Науково-технічний прогрес і впровадження інформаційних технологій майже в усі сфери людської діяльності призводить до того, що інформатика стає невід’ємною частиною освіти електрика, економіста, інженера-механіка. У зв’язку з цим на базі лабораторії у 1990 році була створена кафедра «Прикладної математики і обчислювальної техніки» під керівництвом доктора технічних наук, професора Єремєєва В.С. З 1995 р. кафедрою завідував професор Найдиш А.В. У 2007 р. назву кафедри змінено на «Прикладна математика та комп’ютерні технології». В 2013 році кафедру перейменовано на «Інформаційних технологій», завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Малкіна В.М.

Кафедра «Комп’ютерні науки» є випускаючою за напрямом 122 «Комп’ютерні науки» на факультеті «Інженерія та комп’ютерні технології». Сьогодні на кафедрі працює 11 викладачів, серед яких 2 професора, 4 доценти, 3 старших викладача та 3 асистента. Викладається понад 40 дисциплін, орієнтованих на сучасні інформаційні технології. Співробітники  кафедри постійно працюють над розробкою нових курсів дисциплін та необхідного методичного забезпечення.

Викладачами за період роботи кафедри опубліковано понад 300 наукових статей, підготовлено понад 90 доповідей для виступів на наукових та практичних конференціях. На базі кафедри проводиться щорічна міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми геометричного моделювання». Багато уваги на кафедрі приділяється науковій роботі студентів та магістрантів. Упродовж навчального року працюють студентські наукові гуртки.

Щороку проводяться предметні студентські олімпіади з програмування, прикладної математики та інших дисциплін.

За останні роки значно розширилась матеріально-технічна база. Вісім аудиторій кафедри «Комп’ютерні науки» оснащені сучасними комп’ютерними класами та цифровою технікою. Викладачі приділяють велику увагу практичній підготовці студентів. Кафедра організовує і проводить виробничі практики студентів факультету «Інженерія та комп’ютерні технології» на ведучих підприємствах міста.

Кафедра Інформаційних технологій успішно веде профільну підготовку фахівців у галузі інформаційних систем і технологій (IT-спеціалістів). Наші випускники – фахівці із застосування комп’ютерів та інших засобів інформаційної техніки у найрізноманітніших сферах людської діяльності, починаючи від малих підприємств і закінчуючи науковими установами, великими банками, промисловими виробництвами всіх форм власності, державними установами. Вони розробляють, створюють і експлуатують комп’ютеризовані інформаційні системи, призначені для збору, накопичення, обробки і передачі інформації.

Важлива роль приділяється виховній роботі. Викладачі кафедри зі студентами організовують екскурсії, заходи з нагоди державних, університетських, факультетських свят. Особлива увага приділяється залученню майбутніх абітурієнтів до лав нашого університету.

Презентація кафедри КН