Праці Таврійського державного агротехнологічного університету наукове фахове видання

Кафедра ОПХВ приймає участь у виконанні НДР “Розробка технологій і технічних засобів для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції”

2007

 1. Ялпачик Ф.Ю.Исследование затрат энергии на работу в период замеса теста тестомесильной машиной периодического действия. / Ф.Ю. Ялпачик, В.П. Янаков. Мін–во освіти і науки України, Таврійська держ. агротехнологічна акад. Тематич. научн.–техн. збірник. Праці Таврійської держ. агротехнологічної акад. – Мелітополь.: ТДАТА, – 2007. – Вип.7. Т.4. – С.85–92.
 2.  Ялпачик Ф.Ю. Специфика определения энергетики замеса теста для расчёта тестомесильных машин. / Ф.Ю. Ялпачик, В.П. Янаков. Мін–во освіти і науки України, Таврійська держ. агротехнологічна акад. Тематич. научн.–техн. збірник. Праці Таврійської держ. агротехнологічної акад. – Мелітополь.: ТДАТА, – 2007. – Вип.7. Т.4. – С.96–103.
 3. Ломейко О.П. Вакуумне охолодження – перспективний спосіб зберігання рослинної сировини у сільському господарстві./ О.П. Ломейко //Праці Таврійської державної агротехнічної академії. -Мелітополь, 2007.- Вип. 7. Т. 5, – С. 116-121
 4. Бабич Д.В., Самойчук К.О. Методика визначення якості гомогенізації молока //Збірник наукових праць магістрантів та студентів Таврійської державної агротехнічної академії. – Мелітополь: ТДАТА. – 2007. – Вип.6., Т.3. – С.14-17
 5.  Самойчук К.О., Гвоздєв О.В. Дослідження впливу надлишкового тиску та температури молока на якість протитечійно-струменевої гомогенізації // Обладнання та технології харчових виробництв. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2007. – Вип.16. – С.121-126.
 6.  Самойчук К.О.Результати експериментальних досліджень протитечійно-струменевого гомогенізатора молока // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. – Мелітополь: ТДАТА. – 2007. – Вип. 7., т.5. – С. 34-40.
 7. Степаненко Д.С. Порівняльний аналіз зміни товарної якості плодів черешні світлого та темнозабарвленого сортів при застосуванні для зберігання електроіонізованого повітряного середовища / Д.С. Степаненко, Т.О. Проскурня, В.О. Мілаєва // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. – Мелітополь: ТДАТА. Вип.7, Т.5. – 2007. – С.110-115.
 8. Гвоздєв О.В. Проектування імпульсного гомогенізатора молока / О. В. Гвоздєв, Н.О. Паляничка, І.В. Ляшок // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. – Мелітополь: ТДАТА. Вип.7, Т.5. – 2007. – С. 85 – 92.

2008

 1. Ялпачик Ф.Ю. Обоснование новых конструктивных решений месильных органов тестомесильных машин с применением компьютерных программ. / Ф.Ю. Ялпачик, А.В. Ивженко, В.П. Янаков. Мін–во освіти і науки України, Таврійська держ. агротехнологічна акад. Тематич. научн.–техн. збірник. Праці Таврійської держ. агротехнологічної акад. – Мелітополь.: ТДАТА, – 2008. – Вип.8. Т.7. – С.225–223.
 2. Ялпачик В.Ф. Підготовка гарбуза до заморожування / В.Ф. Ялпачик, В.Г. Тарасенко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ. Вип. 8, Т. 1 – 2008. – с.166-169.чик В.Ф. Технология хранения и переработки кукурузы молочно-восковой спелости в замороженном виде / В.Ф. Ялпачик, К.М. Стручаев // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ. Вип. 8, Т. 2 – 2008. – с.33-40.
 3. Ялпачик В.Ф.  Оптимізація перевезень сільськогосподарської продукції / В.Ф. Ялпачик, В.Г. Тарасенко // Холодильна техніка і технологія. Одеса, 2008, №2(112). – с.77-79.
 4. Ялпачик В.Ф.  Комплексная оценка качества некоторых видов растительной продукции при ее замораживании и в процессе хранения / В.Ф. Ялпачик, С.Ф. Буденко // Холодильна техніка і технологія. Одеса, 2008, №3(113). – с.78-81.
 5. Ялпачик В.Ф.  Заморожування і дефростація плодоовочевої продукції під тиском / В.Ф. Ялпачик // Вісник Львівського національного аграрного університету. Агроінженерні дослідження №12, том 1, Львів, 2008. – С.142 – 149.
 6. Ялпачик В.Ф.  Влияние формы и расположения плодов в холодильной камере на коэффициент теплоотдачи / В.Ф. Ялпачик, Н.И. Стручаев // Праці Таврійського державного агротехно-логічного університету. – Мелітополь, 2008. – Вип.8. – Том.7.–С. 3 – 8.
 7. Ялпачик В.Ф.  Технология длительного хранения кабачков и тыквы в замороженном виде / В.Ф. Ялпачик // Наукові праці південного філіалу „Кримський агротехнологічний університет“ Національного аграрного університету. Технічні науки, вип. 113, Сімферополь, 2008, – С.77 – 82.
 8. Ялпачик В.Ф.  Вибір температури заморожування рослинної сировини по вимороженій воді / В.Ф. Ялпачик, В.Г. Тарасенко // Холодильна техніка і технологія. – Одеса, 2008. – №5 (115).— С.36 – 40.
 9. Ялпачик В.Ф.  Зміна показників якості плодів баклажан, перцю, кукурудзи, гарбуза, кабачків і винограду в процесі тривалого зберігання в замороженому вигляді / В.Ф. Ялпачик // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка, випуск 74 „Сучасні напрямки технології та механізації процесів переробних і харчових виробництв“, – Харків, 2008. – С.300 – 306.
 10. Ялпачик В.Ф.  Математическое моделирование процесса замораживания сельскохозяйственной продукции / В.Ф. Ялпачик, В.М. Малкіна // Холодильна техніка і технологія. – Одеса, 2008. – №6 (116). – С.52 – 54.
 11. Ялпачик В.Ф.  Обоснование толщины подмороженного слоя кусочков кабачков и тыквы в процессе подготовки к длительному хранению в замороженном виде / В.Ф. Ялпачик MOTROL. Motorization and Power industry in Agriculture – 2008. Tom 10A. – P. 187–190.
 12. Тарасенко В.Г. Вплив заморожування і низькотемпературного зберігання на епіфітну мікрофлору кабачків / В.Г. Тарасенко // Зб. наук. праць Луганського нац. аграр. ун-ту. Серія: Технічні науки. – Луганськ: Видавництво ЛНАУ. – 2008. – №87. – С. 257-259.
 13. Ялпачик В.Ф. Підготовка гарбуза до заморожування / В.Ф. Ялпачик, В.Г. Тарасенко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ. – 2008. – Вип. 8, том 1.– С. 166-169.
 14. Гвоздєв О.В., Самойчук К.О., Оболєнцев О.О. Методика розрахунку та розробка промислового зразка протитечійно-струменевого гомогенізатора молока // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ. – 2008. – Вип. 8., т.7. – С. 21-27.
 15. Ломейко О.П., Єременко О.А. Методики модульно-рейтингового оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни./ О.П. Ломейко //Збірник науково-методичних праць ” Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі”. -Мелітополь, 2008.- Вип. 12, – С. 118-120
 16. Ломейко О.П., Єременко О.А. Принципи побудови індивідуальних науково-дослідних завдань для самостійної роботи студентів./ О.П. Ломейко //Збірник науково-методичних праць ” Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі”. -Мелітополь, 2008.- Вип. 12, – С. 132-135
 17. Ломейко А.П. Обоснование конструктивной схемы установки для вакуумного охлаждения растительной продукции./ А.П. Ломейко //Холодильна техніка і технологія. -2008 /№ 4 (114), -С. 52-53
 18. Ломейко О.П. Єфективність вакуумного охолодженя рослинної продукції./ О.П. Ломейко //Збірник наукових праць Луганського національного агараного університету. -Луганськ, 2008.- Вип. 93, – С. 53-55
 19. Петриченко С.В. Електрична очистка діелектричних рідин / І.П Назаренко., Петриченко С.В. // Праці / Таврійського державного агротехнологічного університету – Вип. 8 , Т.7, – Мелітополь: ТДАТУ, 2008. – 236 с.
 20. Петриченко С.В. Експериментальні методи лущення / Н.О. Фучаджи, С.В. Петриченко // Праці / Таврійського державного агротехнологічного університету – Вип. 8 , Т.7, – Мелітополь: ТДАТУ, 2008. – 236 с.
 21. Бойко В. С. Шляхи підвищення ефективності процесу практичного навчання студентів у вищих учбових закладах / В.С. Бойко, О.В. Бойко // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі : збірник науково-методичних праць : наукове фахове видання; Вип. 12 (http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/257)
 22. Бойко О. В. Аналіз ефективності меропріятій по забезпеченню безпеки життєдіяльності у ВУЗі / О.В. Бойко, В.С. Бойко // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі : збірник науково-методичних праць : наукове фахове видання;Вип. 12 (http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/272)
 23. Степаненко Д.С. Визначення економічної ефективності застосування електронно-іонної технології у харчовій промисловості / Д.С. Степаненко, Т.О. Проскурня, В.О. Мілаєва // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. – Мелітополь: ТДАТА. Вип.8, Т.9. – 2008. – С.129-137.
 24. Степаненко Д.С. Обґрунтування оптимального режиму електроіонізації повітря, застосування для зберігання плодів черешні./ Д.С. Степаненко, Т.О. Проскурня, В.О. Мілаєва // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. – Мелітополь: ТДАТА. Вип.8, Т.9. – 2008. – С.137 – 145.
 25. Гвоздєв О.В. Лабораторно – експериментальні дослідження імпульсного гомогенізатора молока / О.В. Гвоздєв, Н.О. Паляничка, І.В. Ляшок // Вісник Харківського Національного Технічного Університету імені Петра Василенка. Сучасні напрямки технології та механізації процесів переробних і харчових виробництв. – Харків: ХНТУСГ. Вип. 74. – 2008. – С.98 – 104.
 26. Гвоздєв О.В Пошук конструктивного рішення імпульсного гомогенізатора молока / О.В. Гвоздєв, Н.О. Паляничка, В.М. Яворницький // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ. Вип.8, Т.7. – 2008. – С. 28 – 32.

2009

 1. Янаков В.П. Специфика методик энергетической модели тестоприготовления. / В.П. Янаков. Мін–во освіти республ. Біларусь, учрежденіе освіти Біларуський держ. аграрний техн. ун-т. Тематич. научн.–техн. збірник. Агропанорама. – Мінськ.: БДАТУ, – 2009. №5. – С.27–30.
 2. Ялпачик В.Ф. Технологічні критерії зберігання заморожених плодів / В.Ф. Ялпачик, С.Ф. Буденко // Обладнання та технології харчових виробництв. Тематичний збірник наукових праць, вип. 20, Донецьк, 2009. – С.310 – 315.
 3. Ялпачик В.Ф. Розрахунок економічної ефективності (бізнес-план) по плануванню і організації виробництва замороженої плодоовочевої продукції / В.Ф. Ялпачик, В.Г. Тарасенко // Холодильна техніка і технологія. – Одеса, 2009.- №2 (118). – С.48 – 50.
 4. Ялпачик В.Ф. Розвиток наукових основ зберігання плодово-овочевої продукції у замороженому стані / В.Ф. Ялпачик // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. Спеціальний випуск №2-09. Дніпропетровськ, 2009. –с.75–78.
 5. Подлубна Я.О. Вплив температури на якість гомогенізації / Я.О. Подлубна, К.О. Самойчук // Збірник наукових праць магістрантів та студентів Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, ТДАТУ. – 2009. – Вип. 8, т. 5. – С. 44-45.
 6. Подлубна Я.О. Вплив температури на процес гомогенізації молока Матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-методичної конференції “Перші наукові кроки” 21-22 квітня 2009 року. – Кам’янець-Подільський, ПП Зволейко Д.Г., 2009.с. 223.
 7. Колєснік Ю.Ю. Методика проектування протитечійно-струменевого гомогенізатора молока / Ю.Ю. Колєснік, К.О. Самойчук // Збірник тез доповідей студентів за підсумками першої міжнародно-практичної студентської конференції “Науково-технічна творчість студентів з процесів і обладнання харчових виробництв” – Донецьк, ДонНУЕТ, 2009. – С. 106 – 108.
 8. Степаненко Д.С. Обґрунтування оптимального режиму електроіонізації повітря, застосовуваного для зберігання плодів черешні світло сорту Дачниця./ Д.С. Степаненко, Т.О. Проскурня, В.О. Мілаєва // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. – Мелітополь: ТДАТА. Вип.9, Т.5. – 2009. – С.144-153.

2010

 1. Янаков В.П. Анализ интенсификации приготовления теста. / В.П. Янаков. Мін–во освіти і науки України, Таврійська держ. агротехнологічна акад. Тематич. научн.–техн. збірник. Праці Таврійського держ. агротехнологічної акад. – Мелітополь.: ТДАТА, – 2010. – Вип.10. Т.1. – С.40–47.
 2. Янаков В.П. Сравнительный эксперимент в тестоприготвлении. / В.П. Янаков. Мін–во освіти і науки України, Таврійський держ. агротехнологічний ун-т. Тематич. научн.–техн. збірник. Праці Таврійського держ. агротехнологічного ун-та. – Мелітополь.: ТДАТУ, – 2010. – Вип.10. Т.3. – С.184–193.
 3. Ялпачик В.Ф. Моделювання процесу деформації у ягоді винограду при заморожуванні / В.Ф. Ялпачик, В.М. Малкіна // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2010. – Вип.10. – Том.1.– С. 3 – 8.
 4. Ялпачик В.Ф. Коэффициент теплопроводности как критерий оценки режимов замораживания и хранения сельскохозяйственной продукции / В.Ф. Ялпачик // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2010. – Вип.10. – Том. 3. – С. 199 – 208.
 5. Тарасенко В.Г. Змінення властивостей плодів кабачків у процесі заморожування і тривалого зберігання [Текст] / В.Г. Тарасенко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Вип. 10 Т.3 Мелітополь: ТДАТУ, 2010. с. 106-112.
 6. Самойчук К.О.Зниження піноутворення при протитечійно-струменевій гомогенізації молока / К.О.Самойчук // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ. – 2010. – Вип. 10., т.1. – С. 99-106.
 7. Самойчук К.О. Аналіз сил, що діють на жирову кульку під час гомогенізації / К.О.Самойчук, Н.О.Паляничка // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ. – 2010. – Вип. 10., т.3. – С. 87-92.
 8. Кулінченко В.Р., Деменюк О.М., Ломейко О.П. Розрахунок гідроструминних насосів для гідротранспортування. 1. Основи напірного транспортування. / О.П. Ломейко // Науковий журнал Харчова промисловість .- Київ, 2010. – Вип. 9, – С. 77-80
 9. Кулінченко В.Р., Деменюк О.М., Ломейко О.П. Розрахунок гідроструминних насосів для гідротранспортування. 1.а Основи транспортування гідросуміші трубами. / О.П. Ломейко // Науковий журнал Харчова промисловість .- Київ, 2010. – Вип. 9, – С. 81-84
 10. Ломейко О.П., Кулінченко В.Р., Деменюк О.М. Методики розрахунку установок з гідроструминними і лопатевими насосами. / О.П. Ломейко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. -Мелітополь, 2010. – Вип. 10. Т. 3, -С. 215-226
 11. Ломейко О.П., Деменюк О.М., Кулінченко В.Р. Принципові схеми установок з гідроструминними і лопатевими насосами./ О.П. Ломейко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. -Мелітополь, 2010. – Вип. 10. Т. 1, -С. 186-194
 12. Ломейко О.П., Загорко Н.П. Вакуумне охолодження рослинної сировини./ О.П. Ломейко //Agroexpert. -2010 /№ 8-9 (25-26), -С. 128-129
 13. Петриченко С.В. Дослідження тенденцій застосування нових технологій переробки зерна / Л.С. Червінський, Л.О. Сторожук, С.В. Петриченко // Праці / Таврійський державний агротехнологічний університет – Вип.10. Т.1-Мелітополь: ТДАТУ, 2010.- 204 с.
 14. Петриченко С.В. Аналіз процесу сепарації зерна з використанням сил гравітації / С.В. Петриченко, Л.В. Соболєвська // Праці / Таврійський державний агротехнологічний університет – Вип. 10. Т.3 -Мелітополь: ТДАТУ, 2010.- 234 с.
 15. Петриченко С.В. Аналіз конструкцій зерноочисних машин / Олексієнко В.О., Петриченко С.В., Радев С.Ю. // Праці / Таврійський державний агротехнологічний університет – Вип. 10. Т.3 -Мелітополь: ТДАТУ, 2010.- 234 с.
 16. Петриченко С.В. Структурно – параметричний аналіз енергетичних матеріальних потоків в межах фруктосховища / С.В. Петриченко, 0.І. Лобода // Праці / Таврійський державний агротехнологічний університет – Вип. 10. Т.10 -Мелітополь: ТДАТУ, 2010.- 181 с.
 17. Паляничка Н.О. Аналіз існуючих гіпотез руйнування жирових кульок / Н. О. Паляничка, О.В. Гвоздєв // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ. Вип.10, Т.3. – 2010. – С. 48 – 54.
 18. Бойко В.С. Дослідження процесу перемішування рідких середовищ у лопатевих мішалках різних конструкцій / В.С. Бойко, В.Ф. Спаі // Праці ТДАТУ. – Вип. 10. Т.1 – Мелітополь: ТДАТУ, 2010. – С.114 – 121.
 19. Верхоланцева В.О. Значення подрібнення у приготуванні корму для тварин. / Ф.Ю. Ялпачик , Н.О. Фучаджи, В.О. Верхоланцева // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ. Вип.10, Т.3. – 2010. – С. 43 – 47.

2011

 1. Ялпачик Ф.Ю.  Дослідження вдосконалення технології хлібопекарної продукції. / Ф.Ю. Ялпачик, А.В. Терещенко, В.П. Янаков. Мін–во освіти і науки України, Таврійський держ. агротехнологічний ун-т. Тематич. научн.–техн. збірник. Праці Таврійського держ. агротехнологічного ун-та. – Мелітополь.: ТДАТУ, – 2011. – Вып.11. Т.6. – С.92–98.
 2. Ялпачик В.Ф. Математичне моделювання процесів заморожування плодоовочевої сировини за різних умов теплообміну / В.Ф. Ялпачик // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2011. – Вип.11. – Том.6. – С. 25 – 37.
 3. Ялпачик В.Ф. Обґрунтування режимів та способів зберігання зерна / В.Ф. Ялпачик, В.О. Верхоланцева // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2011. – Вип.11. – Том.6. – С. 98 – 104.
 4. Тарасенко В.Г. Зміни біохімічного складу та мікробіологічних показників кабачків за умов низькотемпературного зберігання [Текст] / В.Г. Тарасенко // Обладнання та технології харчових виробництв тематичний збірник наукових праць. – Донецьк: ДонНУЕТ ім. Михайла Туган – Барановського. Вип. 26 – 2011.- С. 255-259
 5. Ломейко О.П., Кулінченко В.Р. Оборотність термодинамічних процесів./ О.П. Ломейко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. -Мелітополь, 2011. – Вип. 11. Т. 2, -С. 201-210
 6. Ломейко О.П., Кулінченко В.Р., Деменюк О.М. Шляхи забезпечення самовсмоктування відцентровими насосами./ О.П. Ломейко // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. -Одеса, 2011. – Вип. 39. Т. 1, -С. 29-34
 7. Арестов А. Ю., Ломейко О.П. Вплив режимів вакуумного охолодження на збереженість та якість плодів черешні/ О.П. Ломейко //Современные проблемы холодильной техники и технологии. -Одеса, 2011.- Вип. 93, – С. 120-121
 8. Петриченко С.В. Математичні моделі систем автоматичного управління. / С.В. Петриченко, І.П. Назаренко, О.І. Лобода // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2011. – Вип. 11, Т.6. – С. 130-138.
 9. Петриченко С.В Часткові розряди в зерновій масі під дією сильного електричного поля / О.М. Берека, С.М Усенко, С.В. Петриченко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2011. – Вип. 11, Т.6. – С. 184-191.
 10. Гвоздєв О.В. Обгрунтування параметрів імпульсного гомогенізатора молока / О.В. Гвоздєв, Н.О. Паляничка // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ. Вип.11, Т.6. – 2011. – С. 191 – 197.
 11. Паляничка Н.О. Експериментальне обґрунтування параметрів імпульсного гомогенізатора молока / Н.О. Паляничка, О.В. Гвоздєв // Збірник наукових праць Одеської національної академії харчових технологій. – Одеса: ОНАХТ. Вип.39., Т.2. – 2011. – С. 177 – 181.
 12. Верхоланцева В.О. Визначення ефективності застосування методу охолодження зерна / В.О. Верхоланцева // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ. – 2011. – Вип. 11., т.1. – С. 326–331.
 13. Верхоланцева В.А. Обоснование параметров зернохранилища / В.А. Верхоланцева // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2011. – Вип. 12, Т.3. – С. 185 – 189.
 14. Янаков В.П. Проблеми управління хлібопекарним підприємством / В.П.Янаков, В.О. Олексієнко, С.Д.Мазілін // Актуальні питання сучасної економіки: ІІ всеукр. заочн. наук.-практ. конф./ М-во аграр. політики України, Уманс. нац. ун-т сад-ва. – 2011. тез.доп. – ч.2. – С. 210 – 212.
 15. Олексієнко В.О. Гранулювання відходів олійного виробництва / В.О. Олексієнко, О.О.Червоткіна // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2011. – Вип. 11, Т.6. – С. 289-295
 16. Олексієнко В.О. Аналіз процесу виробництва соняшникової олії / В.О. Олексієнко, О.О.Червоткіна // Тези доповідей VІІ міжнародної науково-практичної конференції – Донецьк-Святогірськ, 2011 – С. 157-159
 17. Кюрчев В.М., Ломейко О.П., Рижков А.О. Перспективи та шляхи впровадження дистанційного навчання/ О.П. Ломейко //Збірник науково-методичних праць ” Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі”. -Мелітополь, 2011.- Вип. 15, – С. 4-12
 18. Ломейко О.П., Іванченко О.А., Федюшко М.П. Застосування інноваційних методів навчання в аграрних ВНЗ./ О.П. Ломейко //Збірник науково-методичних праць ” Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі”. -Мелітополь, 2011.- Вип. 15, – С. 153-157
 19. Ялпачик Ф.Е. Направления развития тестомесильных машин / Ф.Е. Ялпачик, К.О. Самойчук, В.П. Янаков // Тезисы докладов VІІІ Международной научно-технической конференции “Техника и технология пищевых производств” 27-28 апреля 2011 г. – Могилёв: УО “МГУП”, 2011. – Ч.2 – С86-87.
 20. Самойчук К.О.Диспергатори замінників цільного молока/ К.О.Самойчук, П.О.Серков, О.О.Ковальов // Праці ТДАТУ : Мелітополь – Вип. 11, Т.2. – С. 119-125.
 21. Самойчук К.О. Обгрунтування параметрів робочих органів пальцевої дробарки з вертикальним ротором / К.О. Самойчук, О.В.Ялпачик // Обладнання та технології харчових виробництв. – Донецьк: ДонНУЕТ. – 2011. – Вип. 26. – С. 119-125.
 22. Самойчук К.О. Аналітичні дослідження струменевого змішувача сипких компонентів/ К.О.Самойчук, Л.Ю.Ганзіна// Обладнання та технології харчових виробництв. – Донецьк: ДонНУЕТ. – 2011. – Вип. 26. – С. 113-118.
 23. Ялпачик О.В., Самойчук К.О., Гвоздєв О.В. Експериментальне обґрунтування основних параметрів пальцевої дробарки з вертикальним ротором / О.В.Ялпачик, К.О.Самойчук, О.В.Гвоздєв// Тези доповідей VІІ міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми харчових технологій і харчування. сучасні виклики і перспективи розвитку” 7-9 вересня 2011 р.Донецьк-Святогірськ с. 211-213.
 24. Самойчук К.О.Струминний гомогенізатор з роздільною подачею вершків/ К.О.Самойчук, О.О.Ковальов // Тези доповідей VІІ міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми харчових технологій і харчування. сучасні виклики і перспективи розвитку” 7-9 вересня 2011 р.Донецьк-Святогірськ с. 172-175.
 25. Ялпачик О.В. Експериментальні дослідження дробарки зерна прямого удару з вертикальним ротором/ О.В.Ялпачик, О.В. Гвоздєв, К.О.Самойчук//Наукові праці ОНАХТ. – Одеса: 2011. – Вип.40, т. 1. – С. 218-222.
 26. Паляничка Н. О. Експериментальне обґрунтування ефективності використання імпульсної гомогенізації молока / Н. О. Паляничка, О.В. Гвоздєв, К. О. Самойчук // Проблеми харчових технологій і харчування. Сучасні виклики і перспективи розвитку: тези доповідей VII міжнародної науково-практичної конференції. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. – С. 163–166.
 27. Ялпачик О.В. Визначення розподілу величини удару часток по поверхні деки дробарки прямого удару з вертикальним ротором/ О.В. Ялпачик, Самойчук К.О. О.В. Гвоздєв//Вісник львівського національного аграрного університету. Агроінженерні дослідження. – Львів. – 2011 – №15. – С.165-173.
 28. Янаков В.П. Підвищення ефективності хлібопекарського підприємства / В.П. Янаков, Самойчук К.О. А.А. Пупинін // Тези доповідей науково-практичної конференції “Сучасні проблеми реформування економіки в моделі інноваційного розвитку держави” – 15 листопада 2011 р.: – Харків: 2011. С.118-120.
 29. Ялпачик О.В. Визначення напруг руйнування зерна/ О.В. Ялпачик, Самойчук К.О. О.В. Гвоздєв // Праці ТДАТУ : Мелітополь – 2011.– Вип. 11, Т.6. – С. 177-183.
 30. Самойчук К.О. Розробка лабораторного зразка струминного гомогенізатору з роздільною подачею вершків / К.О. Самойчук, О.О. Ковальов // Праці ТДАТУ : Мелітополь – 2011. – Вип. 11, Т.6. – С. 77-83.
 31. Самойчук К.О. Вдосконалення конструкції формуючої насадки комбайна 01 MG для виробництва пельменних напівфабрикатів / К.О. Самойчук, Л.Ю. Ганзіна // Праці ТДАТУ : Мелітополь – 2011. – Вип. 11, Т.6. – С. 121-129.
 32. Самойчук К.О. Дослідження процесу очищення картоплі та вдосконалення кожуроочисної машини / К.О. Самойчук, Ю.Ю. Колєснік // Праці ТДАТУ : Мелітополь – 2011. – Вип. 11, Т.6. – С. 203-211.
 33. Самойчук К.О. Аналіз обладнання для перемішування рідких компонентів / К.О. Самойчук, О.В. Полудненко // Праці ТДАТУ : Мелітополь – 2011.– Вип. 11, Т.6. – С. 226-233.
 34. Ялпачик О.В. Експериментальні дослідження якості подрібнення матеріалу по камері дроблення дробарки з вертикальним ротором / О.В.Ялпачик, О.В.Гвоздєв, Самойчук К.О. // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. Дніпропетровськ – 2011. – №2. – С.88-91.

2012

 1. Янаков В.П. Актуальність розвитку тістомісильних машин нового покоління. / В.П. Янаков, Л.М. Антропова, С.Д. Мазілін. Мін–во освіти і науки України, Таврійський держ. агротехнологічний ун-т. Тематич. научн.–техн. збірник. Праці Таврійського держ. агротехнологічного ун-та. – Мелітополь.: ТДАТУ, – 2012. Вип.12. Т.3. – С.144–152.
 2. Янаков В.П. Аналіз фундаментальних досліджень у технологічній операції заміс тіста. / В.П. Янаков. Мін–во освіти і науки України, Таврійський держ. агротехнологічний ун-т. Тематич. научн.–техн. збірник. Праці Таврійського держ. агротехнологічного ун-та. – Мелітополь.: ТДАТУ, – 2012. Вип.12. Т.2. – С.225–233.
 3. Ялпачик Ф.Ю.  Визначення технічної ефективності сучасних тістомісильних машин. / Ф.Ю. Ялпачик, А.П. Човпіло, В.П. Янаков. Мін–во освіти і науки України, Таврійський держ. агротехнологічний ун-т. Тематич. научн.–техн. збірник. Праці Таврійського держ. агротехнологічного ун-та. – Мелітополь.: ТДАТУ, – 2012. Вип.12. Т.4. – С.17–25.
 4. Хассай Д.В. Визначення технологічної ефективності сучасних тістомісильних машин. / / Д.В. Хассай, В.П.. Янаков, Голованов М.В. Мін–во освіти і науки України, Таврійський держ. агротехнологічний ун-т. Тематич. научн.–техн. збірник. Праці Таврійського держ. агротехнологічного ун-та. – Мелітополь.: ТДАТУ, – 2012. Вип.13. Т.1. – С.227–234.
 5. Ялпачик В.Ф. Новый способ хранения кукурузы молочно-восковой спелости / В.Ф. Ялпачик, Ф.Е. Ялпачик, Н.И. Стручаев // Овощеводство, №9, 2012. – с.78-79.
 6. Ялпачик В.Ф. Новый способ хранения листовых зеленых овощей / В.Ф. Ялпачик, Ф.Е. Ялпачик, Н.И. Стручаев // Овощеводство, №10, 2012. – с.76-77.
 7. Ялпачик В.Ф. Моделювання і розрахунок теплофізичних властивостей харчової сировини рослинного походження / В.Ф. Ялпачик // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2012. – Вип.12. – Том.4. – с. 3 – 16.
 8. Самойчук К.О. Експериментальні дослідження струминного гомогенізатора з роздільним подаванням жирової фази / К.О. Самойчук, О.О. Ковальов // Обладнання та технології харчових виробництв : Донецьк – 2012.– Вип. 28. – С. 42-46.
 9. Гвоздєв О.В. Комп’ютерне моделювання імпульсного гомогенізатора молока з використанням програмного забезпечення Ansys Workbench / О.В. Гвоздєв, К.О. Самойчук, Н.О. Паляничка // Обладнання та технології харчових виробництв : Донецьк – 2012.– Вип. 28. – С. 294-299.
 10. Паляничка Н.О. Визначення енерговитрат на процес імпульсної гомогенізації молока Н.О. Паляничка, О.В. Гвоздєв, К.О. Самойчук// Материалы международной научно-практической конференции 25-27 сентября 2012 г.: – Херсон: 2012. – С. 47-48.
 11. Самойчук К.О., Котенко В.І., Іванова В.В. Вдосконалення конструкції матриці шнекової машини для формування цукеркових виробів / К.О. Самойчук, В.І. Котенко, В.В. Іванова // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2012. – Вип. 12, Т.4. – С. 47-55.
 12. Олексієнко В.О., Самойчук К.О., Буденко С.Ф., Свірень М.О. Допоміжні енергозберігаючі системи опалення для малих підприємств / В.О. Олексієнко, К.О. Самойчук, С.Ф. Буденко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2012. – Вип. 12, Т.4. – С. 246-250
 13. Самойчук К.О. Аналіз методів оцінювання якості гомогенізації молока/ К.О. Самойчук, О.О. Ковальов, А.О. Івженко// Праці ТДАТУ.: Мелітополь – 2012. – Вип.12, Т.4. – С. 222-229.
 14. Ломейко О.П., Кулінченко В.Р. Оцінка ефективності роботи теплових машин шляхом аналізу термодинамічних зразків. / О.П. Ломейко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. -Мелітополь, 2012. – Вип. 12. Т. 1, -С. 46-61
 15. Петриченко С.В Моделювання електричного поля багатоелектродних систем пристроїв електричної очистки та сепарації діелектричних сус­пензій / С.В. Петриченко, І.П. Назаренко, В.Ф. Яковлев, О.І Лобода // Вісник Сумського аграрного університету, серія «Механізація і автоматизація виробничих процесів» – випуск 6 (24), 2012.
 16. Паляничка Н.О. Визначення градієнту швидкості потоку молока при імпульсній гомогенізації / Н.О. Паляничка // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ. Вип.12, Т.4. – 2012. – С. 56 – 62.
 17. Бойко В.С. Обезводнення вторинної сільськогосподарської сировини методом вакуумного сушіння / В.С. Бойко, О.В. Бойко, Т.Ю. Бойко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове вид. – Мелітополь: ТДАТУ, 2012. – Вип. 2, т. 3. С. 137-143.
 18. Чижиков І. О., Антонова Г. В., Чижиков О. I., Буденко С. Ф. Функціональний аналіз конструкції машини для садіння підщеп плодових культур. // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету : електрон, наук. фах. видання, 2012. Том 2, Вип. 2. – С. 150-156.
 19. Янаков В.П. Особливості моделювання тістомісильних машин в умовах підвищення ефективності виробництва / В.П.Янаков, В.О. Олексієнко, В.О. Верхоланцева // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну.– Київ.: КНУТ, 2012 – №.1(63). – С.76-82
 20. 5 Червоткіна О.О. Раціональне використання відходів виробництва морквяного соку / О.О.Червоткіна, В.О. Олексієнко, Н.О. Фучаджи // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2012. – Вип. 12, Т.4. – С. 216-221
 21. 6 Олексієнко В.О. Допоміжні енергозберігаючі системи опалення для малих підприємств / В.О. Олексієнко, К.О. Самойчук, С.Ф. Буденко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2012. – Вип. 12, Т.4. – С. 246-250
 22. Кюрчев В.М., Ломейко О.П. Підвищення педагогічної майстерності викладачів вищих навчальних закладів./ О.П. Ломейко //Збірник науково-методичних праць ” Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі”. -Мелітополь, 2012.- Вип. 16, – С. 3-8

2013

 1. Янаков В.П. Основні підходи до аналізу тристадійної моделі замісу тіста. / В.П. Янаков, А.О. Івженко, Я.В. Самек. Мін–во освіти і науки України, Таврійський держ. агротехнологічний ун-т. Тематич. научн.–техн. збірник. Праці Таврійського держ. агротехнологічного ун-та. – Мелітополь.: ТДАТУ, – 2013. Вип.13. Т.6. – С.185–196.
 2. Хассай Д.В. Визначення технічних характеристик місильних органів тістомісильних машин. / Д.В. Хассай, В.П.. Янаков, Голованов М.В. Мін–во освіти і науки України, Таврійський держ. агротехнологічний ун-т. Тематич. научн.–техн. збірник. Праці Таврійського держ. агротехнологічного ун-та. – Мелітополь.: ТДАТУ, – 2013. Вип.13. Т.7. – С.95–102.
 3. Ялпачик В.Ф. Теплофизические расчеты при замораживании и дефростации плодоовощной продукции / В.Ф. Ялпачик, Н.И. Стручаев // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2013. – Вип.13. – Том.1. – с. 196 – 204.
 4. Ялпачик В.Ф. Аппарат для извлечения косточек / В.Ф. Ялпачик, Ф.Е. Ялпачик, Н.И. Стручаев // Овощеводство № 12, 2013, с. 82.
 5. Ялпачик В.Ф. Аналіз кріотроплих структуроутворень при заморожуванні / В.Ф. Ялпачик // Наукові праці південного філіалу національного університету біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнологічний університет» .Технічні науки, Випуск 156, Сімферополь, 2013, с. 33-40.
 6. Ялпачик В.Ф. Нові методи контролю якості плодів при зберіганні холодом / В.Ф. Ялпачик // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2013. – Вип.13. – Том.7. – с. 3 – 10.
 7. Ялпачик В.Ф. Моделювання процесу заморожування гарбузових овочів / В.Ф. Ялпачик, С.В. Кюрчев, В.Г. Тарасенко // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Випуск 43, частина ІІ, Кіровоград, 2013, с. 297-303.
 8. Ломейко О. П., Кулінченко В. Р., Каптановський В. Д. Кипіння рідин в горизонтальних кільцевих каналах.//Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання, – Мелітополь, 2013. -Вип.13. Т.6, – С. 109-114
 9. Паляничка Н.О. Результати експериментальних досліджень процесу імпульсної гомогенізації молока / Н.О. Паляничка // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ. Вип.13, Т.1. – 2013. – С. 212 – 217.
 10. Паляничка Н.О. Визначення ступеня гомогенізації при імпульсній гомогенізації молока / Н.О. Паляничка, О.В. Гвоздєв // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ. Вип.13, Т.7. – 2013. – С. 102 – 107.
 11. 7 Червоткіна О.О. Обґрунтування параметрів робочого органу гранулятора для отримання гранул на основі овочевої сировини / О.О.Червоткіна, В.О. Олексієнко, Н.О. Фучаджи // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2013. – Вип. 13, Т.7. – С. 57-62
 12. Бойко О.В. Ергономічні аспекти покращення процесу обрізування плодових дерев / О.В. Бойко, В.С. Бойко, // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове вид. – Мелітополь: ТДАТУ, 2013. – Вип. 2, т. 3. С. 220 – 224.
 13. Ялпачик О.В., Буденко С.Ф. Баланс потужності та коефіцієнт корисної дії зернової дробарки //Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, Вип.13, Том 1, Мелітополь, 2013, с.218-226.
 14. Кюрчев В.М., Ломейко О.П. Впровадження електронної системи управління навчальним процесом у ТДАТУ./ О.П. Ломейко //Збірник науково-методичних праць ” Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі”. -Мелітополь, 2013.- Вип. 17, – С. 3-8
 15. Самойчук К.О., Котенко В.І., Макарова Ю.Ю. Дослідження та оптимізація параметрів барабанного просіювача борошна / К.О. Самойчук, В.І. Котенко, Ю.Ю. Макарова // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2013. – Вип. 13, Т.1. – С. 42-49
 16. Самойчук К.О.. Результати аналізу конструкцій струминних змішувачів рідких компонентів / К.О. Самойчук, О.В. Полудненко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2013. – Вип. 13, Т.1. – С. 205-211.
 17. Самойчук К.О.Експериментальні дослідження диспергування жирової емульсії в пульсаційному апараті з вібруючим ротором / К.О. Самойчук, А.О. Івженко // Обладнання та технології харчових виробництв : Донецьк – 2013.– Вип. 30. – С. 155-161.
 18. Самойчук К.О.Механізм руйнування жирових кульок у струминному гомогенізаторі з роздільним подаванням вершків /К.О.Самойчук, О.О.Ковальов// ДонНУЕТ – Донецьк:. – 2013. – Вип. 30. – С.148 – 155.
 19. Самойчук К.О. Результати комп’ютерного моделювання процесу змішування рідких компонентів у струминному змішувачі / К.О. Самойчук, О.В. Полудненко // Обладнання та технології харчових виробництв : Донецьк – 2013.– Вип. 30. – С. 300-305.
 20. Самойчук К.О.. Визначення резонансних режимів роботи пульсаційного апарата з вібруючим ротором / К.О. Самойчук, А.О. Івженко // Обладнання та технології харчових виробництв : Донецьк – 2013.– Вип. 31. – С. 74-82.
 21. Самойчук К.О. Розрахунок енерговитрат пульсаційного апарата з вібруючим ротором / К.О. Самойчук, А.О. Івженко //Наукові праці Одеської національної академії харчових виробництв : Одеса – 2013.– Вип. 43. – Том 2 С. 133-137.
 22. Самойчук К.О.Аналітичні параметри процесу струминної гомогенізації молока з роздільною подачею вершків / К.О. Самойчук, О.О. Ковальов //Наукові праці Одеської національної академії харчових виробництв : Одеса – 2013.– Вип. 43. – Том 2 С. 77-81.
 23. Самойчук К.О. Аналіз сил дроблення жирових кульок в струминному гомогенізаторі /К .О. Самойчук, О.О. Ковальов // Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України “Кримський агротехнологічний університет” (ПФ НУБіП України “КАТУ”) : Сімферополь – 2013. – Вип.153. – С. 26-34.
 24. Самойчук К.О. Теоретичні основи диспергування в струминному гомогенізаторі молока/ К.О.Самойчук, О.О.Ковальов// Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю з дня народження ректора університету (1988-1991рр.), д.т.н., проф., член-кореспондента ВАСГНІЛ Бєляєва М.І. «Прогресивна техніка та технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг»19 листопада 2013 року – Харків, 2013, Частина I. – с.382 – 384.
 25. Самойчук К.О. Обгрунтування конструкції змішувача рідких компонентів за допомогою комп’ютерного моделювання/ К.О.Самойчук, О.В.Полудненко // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю з дня народження ректора університету (1988-1991рр.), д.т.н., проф., член-кореспондента ВАСГНІЛ Бєляєва М.І. «Прогресивна техніка та технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг»19 листопада 2013 року – Харків, 2013, Частина I. – с.384 – 386.
 26. Самойчук К.О.Механізми диспергування жирової фази в пульсаційному апараті з вібруючим ротором / К.О. Самойчук, А.О. Івженко// Праці ТДАТУ.: Мелітополь – 2013. – Вип.13, Т.7. – С. 11-20.
 27. Самойчук К.О.Обоснование конструкции смесителя жидких компонентов с помощью компьютерного моделирования/ К.О. Самойчук, О.В. Полудненко // Актуальные проблемы научно-технического прогресса в АПК: сборник научных статей. – Ставрополь: АҐРУС Ставропольского гос. Аграрного у–та, 2013. – 140c. С. 86 – 92.

2014

 1. Ялпачик Ф.Ю. Формулювання технічних характеристик тістомісильних машин періодичної дії. / Ф.Ю. Ялпачик, В.П. Янаков, І.В. Скляр. Мін–во освіти і науки України, Таврійський держ. агротехнологічний ун-т. Тематич. научн.–техн. збірник. Праці Таврійського держ. агротехнологічного ун-та. – Мелітополь.: ТДАТУ, – 2014. Вип.13. Т.1. – С.52–59.
 2. Ялпачик В.Ф. Извлекающий апарат ротационного типа / В.Ф. Ялпачик, Ф.Е. Ялпачик, Н.И. Стручаев // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2014. – Вип.14. – Том.1. – с. 3 – 6.
 3. Ялпачик В.Ф. Изменение влажности пшеницы при хранении в зернохранилище с применением охлаждения / В.Ф. Ялпачик, В.О. Верхоланцева // Хранение и переработка зерна научно-практический журнал №7 (184), 2014, с. 43-45.
 4. Ялпачик В.Ф. Економічна оцінка ефективності використання способу охолодження зерна / В.Ф. Ялпачик, О.В. Кравец, В.О. Верхоланцева // Наукові праці Одеська національна академія харчових технологій, випуск 45, Том 2, Одеса, 2014, с. 199-202.
 5. Ялпачик В.Ф. Опыт выращивания земляники садовой рассадой фриго / В.Ф. Ялпачик // Овощеводство № 8-9, 2014, с. 28-29.
 6. Ялпачик В.Ф. Теплофізичні характеристики гарбузів, кабачків, кукурудзи молочної спілості, солодкого перцю та їх прогнозування / В.Ф. Ялпачик // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2014. – Вип.14. – Том.2. – с. 55-60.
 7. Ялпачик В.Ф. Хранение плодов в замороженном виде / В.Ф. Ялпачик // Техніка і технологія АПК №10, 2014, с. 20-21.
 8. Ялпачик В.Ф. Теплообмін при охолодженні та заморожуванні об’єктів з плодоовочевої сировини в промислових умовах / В.Ф. Ялпачик // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2014. – Вип.14. – Том.3. – с. 370-378.
 9. Ялпачик В.Ф. Розрахунок теплофізичних властивостей овочів / В.Ф. Ялпачик // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2014. – Вип.14. – Том.3. – с. 358-362.
 10. Ялпачик В.Ф. Исследование влияния условий хранения на изменения клейковины пшеницы / В.Ф. Ялпачик, В.А. Верхоланцева // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2014. – Вип.14. – Том.3. – с.128-131.
 11. Ялпачик В.Ф., Буденко С.Ф. Ефективність самостійної роботи студентів Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Впровадження міжнародних стандартів якості в освітній простір“. – Мелітополь, 2014. С.172-174.
 12. Самойчук К.О.Використання нормалізації у струминному гомогенізаторі молока з роздільною подачею вершків / К.О. Самойчук, О.О. Ковальов// Праці ТДАТУ.: Мелітополь – 2014. – Вип.14, Т.1. – С. 37-45.
 13.   Самойчук К.О.Визначення продуктивності пульсаційного апарату з вібруючим ротором / К.О. Самойчук, А.О. Івженко // Наукові праці ОНАХТ: Одеса – 2014. – Вип. 45, Т.3 – С. 25 – 30.
 14. Самойчук К.О. Определение скорости в модуляторе пульсационного гомогенизатора с вибрирующим ротором// К.О. Самойчук, А.О. Івженко //Вестник Могилёвского государственного университета продовольствия: Могилёв – 2014. – №1 (16). – С. 87 – 99.
 15. Самойчук К.О. Обґрунтування гідродинамічних параметрів процесу струминної гомогенізації молока з роздільною подачею вершків / К.О. Самойчук , О.О. Ковальов // Наукові праці ОНАХТ: Одеса – 2014. – Вип. 46, Т.2 – С. 314 – 319. (Индексируется в WorldCat)
 16. Самойчук К.О. Аналитические исследования противоточно-струйного смесителя жидкостей/ К.О. Самойчук, О.В. Полудненко, А.А. Бездитный.//Ежемесячный научный журнал Международного научного института “Educatio”: Новосибирск – 2014. – №.7, часть 3. – С. 65 – 68.
 17. Ломейко О.П. Кулінченко В.Р. Зміна теплогідравлічних характеристик теплообмінного обладнання за допомогою октадециламіну // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти. – Мелітополь, 2014.- Вип. 4, – С. 36-42
 18. Ломейко О.П. Кулінченко В.Р. Термодинамічний і тепловий підходи до стійкості фаз під час кипіння рідини//Праці: Таврійський державний агротехнологічний університет. – Мелітополь , 2014 . -Вип. 14. Т. 6. -С. 174-184
 19. Петриченко С.В. Нові матеріали для пакування харчових продуктів / С.В. Петриченко, О.В. Гвоздєв // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2014. – Вип. 14, Т.1.
 20. Паляничка Н.О. Модель подрібнення жирової фази молока при імпульсній гомогенізації / Н.О. Паляничка // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ. Вип.14, Т.1. – 2014. – С. 24 – 29.
 21. 8 Олексієнко В.О. Проблеми травмування зерна при переміщенні і завантаженні його в силоси та пропозиції щодо його зниження / В.О. Олексієнко, Д.О. Колосков // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2014. – Вип. 14, Т.1. – С. 20-23
 22. Olena Yalpachik, Serhii Budenko Reasoning of parameters and operating conditions of direct stroke grain crusher://Canadian Scientific Journal Issue2014 c.12-22.
 23. Ялпачик В.Ф., Буденко С.Ф. Ефективність самостійної роботи студентів Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Впровадження міжнародних стандартів якості в освітній простір“. – Мелітополь, 2014. С.172-174.
 24. Ялпачик В.Ф. Изменение влажности пшеницы при хранении в зернохранилище с применением охлаждения / В.Ф. Ялпачик, В.О. Верхоланцева // Научно – практический журнал Хранение и переработка зерна №7 (184) июль 2014. – С. 43 – 45.
 25. Ялпачик В.Ф. Економічна оцінка ефективності використання способу охолодження зерна / В.Ф. Ялпачик, О.В. Кравець, В.О. Верхоланцева // Збірник наукових праць Одеської національної академії харчових технологій. – Одеса: ОНАХТ, 2014. – Вип. 45. – Том 2. – С. 199-202.
 26. Ялпачик В.Ф. Исследование влияния условий хранения на изменения клейковины пшеницы / В.Ф. Ялпачик, В.А. Верхоланцева // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2014. – Вип. 14, Т.3. – С. 128 – 131.
 27. Ялпачик Ф.Ю. , Буденко С.Ф., Бойко В.С. Роль практики у підготовці фахівця. // Ефективність самостійної роботи студентів Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Впровадження міжнародних стандартів якості в освітній простір“. – Мелітополь, 2014. С.174-178.
 28. Загорко Н.П. Зміни фізико-хімічних і теплофізичних показників та мікроструктури зерен цукрової кукурудзи при достиганні та зберіганні / Загорко Н.П., О.В. Григоренко, М.І. Стручаєв // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти. – Вип. 2. – Мелітополь: ТДАТУ, 2014.- С. 245-252
 29. Циб В.Г., Полудненко О.В. Аналіз методів оцінювання якості змішування рідких компонентів при виробництві безалкогольних напоїв // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2014. – Вип. 14, Т.1. – с. 7-12.

2015

 1. Янаков В.П. Пути повышения эффективности тестомесильных машин. / В.П. Янаков, А.В. Ивженко, Л.Н. Антропова. Мін–во освіти і науки України, Таврійський держ. агротехнологічний ун-т. Тематич. научн.–техн. збірник. Праці Таврійського держ. агротехнологічного ун-та. – Мелітополь.: ТДАТУ, – 2015. Вип.15. Т.1. – С.160–169.
 2. Янаков В.П. Определение условий комплексного подхода в анализе качества хлебопекарной продукции. / В.П. Янаков, Л.Н. Антропова, O. Lange. Мін–во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т. “Харківський політехн. ін.-т”. Тематич. научн.–техн. збірник. Вісник Нац. техн. ун-т. “Харківський політехн. ін-та”. Серія “Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів”. – Харків.: НТУ “ХПІ”, –– №44 (1153). – С.87–97.
 3. Ялпачик В.Ф. Планування експериментальних досліджень процеса охолодження зерна / В.Ф. Ялпачик, М.І. Стручаєв, В.О. Верхоланцева // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2015. – Вип.15. – Том.1. – с. 3-8.
 4. Ялпачик В.Ф. Підготовка соняшникового лушпиння до брикетування / В.Ф. Ялпачик, М.І. Стручаєв, Ф.Ю. Ялпачик // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2015. – Вип.15. – Том.1. – с. 16-23.
 5. Ялпачик В.Ф. Дослідження процесу теплообміну при охолодженні шару зерна пшениці / В.Ф. Ялпачик, С.В. Кюрчев, М.І. Стручаєв, В.О. Верхоланцева // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенко// Випуск 166 «Сучасні напрямки технології та механізації процесів».– Харків, 2015, с. 50- 56.
 6. Тарасенко В. Г. Технологічно-конструктивне обгрунтування процесу підморожування кабачків і гарбузів при підготовці до довготривалого зберігання : автореф. дис. … канд. техн. наук, спец. 05.18.12 / В. Г. Тарасенко ; наук. кер. С. В. Кюрчев ; М-во аграрної політики та продовольства України, Вінницький нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2015. – 20 с.
 7. Тарасенко В. Г.Технологічно-конструктивне обґрунтування процесу підморожування кабачків і гарбузів при підготовці до довготривалого зберігання.- Дисертація канд. техн. наук: 05.18.12, Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2015.- 200 с.
 8. Ялпачик О.В. Моделювання процесів у робочій камері пальцевої дробарки/ О.В. Ялпачик, К.О. Самойчук, С.Ф. Буденко//Наукові праці НУХТ: Київ – 2015. – Том.21, №1. – С. 134 – 141. (Индексируется Index Copernicus · EBSCOhost · CABI Full Text· Universal Impact Factor· Google Scholar)
 9. Самойчук К.О.,Методика розрахунку пульсаційного гомогенізатора з вібруючим ротором/К.О. Самойчук, А.О. Івженко//Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету: Вінниця – 2015. – Вип. 1 (89)– Том.2, №1. – С. 133 – 138.
 10. Ялпачик О.В. Дослідження процесів руху зернових часток у робочій камері пальцевої дробарки/ О.В. Ялпачик, С.Ф. Буденко , К.О. Самойчук // Праці ТДАТУ.: Мелітополь – 2015. – Вип.15, Т.1. – С. 57-64.
 11. Самойчук К.О., Визначення відстані між соплами форсунок протитечійно-струминного змішувача безалкогольних напоїв / К.О. Самойчук, О.В. Полудненко, В.Г. Циб// Праці ТДАТУ.: Мелітополь – 2015. – Вип.15, Т.1. – С. 65-72.
 12. Самойчук К.О., Якість та енергетична ефективність процесу струминної гомогенізації молока з роздільною подачею вершків / К.О. Самойчук, О.О. Ковальов, В.О. Султанова// Праці ТДАТУ.: Мелітополь – 2015. – Вип.15, Т.1. – С. 240-248.
 13. Самойчук К.О., Рівняння зміни площі прохідного перетину модулятора в пульсаційному апараті з вібруючим ротором/К.О. Самойчук, А.О. Івженко// Наукові праці НУХТ: Київ – 2015. – Том.21, №4. – С. 164 – 170. (Индексируется Index Copernicus · EBSCOhost · CABI Full Text· Universal Impact Factor· Google Scholar)
 14. Дейниченко Г.В. Підвищення ефективності процесу гомогенізації молока в пульсаційному гомогенізаторі з вібруючим ротором/ Г.В. Дейниченко, К.О. Самойчук // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності» 8-11 вересня 2015 року – Мелітополь-Кирилівка, 2015, – с.384 – 386.
 15. Самойчук К.О., Дослідження імпульсного гомогенізатора молока/ К.О.Самойчук, А.О. Івженко, В.О. Султанова // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності» 8-11 вересня 2015 року – Мелітополь-Кирилівка, 2015, – с.91 – 92.
 16. Самойчук К.О.,Струминний гомогенізатор-нормалізатор молока/ К.О.Самойчук, О.О.Ковальов // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності» 8-11 вересня 2015 року – Мелітополь-Кирилівка, 2015, – с. 93-94.
 17. Самойчук К.О.,Змішування рідин у протитечійно-струминному апараті/ К.О.Самойчук, О.В. Полудненко, В.Г. Циб // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності» 8-11 вересня 2015 року – Мелітополь-Кирилівка, 2015, – с. 95 – 96.
 18. Самойчук К.О., Підвищення ефективності струминного гомогенізатору молока з роздільною подачею вершків / К.О. Самойчук, О.О. Ковальов // Наукові праці ОНАХТ: Одеса – 2015. – Вип. 47, Т.1 – С. 67 – 72. (Индексируется в WorldCat)
 19. Самойчук К.О., Підвищення ефективності струминного гомогенізатору молока з роздільною подачею вершків / К.О. Самойчук, О.О. Ковальов // Збірник праць V Міжнародної науково-практичної конференції “Інноваційні енерготехнології” 7-11 вересня 2015 року – Одеса, 2015, – с. 246-251.
 20. Самойчук К.О.,Обоснование основных параметров струйного гомогенизатора молока/ К.О. Самойчук, А.А. Ковалёв, Н.А. Палянычка//Ежемесячный научный журнал Международного научного института “Educatio”: Новосибирск – 2015. – №9 (16), часть 1. – С. 114 – 117. (Индексируется The Asian Education Index, GIF, Index Copernicus, SSOAR, BASE, Open Academic Jornals Index)
 21. Самойчук К.О., Ефективність гомогенізації молока в пульсаційному апараті з вібруючим ротором/К.О. Самойчук, А.О. Івженко// Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: Харків – 2015. – Вип. 166.– С. 98 – 104. (Google Scholar)
 22. Самойчук К.О., Моделирование процесса струйной гомогенизации молока с раздельной подачей сливок/К.О. Самойчук, А.А. Ковалёв, А.А. Бездитный//Вестник Могилёвского государственного университета продовольствия: Могилёв – 2015. – №2 (19). – С. 69 – 76.
 23. Петриченко С.В. Біораскладаємі полімерні матеріали для упаковки / С.В. Петриченко, О.В. Гвоздєв // Праці ТДАТУ. – Мелітополь, 2015. Вип. 15. –Т.1. – С. 210 – 216.
 24. Петриченко С.В. Модернізація механізму пресування гранулятора рослинних відходів / Ф.Ю. Ялпачик, В.О. Олексієнко, О.О. Вершков, С.В. Петриченко, О.О.Червоткіна // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності: Міжнародна науково-практич­на конференція, 8-11 вересня 2015 р. : [тези доповідей.] / під заг. ред. Дейниченка Г.В. – Харків : ФАКТ, 2015.
 25. Петриченко С.В. Удосконалення системи технічного обслуговування харчового обладнання шляхом використання методів і засобів вібродіагностування / С.В.Петриченко, В.О. Олексієнко // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності: Міжнародна науково-практич­на конференція, 8-11 вересня 2015 р. : [тези доповідей.] / під заг. ред. Дейниченка Г.В. – Харків : ФАКТ, 2015.
 26. Паляничка Н.О. Визначення основних параметрів і режимів роботи промислового зразка імпульсного гомогенізатора молока / Н.О. Паляничка // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету.. – Мелітополь, 2015. Вип. 15, Т.1. – С. 187 – 191.
 27. Самойчук К.О.,Обоснование основных параметров струйного гомогенизатора молока / К.О. Самойчук, А.А. Ковалёв, Н.А. Палянычка // Ежемесячный научный журнал Международного научного института «EDUCATION». – Новосибирск: Международный научный институт «EDUCATION», 2015. №9 (16). – С. 114 – 117.
 28. Олексієнко В.О. Розробка технологій прискореного дозрівання солоду / В.О. Олексієнко, Г.І. Харитонова // Всеукраїнський науково-технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК»- Віннця, 2015.-№1(91)-с. 73-75
 29. Червоткіна О.О. Дослідження процесу гранулювання відходів на роторних пресах з плоскою матрицею / О.О.Червоткіна, В.О. Олексієнко, Н.О. Фучаджи // Праці ТДАТУ. – Мелітополь, 2015. Вип. 15. –Т.1. – С. 234 – 239
 30. Олексієнко В.О. Вплив іонізованого повітря при виробництві ячмінного солоду / В.О. Олексієнко, Г.І. Харитонова // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності : Міжнародна науково-практична конференція, 8-11 вересня 2015 р. : [тези доповідей.] / під заг. ред. Дейниченка Г.В. – Харків : ФАКТ, 2015. – с. 110-111
 31. Ялпачик Ф.Ю. Аналіз конструкції прес-грануляторів з плоскою матрицею для переробки овочевих відходів / Ф.Ю.Ялпачик, О.О.Червоткіна, В.О. Олексієнко, О.О.Вершков // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності : Міжнародна науково-практична конференція, 8-11 вересня 2015 р. : [тези доповідей.] / під заг. ред. Дейниченка Г.В. – Харків : ФАКТ, 2015. – с. 117-118
 32. Ялпачик В.Ф. Планування експериментальних досліджень процеса охолодження зерна / В.Ф. Ялпачик, М.І. Стручаєв, В.О. Верхоланцева // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ,2015. – Вип. 15, Т.1. – С. 3 – 8..
 33.  Методика експериментальних досліджень у процесі охолодження пшениці / Ф.Ю. Ялпачик, В.О. Верхоланцева // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету – Вінниця: ВНАУ, 2015. –Випуск 1(89), Том 2. – С. 159 – 163.
 34. Kiurchev S Linear and nonlinear relationship of wheat storage characteristics / S. Kiurchev, V. Vercholantseva // Canadian Scientific Journal, ISSUE 1. 2015:VOLUME 2, 10 – 15рр.
 35. Кюрчев С.В. Визначення параметрів оптимізації процесу охолодження зерна / С.В. Кюрчев, В.О. Верхоланцева // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. – Харків: ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2015. – Вип. 163. – С. 228 – 239.
 36. Кюрчев С.В Конструктивные особенности установки для сушки и охлаждения зерна активным вентилированием / С.В. Кюрчев, В.А. Верхоланцева //Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету [Електронний ресурс]. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – Вип.5, Т.1. – С. 108 – 113. Режим доступу: http://nauka.tsatu.edu.ua/e-journals-tdatu/e-index.html
 37. Кюрчев С.В. Особенности хранения зерновых запасов / С.В. Кюрчев, В.А. Верхоланцева // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – Вип. 15, Т.3. – С. 189 – 194.
 38. Кюрчев С.В. Исследование рабочего процесса при вентилировании зерна в зернохранилище / С.В. Кюрчев, В.А. Верхоланцева // Ежемесячный научный журнал Международного научного института «EDUCATION». – Новосибирск: Международный научный институт«EDUCATION», 2015. – №9(16). – С. 75 – 76.
 39. Ялпачик В.Ф. Дослідження процесу теплообміну при охолодженні шару зерна пшениці/ В.Ф. Ялпачик, С.В. Кюрчев, М.І. Стручаєв,В.О. Верхоланцева // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. – Харків: ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2015. – Вип. 166. – С. 50 – 56.
 40. Бойко Т.Ю. Визначення параметрів процесу сортування продуктів лущення насіння соняшника за допомогою псевдозрідженного шару / Т.Ю. Бойко, В.С. Бойко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету . – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – Вип. 15, Т.1. – С. 258 – 263.

2016

 1. Янаков В.П. Формирование характеристик тестоприготовления. / В.П. Янаков. Міністерство освіти і науки України, Вінницький держ. нац. ун-т. Тематич. научн.-метод. збірник. Вінницького держ. нац. ун-т. ТЕХНИКА, ЭНЕРГЕТИКА, ТРАСПОРТ АПК.– Винниця.: ВДНУ, – 2016. №4 (96). – С.121–128.
 2. Ялпачик В.Ф. Енергоефективне сушіння насіння гарбуза / В.Ф. Ялпачик, М.І. Стручаєв, В.Г. Тарасенко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2016. – Вип.16. – Том.1. – с. 37-44.
 3. Ялпачик В.Ф. Аналітичні засоби моделювання мікробіологічних, біохімічних процесів при зберіганні зернової маси / В.Ф. Ялпачик, С.В. Кюрчев, В.О. Верхоланцева // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2016. – Вип.16. – Том.1. – с. 3-8.
 4. Ялпачик В.Ф. Изменение клейковины и индекса деформации клейковины пшеницы в процессе хранения в зернохранилище с применением охлаждения / В.Ф. Ялпачик, В.О. Верхоланцева // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, №1(39), 2016, с. 10-13.
 5. Ялпачик В.Ф. Дослідження впливу коефіцієнта теплопровідності на вологість зернового матеріалу / В.Ф. Ялпачик, С.В. Кюрчев, В.О. Верхоланцева // Вісник харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, ХНТУСГ ім. Петра Василенка. – 2016. – Вип. 179. – С. 26–31.
 6. Стручаєв М.І. Енергоефективне сушіння насіння гарбуза / М.І. Стручаєв, В.Ф. Ялпачик, В.Г. Тарасенко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2016. Вип. 16. –Т.1. – С. 37 – 44
 7. Дейниченко Г.В. Синхронізація коливальних і обертальних рухів ротора у пульсаційному гомогенізаторі з вібруючим ротором /Г.В. Дейниченко, К.О. Самойчук, А.О. Івженко //Вібрації в техніці та технологіях : Вінниця – 2016. – №1 (81). –С. 122-131. (Index Copernicus (Польша), РИНЦ)
 8. Дейниченко Г.В. Аналіз конструкцій гомогенізаторів молочної промисловості / Г.В. Дейниченко, К.О. Самойчук, А.О. Івженко, Л.В. Левченко// Праці ТДАТУ.: Мелітополь – 2016. – Вип.16, Т.1. – С. 9-15.
 9. Дейниченко Г.В. Конструкції струминних диспергаторів жирової фази молока / Дейниченко Г.В., Самойчук К.О., Ковальов О.О.// Праці ТДАТУ.: Мелітополь – 2016. – Вип.16, Т.1. – С. 219-226.
 10. Самойчук К.О., Аналітичні дослідження умов диспергування жирової фази молока в пульсаційному гомогенізаторі/ К.О. Самойчук, Л.В. Левченко// Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету: Дніпропетровськ – 2016. – №1 (39). – С. 64–67. (AGRICOLA (США), РІНЦ)
 11. Самойчук К.О., Методика расчёта степени дисперсности эмульсий/ К.О. Самойчук MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture – 2016. Vol.18. No.2. 97–102. (Index Copernicus)
 12. Дейниченко Г.В. Аналітичні дослідження енерговитрат пульсаційного гомогенізатора молока/ Г.В. Дейниченко, К.О. Самойчук, Л.В. Левченко// Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. Наукові праці ХДУХТ: Харків – 2016. – Вип.1 (23) С. 170-181. (Google Scholar)
 13. Самойчук К.О., Механізми диспергування жирових кульок в струминному гомогенізаторі молока/ К.О. Самойчук, О.О. Ковальов // Наукові праці ОНАХТ: Одеса. – 2016. – Т.80, Вип.1. – С. 103–107. (WorldCat, Google Scholar, EBSCO, Ulrichs Web Global Serials Directory)
 14. Дейничнко Г.В. Вплив кратності обробки молочної емульсії в пульсаційному гомогенізаторі/ Г.В. Дейниченко, К.О. Самойчук, Л.В. Левченко// Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. Наукові праці ХДУХТ: Харків – 2016. – Вип.2 (24) С. 226–233. (Google Scholar)
 15. Дейниченко Г.В. Струминні гомогенізатори молока / Г.В. Дейниченко, К.О. Самойчук, О.О. Ковальов // Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність» 19 травня 2016 р. – Харків, ХДУХТ. – 2016. – С. 274–276.
 16. Самойчук К.О.,Підвищення ефективності діяльності молокопереробних підприємств за рахунок впровадження нових типів гомогенізаторів/ К.О. Самойчук, Н.О. Паляничка // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції “Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК” 17-18 листопада Київ: НУХТ. – 2016. – С. 210–211.
 17. Самойчук К.О., Гомогенізація жирової фази молока в пульсаційному апараті з ротором, що вібрує / Самойчук К.О., Паляничка Н.О., Верхоланцева В.О. // IV наукова конференція «Фундаментальні та прикладні дослідження у сучасній науці» (30 жовтня 2016 р., м. Харків). – Харків, Технологічний центр, 2016. – С. 86–87.
 18. Samoichuk K. Research into milk homogenization in the pulsation machine with a vibrating rotor / K. Samoichuk, S. Kiurchev, V. Oleksiienko, N. Palyanichka, V. Verholantseva // East Europe Journal 6/11 (84). – Kharkiv: PC «TECHNOLOGY CENTER» – 2016. – P. 16-21. (Scopus, CrossRef, American Chemical Society, EBSCO, Index Copernicus, РИНЦ, Ulrich’s Periodicals Directory DRIVER, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), WorldCat, Electronic Journals Library DOAJ ResearchBib, Polska Bibliografia Naukowa, Directory of Research Journals Indexing, Directory Indexing of International Research Journals, Open Academic Journals Index, Sherpa/Romeo)
 19. Samoichuk, K. Research into usage efficiency of the pulsation machine with a vibrating rotor for milk homogenization [Text] / K. Samoichuk, S. Kiurchev, V.Oleksiienko, N.Palyanichka, V. Verholantseva // EUREKA: Life Sciences, – 2016. – Vol. 6, P. 3–10. doi: 10.21303/2504-5695.2016.00236 (Scopus, ReserchBib, Journalindex, ESJI, IndianScience.in) http://eu-jr.eu/life/article/view/236
 20. Дейниченко Г.В. Аналітичне визначення дисперсності при обробці молока в пульсаційному гомогенізаторі/ Г.В. Дейниченко, К.О. Самойчук, Л.В. Левченко // Вісник харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, ХНТУСГ ім. Петра Василенка. – 2016. – Вип. 179. – С. 32–39.
 21. Аналітичні дослідження енергетичної ефективності використання пульсаційного гомогенізатора молока// Воробйова О.В. Левченко Л.В. Самойчук К.О. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Перспективи розвитку сучасної науки” (м. Львів, 2-3 грудня 2016 року). – У 2-х частинах. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – Ч. 1. –С. 80–83.
 22. Самойчук К.О., Шляхи енергозбереження при гомогенізації молока / К.О. Самойчук Матеріали міжнародної науково-практичної конференції за результатами досліджень 2015 року. Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК (14-25 квітня 2016 р.). – Мелітополь: ТДАТУ, 2016. – С. 89–90.
 23. Паляничка Н.О. Експериментальні дослідження впливу основних факторів на ступінь гомогенізації в імпульсному гомогенізаторі / Н.О. Паляничка, Г.В. Антонова // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2016. Вип. 16, Т.1. – С. 21 – 28.
 24. Петриченко С.В. Механічне моделювання реологічної поведінки харчових матеріалів / С.В. Петриченко, В.О. Олексієнко, Н.О. Паляничка // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2016. Вип. 16, Т.1. – С. 29 – 36
 25. Паляничка Н.О. Визначення шляхів зниження енерговитрат процесу гомогенізації молока / Н.О. Паляничка // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – Дніпропетровськ. – 2016. №1(39). – С. 53 – 56.
 26. Паляничка Н.О. Експериментальне визначення якості гомогенізації молока в імпульсному гомогенізаторі / Н.О. Паляничка // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016, Вип. 179. – С. 39–44.
 27. Samoichuk K. Research into milk homogenization in the pulsation machine with a vibrating rotor / K. Samoichuk, S. Kiurchev, V. Oleksiienko, N. Palyanichka, V. Verholantseva // East Europe Journal – Kharkiv: PC «TECHNOLOGY CENTER» – 2016, №6/11 (84). – P. 16-21.
 28. Samoichuk K. Research into usage efficiency of the pulsation machine with a vibrating rotor for milk homogenization / K. Samoichuk, S. Kiurchev, V. Oleksiienko, N. Palyanichka, V. Verholantseva // EUREKA: Life Sciences, – 2016, Vol. 6. – P. 3–10.
 29. Загорко Н.П. Динамика витамина С в перце сладком при низкотемпературном хранении и дефростанции / Н.П. Загорко, В.В. Коляденко // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти – Вип. 4. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, – 2016. – С. 230-238.
 30. Загорко Н.П. Адсорбционная сушилка для сочных растительных продуктов / Н.И. Стручаев, О.В. Григоренко, Н.П. Загорко // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти – Вип. 4. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, – 2016. – С. 248-259
 31. Ялпачик В.Ф. Изменения клейковины пшеницы в процессе хранения в зернохранилище с применением охлаждения / В.Ф. Ялпачик, В.О.Верхоланцева // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – Дніпропетровськ. – 2016. №1(39). – С. 10 – 13.
 32. Ялпачик В.Ф. Дослідження впливу коефіцієнта теплопровідності на вологість зернового матеріалу / В.Ф.Ялпачик, С.В. Кюрчев, В.О. Верхоланцева // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. – Харків: ХНТУСГ ім..Петра Василенка, , 2016. – Вип. 179. – С. 26–31
 33. Верхоланцева В.А. Особенности элеваторной промышленности/ В.А. Верхоланцева // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016. – Вип. 16, Т.2. – С. 217 – 223.
 34. Тележенко Л.М. Вплив абіотичних факторів на формування біологічно активних речовин зелені петрушки /Л.М. Тележенко, А.С. Кулик, В.Ф. Жукова, С.В. Кюрчев , В.О. Верхоланцева // Технологический аудит и резервы производства, – №4/4(30),2016.- С.61-65.
 35. Ялпачик В.Ф. Аналітичні засоби моделювання мікробіологічних та біохімічних процесів при зберіганні зернової маси / В.Ф.Ялпачик, С.В. Кюрчев, В.О. Верхоланцева // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016. – Вип. 16, Т.1. – С. 3– 8.
 36. Верхоланцева В.О. Обґрунтування режимних параметрів охолодження зернової сировини у процесі зберігання Автореферат на здобуття к.т.н. за спеціальністю 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв, Вінницький національний аграрний університет, Вінниця, 2016.
 37. Ялпачик В., Буденко С.,. Червоткіна О. Коефіцієнт тертя гранульованих відходів сокового виробництва Журнал Техніка і технології АПК : науково-виробничий ж-л. 2016. № 1. С. 22-25
 38. Ялпачик Ф.Ю., Буденко С.Ф., Ялпачик О.В., Тенденції у розвитку конструкцій подрібнювачів кормів. / /Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, Вип.16, Том 1, Мелітополь, 2016, С. 165-171.
 39. Кюрчев, В. М., Ломейко О. П. Впровадження автоматизованої системи керування ВНЗ «Освіта» у Таврійському державному агротехнологічному університеті.//Збірник науково-методичних праць «Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі», – Мелітополь, 2016. -Вип.19, – С. 5-12
 40. Циб В.Г. Дослідження механізмів гранулювання/ Олексієнко В.О., Червоткіна О.О., Циб В.Г.// Праці ТДАТУ. – Мелітополь, 2016. Вип. 16. –Т.1. – С. 269– 273.

2017

 1. Янаков В.П. Адаптация тестомесильных машин к корабельным условиям эксплуатации. / В.П. Янаков. Мін–во образ. и науки України, Таврійський держ. агротехнол. ун-т. Тематич. научн.–техн. збірник. Праці Таврійського держ. агротехнол. ун-та. – Мелітополь.: ТДАТУ, – 2017. Вип. 17. Т.1. – С. 68–77.
 2. Янаков В.П. Опис процесів при кавітації в зануреному соплі. / Анісімов В.В. Клименко А.В. Єрмаков П.П. Мін–во образ. и науки України, Таврійський держ. агротехнол. ун-т. Тематич. научн.–техн. збірник. Праці Таврійського держ. агротехнол. ун-та. – Мелітополь.: ТДАТУ, – 2017. Вип. 17. Т.3. – С. 174–182.
 3. Ялпачик В.Ф. Использование холодильной установки для рециркуляционной сушки бычков / В.Ф. Ялпачик, Н.И. Стручаєв // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2017. – Вип.17. – Том.1. – с. 3-9.
 4. Ялпачик В.Ф. Дослідження ентальпії у процесі зберігання зернової маси із застосуванням охолодження / В.Ф. Ялпачик, С.В. Кюрчев, В.О. Верхоланцева // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2017. – Вип.17. – Том.1. – с. 62-67.
 5. Ялпачик В.Ф. Коефіцієнт тертя гранульованих відходів сокового виробництва / В.Ф. Ялпачик, С.Ф. Буденко, О.О. Червоткіна // Техніка і технології АПК. – 2017. №1(88). – С. 22 – 25.
 6. Ялпачик В.Ф. Експериментальне визначення коефіцієнта теплопровідності при заморожуванні / В. Ф. Ялпачик, М. І. Стручаєв, В. Г. Тарасенко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання ТДАТУ. – Мелітополь, 2017. – Вип. 17, Том. 1 : Технічні науки. – С. 113-118.
 7. Ялпачик В.Ф. Використання холодильної обробки при виробництві плодових соків / В.Ф. Ялпачик, С.Ф. Буденко, В.Г. Тарасенко // Праці ТДАТУ. – Мелітополь, 2017. Вип. 17. –Т.1. – С. 213 – 219.
 8. Дейниченко Г.В. Дослідження діаметру каналу подавання вершків струминного гомогенізатора молока/ Г.В. Дейниченко, К.О. Самойчук, О.О. Ковальов, І.Ю. Пацький // Праці ТДАТУ. – Мелітополь, ТДАТУ. – Вип. 17. Т.1 – 2017. – С. 195–205.
 9. Самойчук К.О., Аналіз процесу протитечійно-струминного змішування напоїв / К.О. Самойчук, О.В. Полудненко, В.Г. Циб // Праці ТДАТУ. – Мелітополь, ТДАТУ. – Вип. 17. Т.1 – 2017. – С. 178–183.
 10. Самойчук К.О., Визначення вмісту цукрового сиропу в напої при змішуванні у протитечійно-стуминному апараті/ Самойчук, К. О. Паніна, В. В., Полудненко, О. В. //Наукові праці ОНАХТ;Т. 80, вип. 1 – 2017. – С. 164–169.
 11. Дейниченко Г.В. Перспективные конструкции гомогенизаторов молока/Г.В. Дейниченко, К.О. Самойчук// Тўпламга 2017 йил 14 март куни институтда ўтказилган “Озиқ-овқат ва кимёсаноатида чиқиндисиз ва экологик самарадор технологияларни қўллаш” мавзусида Республика миқёсидаги илмий-амалий анжуман иштирокчиларининг илмий маъруза материаллари киритилган. – Наманган шаҳри: НамМПИ, С. 146–148. (14.03.2017 г Республиканская конференция на тему «Применение безотходных и экологически чистых технологии в пищевой и химической промышленности» в Наманганском инженерно-педагогическом институте (Узбекистан) С. 146–148.
 12. Самойчук К.О.,Перспективні способи диспергування жирової фази молока/ К.О. Самойчук, О.О. Ковальов, Л.В. Левченко // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю заснування Харківського державного університету харчування та торгівлі: Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність (18 травня 2017р). Харків, ХДУХТ. – Ч. 1. – С. 280–281.
 13. Дейниченко Г.В. Експериментальні дослідження концентрації цукру під час протитечійно-струминного змішування солодких напоїв / Г.В. Дейниченко, К.О. Самойчук, О.В. Полудненко. // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю заснування Харківського державного університету харчування та торгівлі: Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність (18 травня 2017р). Харків, ХДУХТ. – Ч. 1. – С. 280–281.С. 246–247.
 14. Дейниченко Г.В. Визначення оптимальної відстані між соплами форсунок протитечійно-струминного змішувача безалкогольних напоїв / Г.В. Дейниченко, К.О. Самойчук, О.В. Полудненко // Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність» 19 травня 2016 р. – Харків, ХДУХТ. – 2016. – С. 274–276.
 15. Дейниченко Г.В. Ефективність гомогенізації молока у пульсаційному гомогенізаторі/ Г.В. Дейниченко, К.О. Самойчук, Л.В. Левченко// Вібрації в техніці та технологіях, ВНАУ: Вінниця. – 2017. №1 (84). – С. 116–121 (110–115). (Index Copernicus, РИНЦ)
 16. Дейниченко Г.В. Визначення впливу подачі молока в пульсаційному гомогенізаторі/ Г.В. Дейниченко, К.О. Самойчук, Н.О. Паляничка, Л.В. Левченко// Всеукраїнський науково – технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК». ВНАУ: Вінниця, 2017. – 3 (98). – С. 12–17.
 17. Kovalyov A. Experimental investigations of the parameters of the jet milk homogenizer with separate cream supply / A. Kovalyov, K. Samoichuk, N. Palyanichka, V. Verkholantseva, V. Yanakov // Technology audit and production reserves, – 2017. №2/3 (34). – P. 33–38.
 18. Samoichuk. K. Experimental investigations of sugar concentration for counterflow jet mixing of drinks/ Samoichuk, O.Poludnenko, N.Palyanichka, V. Verkholantseva, S. Petrychenko // Technology audit and production reserves, Poltava State Agrarian Academy: Poltava. – 2017. №2/3 (34). – P. 41–59. (Ulrich’s Periodicals Director, DRIVER, BASE, Index Copernicus, РИНЦ, ResearchBib, DOAJ, WorldCat, EBSCO, Directory Indexing of International Research Journals, DRJI, OAJI, Sherpa/Romeo, Open Access Articles)
 19. Ковальов О.О. Енергетичні витрати перспективних конструкцій гомогенізаторів молока / О.О. Ковальов, Л.В. Левченко, К.О. Самойчук // Збірник праць за підсумками VІІ Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства» (27-28 квітня 2017р). Київ: ЦП КОМПРИНТ , 2017. – С. 315–316.
 20. Полудненко О.В. Експериментальні дослідження концентрації цукру при протитечійно-струминному змішуванні солодких напоїв / О.В. Полудненко, К.О. Самойчук // Збірник праць за підсумками VІІ Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства» (27-28 квітня 2017р). Київ: ЦП КОМПРИНТ , 2017. – С. 322–323.
 21. Леженкін О. М. Визначення шляху змішування та дотичних напружень в струминному гомогенізаторі молока/ О.М. Леженкін, К.О Самойчук., О.О. Ковальов, Н.О. Паляничка, В.О. Верхоланцева // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти – Вип. 5.–Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. – С. 129–142.
 22.  Самойчук К.О.,Визначення універсального фактора диспергування жирової фази молока / К.О. Самойчук // Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності» 5–7 вересня. – Харків : ХДУХТ, 2017. – С. 17–19.
 23. Дейниченко Г.В. Теоретичні дослідження пульсаційної гомогенізації молока / Г. В. Дейниченко, К.О. Самойчук, Л.В. Левченко // Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності» 5–7 вересня. – Харків : ХДУХТ, 2017. – С. 42–43.
 24. Дейниченко Г.В. Раціональні параметри струминного гомогенізатора молока / Г. В. Дейниченко, К.О. Самойчук, О.О. Ковальов // Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності» 5–7 вересня. – Харків : ХДУХТ, 2017. – С. 44–45.
 25. Самойчук К.О., Перспективи використання вібраційних гомогенізаторів молока /К.О. Самойчук, Н.О. Паляничка, В.О. Верхоланцева Л.В. Левченко // Збірник тез доповідей XVI Міжнародна науково-технічна конференція 26–27 жовтня 2017 р. «Вібрації в техніці та технологіях» – Вінниця : ВНТУ, – 2017. – С. 36–38.
 26. Дейниченко Г.В. Перспективи використання пульсаційного гомогенізатора-диспергатора емульсій / Г.В. Дейниченко, К.О. Самойчук, Л.В. Левченко // Матеріали XІ Міжнародної науково-практичної конференції. Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки. 1–3 листопада. – Кропивницький: ЦНТУ, 2017. – С. 17–19.
 27. Самойчук К.О.,Прискорення емульсії як основний фактор гідродинамічного диспергування жирової фази молока / К.О. Самойчук // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. Наукові праці ХДУХТ: Харків – 2017. – Вип. 2 (26) С.210–220.
 28. Самойчук К.О., Методи аналізу зображень при визначенні дисперсійних характеристик мікро-емульсій методом оптичного мікроскопування/ К.О. Самойчук, Н.О. Паляничка // Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Фундаментальна підготовка фахівців у природничо-математичній, технічній, агротехнологічній та економічній галузях (11–13 вересня, 2017 р.). Мелітополь: ТДАТУ. – С. 140–142.
 29. Самойчук К.О.,Кратність гомогенізації молока / Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Інноваційні технології виробництва та переробки тваринницької продукції”. 12.12.2017 р. – Вінниця: РВВ ВНАУ – 2017. – С. 170-172.
 30. Самойчук К.О., Методика розрахунку потужності пульсаційного гомогенізатора молока/ К.О. Самойчук, Н.П. Паляничка, В.О. Верхоланцева, Л.В. Левченко // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні методики, інновації та досвід практичного застосування у сфері технічних наук» (International research and practice conference “Modern methods, innovations and experience of practical application in the field of technical sciences: Conference proceedings”) Lublin, Polska 27–28 grudzień, 2017 м. Люблін, Республіка Польща 27–28 грудня 2017 р. – Radom: Izdevnieciba “Baltija Publishing” – 2017 – С. 176–179.
 31. Петриченко С.В. Спосіб інтенсифікації сушіння макаронних виробів // С.В.Петриченко, Н.О.Паляничка, В.О.Олексієнко // Праці ТДАТУ. – Мелітополь, 2017. Вип. 17. –Т.1. – С. 125 – 131. (РИНЦ)
 32. Петриченко С.В. Визначення основних залежностей ефективності імпульсної гомогенізації молока / Н.О.Паляничка, С.В.Петриченко, Г.В.Антонова, Л.В.Левченко // Праці ТДАТУ. – Мелітополь, 2017. Вип. 17. –Т.1. – С. 105 – 112. (РИНЦ)
 33. Петриченко С.В. Аналіз методів і засобів очищення та сепарації зерна / В.О.Олексієнко, С.В. Петриченко, О.О. Вершков, В.В. Олексієнко // Праці ТДАТУ. – Мелітополь, 2017. Вип. 17. –Т.1. – С. 132 – 139. (РИНЦ)
 34. Петриченко С.В. Визначення методики розрахунку промислового зразка імпульсного гомогенізатора / Н.О. Паляничка, О.М. Леженкін, О.О. Вершков, С.В. Петриченко // друга міжнародна науково-практична конференція, 5–7 вересня 2017 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. Г. В. Дейниченка. – Харків : ХДУХТ, 2017. – 334 с.
 35. Osokina К. Substantiation of the use of spice plants for enrichment of wheat bread / К. Osokina, О. Kostetska, V. Gerasymchuk, L. Voziian, O. Telezhenko, L. Priss, V. Zhukova , V. Verkholantseva, N. Palyanichka, D. Stepanenko // East Europe Journal – Kharkiv: PC «TECHNOLOGY CENTER», 2017, №4/11 (88). – P. 16-22.
 36. Osokina К. Development of recipes and estimation of raw material for production of wheat bread / К. Osokina, О. Kostetska, V. Gerasymchuk, L. Voziian, O. Telezhenko, L. Priss, V. Zhukova , V. Verkholantseva, N. Palyanichka, D. Stepanenko // EUREKA: Life Sciences, – 2017, Vol. 4, – P. 26–34.
 37. Паляничка Н.О. Аналіз новітніх пристроїв для гомогенізації молока. / Н.О. Паляничка, О.О. Вершков, Г.В. Антонова // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2017. Вип. 17., Т.3. – С. 194 – 199.
 38. Ялпачик В.Ф.Дослідження ентальпії у процесі зберігання зернової маси із застосуванням охолодження / В.Ф. Ялпачик, С.В. Кюрчев, В.А. Верхоланцева // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2017. – Вип. 17, Т.1. – С. 62 – 67.
 39. Кюрчев С.В. Разработка рекомендации по хранению пшеницы в зернохранилище / С.В. Кюрчев, В.А. Верхоланцева // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2017. – Вип. 17, Т.3. – С. 166 – 173.
 40. Priss O., Burdina I., Kiurchev S., Verkholantseva V., Stepanenko D. Effect of seed sowing period on polyphenolic compounds content in basil (Ocimum basilicum L.) under greenhouse conditions. Technology audit and production re-serves.– 2017. – Vol. 4/3 (36). – P. 42–45
 41. . Priss. O., Yevlash V., Zhukova V., Kiurchev S.,Verkholantseva V., Kalugina I., Kolesnichenko S., Salavelis A. Investigation of the respiration rate during storage of fruit vegetables under the influence of abiotic factors. EUREKA: Life Sciences. – 2017.– Vol. 6– P. 10-15.
 42. Priss O., Danchenko O., Evlash V., Zhukova V., Verkholantseva, D. Stepanenko The influence of antioxidant heat treatment on utilization of active oxygen forms during storage of cucumbers. Technology audit and production reserves.– 2017. – Vol. 4/3 (36). – P. 28–34.
 43. Priss O., Yevlash V., Zhukova V., Kiurchev S., Verkholantseva V., Kalugina I., Kolesnichenko S., Salavelis A., Zolovska O., Bandurenko H. Effect of abiotic factors on the respiration intensity of fruit vegetables during storage. Eastern European Journal of Enterprise Technologies.–2017.–Vol. 6/11(90).– P. 27–34.
 44. Бойко В.С. Методика визначення основних параметрів об’ємного друку харчових продуктів / В.С. Бойко, А.Н. Муравйов // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету . – Мелітополь: ТДАТУ, 2017. – Вип. 17, Т.1. – С. 86 – 90.
 45. Бойко В.С. Теоретичне обгрунтування течії в’язко-пластичної рідини по каналу формувача при об’ємному друці (3D) / В.С. Бойко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету . – Мелітополь: ТДАТУ, 2017. – Вип. 17, Т.1. – С. 119 – 124.
 46. Тарасенко В.Г. Обоснование конструктивной схемы оборудования для процесса подмораживания пищевых продуктов / В.Г. Тарасенко, В.А. Петров, В.С. Бойко // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності : друга міжнародна науково-практична конференція, 5–7 вересня 2017 р. – Мелітополь. – С. 93- 94.
 47. Ялпачик В. Ф.,. Буденко С. Ф, Червоткіна О. О. Коефіцієнт тертя гранульованого жому моркви. // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності: матеріали 2-ї Міжнародної науково- практичної конференции. 2017. С. 107-109.
 48. Ялпачик В.Ф., Буденко С.Ф., Тарасенко В.Г Використання холодильної обробки при виробництві плодових соків // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь, 2017. Вип.17. – Том.1. С. 213-219
 49. Загорко Н.П.Изменение физико-механических показателей плодов перца в процес се замораживания и длительного хранения / Ялпачик В.Ф., Загорко Н.П., Коляденко В.В. // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти – Вип. 5. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, – 2017. – С. 155-163.
 50. Ялпачик Ф.Ю., Буденко С.Ф. Молотки дробарок кормів, їх коливання і методика розрахунку. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2017. – Вип.17. – Том.1. С. 10-18.
 51. Кюрчев В.М., Ломейко О.П., Сосницька Н.Л., Данченко М.М. Методологія моніторингу початкового рівня математичної і фізичної підготовки студентів технічних вищів./ О.П. Ломейко //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Фундаментальна підготовка фахівців у природничо-математичній, технічній, агротехнологічній та економічній галузях”. – Мелітополь, 2017. -С. 77-79
 52. Кюрчев В.М., Ломейко О.П. Система запобігання та виявлення академічного плагіату серед здобувачів вищої освіти в ТДАТУ./ О.П. Ломейко //Збірник науково-методичних праць ” Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному закладі”. – Мелітополь, 2017.- Вип. 20, – С. 4-11
 53. Данченко, М. М., Ломейко О. П., Сосницька Н. Л. Халанчук, Л. В. Аналіз впливу рівня початкових знань з математики на результати навчання студентів //Збірник наукових праць за матеріалами дистанційної всеукраїнської наукової конференції «Математика у технічному університеті XXI сторіччя», – Мелітополь, 2017. – С. 106-108

2018

 1. Янаков В.П. Исследование терминологии замеса теста. / В.П. Янаков. Мін–во образ. и науки України, Таврійський держ. агротехнол. ун-т. Тематич. научн.–техн. збірник. Праці Таврійського держ. агротехнол. ун-та. – Мелітополь.: ТДАТУ, – 2018. Вип. 18. Т.1. – С. 261–269.
 2. Ялпачик В.Ф. Дослідження коефіцієнта тертя гранульованого жому моркви / В.Ф. Ялпачик, С.Ф. Буденко, В.О. Олексієнко, О.О. Червоткіна // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2018. – Вип.18. – Том.1. – с. 112-118.
 3. Стручаєв М.І. Формування заморожених соків / М.І. Стручаєв, Н. П. Загорко, В. Г. Тарасенко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ. – Мелітополь, 2018. – Вип. 18, т. 1 : Технічні науки. – С. 246-252.
 4. Бойко В.С. Визначення параметрів течії в’язко-пластичної рідини при об’ємному формуванні харчових продуктів / В.С. Бойко, В.Г. Тарасенко // // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету . – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – Вип. 18, Т.1. – С. 318 – 325.
 5. Самойчук К.О., Багатократна і багатоступінчаста гомогенізація молока К.О. Самойчук // Праці ТДАТУ. – Мелітополь, ТДАТУ. – Вип. 18. Т.1 – 2018. – С. 22–28.
 6. Самойчук К.О., Обгрунтування параметрів отворів поршня пульсаційного гомогенізатора молока/ Самойчук К.О., Левченко Л.В., Циб В.Г. // Праці ТДАТУ. – Мелітополь, ТДАТУ. – Вип. 18. Т.1 – 2018. – С. 274–280.
 7. Viunyk O., Samoichuk K., Smielov А., Panina V. Experimental investigations of the process of mixing liquids in a counter-jet mixer// Slovak international scientific journal: Bratislava – № 14, (2018). – 1. – 2018. – Р. 32–37.
 8. Петриченко С.В. Моделювання процесу електрокопчення риби / Петриченко С.В., Лобода О.І. // Праці ТДАТУ. – Мелітополь, 2018. Вип. 18. –Т.1.
 9. Паламарчук І.П. Визначення оптимальної геометричної форми отворів поршня-ударника імпульсного гомогенізатора молока / І.П. Паламарчук, Т.М. Вітенько, Н.О. Паляничка, С.Ф. Буденко, О.О. Вершков // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2018. Вип. 18, Т.1. – С. 147 – 153.
 10. Osokina N., Liubych V., Novak L., Pushkarova-Bezdil T., Priss O., Verkholantseva V., Hryhorenko O., Pusik V., Pusik L. (2018). Analysis of bakery properties of grain of new varieties and lines of wheat spelts. EUREKA: Life Sciences, (2), 41-46
 11. Кюрчев С.В. Визначення важливого фактора якості пшениці у процесі зберігання із застосуванням охолодження / С.В. Кюрчев, Л.М. Кюрчева, В.А. Верхоланцева // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – Вип. 18, Т.1. – С. 20 – 28.
 12. Osokina N., Liubych V., Novak L., Pushkarova-Bezdil T., Priss O., Verkholantseva V., Hryhorenko O., Pusik V., Pusik L. (2018). Elucidation of the mechanism that forms breadbaking properties of the spelt grain Eastern European Journal of Enterprise Technologies.–2018.–Vol. 2/11(92).– P. 39–47/

Праці ТДАТУ 2013 т.7

ЗАСТОСУВАННЯ ДІАФІЛЬТРАЦІЙНОГО ОЧИЩЕННЯ У ПРОЦЕСІ ОДЕРЖАННЯ ПЕКТИНОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ

ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ КОРЕНЕПЛОДІВ ПАСТЕРНАКУ ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ ЗБЕРІГАННЯ

ЗМІНА ВМІСТУ АСКОРБІНОВОЇ КИСЛОТИ В ПЛОДАХ ГРУШІ ПРИ ТРИВАЛОМУ ЗБЕРІГАННІ З ВИКОРИСТАННЯМ АНТИОКСИДАНТІВ

МЕХАНІЗМИ ДИСПЕРГУВАННЯ ЖИРОВОЇ ФАЗИ В ПУЛЬСАЦІЙНОМУ АПАРАТІ З ВІБРУЮЧИМ РОТОРОМ

НОВІ МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПЛОДІВ ПРИ ЗБЕРІГАННІ ХОЛОДОМ

ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РОБОЧОГО ОРГАНУ ГРАНУЛЯТОРА ДЛЯ ОТРИМАННЯ ГРАНУЛ НА ОСНОВІ ОВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ

ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТА РЕЖИМІВ РОБОТИ ЗЕРНОВОЇ ДРОБАРКИ ПРЯМОГО УДАРУ

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СУМІШНОГО ПРЯДИВА НА ОСНОВІ ВОЛОКОН ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО З НАТУРАЛЬНИМИ ТА ХІМІЧНИМИ ВОЛОКНАМИ

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ТА АНТИОКСИДАНТНОЇ АКТИВНОСТІ РІЗНИХ ВИДІВ МОЛОЧНОЇ СИРОВАТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ В НАПОЯХ

ПОРІІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ТРИТІКАЛЕВОГО І КЛАСИЧНОГО ПИВА

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ И ПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ ЗЕРНОВЫХ

РОЗРОБКА РЕЦЕПТУРНОГО СКЛАДУ ПЛОДОВО-ЯГІДНИХ НАЧИНОК

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРЕДЕЛЬНОЙ ВЯЗКОПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ ДЕФОРМИРОВАНИИ ПИЩЕВЫХ МАСС

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВАЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ NOR, PSE, DFD ДЛЯ М’ЯСА СВИНИНИ

ВДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОПЕРЕДНЬОЇ СЕПАРАЦІЇ ЗЕРНА ПРИ ПОДРІБНЕННІ ПРЯМИМ УДАРОМ

ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ГОМОГЕНІЗАЦІЇ ПРИ ІМПУЛЬСНІЙ ГОМОГЕНІЗАЦІЇ МОЛОКА

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МІСИЛЬНИХ ОРГАНІВ ТІСОМІСИЛЬНИХ МАШИН

ВИРОБНИЦТВО ТА АНАЛІЗ ЯКОСТІ СМАЖЕНИХ КОВБАС

ВПЛИВ ВЕЛИЧИНИ ЗНОШУВАННЯ КОНТАКТУЮЧИХ ПОВЕРХОНЬ ФІКСУЮЧИХ ПОВЕРХОНЬ ФІКСУЮЧИХ КОЛІС ТА СОРТУВАЛЬНОГО СТОЛУ ПАДДІ-МАШИНИ НА ПРОЦЕС ВІБРОУДАРНОГО СЕПАРУВАННЯ

ВПЛИВ КОЕФІЦІЄНТІВ МІСЦЕВИХ ОПОРІВ РОЗЛИВНОЇ СИСТЕМИ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ДОЗУЮЧОГО ПРИСТРОЮ

ТОВАРОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ЯКОСТІ ПЕЧИВА ПІСОЧНОГО ЗДОБНОГО ПІДВИЩЕНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ З ДОДАВАННЯМ СУМІШІ ХАРЧОВИХ ВОЛОКОН

УСТАНОВКА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗМІШУВАННЯ СИПУЧИХ МАТЕРІАЛІВ

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГІЇ ТЕРМОСТІЙКОЇ НАЧИНКИ НА ОСНОВІ МОЛОЧНОЇ СИРОВИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПЕКТИНУ

Праці ТДАТУ 2014 т.1,

ИЗВЛЕКАЮЩИЙ АППАРАТ РОТАЦИОННОГО ТИПА

МЕТОДИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ, ЩО ЗАСТСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ПРОЦЕСУ СЕПАРАЦІЇ ЗЕРНА

МОДЕЛЬ ПОДРІБНЕННЯ ЖИРОВОЇ ФАЗИ МОЛОКА ПРИ ІМПУЛЬСНІЙ ГОМОГЕНІЗАЦІЇ

НОВІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПАКУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

ОБГРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ КУРЯЧОГО М’ЯСА ТА ОВОЧЕВИХ СОКІВ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ВАРЕНИХ КОВБАС ДІЄТИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

ОБГРУНТУВАННЯ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ МАШИНИ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ПЛОДОВИХ ВИЧАВОК

ОБГРУНТУВАНЯ ВИКОРИСТАННЯ ПШЕНИЧНИХ ВИСІВОК ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ М’ЯСНИХ ПРОДУКТІВ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ РОТОРНОО КЛАССИФИКАТОРА ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПОРОШКОВ

ОПТИМАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ПРИГОТУВАННЯ ТРЕСТИ БЕЗНАКОРТИЧНИХ КОНОПЛЬ СПОСОБОМ ХОЛОДНОВОДНОГО МОЧІННЯ

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СТЕВІЇ У КОНДИТЕРСЬКІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ ЯК ПІНОУТВОРЮВАЧА ТА СТАБІЛІЗАТОРА

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СИРКОВОЇ ПАСТ, ЗБАГАЧЕНОЇ ОМЕГА-3 ТА ОМЕГА-6

ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПЛАСТИКАЦІЇ КОНДИТЕРСЬКИХ МАС

ПРОБЛЕМИ ТРАВМУВАННЯ ЗЕРНА ПРИ ПЕРЕМІЩЕННІ І ЗАВАНТАЖЕННІ ЙОГО В СИЛОСИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЙОГО ЗНЕЖЕННЯ

РОЗРАХУНОК ВТРАТ ТИСКУ АПАРАТА ІЗ ЗУСТРІЧНИМИ ЗАКРУЧЕНИМИ ПОТОКАМИ ПІСЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЛЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

РОЗРАХУНОК ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ МАШИНИ ДЛЯ НАРІЗАННЯ ГАСТРОНОМІЧНИХ ПРОДУКТІВ

РОЗРОБКА МОДЕЛІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ОТРИМАННЯ ГРАНУЛЬОВАНИХ ПРОДУКТІВ НА ОСНОВІ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗМІШУВННЯ РІДКИХ КОМПОНЕНТІВ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ

ВИВЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ РОЗЧИНІВ ПІНОУТВОРЮВАЧІВ

ВИКОРИСТАННЯ НОРМАЛІЗАЦІЇ У СТРУМИННОМУ ГОМОГЕНІЗАТОРІ МОЛОКА З РОЗДІЛЬНОЮ ПОДАЧЕЮ ВЕРШКІВ

ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ КУТТЕРОВАНИЯ МЯСА КУР МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБВАЛКИ НА ЕГО ВОДОСВЯЗЫАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ

ВПЛИВ НА ПІНОУТВОРЮЮЧУ ЗДАТНІСТЬ РЕЦЕПТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ СУХОГО ЗБИВНОГО НАПІВФАБРИКАТУ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ У ПЛАСТИНЧАСТОМУ АПАРАТІ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ДО РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ БІСКВІТНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ НАССР

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ NOR, PSE I DFD ЯЛОВИЧИНИ В ПРОМИСЛОВОСТІ

ФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТІСТОМЕСИЛЬНИХ МАШИН ПЕРІОДИЧНОЇ ДІЇ

РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЯКІСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛЬОНСИРОВИНИ ПІД ЧАС ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ

Праці ТДАТУ 2015 т.1

ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИРОСТІВ ЖИВОЇ МАСИ ТА ЗБАГАЧЕННЯ ЖОВТКА ЯЄЦЬ ПЕРЕПЕЛІВ ВІТАМІНОМ Е

ЗМІНА ВЛАСТИВОСТЕЙ СОЧЕВИЦІ ПІД ЧАС БІОАКТИВАЦІЇ

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ЗМІШАНА ПРЯЖА З ВОЛОКНАМИ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ІМПОРТОВАНІЙ СИРОВИНІ

МЕТОДИКА ОБҐРУНТУВАННЯ КІЛЬКІСНОГО СКЛАДУ КОМПОЗИЦІЙ ДЛЯ ДРАЖУВАННЯ НАСІННЯ

ОБРОБКА ЛЛЯНОЇ СИРОВИНИ НА ПОТОНШУВАЛЬНОМУ МЕХАНІЗМІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЛІНІЇ

ОПТИМІЗАЦІЯ ЕНЕРГОВИТРАТ ПРОЦЕСУ ПОДРІБНЕННЯ ЗЕРНА ШЛЯХОМ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ДРОБАРКИ ЗЕРНА

ОЦІНКА ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ У ВИРОБНИЦТВІ ЛЛЯНОЇ ПРОДУКЦІЇ

ПЕРЕРАБОТКА ЛЬНЯНОЙ СОЛОМЫ МЕХАНО-ХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОГО ГЕОТЕКСТИЛЮ В УКРАЇНІ 

ПІДГОТОВКА СОНЯШНИКОВОГО ЛУШПИННЯ ДО БРИКЕТУВАННЯ

АНАЛІЗ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГЕОТЕКСТИЛЮ, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

БІОРОЗКЛАДАЄМІ ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ УПАКОВКИ

ВИБІР ОПТИМАЛЬНИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ПЛОДІВ ОГІРКА

ВИБІР ТИПА ВІТРОУСТАНОВОК ДЛЯ УМОВ УКРАЇНИ

ВИЗНАЧЕННЯ ВІДСТАНІ МІЖ СОПЛАМИ ФОРСУНОК ПРОТИТЕЧІЙНО-СТРУМИННОГО ЗМІШУВАЧА БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ

ВИЗНАЧЕННЯ ВОЛОГОСТІ ЛЛЯНОЇ ТРЕСТИ В ПРОЦЕСІ ЗАГОТІВЛІ

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ І РЕЖИМІВ РОБОТИ ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА ІМПУЛЬСНОГО ГОМОГЕНІЗАТОРА МОЛОКА

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ СОРТУВАННЯ ПРОДУКТІВ ЛУЩЕННЯ НАСІННЯ СОНЯШНИКА ЗА ДОПОМОГОЮ ПСЕВДОЗРІДЖЕННОГО ШАРУ

ВИКОРИСТАННЯ МІКРОХВИЛЬОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСАХ ЕКСТРАГУВАННЯ ОЛІЇ КАВИ 

ВПЛИВ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН (ПАР)

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ РУХУ ЗЕРНОВИХ ЧАСТОК

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ГРАНУЛЮВАННЯ ВІДХОДІВ НА РОТОРНИХ ПРЕСАХ З ПЛОСКОЮ МАТРИЦЕЮ

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕСТОМЕСИЛЬНЫХ МАШИН

РАЦІОНАЛЬНИЙ СПОСІБ МИТТЯ КОРЕНЕПЛОДІВ

РОЗРОБЛЕННЯ ФЕРМЕНТОВАНИХ НАПОЇВ НА ОСНОВІ ЦУКРОВОГО СОРГО ТА КОНЦЕНТРАТУ ЯБЛУЧНОГО СОКУ

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ТВЕРДОГО СИРУ З ВИКОРИСТАННЯМ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ОБРОБКИ МОЛОКА

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ СТЕБЕЛ ТРЕСТИ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО

УПАКОВКА М’ЯСА В МОДИФІКОВАНУ АТМОСФЕРУ

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЦЕЛЮЛОЗОВМІСНИХ МАТЕРІАЛІВ З ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО

ЯКІСТЬ ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЦЕСУ СТРУМИННОЇ ГОМОГЕНІЗАЦІЇ МОЛОКА З РОЗДІЛЬНОЮ ПОДАЧЕЮ ВЕРШКІВ

ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОЦЕСА ОХОЛОДЖЕННЯ ЗЕРНА

ПОРІВНЯЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕКСТРАКТОРА З ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ ІНТЕНСИФІКАТОРОМ ТА ІСНУЮЧОГО ЕКСТРАКТОРА УЕЛ-1

ПРОГНОЗУВАННЯ ВМІСТУ СУХИХ РЕЧОВИН У ПЛОДАХ СЛИВИ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОГОДНИХ ЧИННИКІВ

Праці ТДАТУ 2016 т.1

АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЙ ГОМОГЕНІЗАТОРІВ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

АНАЛІТИЧНІ ЗАСОБИ МОДЕЛЮВАННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ТА БІОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ЗБЕРІГАННІ ЗЕРНОВОЇ МАСИ

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГРАНУЛИРОВАНИЯ-БРИКЕТИРОВАНИЯ КОРМОВЫХ СМЕСЕЙ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ СУШІННЯ НАСІННЯ ГАРБУЗА

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ НА СТУПІНЬ ГОМОГЕНІЗАЦІЇ В ІМПУЛЬСНОМУ ГОМОГЕНІЗАТОРІ

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ СОЛІННЯ РИБИ ОКЕАНІЧНОГО ПРОМИСЛУ ЗА ДОПОМОГОЮ УЛЬТРАЗВУКУ

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ГРАНУЛЮВАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВИСОКОГО ТИСКУ НА МІКРОБІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ПАСТИ З АЙВИ

ВПЛИВ ТЕПЛОВОЇ ОБРОБКИ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ ДИХАННЯ ТОМАТІВ ВПРОДОВЖ ЗБЕРІГАННЯ

ВПЛИВ АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА РОЗВИТОК ФІЗІОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ПІД ЧАС ХОЛОДИЛЬНОГО ЗБЕРІГАННЯ ПЛОДІВ ЯБЛУНІ

ВЛИЯНИЕ ВИДА ДУБА И РАЙОНА ЕГО ПРОИЗРАСТАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ ДРЕВЕСИНЫ

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ В РЕЦЕПТУРАХ ПИВА

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПАРАМЕТРИ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЦЕПТУРНОГО СКЛАДУ БІЛКОВО-ВУГЛЕВОДНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ТЕПЛОВОЇ ОБРОБКИ ОВОЧІВ

МЕХАНІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РЕОЛОГІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ХАРЧОВИХ МАТЕРІАЛІВ

ЛІНІЙНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ПРОРОЩУВАННЯ ЗЕРЕН ЯЧМЕНЮ

КОНСТРУКЦІЇ СТРУМИННИХ ДИСПЕРГАТОРІВ ЖИРОВОЇ ФАЗИ МОЛОКА

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АППАРАТОВ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ХРУПКИХ И ВЯЗКОПЛАСТИЧНЫХ ПИЩЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ

ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДЕСЕРТІВ СОРБЕТ З ВИКОРИСТАННЯМ РІДКОГО АЗОТУ

СКЛАД ТА ВИМОГИ ДО ІНДУСТРІАЛЬНОГО МОЛОКА ЯК СИРОВИНИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА СИРІВ

РОЗРОБКА РЕЦЕПТУРИ САРДЕЛЬОК ІЗ ЗАМІНОЮ М’ЯСА КУРКИ НА М’ЯСО ПЕРЕПЕЛА

РОЗРОБКА ПРИСТРОЮ ДЛЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСУ УЛЬТРАФІЛЬТРАЦІЙНОГО КОНЦЕНТРУВАННЯ РІДКИХ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ ПОЛІДИСПЕРСНИХ СИСТЕМ

РОЗРОБКА ВИРОБНИЦТВА СИРОКОПЧЕНИХ КОВБАС ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ

РЕЗУЛЬТАТИ ПОШУКОВОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ПРОТИТЕЧІЙНО-СТРУМИННОГО ЗМІШУВАННЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НАСІННЯ БАШТАННИХ КУЛЬТУР

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРОГНОЗНОГО РАСЧЕТА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА КУТТЕРОВАНИЯ

ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ТОЧНОСТІ ПРОЦЕСУ РОЗЛИВУ ЗА УМОВ ОПТИМАЛЬНОГО ПОЄДНАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ ТА КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ГІДРАВЛІЧНОГО ТРАКТУ

ЯКІСТЬ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СВИНИНИ, ЩО НАДХОДИТЬ НА ПЕРЕРОБНІ ПІДПРИЄМСТВА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ НА ОСНОВІ МОЛОЧНОЇ СИРОВАТКИ

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПЕЛЬМЕНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ РОСЛИННИХ БІЛКІВ

УДОСКОНАЛЕННЯ РЕЦЕПТУРНОГО СКЛАДУ БІСКВІТНОГО НАПІВФАБРИКАТУ

ТЕХНОЛОГІЯ ПРИГОТУВАННЯ М’ЯСНИХ СТРАВ З ЗАСТОСУВАННЯМ СУЧАСНИХ СПОСОБІВ ТЕПЛОВОЇ ОБРОБКИ

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ І РЕЖИМИ ОДЕРЖАННЯ ПЮРЕ З КАБАЧКІВ ІЗ ЗАДАНИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ ПРОЦЕСІВ ВИРОБНИЦТВА ПЕКТИНОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ

ТЕНДЕНЦІЇ У РОЗВИТКУ КОНСТРУКЦІЙ ПОДРІБНЮВАЧІВ КОРМІВ

Праці ТДАТУ 2017 т.1

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ЕФЕКТИВНОСТІ ІМПУЛЬСНОЇ ГОМОГЕНІЗАЦІЇ МОЛОКА

ВИКОРИСТАННЯ ХОЛОДИЛЬНОЇ ОБРОБКИ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ПЛОДОВИХ СОКІВ

ВПЛИВ КОМПОНЕНТНОГО СКЛАДУ СУБСТРАТУ НА БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ АНТИОКСИДАНТНОГО ТИПУ В ЗЕЛЕНІ БАЗИЛІКУ

ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМІВ ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ СЕРІЇ ISO 9000

ДОСЛІДЖЕННЯ ДІАМЕТРУ КАНАЛУ ПОДАВАННЯ ВЕРШКІВ СТРУМИННОГО ГОМОГЕНІЗАТОРА МОЛОКА

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНТАЛЬПІЇ У ПРОЦЕСІ ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНОВОЇ МАСИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ОХОЛОДЖЕННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ОЛІЄВІДТИСКНИХ ПРЕСІВ

ДОСЛІДЖЕННЯ МАСООБМІННИХ ПРОЦЕСІВ ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА ЦУКАТІВ З ДИКОРОСЛОЇ СИРОВИНИ

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ МЕХАНІЧНОГО ДООЧИЩЕННЯ ТОПІНАМБУРУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ КОМБІНОВАНОГО СПОСОБУ ОЧИЩЕННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРУ КОНЦЕНТРАЦІЇ БІЛКОВО-ВУГЛЕВОДНОЇ МОЛОЧНОЇ СИРОВИНИ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ПРИ ЗАМОРОЖУВАННІ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ РЕЦИРКУЛЯЦИОННОЙ СУШКИ БЫЧКОВ

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ УЛЬТРАФІЛЬТРАЦІЙНОГО

КІНЕТИКА ІНТЕНСИВНОСТІ ДИХАННЯ ПЛОДІВ ЯБЛУНІ ПРИ ЗБЕРІГАННІ ЗА ОБРОБКИ АНТИОКСИДАНТНИМИ КОМПОЗИЦІЯМИ

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ОБ’ЄМНОГО ДРУКУ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

МЕХАНІЗАЦІЯ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ В ПЛОДОВИХ НАСАДЖЕННЯХ

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ КОНЦЕНТРУВАННЯ ЦУКРОВИХ РОЗЧИНІВ В МІКРОХВИЛЬОВОМУ ВАКУУМ-ВИПАРНОМУ АПАРАТІ

МОЛОТКИ ДРОБАРОК КОРМІВ, ЇХ КОЛИВАННЯ І МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ

АДАПТАЦИЯ ТЕСТОМЕСИЛЬНЫХ МАШИН К КОРАБЕЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

АНАЛІЗ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ ОЧИЩЕННЯ ТА СЕПАРАЦІЇ ЗЕРНА

АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ПРОТИТЕЧІЙНО-СТРУМИННОГО ЗМІШУВАННЯ НАПОЇВ

ВИЗНАЧЕННЯ КІНЦЕВИХ МОМЕНТІВ ПЕРІОДИЧНОГО РУХУ ЗЕРНОВОГО МАТЕРІАЛУ

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕЧІЇ В’ЯЗКО- ПЛАСТИЧНОЇ РІДИНИ ПО КАНАЛУ ФОРМУВАЧА ПРИ ОБ’ЄМНОМУ ДРУЦІ (3D)

ТЕОРЕТИЧНЕ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ТРИВАЛОСТІ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ОБРОБКИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВОДНО-ЖИРОВИХ ЕМУЛЬСІЙ

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА СОКУ

ЩОДО ОБҐРУНТУВАННЯ ВІДСТАНІ МІЖ ПОПЕРЕЧНИМИ РЯДАМИ РОБОЧИХ ОРГАНІВ КУЛЬТИВАТОРА

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ГИДРОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ РЕЗАНИЕМ

ОЦІНКА ЯКОСТІ ЛЬНЯНОЇ ЦЕЛЮЛОЗИ З МЕТОЮ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

СПОСІБ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ СУШІННЯ МАКАРОННИХ ВИРОБІВ

 Праці ТДАТУ 2018 т.1

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ГЕОМЕТРИЧНОЇ ФОРМИ ОТВОРІВ ПОРШНЯ-УДАРНИКА ІМПУЛЬСНОГО ГОМОГЕНІЗАТОРА МОЛОКА
ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ТЕЧІЇ В’ЯЗКО-ПЛАСТИЧНОЇ РІДИНИ ПРИ ОБ’ЄМНОМУ ФОРМУВАННІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
ВИКОРИСТАННЯ МОДИФІКОВАНОГО КРОХМАЛЮ У НАЧИНКАХ ДЛЯ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ
ВИРОБНИЦТВО ОВОЧІВ НА ФЕРМЕРСЬКИХ ГОРОДАХ ЗА НОВИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ
ВИРОЩУВАННЯ І ПЕРЕРОБКА НЕНАРКОТИЧНИХ КОНОПЕЛЬ В УКРАЇНІ
ВПЛИВ ВАКУУМНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ ПЛОДІВ ЧЕРЕШНІ НА КОЕФІЦІЄНТ ВТРАТИ МАСИ
ВПЛИВ МІКРОХВИЛЬОВОГО СУШІННЯ НА СТРУКТУРУ ЖЕЛАТИНУ
ВПЛИВ ПЛАЗМОХІМІЧНО АКТИВОВАНОЇ ВОДИ НА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПІРУЛІНИ ЯК КОРМОВОГО ЧИННИКА
ВПЛИВ ТРИВАЛОСТІ ЗАТРИМКИ З ОХОЛОДЖЕННЯМ НА ПРИРОДНІ ВТРАТИ МАСИ ЯГІД СУНИЦІ
ВПЛИВ УЛЬТРАЗВУКОВИХ ПОЛІВ НА ПОРИСТІСТЬ БЛОКУ ЛЬОДУ В УСТАНОВКАХ БЛОЧНОГО ВИМОРОЖУВАННЯ
ДОСЛІДЖЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ТЕРТЯ ГРАНУЛЬОВАНОГО ЖОМУ МОРКВИ
ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ПРОЦЕС МЕХАНІЧНОГО ВІДОКРЕМЛЕННЯ ОЛІЇ
ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРУ КОНЦЕНТРАЦІЇ БІЛКОВО-ВУГЛЕВОДНОЇ МОЛОЧНОЇ СИРОВИНИ
ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ ПЛОДІВ СОЛОДКОГО ПЕРЦЮ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ
ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНА РІЗНОЇ ВОЛОГОСТІ В ГАЗОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМИНОЛОГИИ ЗАМЕСА ТЕСТА
КОНСТРУКЦІЇ КІЛЬЦЕВИХ НАСАДОК МАСООБМІНИХ АПАРАТІВ ХАРЧОВИХ І СПОРІДНЕНИХ ВИРОБНИЦТВ
МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ М’ЯСОПРОДУКТОВИХ ВИРОБІВ З РОСЛИННИМИ НАПОВНЮВАЧАМИ
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЕЛЕКТРОКОПЧЕННЯ РИБИ
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗАПОВНЕННЯ БАНКИ ПРИ ГРАВІТАЦІЙНОМУ МЕТОДІ РОЗЛИВУ ДО ЗАЗНАЧЕНОГО РІВНЯ
МОДЕЛЮВАННЯ ТА МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ПРОЦЕСУ КОНЦЕНТРУВАННЯ ЦУКРОВИХ РОЗЧИНІВ У МІКРОХВИЛЬОВОМУ ВАКУУМ-ВИПАРНОМУ АПАРАТІ
ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ОТВОРІВ ПОРШНЯ ПУЛЬСАЦІЙНОГО ГОМОГЕНІЗАТОРА МОЛОКА
ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНІСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВОДОРОСТЕВОЇ СИРОВИНИ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ СОУСІВ ІЗ ДИКОРОСЛИХ ТА КУЛЬТИВОВАНИХ ЯГІД
ПАШТЕТ З М’ЯСОМ ПЕРЕПЕЛА З АНТИОКСИДАНТНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ АКВАКУЛЬТУРИ У ВИРОБНИЦТВІ ПОСІЧЕНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ
РАСЧЁТ МОЩНОСТИ ПРИВОДНОГО И ТОРМОЗНОГО АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ПРИ ЧАСТОТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ СКОРОСТИ В ОБКАТОЧНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ СТЕНДАХ МЕХАНИЧЕСКИХ ПЕРЕДАЧ
РОЗРОБКА ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБИВНОГО ВИПЕЧЕНОГО НАПІВФАБРИКАТУ З ВИКОРИСТАННЯМ ЖЕЛАТИНУ
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ СОЛОДКИХ СОУСІВ ПІДВИЩЕННЯ ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ
ТЕХНОЛОГІЯ БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ВТОРИННОЇ МОЛОЧНОЇ СИРОВИНИ
ФОРМУВАННЯ ЗАМОРОЖЕНИХ СОКІВ
ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ БАЗИЛІКУ ЗАЛЕЖНО ВІД КОМПОНЕНТНОГО СКЛАДУ СУБСТРАТУ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ ПРИ РАЗРУШЕНИИ ХРУПКИХ ПИЩЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ
АНАЛІЗ МОЛОЧНИХ СУМІШЕЙ НА ОСНОВІ КОЗЯЧОГО МОЛОКА
АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ
АНАЛІЗ СПОСОБІВ ГІДРОТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ ЗЕРНА ПРИ ВИРОБНИЦТВІ КРУПИ ТА БОРОШНА ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ
АНАЛІЗ ТЯГОВИХ ПОКАЗНИКІВ МЕЗ-330 «АВТОТРАКТОР»
АНАЛІТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА МОДЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГІЇ ТЕРМОСТІЙКОЇ МОЛОКОВМІСНОЇ НАЧИНКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЖЕЛАТИНУ
АПАРАТУРНА РЕАЛІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА СУШЕНИХ НЕРИБНИХ ПРОДУКТІВ МОРЯ
БАГАТОКРАТНА І БАГАТОСТУПІНЧАСТА ГОМОГЕНІЗАЦІЯ МОЛОКА
ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ПРОЦЕС СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ РОЗЧИНІВ ЖЕЛАТИНУ
ВИЗНАЧЕННЯ ВАЖЛИВОГО ФАКТОРА ЯКОСТІ ПШЕНИЦІ У ПРОЦЕСІ ЗБЕРІГАННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕКСТИЛЬНОЇ ТА ТРИКОТАЖНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ
СПОСІБ ОТРИМАННЯ РИБНОГО БУЛЬЙОНУ З КІСТКОВИХ АНАТОМІЧНИХ ЧАСТИН СТАВКОВОЇ РИБИ
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ РИБНОЇ СИРОВИНИ У ТЕХНОЛОГІЯХ М’ЯСОМІСТКИХ ПРОДУКТІВ ОХОЛОДЖЕННЯ


Збірник наукових праць магістрантів та студентів 2014

Збірник наукових праць магістрантів та студентів 2015

Збірник наукових праць магістрантів та студентів 2016

Збірник наукових праць магістрантів та студентів 2017

Збірник наукових праць магістрантів та студентів 2018

Щорічно кафедрою:

– готуються до друку 1-3 збірника наукових праць:

– впроваджується у навчальний процес 6-8 наукових розробок для проведення лабораторних робіт.

– одержуються 8-10 патентів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки (взагалі викладачами кафедри опубліковано більше 200 патентів).

– друкуються 2-5 публікацій у міжнародних виданнях, 90-100 – у видавництвах України, 1-2 підручники та навчальні посібники.

– представляють 25-30 доповідей на науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах.

– приймає участь  у всеукраїнських виставках зі зразками наукових розробок;

– захищається 1-2 дисертації.