У Державній національній програмі “Освіта” (Україна XXI століття), національній доктрині розвитку освіти наголошено на необхідності забезпечення високої якості професійної освіти, конкурентоспроможності та мобільності випускників вищих навчальних закладів на ринку праці.

Навчальний рейтинг – це комплексний показник навчальних досягнень студента, що характеризує не лише якість отриманих знань, набутих навичок та вмінь, але і його систематичність у роботі, активність, творчість, самостійність.

Проблема обробки величезного масиву інформаційних потоків,  привела до того, що було необхідно розробити та запровадити комп’ютерну програму автоматизації обліку навчальних досягнень студентів, яка дозволила б:

  • спростити виконання рутинних трудомістких обчислювальних операцій, зокрема елементарних арифметичних розрахунків;
  • суттєво скоротити витрати часу викладача на обслуговування необхідного навчально-облікового документообігу;
  • підвищити рівень достовірності та оперативності інформації;
  • забезпечити викладача своєчасною, повною та достовірною інформацією.

Протягом 2015/2016 н.р. у практику власної викладацької діяльності було запроваджено авторський “Електронний журнал”, створений на платформі Microsoft FoxPro. Електронний журнал реалізовано як систему взаємопов’язаних електронних таблиць, до яких вносять вихідні дані: списки студентів академічних груп; лекції, практичні та лабораторні заняття; всі форми поточного та підсумкового контролю (з відповідними коефіцієнтами, що формують підсумкову кількість балів); шкали оцінювання.

Протягом семестру в електронному журналі фіксується відвідування та отримані студентами бали за всі форми контролю, з урахуванням їх своєчасності. Електронний журнал забезпечує автоматизований розрахунок у діалоговому режимі кількості балів поточного (тести, модулі та інші форми контролю) і підсумкового контролю, рейтингу студентів та формування підсумкової оцінки.

Електронний журнал також дозволяє проводити докладний аналіз успішності студентів у розрізі академічних груп, навчальних модулів, лабораторних, практичних та контрольних робіт, результатів виконання тестових завдань. А вбудовані можливості Microsoft FoxPro дозволяють представляти результати у вигляді звітів.

Активне використання електронного журналу в практиці довело його високу ефективність, зокрема програмний продукт дозволяє: систематично отримувати докладну інформацію про виконанні кожним студентом навчального плану; налагодити зворотній зв’язок зі студентами з метою прийняття оперативних дидактичних і виховних заходів щодо підвищення якості навчання; реалізувати індивідуальний підхід у роботі зі студентами; підвищити прозорість і точність в оцінюванні; суттєво полегшити та деталізувати облік у навчальному процесі.

 

Довідник користувача Викладач

Довідник користувача Кафедра

Довідник користувача Деканат