Із сімдесятих років ХХ ст. на ринок праці в усьому світі істотно вплинув технологічний прогрес. Тому творці освітньої політики все більшою мірою усвідомлювали необхідність передбачати вимоги майбутнього ринку праці і, відповідно до них, планувати надання освітніх послуг. Проблема якості освіти стала наріжним каменем у реформуванні національної освітньої системи. Саме якісні показники розвитку освіти визначають ефективність суспільного поступу держави в умовах глобалізації світу та підвищення конкурентної боротьби за якість життя своїх громадян. На шляху до підвищення якості знань і ефективності системи вищої освіти постає проблема оцінки професійної діяльності кожного викладача. Проведення аналізу роботи науково-педагогічного працівника вимагає застосування відповідної методики, яка б ураховувала особливості функціонування вищого навчального закладу. Аналіз літератури підтверджує практично відсутність наукового обґрунтування комплексного аналізу результатів діяльності викладачів, адже розглядаються певні складові внутрішнього оцінювання, які не інтегруються в єдину систему, не визначено місце рейтингу в системі оцінювання діяльності професорсько-викладацького складу. З огляду на вищесказане актуальною є проблема формування й застосування обґрунтованих методів і моделей оцінювання діяльності науково-педагогічного персоналу вищих навчальних закладів з метою управління ефективністю цієї діяльності в системі формування якості знань. Соціальне значення вирішення цього завдання полягає в безпосередньому й опосередкованому впливі процедури рейтингового оцінювання на діяльність викладача та якість освітніх послуг вищих навчальних закладів. Прийнято вважати, що якість навчання в університеті визначається за показниками: ефективність політики зарахування у студенти, ресурсне забезпечення навчального процесу, якість науково-педагогічного потенціалу, і, як результат, – успіх випускників університету у площині працевлаштування та кар’єрного зростання. З урахуванням цих ознак виділимо головну – рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників. Якщо вірити Вікіпедії, рейтинг – «це числовий або порядковий показник успішності або популярності, який відображає важливість або вплив певного об’єкта або явища. Або ж це показник оцінки діяльності, популярності, авторитету якоїсь особи, організації, групи, програм у певний час, що визначається соціологічним опитуванням, голосуванням та іншим і визначається місцем, яке вони посідають серед собі подібних».

Початок третього тисячоліття в українських вищих навчальних закладах ознаменований розробкою різноманітних методик оцінки ефективності роботи професорсько-викладацького складу, але загальноприйнятої методики сьогодні немає. Викладацька робота є одним із найскладніших видів соціальної діяльності, тому критерії оцінки цієї діяльності повинні бути багатоскладовими. Основними експертами в оцінці діяльності викладача виступають викладачі та завідувач кафедри. Зовсім інші можливості щодо оцінки роботи викладача дає рейтингове оцінювання. Функції рейтингу викладачів.

  • Загальна складова рейтингів викладачів одного вищого навчального закладу дозволяє абітурієнтам отримати інформацію про цей університет.
  • Рейтинг допомагає у формуванні іміджу викладача.
  • Рейтинг має стимулювальні властивості, бо як тільки на кафедрі, факультеті, в інституті, університеті запроваджується рейтингова оцінка діяльності викладача, весь професорсько-викладацький склад занурюється в правила гри, визначені рейтингом, прагнучи покращити свої показники, які на нього впливають.
  • Розумно складений рейтинг сприяє професійному й етичному зростанню всього професорсько-викладацького складу університету.

У Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного щорічно проводиться  рейтингове оцінювання діяльності викладачів. За підсумками виконаної роботи переможці, які набрали найбільше балів за результатами рейтингу серед професорсько-викладацького складу за звітний навчальний рік, заохочуються до Дня працівника освіти.

Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників 2020-2021

Рейтинг НПП 2020-2021

Рейтинг викладача 2020-2021 (таблиця самоаналізу)