Шаров Сергій Володимирович

Посада: завідувач кафедри комп’ютерних наук

Базова вища освіта: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2015 р., спеціальність: «Інформатика», кваліфікація: «Магістр інформатики, викладач інформатики вищого навчального закладу» М15 № 034360, диплом з відзнакою

Вчене звання: доцент кафедри інформатики і кібернетики, 2013, 12 ДЦ № 034598

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук, 2011, 13.00.09 – теорія навчання, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, ДК №064000

Email: sergii.sharov@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • бази даних, програмування
  • UML
  • впровадження та використання ІКТ в освіті
  • технології дистанційного навчання

Досвід наукової та викладацької діяльності: Відповідність ліцензійним вимогам доц. Шаров С.В..

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК Sharov S., Kolmakova V., Sharova T., Kamyshova T. (2021). Possibilities of the Ukrainian Online Platform OUM. International Journal of Information and Education Technology. vol. 11, no. 10, pp. 486-492 (Scopus)
Sharov S., Zemlianskyi A., Sharova T., Hapotii V. (2021). Ukrainian MOOC: Quantitative and Thematic Analysis of Online Courses. International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology, 11(3), 1143–1149. (Scopus)
Sharov S., Vorovka M., Sharova T., Zemlianska A. The Impact of Social Networks on the Development of Students’ Social Competence. International Journal of Engineering Pedagogy. 2021. Vol. 11. №3. P. 84–98 (Scopus)
Sharov S. Analysis of developers of online courses on Ukrainian platforms of MOOC / Sergii Sharov, Anatolii Pavlenko, Tetiana Sharova, Olga Chorna // International Journal of Emerging Technologies in Learning, 2021, Vol. 16, No. 05, 201-213 (Scopus)
Sharov S. The Development of an Online Platform for Studying Ukrainian Literature / S. Sharov, O. Filatova, T. Sharova // TEM Journal, 2020, vol. 9, №3, 1171-1178. (Scopus)
Sharov S. Analysis of the Opportunities of the Prometheus Platform for the Professional Development of Future Teachers / S. Sharov, V. Liapunova, T. Sharova // TEM Journal. – 2019. – Vol. 8. – №4. – 1469–1476. (Scopus)
Sharov S. Software Development for the Security of TCP-Connections / D. Lubko, S. Sharov, O. Strokan // Modern Development Paths of Agricultural Production. – 2019. – С. 99–109. (Springer Nature, Scopus).
Sharov S. The Key Features and Periodization of Socialist Realism in the Literary Context / Sharova, T., Sharov, S., Ohulchanska, O., Zemlianska, A. // Journal of History Culture and Art Research, 2020, 9(4), 247-261. (Web of Science Core Collection)
Шаров С.В. Розробка інтелектуальної системи інформаційного та когнітивного супроводу функціонування національної рамки кваліфікацій / В.В. Осадчий, С.В. Шаров, К.П. Осадча // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016. – Vol. 55. – № 5. – С. 31–41. (Web of Science Core Collection).
Шаров С.В. Порівняння національних рамок кваліфікацій засобами веб-орієнтованої інтелектуальної інформаційної системи / В.В. Осадчий, В.С. Єремєєв, С.В. Шаров, К.П. Осадча, С.Л. Конюхов // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016. – Vol. 56. – №6. – С. 121–136. (Web of Science Core Collection)

2021 рік
Sharov S., Gladkykh H., Sharova T. Blended learning: modern educational trend in Ukraine. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал. 2021. №1 (105). С. 295–305 (Категорія Б).

Шаров С.В., Гладких Г.В. Диференціація освітнього процесу як педагогічна проблема. Актуальні питання гуманітарних наук. 2021. Вип. 36. Том 3. С. 285–289 (Категорія Б).

Лубко Д.В., Шаров С.В. Напрямки використання інтелектуальних систем в освітньому процесі // Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр., 2021. – Вип. 3. – С. 305–310.

Шаров С.В., Лубко Д.В., Шарова Т.М. Особливості розробки електронного підручника з української літератури // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. 2021. Т. 32(71), №1. Ч. 1. С. 159-165 (Категорія Б).

2020 рік
Sharov S. Analysis of the impact of social networks on youth socialization. Virtus. 2020. №46. pp. 129-131.

Колмакова В.О., Шаров С.В., Курлянський С.С. Використання програмно-педагогічного засобу з дисципліни «Проектування програмного забезпечення» // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Кременчук, 2020. Вип. 4(123). C.17–24 (Категорія Б).

Лубко Д.В., Зінов’єва О.Г., Шаров С.В. Розробка інформаційно-довідкової системи агронома для ефективного вирощування соняшника в Україні // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. 2020. Вип. 10. Том 2. С. 1-15 (Категорія Б).

Лубко Д.В., Зінов’єва О.Г., Шаров С.В. Проектування інформаційно-довідкової системи агронома для рослинництва на прикладі вирощування соняшника // Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції (Мелітополь, 02-27 листопада 2020 р.). Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 382-390.

Шаров С.В. Використання мобільного додатку для розвитку соціальної компетентності студентів // Матеріали XІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології в професійній діяльності» (18 листопада 2020 р., м. Рівне). Рівне : РВВ РДГУ. С. 84–85

Курлянський С.С., Шаров С.В. Проектування як необхідних етап життєвого циклу програмного забезпечення // Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології: матер. І Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. (Мелітополь, 07-25 грудня 2020 р.). Мелітополь: ТДАТУ. С. 89-92.

Шаров С.В. Менеджмент знань як сучасна технологія управління закладом вищої освіти // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інноваційні технології публічного управління та адміністрування: теорія і кращі практики 21 століття" (17.11.2020 р., м. Мелітополь). Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2020. С. 120–122.

2019 рік
Шаров С.В., Лубко Д.В., Зінов’єва О.Г. Проектування та розробка експертної системи діагностування несправностей транспортних засобів // Системи обробки інформації. 2019. № 1(156). С. 15-21 (Категорія Б).

Підручники, навчальні посібники, монографії
Шаров С.В. Дидактичні умови організації диференційованої самостійної навчальної діяльності студентів педагогічного університету / С.В Шаров // Мелітополь: Люкс, 2011. – 162 с.
Шаров С.В. Бази даних та інформаційні системи. Навчальний посібник / С.В Шаров, В.В. Осадчий // Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 352 с.
Шаров С.В. Інтелектуальні інформаційні системи: навчальний посібник / С.В Шаров, Д.В. Лубко, В.В. Осадчий // Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – 144 с.
Методи та системи штучного інтелекту: навчальний посібник / укл. Д.В. Лубко, С.В. Шаров // Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019. – 264 с.

Навчальні дисципліни

  • Компютери та компютерні технології Методи та системи штучного інтелекту Технології створення програмних продуктів Технологія проектування та адміністрування БД і СД

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення

Організаційна діяльність: 2018 р. - експерт підручників з інформатики для 10 класу закладів загальної середньої освіти
2020 р. - член редколегії фахового журналу категорії Б «Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогічні науки»
2020 р. - експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за напрямком 014 Середня освіта
2020 р. - освітній експерт з питань інституційного аудиту закладів середньої освіти в Запорізькій області
Заступник голови Громадської організації «Інноваційні обрії України»

Нагороди, заохочення, почесні звання:

Cвідоцтва та патенти

Участь у конференціях
  • Миколаївщина і північне Причорномор’я: історія та сучасність (8 жовтня 2021 р., м. Миколаїв)
  • Сертифікат учасника Міжнародної науково-практичної конференції «Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід», 2021
  • Сертифікат “Перспективи розвитку природничо-математичної та інженерної освіти на прикладі Запорізької області”, 2021
  •