МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОЦЕСІВ І АПАРАТІВ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ (аспірантура)

Спеціальність:
133 Галузеве машинобудування
СВО:
доктор філософії
Курс:
Провідний викладач:
Самойчук Кирило Олегович

Мета дисципліни полягає у визначенні методів, способів і принципів використання інструментальних методів аналізу складу, структури і властивостей матеріалів, явищ і процесів в них на різних стадіях здобуття, обробки, переробки і експлуатації обладнання харчових виробництв.

Завданнями дисципліни є:

– здобуття і закріплення теоретичних і практичних знань в області фізичних і физико-хімічних явищ і процесів, які лежать в основі найбільш важливих методів дослідження складу, структури і властивостей матеріалів і сировини харчових виробництв;

– розуміння принципів пристрою і роботи типових приладів і апаратури, використовуваних в методика досліджень харчових виробництв, способів приготування і підготовки зразків, обробки і аналізу реєстрованих характеристик і джерел можливих помилок, визначення точності експериментів і їх обмежень;

– придбання знань і навиків за оцінкою можливостей методів і їх практичному використанню в дослідженні матеріалів харчових виробництв, процесів і явищ в них.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • фізичні явища, лежачі в основі методів дослідження і контролю складу, структури і властивостей матеріалів, покриттів і процесів в них, класифікацію методів за цими явищами;
 • принцип роботи і конструкцію типових пристроїв і приладів, використовуваних в даних методах досліджень і випробувань;
 • практичні можливості методів і використовуваної апаратури в дослідженні і контролі складу, структури і властивостей матеріалів і покриттів, явищ і процесів в них на різних стадіях здобуття, обробки, переробки і експлуатації.
 • види експерименту, стадії розробки плану-програми експерименту, методи обробки та аналізу опитних даних, випадки результатів експерименту,
 • стадії регресійного аналізу, порядок перевірки опитних даних на адекватність, види та етапи повнофакторного експерименту,
 • інтерпретацію результатів повного факторного експерименту,
 • види публікацій, структура наукової публікації та доповіді, структура написання наукової статті.

 вміти:

 • проводити необхідні експерименти;
 • отримувати результати, їх обробляти і аналізувати в рамках методу;
 • використовувати отримані результати в практичних цілях для розробки нових матеріалів, явищ і процесів в них, оцінки і прогнозування їх технологічних і експлуатаційних властивостей;
 • представляти функціональні залежності в табличному, аналітичному і графічному вигляді;
 • апроксимувати функції методом найменших та середніх квадратів;
 • працювати з періодичними виданнями, джерелами патентами та каталогами;
 • перевіряти на наявність грубих похибок;
 • аналізувати й оформлювати результати наукових досліджень.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 Основна

 1. Шейко В.М. Організація та методика науково – дослідницької діяльності/ В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. К.: Знання-Прес, 2003. – 295 с.
 2. Добров Г.М. Наука о науке / Г.М. Добров – К.: Наукова думка, 1998.- 304 с
 3. Бабицкий Л.Ф. Основы научных исследований/ Л.Ф.Бабицкий, В.М.Булгаков, Д.Г. Войтюк, В.И. Рябец.- К.: НАУ, 1999. – 228 с.
 4. Гмошинский В.Г. Инженерное прогнозирование / В.Г. Гмошинский М.: Энергоиздат, 1982 – 208с.
 5. Мушик Э. Методы принятия технических решений / Э. Мушик, П.Мюллер Пер. с нем. – М.: Мир, 1990-208с.
 6. Полишко С.П. Управление качеством продукции/ С.П. Полишко, А.Л. Козлов – К.: Техніка, 1978. – 144 с.
 7. Основы научных исследований./ Под ред. В.И.Крутова, В.В.Попова -М.: Высшая школа, 1989.- 400 с.
 8. Остапчук Н.В. Основы математического моделирования процессов пищевых производств / Н.В.Остапчук – К.: “Вища школа”, 1981 – 304 с.
 9. Вернон Будз. Как написать научную статью/ Будз Вернон //Техника и наука, 1978, №№2, 3, 4.
 10. Айвазов Б.В. Основы газовой хроматографии / Б.В. Айвазов. -М.: Высшая школа,1977. -182 с.
 11. Базарова В.И. Исследование продовольственных товаров / В.И. Базарова, Л А. Боровикова . – М.: Экономика, 1986. – 293 с.
 12. Белокур И.П. Дефектология и неразрушающий контроль/ И.П. Белокур – Киев: Выща школа, 1990. -206 с.
 13. Васюкова А.Т. К вопросу о контроле качества продуктов из мясо-рыбного котлетного фарша/ А.Т. Васюкова, А.И. Ярошева и др.//Тезисы доклада на Всесоюзной науч. конференции «Проблемы индустриализации общественного питания страны». г. Харьков, 1989.
 14. Гуревич А.М. Физические основы радиационного контроля и диагностики/ А.М. Гуревич М.: Энергоатомиздат,1989. 168 с.
 15. Джейрам Р., Масс-спектрометрия. Теория и приложения / Р. Джейрам. Пер. с англ., М., 1979 – 367 с.
 16. Ермаков И.Н. Методы и средства неразрушающего контроля качества/ И.Н. Ермаков, Ю.Я.Останин – М.: Высш. шк. ,1988, – 367 с.
 17. Красников В.В. Спектральный люминесцентный анализ пищевых продуктов / В.В. Красников, Е.И. Тимошин и др.. – М.:Агропромиздат, 1987, – 287 с.
 18. Нахмансон М.С. Диагностика состава материалов рентгенодифракционными и спектральными методами/ М.С. Нахмансон, В.Г. Фекличев. – Л.: Машиностроение, 1990, – 356 с.
 19. Качанов В.К. Неразрушающий контроль композиционных материалов. / Под ред. Качанов В.К., -М.: МЭИ,1991, – 137 с.
 20. Ньюбури Д. Е. Основы аналитической электронной микроскопии / Д. Е. Ньюбури, Дж.М. Каулии и др.; пер. с англ. Под ред. Усикова М. П. – М.: Металлургия, 1990, – 583 с.
 21. Слободснюк Г. И. Квадрупольные масс-спектрометры/ Г. И. Слободснюк, М , 1974.

Допоміжна

 1. Бабицкий Л.Ф.,Булгаков В.М., Войтюк Д.Г., Рябец В.И. Основы научных исследований К.: НАУ, 1999. – 228 с.
 2. Нарынян А.Р., Поздеев В.А. Основы научных исследований.    К.: Изд – во Европейского унив – та, 2002. – 110 с.
 3. Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных исследований.К.: Знание, 2001. – 113 с.
 4. Грушко И.М., Сиденко В.М. Основы научных исследований     Харьков: Вища школа, 1983. – 224 с.
 5. Завалишин Ф.С., Мацнев Н.Г. Методы исследований по механизации сельскохозяйственного производства. М.: Колос, 1982. – 231 с.
 6. Гмошинский В.Г. Инженерное прогнозирование      М.: Энергоиздат, 1982-   208с.
 7. Мушик Э., Мюллер П. Методы принятия технических решений  Пер. с    нем. – М.: Мир, 1990-208с.
 8. Полишко С.П., Козлов А.Л. Управление качеством продукции К.: Техніка, 1978. – 144 с.
 9. Налимов В.В. Теория эксперимента М.: «Наука», 1971 –   207с
 10. Винарский М.С., Лурье М.В. Планирование эксперимента в технологических исследованиях  К.: “Техніка”, 1975, – 165 с.
 11. Остапчук Н.В. Основы математического моделирования процессов пищевых производств.  К.: “Вища школа”, 1981 – 304 с. 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. Освітній портал ТДАТУ http://op.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=1814
 2. Наукова бібліотека ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/
 3. Методичний кабінет кафедри ОПХВ ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика.
 4. Сайт кафедри ОПХВ ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика http://www.tsatu.edu.ua/ophv/
 5. Internet

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Методи досліджень процесів і апаратів харчових виробництв» для здобувачів ступеня вищої освіти «Доктор філософії» на основі освітнього ступеня «Магістр» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за ОНП «Галузеве машинобудування»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Методи досліджень процесів і апаратів харчових виробництв»

Лекція 1 МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ОСНОВНИХ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН

Лекція 2 ТЕНЗОМЕТРІЯ І ОСЦИЛОГРАФИ

Лекція 3 СПЕКТРОСКОПІЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Лекція 4 ТЕРМОМЕТРІЯ, ГРАВІМЕТРІЯ ТА ХРОМАТОГРАФІЯ

ВИЗНАЧЕННЯ АДГЕЗІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СИРОВИНИ ЗА ДОМОГОЮ ТЕНЗОМЕТРУВАННЯ

ГРАВІМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

МІКРОСКОПІЯ

ХРОМАТОГРАФІЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни “Методи досліджень процесів і апаратів харчових виробництв”

ТЕСТОВИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни «Методи визначення властивостей матеріалів технологічних процесів» для здобувачів ступеня вищої освіти «Доктор філософії» зі спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”

Форма звіту лабораторних робіт МДПАХВ