ВСТУП ДО ФАХУ (ГМ, 1к., 2 сем.)

Спеціальність:
133 Галузеве машинобудування
СВО:
Бакалавр
Курс:
1
Провідний викладач:
Ковальов Олександр Олександрович

Метою дисципліни є ознайомлення студентів з базовими напрямами діяльності спеціалістів у переробній галузі промисловості, підготовка фахівців, здатних ставити і вирішувати завдання, що передбачають творчий аналіз існуючих технологій, конструкцій машин різних галузей системи АПК. Курс складається з двох змістовних модулів.

Змістовний модуль 1 «Машини, обладнання, процеси та апарати, які використовуються для обробки харчової сировини» включає в себе огляд основних типів конструкцій обладнання для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції за основними переробними галузями промисловості: зберігання і переробка зерна; виробництво рослинної олії; виробництво хлібобулочних, макаронних і кондитерських виробів; переробки плодоовочевої продукції; переробки м’яса і молока.

Змістовний модуль 2 «Енергетичне забезпечення, основи промислового будівництва та проектування переробних підприємств, зберігання та підготовки готової продукції до реалізації» включає в себе огляд основних типів будівель, їх структурних складових та обладнання для проведення ветеринарно-санітарних заходів, основних видів альтернативних джерел живлення, основ будови та функціонування холодильного обладнання, матеріали та пристрої, які використовуються для розливу продукту у тару, або фасування у упаковку.

Завданнями дисципліни є:

– ознайомлення зі спеціальністю, перспективами розвитку переробної галузі АПК України;

– здобуття і закріплення теоретичних знань в області машин та обладнання, які використовуються для переробки продукції рослинництва та тваринництва;

– розуміння можливих напрямів модернізації та тенденцій НТП у галузі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

 Знати: загальні характеристики переробних галузей; специфіку територіального розміщення галузей переробної промисловості; характеристику харчових виробництв; основи процесів та технологію харчових виробництв; основні складові частини їжі для існування людини основні напрямки наукових досліджень; загальні відомості про науку, науково – дослідну роботу, наукові дослідження.

Вміти: правильно оформляти звіти з лабораторних, практичних, робіт; користуватися науковими фондами університету;  характеризувати розміщення переробних галузей в системі АПК; характеризувати продовольчу сировину і продукти; складати технологічні схеми процесів переробки сільськогосподарської продукції.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 Основна

 1. Механізація переробки і зберігання плодоовочевої продукції: Навч. посібник / О.В. Дацишин, О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, Ю.П. Рогач; За ред.. О.В. Дацишина – К.: Мета, 2003. – 288 с. [на кафедре]
 2. Технологічне обладнання зернопереробних та олійних виробництв. / За ред О.В. дацишина. Навч. Посібник.// О.В. Дацишин, А.І. Ткачук, О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, В.О. Гвоздєв. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 488 с. [на кафедре]
 3. Гвоздєв О.В. Машини та обладнання хлібопекарського виробництва: Підручник / О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, В.О. Олексієнко – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2010. – 312 с. [на кафедре]
 4. Обладнання підприємств переробної і харчової промисловості / І.С. Гулий, М.М. Пушанко, Л.О. Орлов та інш. За ред. Гулого І.С. – Вінниця; Нова книга. 2001 – 576с. [на кафедре]
 5. Технологічне обладнання хлібопекарських і макаронних виробництв/ О.Т. Лисовенко, О.А. Руденко – Грицюк, І.М. Литовченко та ін.. К.: Наукова думка. 2000. – 283 с. [на кафедре]
 6. Гвоздев А.В. Механизация переработки зерна на муку, крупы и растительное масло. Курс лекцій./А.В. Гвоздев – Мелітополь, ТДАТА. – 2002. 120 с. [на кафедре]
 7. Гвоздев А.В. Механизация производства хлебобулочных, мучных кондитерских и макаронных изделий. Курс лекцій./ А.В. Гвоздев – Мелітополь, ТДАТА. – 2002. 64 с. [на кафедре]
 8. Сиротюк С.В. Механізація переробки та зберігання продукції рослинництва: Курс лекції – 2-е вид. / С.В. Сиротюк – Львів: ЛДАУ, 2000 – 249с. [на кафедре]
 9. В.Н. Стабников, В.И. Баринцев. Процессы и аппараты пищевых производств. – Учебник для средних спец. заведений. Москва. Легкая и пищевая промышленность, 1983, 326с. [на кафедре].
 10. Г.Д. Кавецкий, Б.В. Васильев Процессы и аппараты пищевой технологии. – Учебник. Москва «Колос», 1999, 551с. [664.002.5.(075). К12 в читальнім залі університету ]
 11. Г.Д. Кавецкий, Б.В. Васильев. Процессы и аппараты пищевой технологии. – Книги. Москва «Колос», 2000, 551с.[Сердюк М.Э.]
 12. В.И. Горбатюк. Процессы и аппараты пищевых производств. – Учебник для средних специальных заведений. Москва «Колос», 1999. – 335с. [664.002.5.075. Г 67 – бібліотека кафедри]
 13. М. Лонцин, Р. Мерсон. Основные процессы пищевых производств. – Перевод с английского. Москва. Лёгкая и пищевая промышленность, 1983 – 381с. [Кафедра]
 14. Биомасса как источник энергии / Под ред. Соуфера С, Заборски О.М. – М.: Наука, 1985.-217с. [на кафедре]
 15. Ветроэнергетика / Под ред. Д.Рензо.- М.: Энергоатомиздат, 1982.- 360с. [на кафедре]
 16. Возобновляемые источники энергии: Учебное пособие. / Васильев Ю.С., Елистратов В.В., Мухаммадиев М.М., Претро Г.А. – СПб.: Изд-во СПбГТУ, 1995.-102с[на кафедре]
 17. Гидроэнергетика / Под ред. Обрезкова В.И. – М.: Энергоиздат, 1981.-608с. [на кафедре]
 18. Гидроэнергетика и комплексное использование водных ресурсов / Под ред. Непорожнего П.С. – М.: Энергоиздат, 1982.-559с. [на кафедре]
 19. Дворов И.М. Геотермальная энергетика. – М.: Наука, 1976.-158с. [на кафедре]
 20. Жарков В.Я. Енергозбереження і енергоменеджмент в АПК: Конспект лекцій.- Мелітополь: ТДАТА.- 2004.
 21. Жарков В.Я., Самойчук К.О. Економія електроенергії в побуті: Методичний посібник. Мелітополь: ТДАТУ.- 2009.- 63 с. [на кафедре]
 22. Корчемний М. та ін. Енергозбереження в агропромисловому комплексі – Тернопіль: Підручники і посібники, 2001 – 984 с.
 23. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Основы проектирования/Под ред. В. М. Предтеченского. — М.: Стройиздат, 1976.- 372 с. [на кафедре]
 24. Берлинов М.В., Ягунов Б.А. Строительные конструкции.- М.: Агропромиздат, 1990.- 431 с., ил [на кафедре]
 25. Богуславский Л.Д., Малина В.С. Санитарно- технические устройства зданий. // Учебн. для техникумов, 5-е изд., перераб. и доп.- М.: Высш. школа, 1988.- 255 с.
 26. Бочаров Д.А. Ветеринарная санитария и гигиена производства в мясной промышленности. – М.: Агропромиздат, 1990. – 144 с.: ил. [на кафедре]
 27. Упаковка. Термины и определения. ГОСТ 17527-2003. [на кафедре]
 28. Хайн Т. Все об упаковке / Т. Хайн. – СПБ. : Азбука, 1997. – 288 с.
 29. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы / Р.И. Мокшанцев. – М. : Инфра-М, 2001. – 209 с. [на кафедре]
 30. Официальный сайт компании «Планета упаковки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.planeta-upakovki.ru/80.htm
 31. Малицький А.А. Організаційно-економічний механізм управління підприємст-вом: сутність та структура [Електронний ресурс] / Дев’ята міжнародна науково-практична інтернетконференція «Сучасна наука в мережі Internet». – Режим доступу: http://intkonf.org/malitskiy-aaorganizatsiyno-ekonomichniy-mehanizm-upravlinnya-pidpriemstvom-sutnist-ta-struktura

Допоміжна

 1. Галицький Р.Р. Оборудование зерноперерабатывающих предприятий./ Р.Р. Галицький – М.: Агропромиздат, 1990 – 271 с.
 2. Егоров Г.А. Технология и оборудование мукомольно-крупяного и комбикормового производства. /Г.А. Егоров – М.: Колос, 1978 – 218 с.
 3. Переработка продукции растительного и животного происхождения / Богомолов А.В., Перцевой Ф.В., Сафонова О.Н. и др. – Санкт-Петербург: Гиорд. 2001 – 356 с.
 4. Технологическое оборудование предприятия по хранению и переработке зерна / А.Я. Соколов, В.Ф. Журавлев, В.Н. Душин и др.; Под ред. А.Я. Соколова – М.: Колос, 1984 – 445с.
 5. Филин В.М. Шелушение зерна крупяных культур. Совершенствование технологического оборудования./ В.М.Филин, Д.В. Филин – М.: Де Ли принт, 2002 – 135с.
 6. Шмат К.І Технологія і обладнання для зберігання і переробки сільськогосподарської продукції. / К.І Шмат, Г.Ю. Діневич,В.В. Караманов, Г.І. Іванов. Херсон: Олді – плюс. 2002.- 206 с.
 7. Куликов В.Н. Оборудование предприятий элеваторов и зерноперерабатывающей промышленности. Справочник. / В.Н. Куликов, М.Б. Миловидов – М Агропромиздат, 1991-383 с.
 8. Камінський В.Д. Переробка та зберігання сільськогосподарської продукції./ В.Д. Камінський, М.Б.Бабіч. Аспект, Одеса, 2000 г.
 9. Трисвяцкий Л.А. Хранение и технология сельскохозяйственных продуктов./ Л.А Трисвяцкий – М.: Колос, 1983 – 383 с.
 10. Назаров Н.И. Технология и оборудование пищевых производств./ / Н.И. Назаров – М: Пищевая промышленность 977-352 с.
 11. Технологическое оборудование предприятий по хранению и переработке зерна. – Под редакцией А.Я. Соколова. Москва. «Колос», 1984. – 440с. [Кафедра].
 12. Проектирование процессов и аппаратов пищевых производств. Под редакцией В.Н. Стабникова. Киев. «Вища школа», 1982. – 197с. [664. (075) П79 – читальний зал університета].
 13. Нетрадиционные источники энергии: Указатель литературы.-653 назв./Сост. В.И. Мартынов, ред. В.Я. Жарков.-Вып.2, 2004.- 38с.
 14. Росс Д. Энергия волн. – Л.: Гидрометиздат, 1981.-112 с.
 15. Семененко Н.А. Вторичные энергоресурсы промышленности и энерготехнологическое комбинирование. – М.: Энергия, 1968.-296 с.
 16. Скалкин Ф.В., Канаев А.А., Копп И.З. Энергетика и окружающая среда. – Л.: Энергоиздат, 1981.-280с.
 17. Твайделл Дж. Уэйр А. Возобновляемые источники энергии / Пер. с англ – М.: Энергоатомизлат, 1990.- 392 с.
 18. Тельдеши Ю., Лесны Ю. Мир ищет энергию. – М.: Мир, 1981.- 439с.
 19. Харченко Н.В. Индивидуальные солнечные установки.- М.: Энергоатомиздат 1991.- 208 с.
 20. В.Г. Лабейш. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. Уч. Пособие. СПб.: СЗТУ, 2003 – 79 с.
 21. Табунщиков Ю.А. и др. Инженерное оборудование зданий и сооружений. // Учебн. для ВУЗов.- М.: Высш. школа, 1989.- 238 с.
 22. Ягунов Б.А. Строительные конструкции. Основания и фундаменты. // Учебн. для ВУЗов.- М.: Стройиздат, 1998.- 671 с
 23. Смоляр В. І. Фізіологія та гігієна харчування. Підручник для студентів. – К.: “Здоров’я”, 2000. – 335 с.
 24. Холодильные машины: Учебник для ВТУЗов/Под общ. ред. И.А. Сакуна.-Л.: Машиностроение, 1985.-510 с.
 25. Гиль И.М. Устройство, монтаж и техническое обслуживание холодильных установок / И.М. Гиль. – М.: Пищевая промышленность, 1973.-465 с.
 26. Чумак И.Г. Холодильные установки / И.Г. Чумак, В.П. Чепурненко. – М.: Агропромиздат, 1991.-495 с.10
 27. Бондарев В.А. Теплотехника / В.А. Бондарев и др.. – Минск: Высшая школа, 1976. – 380 с.
 28. Драганов Б.Х. Теплотехніка / Б.Х. Драганов. – Київ: Фірма «ІНКОС», 2005. – 400с.
 29. Есин В.В. Практикум по теплотехнике и применению тепла в сельском хозяйстве / Есин В.В. и др.. – М.: Колос, 1971. – 255 с.
 30. Захаров А.А. Практикум по применению теплоты в сельском хозяйстве / А.А. Захаров. – М.: Агропромиздат, 1985. – 174 с.
 31. Михеев М.А. Основы теплопередачи / М.А. Михеев. – М.: ГЭИ 1973 г. – 386 с.
 32. 8. Шульгіна Л.М. Механізм формування споживчої цінності упаковки як основа стратегії флексографічних підприємств / Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств: монографія // В.В. Дергачова, Н.О. Сімченко, К.О. Бояринова та ін. – Черкаси : Чабаненко, 2013. – С. 298-313.
 33. Тєлєтов О.С. Інновація та розвиток людства. Історія і сучасність / О.С. Тєлєтов // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – №4. – С. 13-24.
 34. Армстронг Г. Маркетинг. Загальний курс: навч. посіб.; перекл. з англ. / Г. Армстронг, Ф. Котлер. – М. : Видавничий дім «Вільямс», 2001. – 608 с.

 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. Освітній портал ТДАТУ http://op.tsatu.edu.ua/login/index.php
 2. Наукова бібліотека ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/
 3. Методичний кабінет кафедри ОПХВ ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика.
 4. Сайт кафедри ОПХВ ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика http://www.tsatu.edu.ua/ophv/
 5. Internet.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «ВСТУП ДО ФАХУ»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Вступ до фаху» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за ОПП Комп’ютерний інжиніринг переробних і харчових виробництв (на основі повної загальної середньої освіти)