Забезпечення дисциплін навчального плану методичними розробками здійснюється згідно із Законами України „Про освіту”, „Про вищу освіту” та відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців, галузевих стандартів, планом видань кафедри обліку і аудиту для удосконалення змісту і методів навчання.

Перевага у структурі науково-методичних видань надається навчальним посібникам, конспектам лекцій, методичним рекомендаціям для самостійної роботи студентів, ситуаційним завданням, діловим іграм, практикумам, індивідуальним завданням. Методичні видання розробляються відповідно до вимог кредитно-модульної системи та «Положення про організацію навчального процесу в ТДАТУ».

Вивчення дисциплін на кафедрі “Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика” проводиться за навчальними посібниками, значний вклад в розробку яких внесено кандидатом технічних наук, професором Ялпачиком Федором Юхимовичем. Значна увага приділяється створенню електронних підручників та навчальних посібників. К.т.н., доцент кафедри обладнання переробних та харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика Петриченко Сергій Володимирович розробив РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО СТВОРЕННЮ ON-LINE ПІДРУЧНИКІВ ТА ПОСІБНИКІВ.На кафедрі здійснюється моніторинг навчально-методичного забезпечення дисциплін, закріплених за кафедрою, для студентів усіх спеціальностей та форм навчання. Постійно відбувається оновлення навчально-методичних матеріалів, зокрема методичних рекомендацій до написання курсових робіт, робочих зошитів для виконання практичних завдань, інформаційного банку тематики.

Значна увага приділяється навчально-методичному забезпеченню виконання магістерських робіт; постійно поновлюється інформаційний банк тем магістерських робіт та об’єктів дослідження.

Співробітниками кафедри видані навчальні посібники та підручники:

2020-2021 н.р.

2019-2020 н.р.