, A01J 9/04(2006.01). Пристрій термічної обробки при виготовленні ряжанки / М.І. Стручаєв, Н.П. Загорко,Тарасенко В.Г., Паляничка Н.О., Сімонцев В.О., Рябинський О.О., власник Таврійський державний агротехнологічний університет, замовл. 01.06.2018, опубл. 26.11.18 Бюл. № 22/2018.

Пат. на корисну модель № 129465 Україна, A47J 31/50 (2006.01). Охолоджувач напоїв / М.І. Стручаєв, Н.П. Загорко,Тарасенко В.Г., Паляничка Н.О., Верхоланцева В.О., Третяк К.О., власник Таврійський державний агротехнологічний університет, замовл. 01.06.2018, опубл. 25.10.2018 Бюл. № 20/2018.

Пат. на корисну модель 129212. Україна, C02F 1/14 (2006.01). Абсорбційний опріснювач / М.І. Стручаєв, Н.П. Загорко, А.Г. Заблоцьких, В.Г. Тарасенко, Н.О. Паляничка, ТДАТУ. – № u201804199, заяв. 17.04.2018, опубл. 25.10.2018, Бюл.№20/2018.

Пат. на корисну модель 129278. Україна, F25D 3/12 (2006.01), A23G 9/46 (2006.01), A23G 9/26 (2006.01). Пристрій виробництва аерованих заморожених продуктів / М.І. Стручаєв, Н.П. Загорко, О.М. Бовкун, Н.О. Паляничка, В.Г. Тарасенко, ТДАТУ. – № u201804708, заяв. 27.04.2018, опубл. 25.10.2018, Бюл.№20/2018.

Патент на корисну модель №26205 Україна, МПК А23В7/04 Спосіб підготовки кабачків до зберігання / В.Г Тарасенко, В.Ф.Ялпачик: Заявл. 23.04.2007, Опубл. 10.09.2007 Бюл. №14 – 2с.

Патент на корисну модель №27716 Україна, МПК А23В7/00 Спосіб виготовлення консервованої овочевої ікри / В.Г. Тарасенко, Н.П. Загорко, В.Ф. Ялпачик: Заявл. 09.07.2007, Опубл. 12.11.2007 Бюл. №18 – 2с.

Патент на корисну модель №44109 Україна, МПК А23В7/00 Спосіб консервування кабачків / В.Г. Тарасенко, Н.П. Загорко, В.Ф. Ялпачик: Заявл. 29.12.2008, Опубл. 25.09.2009 Бюл. №18 – 2с.

Патент на корисну модель № 100658 Україна, МПК F25D 3/11 Пристрій для попереднього підморожування харчових продуктів / В.Г. Тарасенко, В.О. Петров, С.В. Кюрчев: Заявл. 03.11.2014, Опубл. 10.08.2015, Бюл. № 15 - 2с.

Патент на корисну модель № 107799 Україна, F26B 3/00, F26B 17/00, F26B 25/00 Пристрій для сушіння насіння / М.І. Стручаєв, В.О. Петров, В.Г. Тарасенко: Заявл. 04.12.2015, Опубл. 24.06.2016, Бюл. №12/2016.

Патент на корисну модель № 107871 Україна, F26B 3/00 Пристрій для сушіння насіння для первинного нассінництва / В.О. Петров, М.І. Стручаєв, В.Г. Тарасенко: Заявл. 21.12.2015, Опубл. 24.06.2016, Бюл. №12/2016.

Патент на корисну модель № 122065 Україна, G01N 33/02 Вимірювальний осередок для пристрою визначення коефіцієнта теплопровідності сільгосппродукції / М.І. Стручаєв, В.О. Верхоланцева, В.Г. Тарасенко, Ю.О. Постол: Заявл. 27.06.2017, Опубл. 26.12.2017, Бюл. № 24/2017.

Підручники, навчальні посібники, монографії

ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, МОНОГРАФІЇ

Процеси і апарати харчових виробництв. Теплообмінні процеси: Підручник / В. С. Бойко, К. О. Самойчук, В. Г. Тарасенко, О. П. Ломейко. – Мелітополь: видавничо–поліграфічний центр «Lux» 2020. 330 с.

Основи розрахунку та конструювання обладнання переробних і харчових виробництв: підручник / ТДАТУ: за ред. Самойчука К.О. – К : ПрофКнига, 2020. – 428с.

Бойко В.С., Самойчук К.О., Тарасенко В.Г., Загорко Н.П., Циб В.Г. Процеси і апарати харчових виробництв. Гідромеханічні процеси. Підручник.– – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2019.

Бойко В.С., Самойчук К.О., Тарасенко В.Г., Загорко Н.П., Мікульонок І.О., Циб В.Г.Процеси і апарати харчових виробництв. Механічні процеси і технології надвисокого тиску. Підручник. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2019.

К.О. Самойчук, О.Г. Скляр, С.В. Кюрчев, С.Ф. Буденко, В.О. Верхоланцева, Н.О. Паляничка, В.Г. Тарасенко, В.Г. Циб, Н.П. Загорко, Л.М. Кюрчева, Н.А. Гапріндашвілі. Обладнання складів для зберігання плодоовочевої та м’ясомолочної продукції. Навчальний посібник. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. 185 с.

Лабораторний практикум з холодильного устаткування для підготовки фахівців зі спеціальності обладнання переробних і харчових виробництв: Навчальний посібник / В.Ф.Ялпачик, М.І. Стручаєв, В.Г. Тарасенко, В.Г. Циб, – Мелітополь.: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 203 с.

Оптимізація технології заморожування плодоовочевої продукції: Монографія / В.Ф. Ялпачик, Н.П. Загорко, С.В. Кюрчев, В.Г. Тарасенко, Л.М. Кюрчева, С.Ф. Буденко, О.В. Григоренко, М.І. Стручаєв, В.О. Верхоланцева. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 214 с.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Член громадської організації «Інтеркультурне гастрономічне коло».