Відкрите заняття – це одна з форм педагогічного контролю, метою якого є виявлення рівня професійної та педагогічної майстерності викладача з ціллю подальшого удосконалення викладацької діяльності.
Такий контроль базується на трьох основних принципах:
систематичність. Систематичний контроль створює належний порядок у процесі навчання, стимулює мотивацію і викладачів, і студентів;
спонукання. Контроль спонукає викладача не заспокоюватися на досягнутому, а постійно самовдосконалюватися, професійно зростати;
всебічність. Коло критеріїв оцінки педагогічної діяльності викла¬дача, з одного боку, дозволяє розглянути цю діяльність у комплексі, виявити, що заслуговує на увагу, може бути розповсюджено, а з іншого — саме аспекти потребують подальшого коригування або удосконалення.
Відкрите заняття виконує низку функцій, а саме:
• інформаційну, з одного боку, з’являється інформація щодо рівня професійної компетенції та педагогічної майстерності викладача, з іншого — щодо рівня підготовленості студентів групи;
• діагностувальну – виявляються провідні методи і прийоми, що застосовуються викладачем, їх відповідність цілям заняття, урахування специфіки аудиторії; встановлюють причини певних похибок у знаннях студентів;
• мотивувальну — стимулює подальше удосконалення професіоналізму викладача і навчальної діяльності студентів;
• прогнозувальну – дозволяє розповсюджувати у наступників передовий досвід, окреслювати шляхи зростання педагогічної майстер¬ності викладача.
Відкрите заняття – загальноприйнятий методичний захід, під час якого відбувається показ кращого досвіду, пропаганда нових педагогічних надбань і актуальних питань методики (наприклад, розвиток пізнавальної самостійності студентів, комплекси використання засобів навчання тощо). Без відкритого заняття (виховного заходу) неможливо здійснити поши¬рення і впровадження кращового педагогічного досвіду.

ВИТЯГ з протоколу №8 засідання кафедри КН про відкриту лекцію Зінов’євої О.Г.

ВИТЯГ з протоколу № 16 засідання КН від 04 лютого 2021 р.

ВИТЯГ про відкриту лекцію Лубко Д.В.

ВИТЯГ про відкриту лекцію Сіциліцина Ю.О.

ВИТЯГ про відкриту лекцію Мозговенко А.А.

ВИТЯГ з протоколу №3 засідання кафедри КН про відкриту лекцію Зінов’євої О.Г.