Науково-технічний прогрес і впровадження інформаційних технологій в усі сфери людської діяльності призводить до того, що інформатика стає невід’ємною частиною освіти агронома, еколога, фахівців інженерних та економічних спеціальностей. У зв’язку з цим у 1990 році на базі лабораторії була створена кафедра «Прикладної математики і обчислювальної техніки». У 2013 році кафедру перейменовано на «Інформаційних технологій», а у 2016 – на «Комп’ютерні науки».

Кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент Строкань Оксана Вікторівна.

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів і магістрів зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерні науки». Сьогодні на кафедрі працює 11 викладачів, серед яких 2 професори, 4 доценти, 3 старших викладача та 2 асистента. Викладається понад 40 дисциплін, орієнтованих на сучасні інформаційні технології.

Кафедра має потужну навчально-лабораторну базу, до складу якої входять шість аудиторій, оснащених сучасним технічним і програмним забезпеченням. Викладачі приділяють велику увагу практичній підготовці студентів. Кафедра організовує і проводить виробничі практики студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» на ведучих підприємствах регіону.

Важливе місце в життєдіяльності кафедри займає науково-дослідна робота, яка здійснюється за такими напрямками: створення і впровадження інформаційних управляючих систем і технологій в галузі економіки, науки, й освіти; методи прийняття рішень в інтелектуальних і роботехнічних системах; комп’ютерне моделювання явищ і процесів в агропромисловому комплексі; теоретичне обґрунтування та розроблення інформаційної системи семантичної ідентифікації, документування та обробки результатів неформального та інформального навчання. Викладачі кафедри комп’ютерних наук виступають з науковими доповідями на міжнародних науково-практичних та науково-технічних конференціях. Публікують результати своєї наукової діяльності в зарубіжних і вітчизняних журналах. Беруть активну участь у методичних семінарах і тренінгах.
Кафедра має широкі наукові контакти і зв’язки з провідними ІТ-компаніями регіону, співпрацює з провідними науковими установами та університетами України, серед яких Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Національна металургійна академія України, Інститут програмних систем національної академії наук України, Одеський національний політехнічний університет.

Багато уваги на кафедрі приділяється науковій роботі студентів та магістрантів. Упродовж навчального року працюють студентські наукові гуртки. Щороку проводяться предметні студентські олімпіади з програмування, веб-дизайну та інших дисциплін.
Колектив кафедри комп’ютерних наук постійно працює над удосконаленням навчального процесу, системи управління науково-дослідною діяльністю студентів, зміцненням матеріально-технічної бази і навчально-методичного забезпечення, що сприяє підвищенню рівня професійної та наукової підготовки випускників, їх конкурентоспроможності на ринку інтелектуальної праці в галузі інформаційних технологій.

З 2013 по 2016 рік кафедру «Комп’ютерних наук » очолював доктор технічних наук, професор  Малкіна В.М.

З 2017 року  завідувач кафедри – кандидат технічних наук, доцент Строкань О.В.