Організація освітнього процесу

Організація освітнього процесу в університету здійснюється навчальними підрозділами університету:

Навчання студентів в університеті здійснюється на підставі ліцензії про надання освітніх послуг та сертифікатів про акредитацію кожного напряму, спеціальності та університету в цілому за наступними формами:

  • денна (очна);
  • заочна (дистанційна).

Основним нормативним документом, що визначає організацію освітнього процесу в конкретному напрямку освітньої або кваліфікаційної підготовки (спеціальності), є навчальний план.

Навчальний план – це нормативний документ університету, який складається на підставі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки і визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчання, конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми та засоби проведення поточного і підсумкового контролю, а також усі види практик.

Освітній процес в університеті здійснюється в таких формах:

  • навчальні заняття;
  • виконання індивідуальних завдань;
  • самостійна робота студента;
  • практична підготовка;
  • контрольні заходи.

  1. Освітній ступінь бакалавр
  2. Освітній ступінь магістр
  3. Нормативна база освітнього процесу