Атестація здобувачів освіти є одним із методів загальної оцінки якості підготовки випускника університету для виконання професійної роботи на певних посадах, спроможності і готовності його виконувати виробничі функції і вирішувати типові задачі професійної діяльності.

Атестація здобувачів освіти проводиться у вигляді комплексного державного кваліфікаційного екзамену (для здобувачів магістерського рівня) та у вигляді атестаційного кваліфікаційного екзамену (для здобувачів бакалаврського рівня). Під час атестації здобувачі мають розкрити теоретичні питання та вирішити практичні завдання, в тому числі виконати програмну реалізацію. При вирішенні практичної частини студент повинен підтвердити не тільки наявність теоретичних знань, а й практичних навичок і умінь, здатність приймати правильні рішення. Вирішуючи, які уміння повинні контролюватися за допомогою конкретного практичного завдання, розроблювачу необхідно пам’ятати, що рівень підготовки, визначений за результатами виконання практичного завдання, є основою для загальної оцінки професійної компетенції.

Атестація здобувачів зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» повинна визначати рівень засвоєння студентами теоретичного матеріалу та рівень сформованості практичних умінь і навичок, а саме здатність аналізувати, прогнозувати, проектувати та приймати рішення в складних системах різної природи на основі системної методології програмними засобами з використанням сучасних інформаційних технологій, фундаментальних і прикладних методів аналізу та синтезу для розв’язування проблем у різних галузях науки, техніки, фінансів, соціально-економічній та політичній сферах, глобальних та локальних екологічних проблемах та народному господарстві в цілому.

Программа КДКЕ Магістри КН 2023-2024 н.р.

Графік консультацій Магістри КН 2022-2023 н.р.

Программа КДКЕ Магістри КН 2022-2023 н.р.

Графік консультацій Бакалавр КН 2022-2023 н.р.

Програма AКЕ бакалавр 2022-2023 н.р.