Абдуллаєв Алтай Карам огли

Посада: старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту

Базова вища освіта: Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова в 1985 р. за спеціальністю "Інженер-технолог"

Email: altai.abdullaiev@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • філософія спорту
  • професійна діяльність викладача фізичного виховання з використанням заходів і засобів вільної боротьби
  • теорія й методика викладання вільної боротьби
  • організація та проведення змагань.

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2002 р. на посаді викладача кафедри фізичного виховання і спорту
Види і результати професійної діяльності викладача Абдуллаєва А.К. за 2017-2021 рр.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК

Абдуллаєв А.К. Творча система “Тренер – учень” / А.К. Абдуллаєв, І.В. Ребар // Наукове сьогодення: стан та перспективи регіональних досліджень: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Мелітополь, 19 травня 2021 р.) / за ред. Л. М. Донченко, І. А. Арсененко, С. І. Пачева, Л. І. Полякової, Я. В. Попенка, Л. А. Прохорової. Мелітополь: МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2021. – С. 124-129.

Абдуллаєв А.К. Інтерактивні методи навчання як засіб формування загальних та професійних компетенцій студентів ЗВО / А.К. Абдуллаєв, І.В. Ребар // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки фахівців в умовах сучасного освітнього простору: матеріали VIІ Науково-практичної конференції. (Харків, 23 квітня 2021 року). – Харківська державна академія фізичної культури, 2021. – С. 48-52.

Абдуллаєв А.К. Правильний режим дня студентів-спортсменів закладів вищої освіти / А.К. Абдуллаєв, І.В. Ребар // Фізична підготовка молоді в умовах пандемії: проблеми, інновації, рекомендації: матеріали Регіонального круглого столу (Дніпро, 22 квітня 2021р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2021. – С. 85-89.

Христова Т.Є. Схема професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до спортивно-ігрової діяльності / Т.Є. Христова, І.В. Ребар, А.К. Абдуллаєв // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя: КПУ, 2021. Вип. 74. 220 с. Т. 3. – С. 178-182. Наукове фахове видання

Abdullayev A. Pedagogical potential of the course «Sports wrestling with teaching methods» in the training of future physical education teachers / Modern education, training and upbringing: collective monograph // Abdullayev A., Rebar I., – etc. – International Science Group. – Boston: Primedia eLaunch, 2021. – Р. 12-16.

Абдуллаєв А.К. Методика розвитку швидкісно-силових якостей юних борців вільного стилю 12-13 років // А.К. Абдуллаєв, І.В. Ребар // Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІІІ Міжнар. Інтернет-конф. (Мелітополь, 19-21 січня, 2021 року). – Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2021. – С. 70-72.

Tеtіana Khrystova Components of preparedness of future specialists in physical education to professional activity in fitness center / Tеtіana Khrystova, Inessa Rebar, Altai Abdullaiev // Innovative and information technologies in educational processes. Edited by Aleksander Ostenda and Oleksandr Nestorenko. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology. Monograph 38. Katowice: Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. – Р. 270-278.

Altay Abdullayev The meanings and methods of improving the technical and tactical training of free-style wrestlers / Altay Abdullayev, Inessa Rebar // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том IV: Зміни та синергія в розвитку науки та освіти [колективна монографія] / [Наукова редакція: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. Конін – Ужгород – Херсон – Київ: Посвіт, 2020. – С.15-22.

Абдуллаєв А.К. Особливості організації та проведення фізичної підготовки борців вільного стилю / А.К. Абдуллаєв, І.В. Ребар // Тенденції розвитку спорту вищих досягнень та напрямки вдосконалення системи спортивної підготовки / А.К. Абдуллаєв, І.В. Ребар // Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІІ Міжнародної Інтернет-конференції (Мелітополь, 21-23 січня, 2020 року) /за заг. ред. В.І. Лисенка, Н.М. Сурядної. Мелітополь: ТОВ «Колор Принт», 2019. – С. 59-61.

Абдуллаєв А.К. Особливості проведення практичних занять з вільної боротьби в неспортивних ЗВО / А.К. Абдуллаєв, І.В. Ребар // Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25-26 квітня 2019 року): збірник тез. – Бердянськ: БДПУ, 2019. – С. 209-210.

Абдуллаєв А.К. Індивідуалізація засобів технічної підготовки борців вільного стилю на спеціально-підготовчому етапі річного циклу / А.К. Абдуллаєв, І.В. Ребар // Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні: матеріали ІІ Всеукраїнської електронної конференції (Вінниця, 30 січня 2019 р.) / ред.: С. М. Дмитренко, А. А. Дяченко. – Вінниця: ВДПУ, 2019. – С. 130-135.

Абдуллаєв А.К. Тенденції розвитку спорту вищих досягнень та напрямки вдосконалення системи спортивної підготовки / А.К. Абдуллаєв, І.В. Ребар // Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІ Міжнародної Інтернет-конференції (Мелітополь, 22-24 січня, 2019 року) /за заг. ред. В.І. Лисенка, Н.М. Сурядної. Мелітополь: ТОВ «Колор Принт», 2019. – С. 20-22.

Абдуллаєв А.К. Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в сучасних умовах / А.К. Абдуллаєв, І.В. Ребар // Інноваційна педагогіка: науковий журнал. – ПУ “Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій”, 2019. – Вип. 10. 203 с. Т. 1. – С. 67-70. Наукове фахове видання.

Абдуллаєв А. Заходи безпеки та попередження спортивного травматизму на навчально-тренувальних заняттях та змаганнях з вільної боротьби / А.  Абдуллаєв, І. Ребар // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Діалог культур як чинник інтеграції / [редактори-упорядники: І. Зимомря, В. Ільницький, Д. Романюк, А. Сохал]. – Варшава – Ужгород – Херсон: Посвіт, 2019. – С. 213-215.

Абдуллаєв А.К. Організація та методика фізичного виховання студентів ЗВО засобами вільної боротьби / А.К. Абдуллаєв, І.В. Ребар // Парадигматичні аспекти й дилеми розвитку науки та освіти [монографія] / [за ред.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. Конін – Ужгород – Мелітополь – Херсон – Кривий Ріг: Посвіт, 2019. – С. 226-239.

Абдуллаєв А.К. Особливості процесу індивідуалізації підготовки борців вільного стилю / А.К. Абдуллаєв, І.В. Ребар // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Інтердисциплінарні виміри / [редактори-упорядники: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. – Конін – Ужгород – Херсон – Кривий Ріг: Посвіт, 2019. – С. 188-189.

Абдуллаєв А. Психолого-педагогічні аспекти розвитку силових якостей юних борців / А. Абдуллаєв, І. Ребар // Формування стратегії міжнародної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології : тези міжнародної науково-практичної конференції (13-14 вересня 2018 р., м. Мелітополь) / за заг. ред. Афанасьєва Л., Глебова Н. - Мелітополь : Вид-во МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2018. – С. 3-5.

Абдуллаєв А. Попередження травмонебезпечних ситуацій на заняттях в секції з вільної боротьби / А. Абдуллаєв, І. Ребар // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Аксіологічні аспекти в розвитку науки та освіти / [редактори-упорядники: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. – Конін – Ужгород – Херсон – Кривий Ріг: Посвіт, 2018. – С. 285-287.

Абдуллаєв А.К. Педагогічний потенціал спортивної боротьби як засобу спортизації фізичного виховання студентів внз / А.К. Абдуллаєв, І.В. Ребар // Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 8(40), ч. 3. – С. 24-29.

Абдуллаев А. Общая физическая подготовка студентов ЗВО / А. Абдуллаев, И. Ребар // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Аксіологічні аспекти в розвитку науки та освіти / [редактори-упорядники: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. – Конін – Ужгород – Херсон – Кривий Ріг: Посвіт, 2018. – С. 319-321.

Абдуллаєв А. Місце і значення курсу "Спортивна боротьба з методикою викладання" в підготовці майбутніх учителів фізичної культури / А. Абдуллаєв, І. Ребар, О. Нестеров // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: педагогіка. Випуск ХХІ / Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь, МДПУ, 2018. – С. 98-103.

Абдуллаєв А.К. огли Методи розвитку витривалості борців вільного стилю / А.К. огли Абдуллаєв, О.С. Нестеров // Північне Приазов'я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному контексті: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Мелітополь, 14-15 вересня 2017 року) / за ред. Л.М. Донченко, С.І. Пачева, І.А. Арсененко, О.В. Непши, А.М. Крилової. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2017. – С. 115-118.

Абдуллаєв А.К. Влияние курения на организм спортсмена / А.К. Абдуллаєв, І.В. Ребар // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15 "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт". Зб. наукових праць, за ред. О.В. Тимошенка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – Випуск 3 (84). – С. 9-11.

Абдуллаєв А.К. Методика викладання спортивного тренування на прикладі вільної боротьби у ВНЗ / А.К. Абдуллаєв, І.В. Ребар, О.С. Нестеров // Матеріали XXVII Всеукраїнської науково-практичної конференції інтернет-конференції "Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку": зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 27. – С.363-365.

Абдуллаєв А.К. Педагогічні та морально-етичні аспекти фізичної культури і спорту / А.К. Абдуллаєв, І.В. Ребар, О.С. Нестеров // Збірник наукових праць. Випуск LXIX. Том 3. Херсонський державний університет. Педагогічні науки. – Херсон, 2016. – С.123-127.

Абдуллаєв А.К. Процессы восстановления водного баланса спортсмена / А.К. Абдуллаєв, І.В. Ребар, О.С. Нестеров // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Випуск 129. Т. ІV. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт /// Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2015. – С.3-6.

Абдуллаєв А. К. Методичні та технічні особливості підготовки студентів до плавання / А.К. Абдуллаєв, І.В.. Ребар, І.Є. Підкіпна // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 1 (14). – Мелітополь, 2015. – С. 172-177.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Педагогічна діяльність – старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, старший тренер-викладач з вільної боротьби комунального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа №1" Мелітопольської міської ради Запорізької області
Організаційна робота – головний тренер збірної команди з вільної боротьби та сумо Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

Нагороди, заохочення, почесні звання:
Заслужений тренер України з вільної боротьби,
майстер спорту СРСР з вільної боротьби,
член Запорізької обласної громадської організації "Запорізька обласна федерація вільної боротьби" з 04.04.2019 року