Науково-методична рада є колегіальним дорадчим органом, створена в університеті при проректорові з науково-педагогічної роботи. Склад науково-методичної ради університету затверджується вченою радою університету щорічно.

Головою науково-методичної ради університету є проректор з науково-педагогічної роботи.

До складу входять: перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи, декани факультетів, голови методичних комісій факультетів, завідуючі кафедрами, провідні професори та доценти.

Науково-методична рада працює згідно з планом, складеним на навчальний рік та затвердженим ректором університету. Засідання науково-методичної ради проводяться один раз на місяць.

Основними завданнями науково-методичної ради є розробка та затвердження положень з навчально-методичної роботи; розробка методичних рекомендацій, проведення аналізу підручників та посібників із відповідних дисциплін, а також внутрішньо університетських видань методичної літератури; організація підготовки та проведення науково-методичних конференцій, семінарів та інших заходів; організація видання збірників наково-методичних статей за матеріалами конференцій і семінарів.