1. Навчальна лабораторія кафедри КН є структурним навчальним підрозділом університету, який створюється для організації та проведення навчальних занять, впродовж яких студент під керівництвом викладача особисто проводить натурні або імiтаційнi експерименти (досліди) з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою (цикловою комісією), набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, ознайомлюється з методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі тощо.
 2.  Навчальна лабораторія створюється, реорганізовується та ліквідовується наказом ректора університету на підставі рішення Вченої ради університету.
 3. Діяльність навчальної лабораторії регламентується нормативно-правовими актами України в галузі освіти та науки, Статутом університету, наказами, розпорядженнями ректора, положенням про кафедру.Основними завданнями навчальної лабораторії є:
  • сприяння підвищенню якості підготовки фахівців завдяки реалізації практичної і творчої складових змісту навчання;
  • проведення лабораторних, практичних занять з дисциплін кафедри КН на високому науковому, методичному і технічному рівні згідно з діючими робочими навчальними програмами та  методичними рекомендаціями;
  • забезпечення використання можливостей інформаційних технологій і технічних засобів навчання для викладачів і студентів;
  • облік стану та наявності навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри;
  • здійснення контролю за своєчасним оновленням інформаційного фонду кафедри, поповненням електронної бібліотеки кафедри навчальними посібниками, методичними рекомендаціями, тестами тощо;
  • організація позааудиторної, самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання, завдяки чому розвиваються творчі дослідницькі здібності студентів;
  • забезпечення індивідуальної роботи викладачів, аспірантів і студентів, консультацій науково-педагогічних, педагогічних працівників;
  • створення належних та ефективних умов на сучасному науково-технічному рівні для проходження стажування працівників інших навчальних закладів;
  • дотримання вимог охорони праці, пожежної безпеки, санітарних норм;
  • інші завдання відповідно до конкретних завдань і мети відповідної кафедри.
   • Для досягнення поставлених цілей навчальні лабораторії виконують наступні функції:
  • проведення згідно з діючими навчальними планами лабораторно-практичних занять з навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою (цикловою комісією);
  • поліпшення якості навчального процесу та активна участь співробітників навчальної лабораторії у виховній роботі зі студентами;
  • створення всім учасникам навчального процесу безпечних умов праці відповідно до вимог чинних законодавчих та нормативних актів;
  • придбання та підтримка у належному технічному стані приладів, обладнання та матеріалів для виконання лабораторних та практичних робіт; проведення метрологічної атестації та повірки контрольно-вимірювальної апаратури.
  • використання ліцензованого або створення оригінального програмного забезпечення для обробки та аналізу експериментальних даних.