Кафедра «Комп’ютерні науки» готує фахівців зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» за двома рівнями вищої освіти: бакалавр (освітня програма «Комп’ютерні науки») і магістр (освітня програма «Комп’ютерні науки»). Нині на кафедрі працює 12 викладачів, серед яких 2 професора, 4 доцента, 5 старших викладачів та 1 асистент.

Очолює кафедру кандидат педагогічних наук, доцент Шаров Сергій Володимирович.

На кафедрі викладається понад 50 різних дисциплін, орієнтованих на сучасні інформаційні технології. Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням освітнього процесу, покращенням матеріально-технічної бази і навчально-методичного забезпечення, що сприяє підвищенню рівня професійної та наукової підготовки випускників, їх конкурентоспроможності на ринку праці в галузі інформаційних технологій.

Кафедра комп’ютерних наук має потужну навчально-лабораторну базу, яка складається із п’яти аудиторій, оснащених сучасним технічним і програмним забезпеченням. Науково-педагогічні працівники кафедри приділяють велику увагу практичній підготовці здобувачів вищої освіти. Кафедра організовує виробничо-технологічні практики на провідних підприємствах регіону, навчальні практики, науково-дослідну та переддипломну практики тощо. Здобувачі вищої освіти мають змогу навчатися на дуальній формі навчання. Така форма організації освітнього процесу сприяє підвищенню рівня практичної підготовки студентів та вдосконаленню фахових компетентностей, що позитивно впливає на подальше працевлаштування.

Важливе місце в житті кафедри займає науково-дослідна робота, а саме публікаційна активність у виданнях, що індексуються у базах даних Scopus та Web of Science, фахових виданнях категорії А, Б, підготовка доповідей на науково-практичні конференції різного рівня. На базі кафедри комп’ютерних наук організовується щорічна Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології».

Багато уваги на кафедрі приділяється науковій роботі здобувачів вищої освіти. На кафедрі працюють такі студентські наукові гуртки як: Геометричне моделювання явищ та процесів на основі методів комп’ютерного зору та комп’ютерної графіки; Методи оптимізації розміщення джерел аероіонізації у заданому приміщенні; Сучасні інформаційні технології в навчальному процесі; Інтелектуальні та експертні системи; Школа роботехніки; Нейронні мережі; Інструментальні засоби публікації комп’ютерних онтологій; Веб-дизайн та верстання веб-сторінок; Комп’ютерна графіка, дизайн і відео монтаж, тощо. Щороку проводяться предметні студентські олімпіади з програмування, веб-дизайну тощо.

Колектив кафедри дбає про подальше працевлаштування випускників спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Кафедра підтримує тісні зв’язки з роботодавцями – замовниками майбутніх спеціалістів, має широкі наукові контакти і зв’язки з провідними ІТ-компаніями регіону, співпрацює з провідними науковими установами та закладами вищої освіти України.

Наші випускники – це фахівці, які на високому рівні володіють теоретичними знаннями та практичними навичками в сфері обчислювальної техніки, програмування, інформаційних систем і технологій. Вони працевлаштовані на різноманітних ІТ-підприємствах, державних установах, промислових виробництвах всіх форм власності тощо.