На базі кафедри діє навчальна лабораторія «Архітектура комп’ютерів» та науково-дослідницька лабораторія «Комп’ютерне моделювання явищ та процесів в АПК».

Навчальної лабораторії «Архітектура комп’ютерів» орієнтована на проведення лабораторних робіт по вивченню апаратного забезпечення комп’ютерних систем. Дана лабораторія оснащена 9 сучасними комп’ютеризованими робочими місцями. Робочі станції об’єднані в одну кафедральну локальну обчислювальну мережу, мають доступ до ресурсів загально університетської мережі та до глобальної мережі Internet. Програмне забезпечення як робочих місць студентів, так і сервера ліцензійне, або відкрите (opensource). Крім того, лабораторія оформлена графічним матеріалом і стендом, який складається з комплектуючих реальної робочої станції. Це дозволяє більш наочно представити інформацію по дисциплінах, які в ній проводяться. До основних дисциплін, які проводяться в даній лабораторії входять: комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів, комп’ютерна електроніка та електротехніка.

Науково-дослідницька лабораторія «Комп’ютерне моделювання явищ та процесів в АПК» працює за наступними напрямками: дистанційне зондування сільськогосподарських угідь; «ІnternetofThings»; моделювання явищ та процесів на основі методів комп’ютерного зору та комп’ютерної графіки; синтез мікросмужкових пристроїв з використанням розподілених і паралельних обчислень; моделювання систем управління параметрами мікроклімату.

Науково-дослідницька лабораторія орієнтована на виконання таких завдань:

– дистанційний контроль з поточним станом сільськогосподарських об’єктів  за допомогою квадрокоптера (настройка оптимальних параметрів автопілоту за допомогою розробки відповідного програмного забезпечення, отримання фотографічного зображення, обробка та інтерпретація результатів дослідження, визначення показника NDVI);

– застосування засобів автоматичної ідентифікації для взаємодії фізичних об’єктів між собою та із зовнішнім оточенням;

– використання комп’ютерних систем для створення, зміни, аналізу та оптимізації графічних проектів.

Основні публікації зв`язані з науковою лабораторією:

1. Малкіна В.М., А.О. Бездітний Використання MECHANICAL APDL для розрахунку власних коливань лопаток турбін у системі кінцево-елементного аналізу ANSYS WORKBENCH Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. Дніпропетровськ: Системні технології. – 2013., Випуск 1(84).–С.125-128.

2. Малкіна В.М., Білоус Н.В. Методика визначення показників вибіркових даних сільськогосподарчих культур на основі аналізу їх зображень Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій». Запоріжжя: ЗНТУ. – 2014. – С. 199-200.

3. Малкіна В.М., В.В. Поліновський, Брустінов В.М., Огурцов М.І. Формування workflow документопотоку на прикладі документообігу наукової установи. Восточно-Европейский Журнал Передовых Технологий – 2013. – №6 (66) – С.70-78.

4. В.М. Малкина, В.В. Полиновский, В.Ю. Королев, М.И. Огурцов, В.А. Герасименко Дослідження методів інтелектуального стеганографічного приховування даних в зображеннях до та після їх редагування Международный научный журнал “Управляющие системы и машины” – 2013. – №4 (246) – С.61-67.

5. Малкіна В.М., Прісс О.П., Калитка В.В. Інтегральне оцінювання антиоксидантного статусу плодових овочів Східно-Європейський журнал передових технологій. Технологии и оборудование пищевых производств.Харків:??? – 2014. – №5/11 (71) ІSSN 1729-3774

6. Малкіна В.М. Методика аналізу зображень однотипних об’єктів на основі класифікаційних ознак геометричних інвариантів Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016. – Вип. 6, Т. 1. С. 276-281.

7. В.М. Малкіна, В.А. Кравченко. Методика аналізу зображень однотипних об‘єктів на основі класифікаційних ознак геометричних інваріантів Всеукраїнська науково-практична конференція MEICS -2015 «Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп’ютерних систем». Дніпропетровськ: ДНУ ім. О.Гончара. – 2015. -С. 14-17

8. В.М. Малкіна, В.А. Кравченко Визначення геометричних характеристик біологічних об’єктів Комп‘ютерне моделювання та оптимізація складних систем (КМОСС-2015): матеріали І Все-української науково-технічної конференції. (м. Дніпропетровськ, 3-5 листопада 2015 року) / Мініс-терство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»: в 2-х ч. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. – Ч. 2. -С.64-66на основі технологій комп’ютерного зору

9. Строкань О.В. Малкіна В.М. Побудова моделей векторних полів у термінах функцій узагальненого тривекторного аргументу Вісник Таврійського державного агротехнологічного університету». – Мелітополь: ТДАТУ. – Том 2. – 6с.– електронне видання. Наукове фахове видання

10. Строкань О.В. Малкіна В.М. Методика оптимізації аероіонного розподілення на нахиленій площині Вісник Таврійського державного агротехнологічного університету». – Мелітополь: ТДАТУ. – Том 2. – 7с.– електронне ви-дання. Наукове фахове видання

11. В.М. МАЛКИНА, Оксана ЕРЕМЕНКО МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ ЛИСТОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО (LINUM USITATISSIMUM L.) НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА ИЗОБРАЖЕНИЙ

12. O.A. Yeremenko, V.V. Kalytka1, S.M. Kalenska2, V.M. Malkina Assessment of ecological plasticity and stability of sunflower hybrids (Helianthus annuus L.) in Ukrainian Steppe

13. ЄРЕМЕНКО О.А., КАЛЕНСЬКА С.М., КАЛИТКА В.В., МАЛКІНА В.М. Урожайність соняшнику залежно від агрометеорологічних умов південного степу України

14. V.A. Kravchenko, V.M. Malkina, S.V. Symonenko INFORMATION SYSTEM OF AUTOMATED LOCALIZATION OF OBJECTS ON THE MAP ON THE BASIS OF PHOTOGRAPHIC IMAGES OF THE EARTH SURFACE

15. A.A. Mozgovenko, V.M. Malkina, S.V. Symonenko INFORMATION SYSTEM OF ORTHOGONAL DESIGN CONSTRUCTION OF EXPERIMENTS UNDER THE D-EFFICIENT MINIMIZATION CRITERIA

16. A.A. Sirenko, V.M. Malkina, S.V. Symonenko APPLICATION OF DRAG & DROP TECHNOLOGY IN COMPUTER SIMULATION SOFTWARE

17. Малкіна В.М., Зінов’єва О.Г., ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ DRAG-AND-DROP В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

18. Малкіна В.М., Зінов’єва О.Г., КОМП’ЮТЕРНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ DRAG-AND-DROP

19. O.A. Yeremenko, V.V. Kalytka, S.M. Kalenska, V.M. Malkina Assessment of ecological plasticity and stability of sunflower hybrids (Helianthus annuus L.) in Ukrainian Steppe

20. Малкіна В.М., Білоус Н.В. Методика вимірювання показників вибірки насіння соняшнику на основі класифікації за ознаками геометричних інваріантів.. Системи обробки інформації : зб. наук. пр. / Харк. ун-т Повітр. Сил ім. Івана Кожедуба. – Харків: [б. в.], 2015. – вип.2 – ISSN 1681-7710

21. Малкіна В.М., Величко О.В. Відновлення кривої за її нормалями в системі точок Праці / Таврійський державний агротехнологічний університет – Вип. 14. Т.2- Мелітополь: ТДАТУ, 2014. С.134-138

Тематика та методи наукових досліджень тісно пов’язані з дисциплінами, які викладаються на кафедрі. Теоретичні дослідження проводяться з використанням основ вищої математики, чисельних методів, математичного моделювання, методів прикладної геометрії та геометричного моделювання. В процесі досліджень використовуються інструментальні засоби інформаційних технологій, у тому числі такі, як імітаційне моделювання, розробка та демонстрація віртуальних проектів, презентація із залученням мультимедійних технологій.

Учасники лабораторії: Строкань О.В., Малкіна В.М., Литвин Ю.О., Сіциліцин Ю.О., Зінов`єва О.Г.Прийма С.М., Темніков Г.Є., Лубко Д.В., Щербина В.М., Мірошніченко М.Ю., Беккауер А.О.