ОСНОВИ ХОЛОДИЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (ГМ, 4 к.+2с)

Спеціальність:
133 Галузеве машинобудування
СВО:
Бакалавр
Курс:
4
Провідний викладач:
Тарасенко Віра Григорівна
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
– основні технологічні, наукові та техніко-економічні терміни і поняття;
– вплив холодильної обробки на сировину та харчові продукти;
– наукові основи сучасних технологічних процесів холодильної обробки і способи їх практичної реалізації;
– основні принципи технології, умови проведення технологічних операцій;
– шляхи вдосконалення існуючих технологій, підвищення якості продукції та зниження її собівартості, перспективи розвитку галузі, екологічний стан діючих виробництв;
вміти:
– визначати оптимальні умови проведення технологічних процесів (охолодження, заморожування, зберігання та ін.) з урахуванням особливостей продуктів і властивих їм змін;
– розробляти науково обґрунтовані методи зниження втрат маси продуктів при холодильній обробці та зберіганні;
– вдосконалювати і створювати нові технології холодильної обробки та зберігання спільно з іншими методами консервування, які дозволяють мінімізувати зміни властивостей і втрати маси продуктів.
– працювати зі спеціальною літературою.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 Основна
 1. Масліков, М. М. Холодильна технологія харчових продуктів : Навч. посіб. / М. М. Масліков. – К.: НУХТ, 2007. – 335 с.
 2. Балан Е. Ф. Биоэнергетические основы холодильной технологии хранения фруктови овощей / Е.Ф. Балан, И. Г. Чумак, В. Г. Картофяну, Э.Ж. Иукуридзе . – Одесса – Кишинэу, 2004. – 244 с.
 3. Головкин Н.А. Холодильная технология пищевых продуктов /Н. А. Головкин.– М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1984.– 240 с.
 4. Осокіна Н.М. Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва: підручник / Н. М. Осокіна, Г. С. Гайдай. – Умань, 2005. – 614 с.
 5. Холодильная техника и технология: учебник / Под ред. А. В. Руцкого. – М.: ИНФРА, 2000. – 286с. 6. Большаков С.А. Холодильная техника и технология продуктов питания/ С.А. Большаков. – М.: Изд. центр «Академия», 2003. – 304 с.
 6. Цуранов О.А. Холодильная техника и технология // О.А. Цуранов, А. Г. Крысин . – Спб.: Лидер, 2004. – 448 с.
 7. Бараненко А.Н. Холодильная технология пищевых продуктов. Ч. 1. Теплофизические основы / А. Н. Бараненко, В. Е. Куцакова, Е. И. Борзенко, С. В. Флоров. – ученик для ВУЗов в 3 кн. – СПб.: ГИОРД. – 2007. – 224 с.
 8. Куцакова В.Е. Холодильная технология пищевых продуктов. Ч. 2. Технологические основы / В. Е. Куцакова, В. И. Филиппов, М. И. Кременевская. – ученик  для ВУЗов в 3 кн. – СПб.: ГИОРД. – 2008. – 576 с.
 9. Куцакова В.Е. Холодильная технология пищевых продуктов. Ч. 3. Биохимические и фізико – химические основы / В. Е. Куцакова, А. Н. Бараненеко, Т.Е. Бурова, М. И. Кременевская. – ученик для ВУЗов в 3 кн. – СПб.: ГИОРД. – 2011. – 376 с.
 10. Физико-технические основы холодильной обработки пищевых продуктов: Учебное пособие / Г.Д. Аверин, Н.К. Журав-ская, Э.И. Каухчешвили и др. Под ред. Э.И. Каухчешвили. – М.: Агропромиздат, 1985. – 225 с.
Допоміжна
 1. Бараненко А.В., Куцакова В.Е., Борзенко Е.И., Фролов С.В. Примеры и задачи по холодильной технологии пищевых продуктов.– В 3-х чч.– М.: КолосС.– 2003.
 2. Бараненко А.В. Калюнов В.С. Румянцев Ю.Д. Практикум похолодильным установкам.– С.Пб.: Профессия, 2001.– 272 с.
 3. Мещеряков Ф.Е. Основы холодильной техники и холодильной технологии. – М.: Пищевая промышленность, 1975. – 560 с.
 4. Технология переработки рыбы и морепродуктов: Учебное пособие / С.И. Касьянов, Е.Е. Иванова, А.Б. Одинцов и др. – Рос-тов-на-Дону: Изд. центр «Март», 2001. – 416 с.
 5. Чижов Г.Б. Теплофизические процессы в холодильной технологии пищевых продуктов. – 2-е издание. – М.: Пищевая промышленность, 1979. – 304 с.
 6. Шавра В.М. Основы холодильной техники и технологии пищевых отраслей пищевой промышленности. – М.: ДеЛи принт, 2002. – 126 с. 
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
 1. Освітній портал ТДАТУ http:// http://op.tsatu.edu.ua
 2. Наукова бібліотека ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/
 3. Методичний кабінет кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю Ялпачика.
 4. Сайт кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю Ялпачика http://www.tsatu.edu.ua/ophv/ .

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Основи холодильних технологій» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за ОПП «Галузеве машинобудування» (на основі повної загальної середньої освіти)

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Основи холодильних технологій»

ТЕПЛОВИЙ РОЗРАХУНОК ПРОЦЕСУ ОХОЛОДЖЕННЯ

ВИВЧЕННЯ ТЕОРІЇ КРИСТАЛОУТВОРЕННЯ

ВИВЧЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИМІРЮВАНЬ

ОТЕПЛЕННЯ ТА РОЗМОРОЖУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗАМОРОЖУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

ТЕПЛОВИЙ РОЗРАХУНОК ПРОЦЕСУ ЗАМОРОЖУВАННЯ

Лекція 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КУРСУ

Лекція 2-3. ВПЛИВ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР НА БІОЛОГІЧНІ ОБЄКТИ

Лекція 4. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОХОЛОДЖЕННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Лекція 5. Теоретичні основи заморожування та підморожування харчових продуктів

Лекція 6. ТЕХНОЛОГІЯ ЗАМОРОЖУВАННЯ ПРОДУКТІВ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

Лекція 7. ОХОЛОДЖЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ В ОХОЛОДЖЕНОМУ СТАНІ М΄ЯСА І М΄ЯСОПРОДУКТІВ

Лекція 8-9.ТЕХНОЛОГІЯ ЗАМОРОЖУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ М΄ЯСА І М΄ЯСОПРОДУКТІВ

Лекція 10. ВИКРИСТАННЯ ХОЛОДУ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ

Лекція 11.ТЕХНОЛОГІЯ ХОЛОДИЛЬНОЇ ОБРОБКИ ТА ЗБЕРІГАННЯ РИБИ ТА РИБОПРОДУКТІВ