На базі кафедри діє навчальна лабораторія «Архітектура комп’ютерів» та науково-дослідницька лабораторія «Комп’ютерне моделювання явищ та процесів в АПК».

Навчальної лабораторії «Архітектура комп’ютерів» орієнтована на проведення лабораторних робіт по вивченню апаратного забезпечення комп’ютерних систем. Дана лабораторія оснащена 9 сучасними комп’ютеризованими робочими місцями. Робочі станції об’єднані в одну кафедральну локальну обчислювальну мережу, мають доступ до ресурсів загально університетської мережі та до глобальної мережі Internet. Програмне забезпечення як робочих місць студентів, так і сервера ліцензійне, або відкрите (opensource). Крім того, лабораторія оформлена графічним матеріалом і стендом, який складається з комплектуючих реальної робочої станції. Це дозволяє більш наочно представити інформацію по дисциплінах, які в ній проводяться. До основних дисциплін, які проводяться в даній лабораторії входять: комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів, комп’ютерна електроніка та електротехніка.

Науково-дослідницька лабораторія «Комп’ютерне моделювання явищ та процесів в АПК» працює за наступними напрямками: дистанційне зондування сільськогосподарських угідь; «ІnternetofThings»; моделювання явищ та процесів на основі методів комп’ютерного зору та комп’ютерної графіки; синтез мікросмужкових пристроїв з використанням розподілених і паралельних обчислень; моделювання систем управління параметрами мікроклімату.

Науково-дослідницька лабораторія орієнтована на виконання таких завдань:

– дистанційний контроль з поточним станом сільськогосподарських об’єктів  за допомогою квадрокоптера (настройка оптимальних параметрів автопілоту за допомогою розробки відповідного програмного забезпечення, отримання фотографічного зображення, обробка та інтерпретація результатів дослідження, визначення показника NDVI);

– застосування засобів автоматичної ідентифікації для взаємодії фізичних об’єктів між собою та із зовнішнім оточенням;

– використання комп’ютерних систем для створення, зміни, аналізу та оптимізації графічних проектів.

Основні публікації зв`язані з науковою лабораторією:

 1. Pryima S. Use of Semantic Technologies for Validation of e-Learning Outcomes / Rogushina, J., Pryima S., Strokan O., Gladun A. // CEUR Workshop Proceedings. 2022. Vol. 3179. pp. 338-346. URL: http://ceur-ws.org/Vol-3179/Short_7.pdf.
 2. Pryima, S. Use of semantic technologies in advisory software development / Rogushina, J., Gladun, A., Pryima, S., Strokan, O. // Proc. of the International Conference on Software Engineering – SoftEngine22. 2022. Kyiv. Ukraine. pp. 20-37.
 3. Прийма С.М. Енциклопедичний контент проблеми визнання результатів неформального та інформального навчання (на прикладі е-ВУЕ) / Аніщенко О.В., Прийма С.М.// Українська енциклопедистика як складник інформаційного спротиву: колективна монографія / За заг. ред. А. Киридон. Київ : Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2022. С. 179-187.
 4. Прийма С.М. Проблема визнання результатів неформального та інформального навчання: енциклопедичний контент е-ВУЕ /Аніщенко О.В., Прийма С.М. // Українська енциклопедистика: постаті, події, поняття: збірник матеріалів / За заг. ред. А. Киридон. Київ : Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2022. С. 8-13.
 5. Холодняк Ю. В., Гавриленко Є. А. Розв’язання позиційних задач при моделюванні монотонних кривих ліній. Сучасні проблеми моделювання. Запоріжжя: МДПУ, 2022. Вип. 24. (Подано до друку)
 6. Холодняк Ю. В., Гавриленко Є. А., Мірошниченко М. Ю. Алгоритм формування моделей технічних виробів при реверс-інжинірингу. Прикладна геометрія та інженерна графіка. К.: КНУБА, 2022. Вип. 103. (Подано до друку)
 7. Холодняк Ю. В., Гавриленко Є. А. Розробка технології формування CAD-моделей поверхонь технічних виробів. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. Вип. 12, том 2. DOI: 10.31388/2220-8674-2022-2-34
 8. Шаров С. Використання масових відкритих онлайн-курсів для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання // С. Шаров, Т. Шарова. New pedagogical thought. 2022. Т. 109. № 1. С. 39–43. ISSN 2520-6427
 9. Шарова Т. М. Моніторинг гуманітарної підготовки здобувачів вищої освіти технічних спеціальностей // Т. Шарова, О. Ломейко, А. Землянська, С. Шаров. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2022. №88. С. 224–229. ISSN: 2311-5491
 10. Sharov S. Features of using web 2.0 technology in the educational process // S. Sharov, I. Rassokha. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогічні науки, 2022. №3. С. 26–33. ISSN 2076-586X
 11. Шаров С.В. Електронний підручник як засіб підвищення ефективності освітнього процесу / С. Шаров. Інноваційна педагогіка. 2022. №46. C. 250–253. ISSN 2663-6085
 12. Шаров С.В. Розробка довідково-інформаційної системи для аналізу наукової діяльності викладачів кафедри // Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. 2022. №5. С. 228–237. ISSN: 2710-3730
 13.  Мозговенко А.А., Зінов’єва О.Г. Аналіз методів комп’ютерного зору в задачах ідентифікації осіб у відеопотоці / Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, 2022. – Вип. 3, с. 56-62.
 14. Гешева Г.В. Перспективи впровадження інноваційних технологій в українську промисловість // Гешева Г.В. Міжнародна науково-практична конференція «Молодіжна наука заради миру та розвитку» ЧНУ ім. Ю. Федьковича. До друку.
 15. Гешева Г.В. Створення алгоритму розробки виробу з використанням пакетів програм в обчислювальній техніці // Гешева Г.В. ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології» ТДАТУ ім. Д. Моторного. До друку.
 16. Гешева Г.В. Огляд програмних засобів імітаційного модулювання // Зінов’єва О.Г., Гешева Г.В. Науковий журнал «Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. №4. До друку.
 17. Сіциліцин Ю.О. Моделювання змісту дисципліни «Паралельні та розподілені обчислення». Педагогічні науки: теорія та практика. №4. ЗНУ. Запоріжжя. 2022. До друку.
 18. Кашкарьов А. О. Експорт журналу оцінок з навчального порталу з використанням Power Query // А. О. Кашкарьов. Матеріали ІІІ Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології». 12 грудня 2022 року. Запоріжжя: ТДАТУ. До друку.
 19. Кашкарьов А. О. Концепція електропостачання електромеханічного комплексу // А. О. Кашкарьов. Матеріали Міжнародна науково-практична конференція «Електроенергетика, електромеханіка та технології в АПК». 22 грудня 2022 р. м. Харків. До друку.
 20. Дереза О. О., Мовчан С. І., Болтянський Б. В., Дереза С. В. Використання VR-технологій в наукових дослідженнях. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. Вип. 12, том 1. №32.
 21. Дереза О. О., Дереза С. В. Інструменти комунікації для підготовки фахівців АПК.  Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. До друку.
 22. Dereza O., Tetervak I. Technical means for design. Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації: Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Запоріжжя, 30 вересня 2022 р. Запоріжжя, 2022. С. 143-148.
 23. Дереза О. Цифрові інструменти для навчання і роботи. Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації: Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Запоріжжя, 30 вересня 2022 р. Запоріжжя, 2022. С. 419-423.
 24. Лубко Д.В. Використання Web-технологій для автоматизації розробки технологічних карт вирощування сільськогосподарських культур. Науковий вісник ТДАТУ. Запоріжжя: ТДАТУ, 2022. Вип. 12, том 3. №6.
 25. Лубко Д.В., Шаров С.В. Розробка сучасної експертної системи для галузі свинарства у приватних господарствах. Науковий вісник ТДАТУ. Запоріжжя: ТДАТУ, 2022. Вип. 12, том 3. №6.
 26.  Лубко Д.В. Проектування довідкової системи по виявленню несправностей ПК та отримання порад з їх усунення. Міжнародна наукова конференція “Інформаційні технології та менеджмент у вищій освіті та науці”. м. Фергана, Республіка Узбекистан (28 листопада 2022 року). До друку.
 27. Шаров С.В., Лубко Д.В., Зинов’єва О.Г. Використання інтелектуальних систем у туристичному бізнесі / Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, 2022. – Вип. 1, с. 69-75.
 28. Лубко Д.В., Шаров С.В., Зінов’єва О.Г. Проектування імітаційної моделі роботи технологічної лінії очищення гною на тваринницькій фермі. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. 2022. Т. 33(72). №3. С. 56–60.
 29. Ivanova, I., Serdyuk, M., Malkina, V., Tymoshchuk, T., Shkinder-Barmina, A. Assessment of the Influence of Weather Factors on the Quantitative Indicators of Sweet Cherry Fruits by Ridge Regression. (Оцінка впливу погодних факторів на кількісні показники плодів черешні методом Ridge-регресії). Scientific Horizonsthis link is disabled, 2022, 25(5), pp. 60–73.
 30. Ivanova, I., Serdyuk, M., Malkina, V., …Mrynskyi, I., Adamovych, A. Studies of the impact of environmental conditions and varietal features of sweet cherry on the accumulation of vitamin C in fruits by using the regression analysis method  /  Preučevanje vpliva vremenskih dejavnikov in lastnosti sort na vsebnost vitamin C v plodovih češenj z metodo regresijske analize. Acta Agriculturae Slovenicathis link is disabled, 2022, 118(2).
 31. Ivanova, I., Serdyuk, M., Malkina, V., …Mushtruk, M., Rozbytska, T. Factorial analysis of taste quality and technological properties of cherry fruits depending on weather factors. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciencesthis link is disabled, 2022, 16, pp. 341–355.
 32. Malkina, V., Kiurchev, S., Hutsol, T., …Gürgülü, H., Kowalczyk, Z. Optimization of Parameters of a Vibroconveyor System for Infrared Drying of Soy. OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW WIBRACYJNEJ SUSZARKI DO SOI. Agricultural Engineeringthis link is disabled, 2022, 26(1), pp. 157–166.
 33.  Малкіна В.М., А.О. Бездітний Використання MECHANICAL APDL для розрахунку власних коливань лопаток турбін у системі кінцево-елементного аналізу ANSYS WORKBENCH Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. Дніпропетровськ: Системні технології. – 2013., Випуск 1(84).–С.125-128.
 34. Малкіна В.М., Білоус Н.В. Методика визначення показників вибіркових даних сільськогосподарчих культур на основі аналізу їх зображень Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій». Запоріжжя: ЗНТУ. – 2014. – С. 199-200.
 35. Малкіна В.М., В.В. Поліновський, Брустінов В.М., Огурцов М.І. Формування workflow документопотоку на прикладі документообігу наукової установи. Восточно-Европейский Журнал Передовых Технологий – 2013. – №6 (66) – С.70-78.
 36. В.М. Малкина, В.В. Полиновский, В.Ю. Королев, М.И. Огурцов, В.А. Герасименко Дослідження методів інтелектуального стеганографічного приховування даних в зображеннях до та після їх редагування Международный научный журнал “Управляющие системы и машины” – 2013. – №4 (246) – С.61-67.
 37. Малкіна В.М., Прісс О.П., Калитка В.В. Інтегральне оцінювання антиоксидантного статусу плодових овочів Східно-Європейський журнал передових технологій. Технологии и оборудование пищевых производств.Харків:??? – 2014. – №5/11 (71) ІSSN 1729-3774
 38. Малкіна В.М. Методика аналізу зображень однотипних об’єктів на основі класифікаційних ознак геометричних інвариантів Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016. – Вип. 6, Т. 1. С. 276-281.
 39. В.М. Малкіна, В.А. Кравченко. Методика аналізу зображень однотипних об‘єктів на основі класифікаційних ознак геометричних інваріантів Всеукраїнська науково-практична конференція MEICS -2015 «Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп’ютерних систем». Дніпропетровськ: ДНУ ім. О.Гончара. – 2015. -С. 14-17
 40. В.М. Малкіна, В.А. Кравченко Визначення геометричних характеристик біологічних об’єктів Комп‘ютерне моделювання та оптимізація складних систем (КМОСС-2015): матеріали І Все-української науково-технічної конференції. (м. Дніпропетровськ, 3-5 листопада 2015 року) / Мініс-терство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»: в 2-х ч. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. – Ч. 2. -С.64-66на основі технологій комп’ютерного зору
 41. Строкань О.В. Малкіна В.М. Побудова моделей векторних полів у термінах функцій узагальненого тривекторного аргументу Вісник Таврійського державного агротехнологічного університету». – Мелітополь: ТДАТУ. – Том 2. – 6с.– електронне видання. Наукове фахове видання
 42. Строкань О.В. Малкіна В.М. Методика оптимізації аероіонного розподілення на нахиленій площині Вісник Таврійського державного агротехнологічного університету». – Мелітополь: ТДАТУ. – Том 2. – 7с.– електронне ви-дання. Наукове фахове видання
 43. В.М. МАЛКИНА, Оксана ЕРЕМЕНКО МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ ЛИСТОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО (LINUM USITATISSIMUM L.) НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА ИЗОБРАЖЕНИЙ
 44. O.A. Yeremenko, V.V. Kalytka1, S.M. Kalenska2, V.M. Malkina Assessment of ecological plasticity and stability of sunflower hybrids (Helianthus annuus L.) in Ukrainian Steppe
 45. ЄРЕМЕНКО О.А., КАЛЕНСЬКА С.М., КАЛИТКА В.В., МАЛКІНА В.М. Урожайність соняшнику залежно від агрометеорологічних умов південного степу України
 46. V.A. Kravchenko, V.M. Malkina, S.V. Symonenko INFORMATION SYSTEM OF AUTOMATED LOCALIZATION OF OBJECTS ON THE MAP ON THE BASIS OF PHOTOGRAPHIC IMAGES OF THE EARTH SURFACE
 47.  A.A. Mozgovenko, V.M. Malkina, S.V. Symonenko INFORMATION SYSTEM OF ORTHOGONAL DESIGN CONSTRUCTION OF EXPERIMENTS UNDER THE D-EFFICIENT MINIMIZATION CRITERIA
 48. A.A. Sirenko, V.M. Malkina, S.V. Symonenko APPLICATION OF DRAG & DROP TECHNOLOGY IN COMPUTER SIMULATION SOFTWARE
 49. Малкіна В.М., Зінов’єва О.Г., ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ DRAG-AND-DROP В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
 50. Малкіна В.М., Зінов’єва О.Г., КОМП’ЮТЕРНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ DRAG-AND-DROP
 51. O.A. Yeremenko, V.V. Kalytka, S.M. Kalenska, V.M. Malkina Assessment of ecological plasticity and stability of sunflower hybrids (Helianthus annuus L.) in Ukrainian Steppe
 52. Малкіна В.М., Білоус Н.В. Методика вимірювання показників вибірки насіння соняшнику на основі класифікації за ознаками геометричних інваріантів.. Системи обробки інформації : зб. наук. пр. / Харк. ун-т Повітр. Сил ім. Івана Кожедуба. – Харків: [б. в.], 2015. – вип.2 – ISSN 1681-7710
 53. Малкіна В.М., Величко О.В. Відновлення кривої за її нормалями в системі точок Праці / Таврійський державний агротехнологічний університет – Вип. 14. Т.2- Мелітополь: ТДАТУ, 2014. С.134-138

Тематика та методи наукових досліджень тісно пов’язані з дисциплінами, які викладаються на кафедрі. Теоретичні дослідження проводяться з використанням основ вищої математики, чисельних методів, математичного моделювання, методів прикладної геометрії та геометричного моделювання. В процесі досліджень використовуються інструментальні засоби інформаційних технологій, у тому числі такі, як імітаційне моделювання, розробка та демонстрація віртуальних проектів, презентація із залученням мультимедійних технологій.

Учасники лабораторії: Холодняк Ю.В.Прийма С.М.Малкіна В.М.Сіциліцин Ю.О., Зінов`єва О.Г.Лубко Д.В.Мірошніченко М.Ю.Шаров С.В., Гешева Г.В., Кашкарьов А.О.