МАШИНИ, АВТОМАТИ ТА ПОТОКОВІ ЛІНІЇ (3к+1с)

Спеціальність:
133 Галузеве машинобудування
СВО:
Бакалавр
Курс:
Провідний викладач:
Петриченко Сергій Володимирович

Метою дисципліни “Машини, автомати та потокові лінії” (МАПЛ) є підготовка студентів для виробничо-техніч­ної, проектно-конструкторської і дослідної діяльності, пов’язаної з розробкою і експлуатацією машин, автоматів, потокових ліній та роботизованих комплексів переробних і харчових виробництв; навчити студентів вміло використовувати знання, отримані в результаті фундаментальної підготовки з загальнонаукових і загальнотехнічних дисциплін для рішення інженерних задач, пов’язаних з виробничим процесом і комплексною автоматизацією технологічних процесів.

Завдання дисципліни:

Програма курсу побудована таким чином, щоб дати можливість ґрунтовно вивчити етапи пошуку, аналізу наукової інформації, видам та методам проведення теоретичних і експериментальних досліджень і оформлення результатів.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: особливості роботи технологічного обладнання  харчових та переробних підприємств, структурні елементи машин, апаратів та потокових ліній, параметри роботи технологічного обладнання, основні правила експлуатації обладнання, правила розміщення та умови безпечної експлуатації обладнання в виробничих приміщеннях, основні вимоги до технологічних машин і обладнання, показники якості технологічних машин і обладнання, класифікацію технологічних процесів та потокових ліній харчових та переробних виробництв, основні технологічні операції, на яких можлива автоматизація процесів, основні вимоги до систем автоматизації операцій технологічних процесів харчових та переробних виробництв, типові конструкції систем автоматизації, призначення, характеристики та структуру сучасних автоматизованих систем управління технологічними процесами, основні поняття сучасної робототехніки, будову і принцип роботи промислових роботів, об’єкти роботизації в харчовій промисловості, порядок організації робіт з роботизації виробництва.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: складати технологічні, кінематичні, структурні та конструктивні схеми машин, апаратів та потокових ліній, визначати основні параметри роботи технологічного обладнання, проводити компоновку потокової лінії, складати інструкції з правильної та безпечної експлуатації технологічного обладнання, визначати показники якості технологічних машин і обладнання, складати класифікацію технологічних процесів та потокових ліній для окремих видів харчових та переробних виробництв, визначати технологічні операції, на яких можлива автоматизація процесів, обирати потрібні конструкції систем автоматизації, використовувати автоматизовані системи управління технологічними процесами, визначати можливі об’єкти роботизації в харчовій та переробній промисловості, організовувати роботи з роботизації виробництва, програмувати промислові роботи на виконання заданих операцій.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

БАЗОВА

 • Волчкевич, А. И. Комплексная автоматизация производства, А.И.Волчкевич, М.П.Ковалев, М.М.Кузнецов М.: Машиностроение, 1983. 270 с.
 • Гибкое автоматическое производство/Под ред. С. А. Майорова, Г. В. Орловского, С. Н. Халкиопова. Л.: Машиностроение, 1985. 454 с.
 • Автоматы и автоматические линии. Ч. I: Основы проектирования/Под ред. Г. А. Шаумяна. М.: Высшая школа, 1976. 230 с.
 • Автоматы и автоматические линии. Ч. II: Способы управления и целевые механизмы/Под ред. Г. А. Шаумяна. М.: Высшая школа, 1976. 366 с.
 • Машины-автоматы для упаковки пищевых продуктов: Справочник /В.А.Благодарский и др. – К.: Техника, 1985-229 с.
 • Самойчук К.О., Кюрчев С.В., Паляничка Н.О., Верхоланцева В.О., Петриченко С.В., Ковальов О.О. Інноваційні технології та обладнання галузі. Переробка продукції тваринництва: Посібник-практикум. Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2020. 250 с.
 • Самойчук К. О. и др. Інноваційні технології та обладнання галузі. Переробка продукції тваринництва: посібник-практикум. – 2020.
 • Дощенко, Д. И. Проектирование автоматических линий.М.: Высш. школа, 1983. 328 с.
 • Бєляєв Ю.Б. Гнучкі автоматизовані харчові виробництва і роботизовані комплекси: Навч. посіб.для студ.// – К.: НУХТ, 2008. – 111 с.
 • Гнучкі комп’ютеризовані системи: проектування, моделювання і управління / Л.С. Ямпольський та ін.: Підручник / – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 690 с.
 • Ведение в мехатронику: Учеб.пос. для студентов /О.М. Яхно, А.В. Узунов,  А.Ф. Луговской и др.// К.: НТУУ «КПИ», 2008.- 528 с.
 • Губарев А.П. Механотроника: от структуры системы к алгоритму управления: Учеб. пос. для студ./А.П.Губарев, О.В.Левченко //К.:НТУУ«КПИ»,2007 – 180 с.
 • Дощенко, Д. И. Проектирование автоматических линий.М.: Высш. школа, 1983. 328 с.
 • Воробьев, Е.И. и др. Промышленные роботы агрегатно-модульного типа / Под общ. Ред. Е.П.Попова. – М.: Машиностроение, 1988. – 240 с.
 • Козырев, Ю.Г. Промышленные роботы: Справочник. – 2-е изд.. – М.: Машиностроение, 1988. 392 с.
 • Промышленная робототехника/Под ред. Я.И. Шифрина. М.: Машиностроение, 1982. – 416 с.
 • Промышленная робототехника и гибкие автоматизированные производства/Под ред. Е.И.Юревича. Л.: Машиностроение, 1985. – 224 с.
 • Устройство промышленных роботов/Под ред. Е.И.Юревича. Л.: Машиностроение, 1980. – 332 с.
 • Белянин, П. Н. Промышленные роботы и их применение. М.: Машиностроение, 1983.- 310 с.
 • Механика промышленных роботов: Учеб.пособие для ВТУЗов: в 3 кн./Под ред. К.В.Фролова, Е.И.Воробьева. – М.: Высшая школа, 1989
 • Фролов, К. В. Методы совершенствования машин и современные проблемы машиностроения. М.: Машиностроение, 1984. 224 с.
 • Соколов, В.И. Основы расчета и конструирования машин и аппаратов пищевых производств: Учебник для ВТУЗов. – М.: Машиностроение, 1983. – 447 с.

ДОПОМІЖНА

 • Шаумян, Г. А. Комплексная автоматизация производственных процессов. М.: Машиностроение, 1973. 395 с.
 • Шаумян, Г. А. Автоматизация производственных процессов, Г. А.Шаумян, М. М.Кузнецов, Л. И.Волчкевич. М.: Высш. школа, 1967. 367 с.
 • Цыпкин, Я.3. Адаптация и обучение в автоматических системах. М.: Наука, 1978. 309 с.
 • Бакис, К. Е. Эффективность автоматизации производства. М.: Экономика, 1982. – 104 с.
 • Періодичні видання «Вісник аграрної науки», «Харчова та переробна промисловість», «Хранение и переработка зерна» та інші.

 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Мультимедійний матеріал до лекцій:

https://drive.google.com/drive/folders/0B2hrw2pOjmYcV0EwRkdkZ1RBTjQ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МАШИНИ, АВТОМАТИ ТА ПОТОКОВІ ЛІНІЇ» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»
СИЛАБУС дисципліни «МАШИНИ, АВТОМАТИ ТА ПОТОКОВІ ЛІНІЇ»