МОНТАЖ, ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ (ГМ, 4 к.+2с)

Спеціальність:
133 Галузеве машинобудування
СВО:
Бакалавр
Курс:
4
Провідний викладач:
Ломейко Олександр Петрович
Знати:
 •  систему управління інженерно-економічною підготовкою монтажного ви-робництва;
 •  основні методи і способи проведення монтажних, експлуатаційних, ремонтних робіт;
 •  основи планування проведення монтажних, експлуатаційних, ремонтних робіт;
 •  зміст монтажно-технологічної документації і вимоги до неї;
 •  правила приймання будівель, споруд під монтаж технологічного обладнання;
Вміти:
– планувати проведення монтажних, експлуатаційних та ремонтних робіт;
– проводити перевірку проектно-кошторисної та технологічної документації на монтаж обладнання;
– виконувати розмічувальні роботи для монтажу технологічного обладнання, конструкції і трубопроводів;
– розраховувати фундаменти під обладнання;
– складати схеми стропування основних видів технологічного обладнання;
– розробляти технологічні карти монтажу машин, обладнання і потоково-технологічних ліній;
– забезпечувати і контролювати виконання основних видів монтажних, експлуатаційних, ремонтних робіт.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
ОСНОВНА
 1. Рудик Ф.Я. Монтаж, эксплуатация и ремонт оборудования перерабатывающих предприятий. / Ф.Я Рудик, Н.В. Юдаев, В Н. Буйлов – Санкт-Петербург: „ГИОРД“, 2007 –352с.
 2. Илюхин В.В. Монтаж, наладка, диагностика и ремонт оборудования предприятий мясной промышленности. / В.В. Илюхин, И.М Тамбовцев. – СПб.: ГИОРД, 2005 – 456 с.
 3. Илюхин В.В. Монтаж, наладка, диагностика и ремонт оборудования предприятий молочной промышленности. / В.В. Илюхин, И.М. Тамбовцев, М.Я. Бурлев СПб.: ГИОРД, 2006 – 500 с.
 4. Ялпачик В.Ф. Практикум з ремонту обладнання переробних і харчових виробництв. / В.Ф Ялпачик, Ф.Ю. Ялпачик, С.Ф. Буденко, В.Г. Циб. – Мелітополь. Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2015. – 235 с.
 5. Игнатьев В.Г. Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильного оборудования./ В.Г. Игнатьев, А.И. Самойлов – М.: Агропромиздат, 1986- – 232 с.
 6. Яцков А.Д. Диагностика, монтаж и ремонт технологического оборудования пищевых производств: учебное пособие / А.Д. Яцков, А.А. Романов. – Тамбов: Изд. Тамб. гос. ун-та, 2006, 120 с.
 7. Тарковский М.А. Ремонт и монтаж оборудования. / М.А.Тарковский, В.А. Луговенко – М.: Колос, 1979.–287с.
 8. Гальперин Д.М. Монтаж технологического оборудования предприятий мясной и молочной промышленности. / Д.М. Гальперин – М.: Высшая школа, 1978.– 239 с.
 9. Гурський П.В. Практикум монтаж, ремонт, наладка обладнання харчових виробництв. / П.В. Гурський, Ф.В. Перневий, І.С. Гулий та ін. – Харків, 2001. – 230 с.
ДОДАТКОВА
 1. Воловик Е.Л. Справочник по восстановлению детвлей / Е.Л. Воловик. – М.:Колос, 1981. – 351 с.
 2. Гиль И.М. Устройство, монтаж, техническое обслуживание и ремонт холодильных установок [Текст] / И.М. Гиль, Ю.А Гринников, В.И. Канторович и др. – М.: Пищевая промышленность, 1974, – 467 с
 3. Баранов Л.Ф. Техническое обслуживание и ремонт машин / Л.Ф. Баранов. Ростов н/Д: Феникс, 2001 416 с.
 4. Ульман И.Е. Ремонт машин / [Текст] И.Е. Ульман, Г.А. Тонн, И.М. Герштейн и др. – М.: Колос, 1982. – 446 с.
 5. Пучин Е.А. Технология ремонта машин / [Текст] Е.А. Пучин, В.С. Новиков,Н.А. Очаковский и др. – М.: КолосС, 2007. – 488 с.
 6. Практикум з ремонту машин: / Сідашенко О.І., Скобло Т.С., Войтов В.А. та ін. / За ред. О.І. Сідашенко. – Харків: ХНТУСГ, 2007. – 415 с.
  ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
– Література бібліотеки ТДАТУ, література та електронні ресурси методичного кабінету кафедри ОПХВ.
http://www.nau.ua – Інформаційно-пошукова правова система “Нормативні акти України (НАУ)”
– Сайт кафедри ОПХВ http://www.tsatu.edu.ua/ophv/course/montazh-ekspluatacija-ta-remont-obladnannja/

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „МОНТАЖ, ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ“ Модуль 2 Ремонт обладнання для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за ОПП «Галузеве машинобудування» (на основі повної загальної середньої освіти та на основі ОКР «Молодший спеціаліст»)

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „МОНТАЖ, ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ“ Модуль 1 Монтаж та експлуатація обладнання для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за ОПП «Галузеве машинобудування» (на основі повної загальної середньої освіти та на основі ОКР «Молодший спеціаліст»)

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «МОНТАЖ, ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ» МОДУЛЬ 1. МОНТАЖ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «МОНТАЖ, ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ» МОДУЛЬ 2. РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ

ВИВЧЕННЯ МЕТОДИКИ І ПРАВИЛ ПРОВЕДЕННЯ РОЗМІЧАЛЬНИХ РОБІТ

РЕМОНТ КОМПРЕСОРА ХОЛОДИЛЬНОЇ УСТАНОВКИ

СКЛАДАННЯ РІЧНОГО ГРАФІКА ППР

РОЗРОБКА СТРУКТУРНОЇ СХЕМИ СКЛАДАННЯ ВУЗЛІВ ОБЛАДНАННЯ

РОЗБИРАННЯ ВУЗЛІВ ТА АГРЕГАТІВ ОБЛАДНАННЯ

МЕТОДИ ВІДНОВЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

МОНТАЖ І ДЕМОНТАЖ ПІДШИПНИКІВ

МЕТОДИ ОБРОБКИ ТИСКОМ ПРИ РЕМОНТІ

ДЕФЕКТАЦІЯ ДЕТАЛЕЙ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

ВИБІР РАЦІОНАЛЬНОГО СПОСОБУ ВІДНОВЛЕННЯ ДЕТАЛІ

БАЛАНСУВАННЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ОБЛАДНАННЯ

ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ ПРИ РЕМОНТІ ОБЛАДНАННЯ

Лабораторна робота №1-ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ МОНТАЖНИХ РОБІТ

Лабораторна робота №2-ВИВЧЕННЯ МЕТОДИКИ І ПРАВИЛ ПРОВЕДЕННЯ РОЗМІЧАЛЬНИХ РОБІТ

Додаток до лабораторної роботи №2-Нівелір

Лабораторна робота №1-ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕН

Лабораторна робота №3 БУДОВА ФУНДАМЕНТІВ ПІД ОБЛАДНАННЯ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Лабораторна робота №4 ВСТАНОВЛЕННЯ ВИВІРКА ТА ЗАКРІПЛЕННЯ МАШИН ТА ОБЛАДНАННЯ ПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ

Лабораторна робота №5 ВИВЧЕННЯ І ВИБІР ВАНТАЖОПІДЙОМНИХ МЕХАНІЗМІВ ДЛЯ МОНТАЖУ ОБЛАДНАННЯ

Лабораторна робота №6 РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ МОНТАЖУ ОБЛАДНАННЯ ПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ

Лабораторна робота №7 РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ПО МОНТАЖУ ОБЛАДНАННЯ

Лабораторна робота №8 ВИВЧЕННЯ ТА РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КАРТИ НА ПРОВЕДЕННЯ ПУСКОНАЛАДОЧНИХ РОБІТ ОБЛАДНАННЯ

Лабораторна робота №9 ПРИВ’ЯЗКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ В ПЛАНІ ПРИМІЩЕННЯ