На базі кафедри діє науково-дослідницька лабораторія «Комп’ютерне моделювання явищ та процесів в АПК».

Науково-дослідницька лабораторія «Комп’ютерне моделювання явищ та процесів в АПК»

Комп’ютерне моделювання різноманітних явищ, процесів та конкретних прикладних завдань знаходить все більш широке та різнопланове застосування в багатьох областях науки і техніці для опису, дослідження та прогнозування  процесів і явищ, як в цілому, так і аналізу, розрахунку та оптимізації окремих їхніх параметрів. Зростає кількість комп’ютерних моделей, спектр явищ та використаних в них сучасних науково-технічних ідей. Все більш в склад моделей, які відображають диференціальні та інтегральні явища входять комп’ютерні системи для створення, зміни, аналізу та оптимізації графічних проектів.

Основною задачею науково-дослідної лабораторії є дослідження та побудова моделей явищ і процесів в АПК та у виробництві для визначення їх динаміки. Отримані моделі, як правило, містять розробку алгоритмів, спроможних адекватно відобразити будь яку схему, або технологію протікання процесу. Іншими словами комп’ютерна модель містить аналітичну схему (професійне толкування взаємозв’язків факторів і параметрів процесів), математичний апарат і розрахункові алгоритми. Ускладнення дослідного явища або процесу веде за собою ускладнення моделі і для формування її необхідні нові, більш прогресивні, методи комп’ютерного моделювання.

Науково-дослідницька лабораторія працює за наступними напрямками:

  • дистанційне зондування сільськогосподарських угідь;
  • «Іnternet of Things»;
  • моделювання явищ та процесів на основі методів комп’ютерного зору та комп’ютерної графіки;
  • синтез мікросмужкових пристроїв з використанням розподілених і паралельних обчислень;
  • моделювання систем управління параметрами мікроклімату.

Одним з найбільш ефективних шляхів розв’язання поставлених задач є розвиток методів дистанційного контролю за поточним станом об’єктів  шляхом оптимізації параметрів та розробки відповідного програмного забезпечення обробки і інтерпретації отриманої інформації. Дослідження в цьому напрямку проводяться вченими кафедри.

Учасники лабораторії: Холодняк Ю.В.Малкіна В.М.Прийма С.М.Шаров С.В.,  Мірошніченко М.Ю.Сіциліцин Ю.О., Зінов`єва О.Г., Гешева Г.В.

Тематика та методи наукових досліджень тісно пов’язані з дисциплінами, які викладаються на кафедрі. Теоретичні дослідження проводяться з використанням основ вищої математики, чисельних методів, математичного моделювання, методів прикладної геометрії та геометричного моделювання. В процесі досліджень використовуються інструментальні засоби інформаційних технологій, у тому числі такі, як імітаційне моделювання, розробка та демонстрація віртуальних проектів, презентація із залученням мультимедійних технологій.

Основні публікації за результатами досліджень, проведених у 2022 році:

Pryima S. Use of Semantic Technologies for Validation of e-Learning Outcomes / Rogushina, J., Pryima S., Strokan O., Gladun A. // CEUR Workshop Proceedings. 2022. Vol. 3179. pp. 338-346. 

Прийма С.М., Аніщенко О.В. Енциклопедичний контент проблеми визнання результатів неформального та інформального навчання (на прикладі е-ВУЕ). Українська енциклопедистика як складник інформаційного спротиву: колективна монографія / За заг. ред. А. Киридон. Київ : Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2022. С. 179-187.

Прийма С.М., Аніщенко О.В. Проблема визнання результатів неформального та інформального навчання: енциклопедичний контент е-ВУЕ. Українська енциклопедистика: постаті, події, поняття: збірник матеріалів / За заг. ред. А. Киридон. Київ : Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2022. С. 8-13.

Холодняк Ю.В., Гавриленко Є.А. Розв’язання позиційних задач при моделюванні монотонних кривих ліній. Сучасні проблеми моделювання. Мелітополь: МДПУ, 2022. Вип. 24. С. 173-181.

Гавриленко Є. А., Холодняк Ю. В., Мірошниченко М.Ю. Алгоритм моделювання одновимірних обводів за заданими умовами. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. Вип. 12, том 1. DOI: 10.31388/2220-8674-2022-1-31.

Холодняк Ю. В., Гавриленко Є. А. Розробка технології формування CAD-моделей поверхонь технічних виробів. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. Вип. 12, том 2. DOI: 10.31388/2220-8674-2022-2-34

Шарова Т.М., Ломейко О.П., Шаров С.В., Землянська А.В. Моніторинг гуманітарної підготовки здобувачів вищої освіти технічних спеціальностей. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2022. №88. С. 224–229.

Sharov S.,  Rassokha I. Features of using web 2.0 technology in the educational process. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогічні науки, 2022. №3. С. 26–33. 

Шаров С.В. Розробка довідково-інформаційної системи для аналізу наукової діяльності викладачів кафедри. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. 2022. №5. С. 228–237.

А.А. Мозговенко, О.Г. Зінов’єва Аналіз методів комп’ютерного зору в задачах ідентифікації осіб у відеопотоці/ Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, 2022. – Вип. 3, с. 56-62

Гешева Г.В. Створення алгоритму розробки виробу з використанням пакетів програм в обчислювальній техніці. Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології: матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. [Електронний ресурс]. м. Запоріжжя, (12-19.12. 2022р.), ТДАТУ. 2022. С. 46-50.

Зінов’єва О.Г., Гешева Г.В. Огляд програмних засобів імітаційного модулювання. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. №3(82), 2022. https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2022.3.6

Кашкарьов А.О. Експорт журналу оцінок з навчального порталу з використанням Power Query. Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології: матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. [Електрон-ний ресурс]. м. Запоріжжя, (12-19.12. 2022р.), ТДАТУ. 2022. С. 182-187.

Лубко Д.В. Використання Web-технологій для автоматизації розробки технологічних карт вирощування сільськогосподарських культур. Науковий вісник ТДАТУ. Запоріжжя: ТДАТУ, 2022. Вип. 12, том 3. №6. DOI: 10.31388/2220-8674-2022-3-34

Лубко Д.В., Шаров С.В. Розробка сучасної експертної системи для галузі свинарства у приватних господарствах. Науковий вісник ТДАТУ. Запоріжжя: ТДАТУ, 2022. Вип. 12, том 3. №6. DOI: 10.31388/2220-8674-2022-3-32

Лубко Д.В. Проектування довідкової системи по виявленню несправностей ПК та отримання порад з їх усунення. International scientific conference «Information technologies and management in higher education and sciences» : conference proceedings (November 28, 2022. Fergana, the Republic of Uzbekistan). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. Part 2. P. 220-224. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-277-7-144

С.В. Шаров, Д.В. Лубко, О.Г. Зинов’єва, Використання інтелектуальних систем у туристичному бізнесі/аврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, 2022. – Вип. 1, с. 69-75

Д.В. Лубко, С.В. Шаров, О.Г. Зінов’єва, Проектування імітаційної моделі роботи технологічної лінії прибирання гною на тваринницькій молочній фермі/ Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки, 2022. – Том 33(72) №3, с. 56-60.

Malkina V., Kiurchev S., Hutsol T., …Gürgülü H., Kowalczyk Z. Optimization of Parameters of a Vibroconveyor System for Infrared Drying of Soy. Agricultural Engineeringthis link is disabled, 2022, 26(1), pp. 157–166.

Ivanova I., Serdyuk M., Malkina V., …Mushtruk M., Rozbytska T. Factorial analysis of taste quality and technological properties of cherry fruits depending on weather factors. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciencesthis link is disabled, 2022, 16, pp. 341–355.

Ivanova I., Serdyuk M., Malkina V., …Mrynskyi I., Adamovych A. Studies of the impact of environmental conditions and varietal features of sweet cherry on the accumulation of vitamin C in fruits by using the regression analysis method | Preučevanje vpliva vremenskih dejavnikov in lastnosti sort na vsebnost vitamin C v plodovih češenj z metodo regresijske analize. Acta Agriculturae Slovenicathis link is disabled, 2022, 118(2).

Ivanova I., Serdyuk M., Malkina V., Tymoshchuk T., Shkinder-Barmina A. Assessment of the Influence of Weather Factors on the Quantitative Indicators of Sweet Cherry Fruits by Ridge Regression. Scientific Horizonsthis link is disabled, 2022, 25(5), pp. 60–73.