Невід’ємною складовою наукового світу галузі тваринництва протягом багатьох років вважається визначний публікаційний доробок кафедри, який знайшов своє місце у багатьох публікаціях в різноманітних популярних виданнях.

Статті за 2021 рік:

Sharov S., Gladkykh H., Sharova T. Blended learning: modern educational trend in Ukraine. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал. 2021. №1 (105). С. 295–305.

Sharov S., Kolmakova V., Sharova T., Kamyshova T. (2021). Possibilities of the Ukrainian Online Platform OUM. International Journal of Information and Education Technology. vol. 11, no. 10, pp. 486-492 (Scopus)

Pryima, S., Strokan, O., Rogushina, J., Gladun, A., Mozgovenko, A. Ontology-based methods and tools for validation of non-formal learning outcomes. CEUR Workshop Proceedings, 2021. 2866, с. 50-59

Pryima, S., Strokan, O., Lubko, D., Lytvyn, Y., Bilyk, N. Development of the information system for semantic identification and documentation of the results of non-formal and informal education. CEUR Workshop Proceedings, 2021. 2866, с. 11-19.

Sharov S. Analysis of developers of online courses on Ukrainian platforms of MOOC / Sergii Sharov, Anatolii Pavlenko, Tetiana Sharova, Olga Chorna // International Journal of Emerging Technologies in Learning, 2021, Vol. 16, No. 05, 201-213 (Scopus)

Sharov S., Vorovka M., Sharova T., Zemlianska A. The Impact of Social Networks on the Development of Students’ Social Competence. International Journal of Engineering Pedagogy. 2021. Vol. 11. №3. P. 84–98 (Scopus)

Sharov S., Zemlianskyi A., Sharova T., Hapotii V. (2021). Ukrainian MOOC: Quantitative and Thematic Analysis of Online Courses. International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology, 11(3), 1143–1149. (Scopus)

Строкань О.В., Прийма С.М., Рогушина Ю.В., Гладун А.Я., Лубко Д.В., Мозговенко А.А. AdvisOnt: семантизація сервісів агродорадництва для валідації результатів неформального та інформального навчання. Control Systems and Computers. 2021. № 1. С. 60-69.

Шаров С.В., Лубко Д.В., Шарова Т.М. Особливості розробки електронного підручника з української літератури // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. 2021. Т. 32(71), №1. Ч. 1. С. 159-165

Лубко Д.В., Шаров С.В. Напрямки використання інтелектуальних систем в освітньому процесі // Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр., 2021. – Вип. 3. – С. 305–310.

Шаров С.В., Гладких Г.В. Диференціація освітнього процесу як педагогічна проблема. Актуальні питання гуманітарних наук. 2021. Вип. 36. Том 3. С. 285–289.

Прийма С.М., Строкань О.В., Лубко Д.В., Литвин Ю.О., Білик Н.І. Розробка інформаційної системи семантичної ідентифікації і документування результатів неформального й інформального навчання. Проблеми програмування: Інформаційні системи. 2020. № 2-3. С. 11-21.

Строкань О.В. Застосування семантичних технологій при валідації результатів неформальної та інформальної освіти дорослих. Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації: матер. ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (Мелітополь, 25-27 травня 2021 р.) / ред. кол. : В. М. Кюрчев, Н. Л. Сосницька, М. І. Шут та ін. Мелітополь : ТДАТУ, 2021. С.182-187.

Строкань О.В. Інформаційна система ADVISONT. Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції «Використання інформаційних технологій для оптимізації процесів виробництва сільськогосподарської продукції та управління підприємствами», (м. Слов’янськ, 11-12 берез. 2021 р.) / Луган. нац. аграр. ун-т. Слов’янськ, 2021. С.135-139.

Ivanova, I., Serdyuk, M., Malkina, V., Priss, О., Herasko, T., & Тymoshchuk, Т. (2021). Investigation into sugars accumulation in sweet cherry fruits under abiotic factors effects. Agronomy Research 19(X), xxx–ccc, 2021 https://doi.org/10.15159/AR.21.004

Ivanova, I., Serdiuk, M., Malkina, V., Bandura, I., Kovalenko, I., Tymoshchuk, T., … & Omelian, A. (2021). The study of soluble solids content accumulation dynamics under the influence of weather factors in the fruits of cherries. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 15, 350-359.

 

 

 

Статті за 2020 рік:

Sharov SAnalysis of the impact of social networks on youth socialization. Virtus2020. 46. pp. 129-131.

Мозговенко А.А. Програмний модуль з класифікації навчальних текстів дисциплін з використанням нейронних мереж. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації». ТДАТУ, 27-29 травня 2020. с. 312-315.

Лубко Д.В., Зінов’єва О.Г. Проектування експертної системи для тваринництва/ Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції (Мелітополь, 01- 24 квітня 2020 р.) / ТДАТУ: ред. кол. В. М. Кюрчев, В. Т. Надикто, О. Г. Скляр [та ін.]. – Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – 310-315 с

Лубко Д.В., Зінов’єва О.Г. Методологія проектування експертної системи для тваринництва на прикладі вирощування овець / Д.В. Лубко, О.Г. Зінов’єва // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного [Електронний ресурс]. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Вип. 10, том 1. DOI: 10.31388/2220-8674-2020-1. URL: http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik. Науково-фахове видання

Літературно-письмовий твір «Комп’ютерна електроніка та електротехніка: лабораторний практикум». Автор: Строкань О. В., Мірошниченко М. Ю. (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 101319 від 21.12.2020 р.).

Malkina, V., Kiurchev, S., Verkholantseva, V., & Dubik, V. Multicollinеarity in regression analysis of wheat gluten indicator duringits storage// Engineering for rural development jelgava/ 20 20. -22.05.2020. doi:10.22616/erdev.2020.19.tf233 985-990

Малкіна В. М., Мозговенко А. А. Визначення геометричних характеристик плодів черешні на основі технологій комп’ютерного зору / Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології» с. 49-52

Колмакова В.О., Шаров С.В., Курлянський С.С. Використання програмно-педагогічного засобу з дисципліни «Проектування програмного забезпечення» // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Кременчук, 2020. Вип. 4(123). C.17–24. (Категорія Б)

Прийма С.М., Строкань О.В., Рогушина Ю.В., А.Я. Гладун, А.А. Мозговенко. Інформаційна система семантичної ідентифікації і документування результатів неформального й інформального навчання: методи й інструменти розробки. Інформаційні технології і засоби навчання. 2020. Т.79. С. 361-386. DOI: 10.33407/itlt.v79i5.3889

Прийма С. М., Строкань О. В., Лубко Д. В., Мозговенко А. А. Інформаційна система семантичного опрацювання результатів неформального й інформального навчання. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання. Гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев. Мелітополь: ТДАТУ. 2020. Вип. 20. Т. 3. С. 282–292.

Sharov S. The Development of an Online Platform for Studying Ukrainian Literature / S. Sharov, O. Filatova, T. Sharova // TEM Journal, 2020, vol. 9, №3, 1171-1178. (Scopus)

Pryima, S. M., Strokan, O. V., Rogushina, J. V., Gladun, A. Y., Lubko, D. V., & Malkina, V. M. (2020, November). Ontological Analysis of Outcomes of Non-formal and Informal Learning for Agro-Advisory System AdvisOnt. In International Conference on Technologies and Innovation (pp. 3-17). Springer, Cham.

Лубко, Д. В., Зінов’єва, О. Г., Шаров, С. В. (2020). Проектування інформаційно-довідкової системи агронома для рослиництва на прикладі вирощування соняшника.

Лубко Д. В., Зінов’єва О. Г., Шаров С. В. Розробка інформаційно-довідкової системи агронома для ефективного вирощування соняшника в Україні/Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного : електронне наукове фахове видання / ТДАТУ ; гол. ред. д. т. н., проф. В. М. Кюрчев. – Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – Вип. 10, том 2.

Сердюк М. Є., Іванова І. Є., Малкіна В. М., Крівонос І. А., Тимощук Т. М, Євстафиєва К. С. Формування сухих розчинних речовин у плодах черешні під впливом абіотичних факторів// Наукові горизонти Scientific Horizons. Випуск 3(88). Житомир, 2020. С. 127-135;

Malkina, V., Kiurchev, S., Verkholantseva, V., & Dubik, V. Multicollinеarity in regression analysis of wheat gluten indicator duringits storage// Engineering for rural development jelgava/ 20 20. -22.05.2020.
doi:10.22616/erdev.2020.19.tf233 985-990

Строкань О.В., Мірошниченко М.Ю. Використання мультимедійних технологій в системі дистанційного навчання. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації». ТДАТУ, 27-29 травня 2020. с. 217-219.;
Строкань О.В. Програмний засіб семантичної ідентифікації і документування результатів неформального й інформального навчання. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації». ТДАТУ, 27-29 травня 2020. с. 203-207. ;

Шаров С.В. Менеджмент знань як сучасна технологія управління закладом вищої освіти // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Інноваційні технології публічного управління та адміністрування: теорія і кращі практики 21 століття” (17.11.2020 р., м. Мелітополь). Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2020. С. 120–122.

Курлянський С.С., Шаров С.В. Проектування як необхідних етап життєвого циклу програмного забезпечення // Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології: матер. І Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. (Мелітополь, 07-25 грудня 2020 р.). Мелітополь: ТДАТУ. С. 89-92.

Шаров С.В. Використання мобільного додатку для розвитку соціальної компетентності студентів // Матеріали XІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології в професійній діяльності» (18 листопада 2020 р., м. Рівне). Рівне : РВВ РДГУ. С. 84–85

Лубко Д.В., Зінов’єва О.Г., Шаров С.В. Проектування інформаційно-довідкової системи агронома для рослинництва на прикладі вирощування соняшника // Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції (Мелітополь, 02-27 листопада 2020 р.). Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 382-390.

Лубко Д.В., Зінов’єва О.Г., Шаров С.В. Розробка інформаційно-довідкової системи агронома для ефективного вирощування соняшника в Україні // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. 2020. Вип. 10. Том 2. С. 1-15 (Категорія Б)

Колмакова В.О., Шаров С.В., Курлянський С.С. Використання програмно-педагогічного засобу з дисципліни «Проектування програмного забезпечення» // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Кременчук, 2020. Вип. 4(123). C.17–24. (Категорія Б)

Строкань О.В., Мірошниченко М.Ю. Автоматизована система управління мікрокліматом інкубаційної станції. Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Ред. кол. : В. М. Кюрчев, В. Т. Надикто, О. В. Строкань та ін. Мелітополь: ТДАТУ. 2020. С. 57-60.

Строкань О. В. Сучасні підходи до створення інформаційних систем із застосуванням технології опрацювання знань на основі концепції Semantic Web. Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Ред. кол. : В. М. Кюрчев, В. Т. Надикто, О. В. Строкань та ін. Мелітополь: ТДАТУ. 2020. С. 122-127.

Лубко Д. В., Строкань О. В., Мірошниченко М. Ю. Дослідження та аналіз інформаційно–пошукового Web–ресурсу EURES. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання. Гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев. Мелітополь: ТДАТУ. 2020. Вип. 20. Т. 2. С. 250–261.

Realizationof the “Transport task” simulation software using the” Drag-and-drop” technology/V Malkina, O Zinovieva, A Mozghovenko/Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology 7 (2), 11-19

Малкіна В. М. Методика побудови регресійних моделей в умовах ефекту мультиколінеарності / Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології» с. 9-11

Малкіна В. М., Мозговенко А. А. Визначення геометричних характеристик плодів черешні на основі технологій комп’ютерного зору / Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології» 2020 р. с. 49-52

Мозговенко А. А., Башук І. Ю. Аналіз методів і інструментів навчання нейронної мережі для камери ідентифікації персоналу / Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології» 2020 р. с. 44-48

 

Статті за 2019 рік:

Іванова І.Є., Сердюк М.Є., Малкіна В.М., Коваленко І.М. Оцінка впливу погодних чинників на урожайність кісточкових культур в контексті ефективного управління садівництвом в умовах Півдня Степової зони України. Abstracts of III International Scientific and Practical Conference. Osaka, Japan. 27-29 November 2019. С. 191-202.;
Realizationof the “Transport task” simulation software using the” Drag-and-drop” technology/V Malkina, O Zinovieva, A Mozghovenko/Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology 7 (2), 11-19;

Іванова І. Є., Сердюк М. Є., Малкіна В. М., Шкіндер-Барміна А. М., Кривонос І. А. Урожайність вишні залежно від кліматичних умов років вирощування. Вісник Аграрної науки Причорномор’я. 2019. № 4. ;
Малкіна В.М., ІвановаІ.Є., СердюкМ.Є., КрівоносІ.А., БілоусЕ.С.. Регресійний аналіз залежності урожайності вишні від гідротермічних факторів в умовах мультиколінеарності. Наукові горизонти. Scientific Horizons. Випуск 4(84). Житомир. 2019.;

Vera Malkina. The formation of orthogonal balanced experiment designs based on special block matrix operations on the example of the mathematical modeling of the pneumatic gravity seed separator/ Vera Malkina, Sergey Kyurchev,ViacheslavOsadchyi,OksanaStrokan// Modern Development Paths of Agricultural Production Trends and Innovations, Part I, р. 111-120, Melitopol, Tavria State Agrotechnological University.2019;
Литвин Ю.О., Строкань О.В. СИСТЕМА ПОЛИВУ ГРУНТУ НА ПЛАТФОРМІ МІКРОКОНТРОЛЕРА ARDUINO / Литвин Ю.О., О.В. Строкань// Тематичний збірник наукових праць «Системи обробки інформації» Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Випуск 2(157). – Харків, 2019. – С. 90-95. ;
Строкань О.В. Огляд сучасних засобів ідентифікації, документування та обробки результатів формального та неформального навчання// Міжнародний науково-практичний форум «Сучасні наукові дослідження на шляху до Євроінтеграції» (25-21 червня) ТДАТУ, 2019 ;

Malkina, V., Kiurchev, S., Osadchyi, V., Strokan, O. The formation of orthogonal balanced experiment designs based on special block matrix operations on the example of the mathematical modeling of the pneumatic gravity seed separator.Modern Development Paths of Agricultural Production: Trends and Innovations. Tavria State Agrotechnological University, 2019. p. 111-119. Scopus;
Lubko, D., Sharov, S., Strokan, O. Software development for the security of TCP-connections. Modern Development Paths of Agricultural Production: Trends and Innovations. Tavria State Agrotechnological University, 2019. р. 99-109. Scopus;

Малкіна В.М., ІвановаІ.Є., СердюкМ.Є., КрівоносІ.А., БілоусЕ.С.. Регресійний аналіз залежності урожайності вишні від гідротермічних факторів в умовах мультиколінеарності. Наукові горизонти. Scientific Horizons. Випуск 4(84). Житомир. 2019.

Іванова І.Є., Сердюк М.Є., Малкіна В.М., Коваленко І.М. Оцінка впливу погодних чинників на урожайність кісточкових культур в контексті ефективного управління садівництвом в умовах Півдня Степової зони України. Abstracts of III International Scientific and Practical Conference. Osaka, Japan. 27-29 November 2019. С. 191-202.

 

 

Статті за 2018-2019 рік:

РОЗРОБКА CИСТЕМИ ОБЛІКУ УСПІШНОСТІ ШКОЛЯРІВ / Литвин Ю.О., Кузьмичев // всеукраїнська науково-технічна конференція, збірник тез доповідей. м. Мелітополь, 19-23 листопада 2018 року. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – 47 с.;

 

Лубко Д.В. Моделювання параметрів струминного гомогенізатора молока щілинного типу /
К.О. Самойчук, О.О. Ковальов, Д.В. Лубко Д. В. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – Вип. 18, Том 2. – с. 286-294.
;

Лубко Д.В. Створення інформаційної системи діагностування неисправностей ПК та рекомендацій по їх усуненню / Д.В. Лубко // VІІ Всеукраїнська науково-практична Internet-конференція студентів і молодих учених „Автоматизація та інформаційні технології: стан, досягнення, перспективи розвитку”: матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції студентів і молодих вчених (14-15 листопада 2018). – Бердянський університет менеджменту і бізнесу, 2018. – с.93-97.;

Лубко Д.В. Проблеми побудови та навчання штучного інтелекту / Д.В. Лубко. А.В. В’юник // Всеукраїнська науково-технічна конференція магістратів і студентів ТДАТУ (до 80-річчя Запорізької області). Факультет інженерії та комп’ютерних технологій: Всеукраїнська науково-технічна конференція, збірник доповідей. м. Мелітополь, 19-23 листопада 2018 р. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – с.42.;
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА-ТРЕНАЖЕР НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ DRAG-AND-DROP /В. М. Малкіна, О. Г. Зінов’єва// Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференція студентів і молодих учених „Автоматизація та інформаційні технології: стан, досягнення, перспективи розвитку” (14-15 листопада 2018 року) – Бердянск: БЕРДЯНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ, 2018 – С. 98-101 ;

Програмний модуль для створення навчальних засобів з використанням технології Drag-and-drop/В.М. Малкіна, О.Г. Зінов’єва, М.Ю. Мирошниченко/ Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology 6 (2), 8-15 ;
Yeremenko, O.A., Kalytka, V.V., Kalenska, S.M., Malkina, V.M. Assessment of ecological plasticity and stability of sunflower hybrids (Helianthus annuus L.) in Ukrainian Steppe// Ukrainian Journal of Ecology/ 2018, 8(1), P. 289–296 doi: 10.15421/2018_214 ;

Pryima S.М., Rogushina J.V., Strokan’ О.V. Use of semantic technologies in the process of recognizing the outcomes of non-formal and informal learning Proceedings of the 11th International Conference of Programming (UkrPROG 2018) , Kyiv, Ukraine, May 22-24, 2018./ 2018, P. 226–235

Строкань О.В. Інформаційна система забезпечення оптимального аероіонного режиму у приміщенні /О.В. Строкань, М.Ю. Мірошниченко // VІІ Всеукраїнська науково-практична Internet-конференція студентів і молодих учених „Автоматизація та інформаційні технології: стан, досягнення, перспективи розвитку”. – Бердянський університет менеджменту і бізнесу, 2018. – 3 с. ;

Pryima S.М., Rogushina J.V., Strokan’ О.V. Use of semantic technologies in the process of recognizing the outcomes of non-formal and informal learning Proceedings of the 11th International Conference of Programming (UkrPROG 2018) , Kyiv, Ukraine, May 22-24, 2018./ 2018, P. 226–235, urn:nbn:de:0074-2139-2 http://ceur-ws.org/Vol-2139/ ;

Автоматизована метеостанція моніторингу зовнішніх погодних умов/ О .В. Строкань, Ю.О. Литвин // Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конфренції «Вплив змін мікроклімату на онтогенез рослин» (3-5 жовтня 2018 року) -Миколаїв: Вид-во Миколаївського національного аграрного університету, 2018. – С. 216-218. ;

Строкань О.В. Модель розпізнавання мовлення для вирішення задачі керування елементами веб-сайту / О .В. Строкань, Ю.О. Литвин // Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology — Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2018. – №2. – С. 1-7.;

Строкань О.В. Модель розпізнавання мовлення для вирішення задачі керування елементами веб-сайту / О .В. Строкань, Ю.О. Литвин // Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology — Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2018. – №2. – С. 1-7.;

Pryima S.М., Rogushina J.V., Strokan’ О.V. Use of semantic technologies in the process of recognizing the outcomes of non-formal and informal learning Proceedings of the 11th International Conference of Programming (UkrPROG 2018) , Kyiv, Ukraine, May 22-24, 2018./ 2018, P. 226–235, urn:nbn:de:0074-2139-2 http://ceur-ws.org/Vol-2139/;

Прийма С. М. Використання семантичних технологій для встановлення діалогу між суб’єктами ринку праці / С. М. Прийма, Ю. В. Рогушина, О. В. Строкань // Проблеми програмування. – 2018. – № 2-3. – С. 226-235..;

 

 

Статті за 2017-2018 рік:

Строкань О.В. Модель розпізнавання мовлення для вирішення задачі керування елементами веб-сайту / О .В. Строкань, Ю.О. Литвин // Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology — Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2018. – №2. – С. 1-7.; 

Pryima S.М., Rogushina J.V., Strokan’ О.V. Use of semantic technologies in the process of recognizing the outcomes of non-formal and informal learning Proceedings of the 11th International Conference of Programming (UkrPROG 2018) , Kyiv, Ukraine, May 22-24, 2018./ 2018, P. 226–235

Прийма С. М. Використання семантичних технологій для встановлення діалогу між суб’єктами ринку праці / С. М. Прийма, Ю. В. Рогушина, О. В. Строкань // Проблеми програмування. – 2018. – № 2-3. – С. 226-235.;

Програмний модуль для створення навчальних засобів з використанням технології Drag-and-drop/В.М. Малкіна, О.Г. Зінов’єва, М.Ю. Мирошниченко/ Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology 6 (2), 8-15;

Беккауер А.О., Зінов’єва О.Г. Мобільний додаток для прогнозування попиту на продукцію підприємства. [Електронний ресурс]/А.О. Беккауер, О.Г. Зінов’єва//Східна Європа, економіка, бізнес та управління. – 2018. №4 (15). Режим доступу до ресурсу: 

Yeremenko, O.A., Kalytka, V.V., Kalenska, S.M., Malkina, V.M. Assessment of ecological plasticity and stability of sunflower hybrids (Helianthus annuus L.) in Ukrainian Steppe// Ukrainian Journal of Ecology/ 2018, 8(1), P. 289–296 doi: 10.15421/2018_214 

 

 

Статті за 2016-2017 рік:

Строкань О.В. Сучасні рішення управління розподіленням аероіонних полів / О.В. Строкань, Ю.О. Литвин // Збірник наукових праць «Інформаційні технології в освіті та науці». – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2017. – С. 19-27. ;

Строкань О.В. Моделювання аероіонного режиму на об’єктах зі штучним середовищем існування [Текст] / О.В. Строкань, В.М. Малкіна // Тематичний збірник наукових праць «Системи управління, навігації та зв’язку». – Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2017. – Випуск 2(42). – С. 57-60.;

IX Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті та науці» 25 квітня 2017 МДПУ. Сіциліцин Ю.О. «Огляд засобів розробки мобільних додатків» с. 180-183 Сіциліцин Ю. О. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ПОШУКУ РІШЕНЬ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗКУ ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЕНЕТИЧНОЕО АЛГОРИТМУ ШЛЯХОМ ПОПЕРЕДНЬОЇ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ. Н.І. Фурманова , О.Ю. Фарафонов О.Ю. Малий , Ю.О. Сіциліцин. Технология приборостроения : наук. журн. №2, 2017 – с.6-9;

Pryima S. The use of ontologies and semantic web to provide for the transparency of qualifications frameworks / Julia Rogushina, Serhii Pryima // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 1, N 2 (85). – P. 25-31. – Available at: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/92815 (Scopus);

Priyma S. Use of Competence Ontological Model for Matching of Qualifications / J. Rogushina, S. Priyma // Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education – 2017. – Vol. 26, №2. – 216-228. Available at: http://khimiya.org/show_issue.php?y=2017&vol=26&issue=2&i_id=66 (Scopus);

Priyma S. Development of methods for support of qualification frameworks transparency based on semantic technologies / Julia V. Rogushina, Serhii M. Pryima // Information Technologies and Learning Tools. – 2017. – Vol 59. – No3. – p.201–210. Available at: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/ article/view/1655/1201 (Web Of Science);

Pryima S. Ontological approach to qualifications matching on base of competences: model and methods / Julia V. Rogushina, Serhii M. Pryima // Науковий вісник НГУ, 2017, №6. – С.162-168. Available at:http://www.nvngu.in.ua/jdownloads/pdf/2017/06/06_2017_Rogushina.pdf (Scopus).;

Лубко Д.В. Розробка інтелектуальної інформаційної системи для птахівництва / Д.В. Лубко, С.В. Шаров // Системи обробки інформації: Збірник наукових праць. Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. – Вип. 4 (150). – Харьків, 2017. C. 170-174. Наукове фахове видання.;

Лубко Д.В. Розробка та використання сніферу як засобу забезпечення безпеки ТСР з’єднань / Д.В. Лубко, С.В. Шаров // Системи обробки інформації: Збірник наукових праць. Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. – Вип. 5 (151). – Харьків, 2017. C. 138-144. Наукове фахове видання.;

Лубко Д.В. Методологія проектування Аrduino в якості Web-client та Web-server з використанням датчика DHT11 та їх порівняльна характеристика / Д.В. Лубко, Ю.О. Литвин // Вісник Національного технічного університету „ХПІ”. Збірник наукових праць. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Х.: НТУ „ХПІ”. – 2017. – №32 (1254). С. 62-67. Наукове фахове видання.;

Лубко Д.В. Вибір технології розведення курей шляхом проектування інформаційно-довідкової системи / Д.В. Лубко // ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція: „Інформаційні технології в освіті та науці”. Збірник наукових праць. (18-19 травня 2017 р.). Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. – №1 (19). – Мелітополь, 2017. С.165-169.;

Лубко Д.В. Інформаційна система кафедри вишу з підсистемою підтримки контролю дистанційного навчання та обліку успішності / Д.В. Лубко, Ю.О. Литвин // Фундаментальна підготовка фахівців у природничо-математичній, технічній, агротехнологічній та економічній галузях. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. (11-13 вересня). – Мелітополь: ТОВ „Колор Принт”, 2017. С. 85-87.;

Лубко Д.В. Інформаційна система розрахунку технологічних карт вирощування просапних культур / Д.В. Лубко, О.Є. Мацулевич // Фундаментальна підготовка фахівців у природничо-математичній, технічній, агротехнологічній та економічній галузях. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. (11-13 вересня). – Мелітополь: ТОВ „Колор Принт”, 2017. С. 88-89.;

Лубко Д.В. Проектування довідкової інтелектуальної експертної системи для вівчарства у приватних господарствах країни / Д.В. Лубко // Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology. 2017. – Vol.5, №3. – pp. 1 – 18.;

Збірник матеріалів IV Міжнародної наукової конференції «Цифрова освіта в природничих університетах», 25-27 жовтня 2017 року, НУ-БІП України, Київ. – К.: Компринт, 2017. – С. 67-69.;
Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп’ютерних систем», 22-24 листопада 2017 року, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара України, Дніпро. – Дніпро: Компринт, 2017. – С. 119-121.;

Зінов’єва О.Г. Автоматизація робочого місця страхового агенту Журнал „Східна Європа: економіка, бізнес та управління”/О.Г. Зінов’єва, А.О. Беккауер, ДНВЗ „Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”. Дніпро. 2017;
Зінов’єва О.Г. Використання в навчальному процесі комп’ютерних навчальних програм із застосуванням технології DRAG-AND-DROP/О.Г.Зінов’єва, В.М. Малкіна – Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному закладі. Випуск 20/Збірник науково-методичних праць/ Таврійський державний агротехнологічний університет – Мелітополь, 2017;

 

Статті за 2016 рік:

Строкань О.В. Методика оптимізації аероіонного розподілення на нахиленій площині [Текст]/ О.В. Строкань, Малкіна В.М. // Вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ. – Том 2. – С. 45-51.. Строкань О.В. Нова технологія управління фізичними характеристиками повітря на об’єктах зі штучним середовищем існування [Текст]/ Ю.О. Литвин, О.В. Строкань, М.Ю. Мирошниченко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», серія «Нові рішення в сучасних технологіях». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2016. – № 42 (1214). – С. 76-80. Строкань О.В.

Литвин Ю.О. Нова технологія управління фізичними характеристиками повітря на об’єктах зі штучним середовищем існування [Текст]/ Ю.О. Литвин, О.В. Строкань, М.Ю. Мирошниченко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», серія «Нові рішення в сучасних технологіях». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2016. – № 42 (1214). – С. 76-80. (Посилання на репозитарій http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/1101 )
Розробка інтерактивної системи визначен-ня аероіонного розподілу на базі ОС ANDROID. Збірник тез доповідей магістрантів та студентів на науковотехнічній конференції ТДАТУ «Прикладна геометрія» та «Інформаційні технології». – Мелітополь:ТДАТУ, 2016. С. 19-20.

Зінов’єва О.Г. Використання інформаційних технологій для розв’язання задач прийняття рішень./О.Г. Зінов’єва Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі. Збірник науково-методичних праць. ТДАТУ. Випуск 19 – Мелітополь, ТДАТУ, 2016

Статті за 2015 рік:

Патент на корисну модель «Спосіб визначення однакового рівня концентрації аероіонів від розсіювального джерела аероіонного випромінювання №96289 від 26.01.2015, Бюл. №23.
Строкань О.В. Інформаційно-програмна система управління мікрокліматом в зерносховищі [Текст]/ В.В. Прокопенко, О.В. Строкань// Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», серія «Нові рішення в сучасних технологіях». – Харків: НТУ «ХПІ». – Випуск 46(1155). – 2015. – С. 104-108.

Тези доповідей Науково-технічної конференції магістрантів і студентів, секції «Прикладна геометрія» та «Інформаційні технології», Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – С.48-49.
Комп’ютерні інтелектуальні систе-ми та мережі. Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної Web-конференції аспірантів, студентів та молодих вчених (24-26 бере-зня 2015 р.). – Кривий Ріг: ДВНЗ „Криворізький національний університет”, 2015. – С.54-57. (Електронне видання)
Тези доповідей Міжнародної міждисциплінарної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Science and Scientists» (21–22 грудня 2015 р.). – Дніпропетровськ: ДВНЗ «Український держа-вний хіміко-технологічний університет», 2015. С.117-120.
Тематичний збірник наукових праць «Системи обробки інформації» Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Випуск 12 (137). – Харків, 2015. С. 62-65.
Збірник наукових праць магістрантів та студентів „Інформаційні технології проектування”. – Мелітополь, ТДАТУ, 2015. С.60-63.

Тези доповідей Науково-технічної конференції магістрантів і студентів, секції «Прикладна геометрія» та «Інформаційні технології», Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – С.48-49.
Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі. Матеріали VIII Все-української науково-практичної Web-конференції аспірантів, студентів та молодих вчених (24-26 бере-зня 2015 р.). – Кривий Ріг: ДВНЗ „Криворізький національний університет”, 2015. – С.54-57. (Електронне видання)
Тези доповідей Міжнародної між-дисциплінарної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Science and Scientists» (21–22 грудня 2015 р.). – Дніпропетровськ: ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», 2015.С.117-120.
Збірник наукових праць магістрантів та студентів „Інформаційні технології проектування”. – Мелітополь, ТДАТУ, 2015. С.60-63.
ХІІІ Міжнародна наукова студентська конференція, присвячена європейському дню мов: „Європейські мови. Інновації та розвиток” // Збірник наукових студентських статей. Національний гірничий університет. Інститут електроенергетики. Секція „Комп’ютерні науки і інноваційні технології. – Дніпропетровськ. Літограф, 2015. C. 190.
Зінов’єва О.Г. Впровадження інформаційних технологій в викладання дисципліни «Методи оптимізації і теорія прийняття рішень». Збірник науково-методичних праць «Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі»/ О.Г. Зінов’єва – Мелітополь, ТДАТУ, 2015

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПРИ КВАЗИСТАТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ УСТРОЙСТВ НА МИКРОПОЛОСКОВЫХ ЛИНИЯХ. Науковий журнал «Молодий вчений» № 11 (26) листопад, 2015 р. Частина 1. Павлов Д.Ю., Сіциліцин Ю.О. Використання розподілених баз даних при проектуванні інформаційних систем для автоматизації роботи підприємств. VIII Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті та науці» 21-22 квітня МДПУ. «Використання сучасної технології розподілених баз даних при проектуванні інформаційних систем» с. 111-118

 

Статті за 2014 рік:

Yuriy Sitsilitsin. Using of parallel computing for the quasi-static analysis of microstrip filters topology. Yuriy Sitsilitsin, Maryna Mishchenko, Nataliya Furmanova, Olexiy Farafonov. Матеріали Міжнародної конференції TCSET’2014, Львів-Славське. – 2014. – с.65 МАТЕРІАЛИ IV Міжнародної науково-практичної конференції «ІНФОРМАЦІЙНІ УПРАВЛЯЮЧІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» (ІУСТ- ОДЕСА -2015) 22 – 24 вересня 2015 року. Сицилицин Ю.А., Мищенко М.В., Фурманова Н.И., Фарафонов А.Ю.– к.т.н.
Сіциліцин Ю. О. МОДЕЛЮВАННЯ БАГАТОПРОВІДНИХ ЗВ’ЯЗАНИХ МІКРОСМУЖКОВИХ ЛІНІЙ У КВАЗІДИНАМІЧНОМУ НАБЛИЖЕННІ З УРАХУВАННЯМ НЕОДНОРІДНОСТЕЙ ТОПОЛОГІЇ. Міщенко М. В., Фарафонов О. Ю., Сіциліцин Ю. О., Крищук В. М., Романенко С. М. Радіоелектроніка, інформатика, управління : наук. журн. / Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя: [б. в.], №1– с. 46-50 Сіциліцин Ю. О. МЕТОД СИНТЕЗА ДОПУСКОВЫХ ОТКЛОНЕНИЙ НА ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МИКРОПОЛОСКОВЫХ УСТРОЙСТВ. Радіоелектроніка, інформатика, управління: наук. журн. / Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя: [б. в.], №2– с. 21-27 Сіциліцин Ю. О. Розпаралелювання генетичних алгоритмів з використанням карт Кохонена. Сіциліцин Ю.О., Фурманова Н.І. Матеріали та програма науково-технічної конференції СДУ. – Суми, СДУ. – 2014. – c.90

Строкань О.В. Програмне забезпечення для визначення аероіонних зон у закритих приміщеннях /О.В. Строкань// Тематичний збірник наукових праць «Системи обробки інформації» Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Випуск 2(118). – Харків, 2014. – С. 72-75.
Строкань О.В. Розробка програмного забезпечення для проектування розташування штучних джерел в приміщеннях з нахиленою площиною/ О.В. Дубініна, О.В. Строкань // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Інформатика та моделювання. – Харків: НТУ “ХПІ”. – 2014. – №62. – С. 117 – 122.
Строкань О.В. Програмно-інформаційна система оптимізації мікроклімату у виробничому приміщені/ О.В. Строкань// Вісник національного технічного університету «ХПІ». Серія «Нові рішення в сучасних технологіях». – Харків, 2014. – Випуск 48. – С. 92-96.
Строкань О.В. Комп’ютерна система аналізу аероіонного розподілення на похилій площині/ О.В. Строкань// Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – Львів, 2014. – №800. – С. 261-265.

Зінов’єва О.Г. Застосування інформаційних технологій при розв’язанні задачі теорії ігор. Збірник наукових праць магістрантів та студентів «Інформаційні технології проектування»/О.Г. Зінов’єва, Є.І. Ладика. – Мелітополь: ТДАТУ, 2014